keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 126/05.04.2016 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 126/05.04.2016
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-7416/25.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 prelungit prin actul adiţional nr. 8/28.01.2014, valabil până la data de 04.08.2018;
Având în vedere Nota de control a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - Agenţia Teritorială Deva înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-27897 din 22.10.2015, precum şi adresa nr.24252/10.12.2014 a SC Retim Ecologic Service SA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2014-3261/11.12.2014;
Având în vedere adresa nr. 974/GNM-CJ Timiş/06.04.2015 a Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul General-Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş înregistartă la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2015-146/06.04.2015;
Având în vedere prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
Având în vedere prevederile art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; a Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile şi completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 05.04.2016;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administratorului Public;
- SC RETIM Ecologic Service SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Act_aditional.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr.___________/___________

ACT ADIŢIONAL NR.________________ la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune

nr.SC2006-15414/31.07.2006 Prezentul act adiţional se încheie în baza prevederilor art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 și a HCL nr.______/___________după cum urmează: Părţile contractante: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, având cod fiscal 14756536, tel.0256/408300, fax 0256/490635, reprezentat prin Dl. Primar – NICOLAE ROBU, în calitate de concedent şi

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timişoara, str.Oituz nr.3A, CUI 9112229, atribut fiscal RO, reprezentată prin Dl. MARCEL PETRIŞOR, în calitate de concesionar,

Partile, de comun acord au convenit modificarea si completarea contractului nr.SC2006- 15414/31.07.2006, astfel: Art.1: Se modifică şi se completează art.2, care va avea următorul cuprins: „(1) Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: a). colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b). colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; d). operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; e). sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; h). organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; i). măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; (2) Activitatea prevazută la alin.1 lit.b), cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către concesionar şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de concedent. (3) Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul concesionarului, care este operator licenţiat în condiţiile legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată”. Art. 2: La art. 4 se introduce un nou aliniat, alin. (2) cu următorul cuprins: ,,(2) Bunurile realizate de concesionar în cadrul Programului de realizare a investiţiilor şi aportul acestora în gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara propus şi asumat prin oferta sa, reprezintă bunuri de retur”.

Art. 3: La articolul 6, după alin.(3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: ”(4) Concedentul are calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria sa teritorială. Preluarea deşeurilor din recipientele şi/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât concesionarul, constituie infracţiune de furt şi se sancţionează conform legii”. Art.4: La articolul 15 după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: „ (6). Să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.” 

Art.5: La articolul 17 după punctul 27 se introduc 4 noi puncte, punctele 28, 29, 30 şi 31, cu următorul cuprins: „(28) concesionarul are obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu; (29) să ţină la zi, împreună cu autoritatea adminitraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul locale, pe baza taxei locale instituite în acest sens; (30) concesionarul, pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, are obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri nu este cunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului precum şi cele de transport, valorificare, recuperare, reciclare, eliminare sunt suportate de către concedent, conform prevederilor legii; (31) concesionarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic în Municipiul Timişoara, cu condiţia ca organizatorul și/sau concedentul să suporte cheltuielile pentru aceste servicii”. Art.6: La articolul 19 după punctul 10 se introduc 2 noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins: „11. să acorde concesionarului (operatorului) dreptul exclusiv de a presta serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, prin hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii; 12. să instituie taxe speciale şi să deconteze lunar concesionarului (operatorului), direct din bugetul local contravaloarea prestaţiei efectuate, la utilizatorii fără contract.” Art.7: Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul a fost predat concesionarului. CONCEDENT, CONCESIONAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.C. „RETIM Ecologic Service” S.A.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR BIROU SALUBRIZARE NICOLAE ROBU SC2016-

REFERAT privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional a

contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006

În conformitate cu prevederile art.III alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, coroborate cu prevederile art.1 alin.2, art.2 alin.3 şi art.6 alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor care le revin în sfera serviciului public de salubrizare, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului.

Prin hotărârea nr. 23 din 31.01.2006, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza municipiului Timişoara, iar în temeiul hotărârii nr. 93 din 28.03.2006 a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, înregistrat cu nr. SC2006-15414/31.07.2006.

O parte din activităţile specifice serviciului de salubrizare, au fost delegate pentru o perioadă de opt ani, către operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., care deţine exclusivitatea prestării activităţilor de salubrizare conform legislaţiei în vigoare.

Prin Actul adiţional nr. 8 din 28.01.2014 s-a prelungit contractul nr.SC2006-15414/31.07.2006 pe o perioadă de 4 ani, de la data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2018.

În conformitate cu prevederile art. 15 pct.4 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 concesionarul are dreptul „de a iniţia modificarea şi/sau completarea contractului în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico - economice care au stat la baza încheierii acestuia”. În acest sens prin adresa nr.24252/10.12.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2014-3261/11.12.2014 SC Retim Ecologic Service SA informează Primăria Municipiului Timişoara cu privire la modificările legislaţiei în ceea ce priveşte serviciul de salubrizare.

În urma controlului efectuat în data de 22.10.2015 de către echipa de control a A.N.R.S.C.- Agenţia Teritorială Deva la Primăria Municipiului Timişoara s-a încheiat nota de control nr. SC2015- 27897/22.10.2015 prin care s-a dispus ca măsură, actualizarea tuturor documentelor serviciului de salubrizare a localităţilor conform prevederilor art.III alin.2 din Legea nr.99/2014.

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 coroborate cu prevederile Legii nr.51/2006, analizând prevederile cu referire la bunurile de retur art.25 alin.(5) din Legea nr.51/2006 potrivit căruia în cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al acestora, introducem un nou aliniat, alin.(2) în completarea articolului 4, la prezentul act adiţional, cu următorul conţinut: ,,Bunurile realizate de concesionar în cadrul Programului de realizare a investiţiilor şi aportul acestora în gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara propus şi asumat prin oferta sa, reprezintă bunuri de retur”.

Potrivit art.6 alin. 1 din Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, “autoritatea publică locală care administrează zone de afluenţă publică consacrate are obligaţia de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfăşoară activităţile de picnic în contractul cu operatorul local”. În acest sens, Garda Naţională de Mediu-Comisariatul General-Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş, prin adresa nr. 974/GNM-CJ Timiş/06.04.2015, înregistartă la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDM2015-146/06.04.2015 reiterează obligaţia ce revine administraţiei publice locale conform actului normativ menţionat anterior.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe: - modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006- 15414/31.07.2006 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA. - mandatarea domnului NICOLAE ROBU Primarul Municipiului Timişoara să semneze actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006. DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU

ŞEF BIROU SALUBRIZARE

Călin Victor FIAT CONSILIER Călina TRAPCEA SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01, ver.2

Atasament: Anexa-proiect_respins.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

AVIZAT Secretar IOAN COJOCARI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a

localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr.SC2016-7416/25.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 prelungit prin actul adiţional nr. 8/28.01.2014, valabil până la data de 04.08.2018;

Având în vedere Nota de control a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - Agenţia Teritorială Deva înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-27897 din 22.10.2015, precum şi adresa nr.24252/10.12.2014 a SC Retim Ecologic Service SA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2014-3261/11.12.2014;

Având în vedere adresa nr. 974/GNM-CJ Timiş/06.04.2015 a Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul General-Serviciul Comisariatul Judeţean Timiş înregistartă la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2015-146/06.04.2015;

Având în vedere prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;

Având în vedere prevederile art.III, alin.2 din Legea nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; a Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile şi completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA. Art.2: Se mandatează domnul NICOLAE ROBU Primarul Municipiului Timişoara să semneze

actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 prevăzut la articolul 1. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciul Juridic; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale; - Direcţiei Comunicare; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calităţii; - Compartimentului Control; - Administrator Public; - SC RETIM Ecologic Service SA - Mass-media locale; Preşedinte de şedinţă, Consilier