keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/26.01.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009- privind aprobarea proiectului " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;

26.01.2010

Hotararea Consiliului Local 23/26.01.2010
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009- privind aprobarea proiectului " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-1035/15.01.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 - privind aprobarea proiectului " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Având în vedere adresa de la Agenţia de Dezvoltare Regională Vest, cu nr. de ieşire 9586/07.12.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2009-254/09.12.2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit.(b), alin.4, lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.645.213,12 lei (T.V.A. inclusă) în conformitate cu principalii indicatori tehnico-economici din Anexa1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se introduce articolul 31 în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, articol care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă alocarea în bugetul local a următoarelor:
- suma de 61.071,88 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile;
- suma de 21.216,00 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului;
- asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei naţionale în vigoare".

Art. 3: Se elimină articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, restul articolelor renumerotându-se corespunzător.

Art. 4: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Poiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Modificare_HCL_11-2009.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Nr. SC2010 -1035/15.01.2010

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009

Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1, sprijină implementarea strategiei naţionale în domeniul sănătăţii, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. În acest context a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3-„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” cu proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, Timişoara”. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 s-a aprobat proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"şi cheltuielile aferente acestuia, Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii. După aprobarea prin HCL, proiectul mai sus menţionat a fost depus spre evaluare la Organismul Intermediar, respectiv Agenţia de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest). În urma procesului de evaluare, ADR Vest a solicitat, prin adresa cu nr. de ieşire 9586/07.12.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2009-254/09.12.2009, asumarea bugetului modificat. În acest context, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, în sensul aprobării bugetului revizuit. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem :

- modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, articol care va avea următorul conţinut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.645.213,12 lei (T.V.A. inclusă) în conformitate cu principalii indicatori tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. - introducerea articolului 31 în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, articol care va avea următorul conţinut: „ Se aprobă alocarea în bugetul local a următoarelor: - suma de 61.071,88 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile; - suma de 21.216,00 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului; - asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

FP 53-01, Ver. 1 2

Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei naţionale în vigoare.” - eliminarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009, restul articolelor renumerotându-se corespunzător. - restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 rămân neschimbate. Director executiv Direcţia Dezvoltare Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Arh. Aurelia Junie Ec. Cristina Ancuţa Director executiv Direcţia Economică Director executiv Direcţia Patrimoniu

Ec. Smaranda Haracicu Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat Cons. Claudia Bălulescu

Atasament: Anexa-Modificare_HCL11-2009.pdf

Anexa! la HCL NF. soia INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. VICTOR BABEŞ”, TIMIŞOARA VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus): 3.645.213,12 lei/ 847.723,98 Euro din care C+M: 1.148.255,65 lei/ 267.036,19 Euro TVA: 570.403,17 lei/ 132.651,90 Euro Valoarea cheltuielilor eligibile 3.053.593,95 lei/ 710.138,12 Euro Valoarea cheltuielilor neeligibile 21.216,00 lei / 4.933,95 Euro 1 euro = 4,30 lei din data de 4.11.2009 SURSE DE FINANȚARE : Finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2.992.522,07 lei/ 695.935,36 Euro Buget Local (2%): 61.071,88 lei/ 14.202,76 Euro Buget Local (cheltuieli neeligibile): 21.216,00 lei/ 4.933,95 Euro TVA 570.403,17 lei/ 132.651,90 Euro T.V.A aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera de la bugetul de stat, prin cereri de rambursare. DURATA DE IMPLEMENTARE a proiectului: 16 luni, din care DURATA DE EXECUŢIE a investiţiei : 12 luni CAPACITĂȚI FIZICE: Suprafata totală construită a lucrărilor de intervenții: 691,90 mp Suprafata totală utilă a lucrărilor de intervenții: 526,90 mp - 18 cabinete din care : - 8 cabinete în cadrul departamentului de boli infecțioase -10 cabinete în cadrul departamentului de pneumologie - 131.040 - pacienți deserviți din care:. - 58.240 pacienți în cadrul Departamentului de Boli infecțioase - 72.800 pacienți în cadrul Departamentului de Pneumologie Red: C. Ancuta