keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

11/02.02.2016 privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

02.02.2016

... Municipiului Timisoara nr. IF 2016 - 000130/04.01.2016, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere Referatul nr. SC2016- 596/12.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele...

Consiliul Local Timișoara

120/05.04.2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management pentru institutiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

05.04.2016

... TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2016- 7209/23.03.2016 APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, internet: www.primariatm.ro REFERAT Privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare...

Consiliul Local Timișoara

120/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat cu Dr.SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional

18.10.2016

... Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/2016 , Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr.91/01.03.2016 si...

Consiliul Local Timișoara

121/05.04.2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA" şi numirea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul asociaţiei

05.04.2016

... administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă plata cotizaţiei anuale la Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA", aferente anului 2016 şi alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, Capitolul 74.02...
... CUANTUMULUI COTIZATIIOR PE 2016 Răspuns prin poştă sau ridică personal Timişoara, la 23.12.2015 Inspector, Adriana Botas Problema rezolvată Favorabil / Nefavorabil Timişoara, la Am primit, Cod FO-24 - 01, ver.2 2000/2000 [A Secretariat OER lel./Faz

Consiliul Local Timișoara

122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 05.04.2016 Hotararea Consiliului Local 122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA...
... 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016- 7942 /31.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

123/18.10.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare

18.10.2016

... imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiului Timisoara prezinta un interes” si inaintate catre Biroul Spatii cu Alta destinatie prin adresele SC 2016-13046/25.08.2016 pentru SAD-ul nr. 4 P-ta...
... februarie 2016. Imobilul situat in Timisoara, str. Preyer 1A, parter, SAD 2 este cuprins in Ansamblul urban V, Cod TM-II-a-B-06105, poz. 71, in Lista Monumentelor Istorice -2015, Anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 publicata in...

Consiliul Local Timișoara

125/05.04.2016 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timisoara

05.04.2016

... probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 cu...
... la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timişoara Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/22.12.2015; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...

Consiliul Local Timișoara

125/18.10.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie

18.10.2016

... productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 25084/13.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...
... 2016; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia...

Consiliul Local Timișoara

126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara

18.10.2016

... rezolvare: 12.10.2016 Obs. SOLIC APROBARE HCL - Termen directie: 27.09.2016 ANEXA AVIZ ANRE NR. 32/2016 Timisoara, la 12.09.2016 Consilier/Referent, Alexandra Ciortan -24 - 01, ver.2 de av en co tei wm COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35...

Consiliul Local Timișoara

127/18.10.2016 privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

18.10.2016

... serviciului public de alimentare cu energie termică ; Având în vedere art.101 din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215...
... din LEGEA nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice...

Consiliul Local Timișoara

128/18.10.2016 privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28

18.10.2016

... considerare Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală...
... Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara, Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016 şi Procesul Verbal nr. 6 /22.09.2016 al Comisiei de Negociere, se propune...

Consiliul Local Timișoara

129/05.04.2016 privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu numerele cadastrale 438063, 438064, 438065, 438066, 438067, 436956

05.04.2016

... 2016-6918/21.03.2016. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere documentaţia înaintată de către SC PROIECT CONSULTING GSI SRL cu numărul CT 2016-600/09.02.2016. Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare...
... Beneficiar: S.C. PROIECT CONSULTING GSI SRI, Timişoara, Str. Frederik Chopen nr. S Februarie 2016 Evaluator autorizat proprietăți imobiliare: Dr. Ing. Gheorghe BELEA — membru ANEVAR, legitimaţia nr. 10619 Prezentul raport a fost întocmit de AEZ / GO BELEA...

Consiliul Local Timișoara

129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

18.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 18.10.2016 Hotararea Consiliului Local...
... 129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2016...