keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 128/18.10.2016 privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 128/18.10.2016
privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-847/04.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Deciziei Civilă nr. 625/01.04.2015 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara, pronunţate în Dosar nr.7576/30/2013*;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 214/25.11.2015 privind declararea utilităţii publice a terenului situat în Timişoara, str. Armoniei nr.28;
Ţinând cont de Procesul Verbal nr.6/22.09.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă oferta de despăgubire cu valoarea de 40000 euro pentru 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulaţie, situat în str. Armoniei nr.28, înscris în CF 428677 cu nr.top. 2151-2152/2 şi în CF 428678 cu nr. top. 2151-2152/3, conform Procesului Verbal nr.6 / 22.09.2016 al Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-lui Bora Traian şi d-nei Bora Ileana;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIU TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU PRIMAR SC2016- 847 / 04.10.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie,

str. Armoniei nr.28

Se propune spre analiză comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara decizia Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform Procesului Verbal nr.6/22.09.2016, privind oferta de despăgubire de 40000 euro pentru suprafaţa totală de 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulaţie, situat în str. Armoniei nr.28, înscris în CF 428677, nr.top. 2151-2152/2 cu suprafaţa de 307 mp şi în CF 428678 , nr. top. 2151-2152/3 cu suprafaţa de 302 mp. Conform Deciziei Civilă nr. 625/01.04.2015 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara, pronunţate în Dosar nr.7576/30/2013*, Municipiul Timişoara este obligat să efectueze oferta de despăgubire către reclamanţii Bora Traian şi Bora Ileana pentru terenul proprietatea dânşilor, situat în str. Armoniei nr.28, afectat de Inelul IV de circulaţie. Terenul respectiv a fost declarat ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 214/25.11.2015. Ca urmare a Deciziei Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara a fost întocmit raportul de evaluare a terenului cu datele de identificare menţionate mai sus şi s-a realizat negocierea în urma căreia Comisia de Negociere cu Terţii a Consiliului Local a decis în unanimitate ca oferta de despăgubire să fie de 40000 euro pentru cei 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulaţie. Având în vedere Decizia Civilă nr.179/A/2015 a Curţii de Apel Timişoara, Raportul de Evaluare întocmit de SC BLACK LIGHT SRL & SC CONSULTIM S.A. în baza Acordului cadru de servicii nr.55/2016 şi Procesul Verbal nr. 6 /22.09.2016 al Comisiei de Negociere, se propune oferta de despăgubire de 40000 euro pentru 609 mp teren afectat de Inelul IV de circulaţie, situat în str. Armoniei nr.28, înscris în CF 428677 cu nr.top. 2151-2152/2 şi în CF 428678 cu nr. top. 2151-2152/3.

VICEPRIMAR Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. FARKAS IMRE LAURA KOSZEGI

CONSILIER JURIDIC CONSILIER T.B.D.U.C GABRIELA IOVA DIANA ROF Red/dact/DR/2ex