keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/18.10.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 123/18.10.2016
privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-24727/10.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele nr. CM2016-2024/07.10.2016 , respectiv CM2016-9654/07.10.2016 ale Serviciului Juridic prin care se menţionează că spaţiile din anexă sunt libere din punct de vedere juridic şi nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată;
Având în vedere adresele nr. CT2015-6574/11.11.2015, respectiv CT2015-9654/03.12.2015 ale Biroului Clădiri prin care se precizează că pentru spaţiile menţionate în anexă nu mai există revendicări la Legea 10/2001;
Având în vedere adresele nr. CT2016-005696/10.10.2016, respectiv CT2016-005697/10.10.2016 ale Directiei Judeţene pentru Cultură Timis prin care se comunică avizul favorabil privind inchirierea spatiilor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea prin scoatere la licitatie publica deschisa cu strigare, a spatiilor cu altă destinatie decat aceea de locuinta cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani.
Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini , conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spaţii cu Alta Destinaţie- Direcţia Clădiri Terenuri si Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLADIRI TERENURI SI P R I M A R DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NR. SC2016-24727/10.10.2016

REFERAT Privind aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta prin

scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare

Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din anexa sunt situate in imobile proprietate privata a statului, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si in imobile proprietate a Municipiului Timisoara, si anume : Spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 4 - situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4, parter cu intrare din strada, inscris in CF-ul colectiv nr. 405070 ( CF vechi nr. 92), CF individual nr. 405070-C1-U18, nr. top 326/1 compus din 1 incapere, cu 18,6 % pci si 13/711 mp teren in folosinta, in suprafata de 23.18 mp. Spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 2 - situat in Timisoara, str. Preyer 1A, parter cu intrare din strada, inscris in CF-ul colectiv nr. 403347-C1 ( CF vechi nr. 130501), CF individual nr. 403347-C1-U4, nr. cadastral/nr. topografic 16901/VIII, compus din 5 incaperi, cu 6,19 % pci si cu 16/401 mp teren in folosinta, in suprafata de 34,75 mp. In evidenta Biroului Spatii cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta figureaza spatiile mentionate mai sus, care in prezent nu sunt inchiriate, aceasta datorandu-se expirarii contractelor de inchiriere, renuntarii la spatii de catre chiriasi sau evacuarilor.

Spatiile care sunt propuse pentru scoaterea la licitatie, prevazute in anexa , sunt libere din punct de vedere juridic, nu exista litigii pe rolul instantelor de judecata conform adresei Serviciului Juridic nr. CM2016-2024/07.10.2016, respectiv CM2016-9654/07.10.2016, nu mai exista revendicari la L10/2001 conform adresei Biroului Cladiri nr. CT2015-6574/11.11.2015, respectiv CT2015-9654/03.12.2015.

In prezent, pentru aceste spatii nu exista niciun fel de contract in derulare, spatiile fiind libere prin ajungerea la termen a contractelor sau prin renuntarea la cerere de catre chiriasi la spatiul detinut cu contract de inchiriere, acesta din urma fiind reziliat.

In temeiul art.123 alin. (1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si avand in vedere cele de mai sus, Pretul de pornire la licitatie a fost stabilit in urma raporturilor de evaluare executate in baza comenzii nr. SC2016-13046/30.05.2016 pentru SAD-ul nr. 4 P-ta Sf. Gheorghe, respectiv comanda nr. 4SC2016-13046/10.06.2016 pentru SAD-ul nr. 2 str. Preyer nr. 1A,., a acordului cadru nr. 55/25.04.2016 incheiat intre asocierea SC Black Light SRL si SC Consultim SA si Primaria Municipiului Timisoara pentru “ Servicii de consultanta/expertiza privind vintocmirea de raportare privind evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiului Timisoara prezinta un interes” si inaintate catre Biroul Spatii cu Alta destinatie prin adresele SC 2016-13046/25.08.2016 pentru SAD-ul nr. 4 P-ta Sf. Gheorghe, respectiv adresa nr. SC2016-13046/28.09.2016 pentru SAD-ul nr. 2 str. Preyer nr. 1A.

PROPUNEM:

1. Aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Timisoara, str. Preyer nr. 1A, respectiv P-ta Sf. Gheorghe nr. 4, cuprinse in anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotarare, prin scoatere la licitatie publica deschisa cu strigare, cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani.

2. Aprobarea caietului de sarcini, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

VICEPRIMAR, PT. DIRECTOR, IMRE FARKAS LAURA KOSZEGI

PT. SEF BIROU,

MARINELA BANDI

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01 ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Nr. crt. Adresa spatiului

Suprafata (m.p.)

Situarea in imobil

Tarif pornire la licitatie

EURO/M.P./LUNA

1 P-TA SF.GHEORGHE NR.4 23,18 Parter cu intrare din strada

SAD 4, CF colectiv nr. 405070 ( CF vechi nr. 92)

CF ind. 405070-C1-U18 nr. top: 326/1 10

2 STR.PREYER NR.1/A

38,75

Parter cu intrare din strada

SAD 2, CF colectiv nr.403347-C1 ( CF vechi nr. 130501)

CF ind. Nr. 403347-C1-U4 nr. top: 16901/VIII 3,1

PT. DIRECTOR, PT. SEF BIROU,

LAURA KOSZEGI BANDI MARINELA

ANEXA NR.1 HCL NR…………………... DIN DATA DE……………

Atasament: Anexa_2.pdf

1

ANEXA NR. 2 LA HCL NR._________/_________ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII : Denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care organizează licitaţia : Municipiul Timişoara cu sediul pe B-dul C.D. Loga nr. 1, jud. Timiş .

1.1.Obiectul licitaţiei: Închirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 4 situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4 si a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD2 situat in Timisoara, str. Preyer 1A. 1.2. Forma de licitaţie : licitaţie publică deschisă cu strigare. 1.3. Suprafaţa spatiilor: a. spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 4 - situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4, parter cu intrare din strada, in suprafata de 23,18 mp; b. spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 2 – situat in Timisoara, str. Preyer nr. 1/A, parter cu intrare din strada, in suprafata de 34,75 mp. 1.4. Descrierea obiectului licitaţiei : Spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 4 - situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4, parter cu intrare din strada, inscris in CF-ul colectiv nr. 405070 ( CF vechi nr. 92), CF individual nr. 405070-C1-U18, nr. top 326/1 compus din 1 incapere, cu 18,6 % pci si 13/711 mp teren in folosinta, in suprafata de 23.18 mp. Spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 2 - situat in Timisoara, str. Preyer 1A, parter cu intrare din strada, inscris in CF-ul colectiv nr. 403347-C1 ( CF vechi nr. 130501), CF individual nr. 403347-C1-U4, nr. cadastral/nr. topografic 16901/VIII, compus din 5 incaperi, cu 6,19 % pci si cu 16/401 mp teren in folosinta, in suprafata de 34,75 mp. Spatiile disponibile mentionate la pct.1.3, care se scot la licitaţie, sunt marcate in plansa orientativa-anexa 1, care fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini. Spatiile disponibile mentionate la pct.1.3 au destinatia de spatii comerciale/prestari servicii. Imobilul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4, parter, SAD 4 este cuprins in Lista Monumentelor Istorice -2015, Anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 februarie 2016. Imobilul situat in Timisoara, str. Preyer 1A, parter, SAD 2 este cuprins in Ansamblul urban V, Cod TM-II-a-B-06105, poz. 71, in Lista Monumentelor Istorice -2015, Anexa la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 februarie 2016.

2. DURATA ÎNCHIRIERII : 2.1. Spatiile disponibile mentionate la pct.1.3. situate in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4 si

str. Preyer nr. 1/A, se inchiriaza prin licitatie publica deschisa, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor.

2

3. CHIRIA 3.1.(1) Preţul minim oferit de catre fiecare participant va fi de 10 euro/ mp/ luna, pentru

spatiul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4 si 3,1 euro/mp/luna pentru spatiul situat in Timisoara, str. Preyer nr. 1/A.

(2) Pretul licitat al inchirierii va fi cel putin egal cu pretul de pornire la licitatie. 3.2. Pe întreaga perioada a contractului, chiria adjudecata va fi actualizata anual cu rata inflaţiei comunicata oficial de către Institutul Naţional de Statistica . 3.3 Plata chiriei se datoreaza de la data incheierii procesului verbal de predare – primire al obiectivului. Plata chiriei se va face in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara. 3.4. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere conform legislaţiei in vigoare . 3.5. Contravaloarea utilitatilor consumate va fi achitata de catre chirias. 3.6. Chiriasul va plati pe intreaga durata a contractului de inchiriere, impozitele si taxele privind spatiile inchiriate.

4. CONSIDERATII TEHNICE

In conformitate cu prevederile legii 422/2001 precum si 259/2006, proprietarii imobilului au urmatoarele obligatii:

- Conform art.38 alin (3) lit b) din Legea 422/2001 precum si art. 36 alin (4) veti notifica viitorul proprietar, chirias sau concesionar si in baza art. 15 lit (2) din Legea 422/2001 respectiv art. 16 alin (2), acesta va solicita prin Notarul Public inscrierea fara taxa in Cartea Funciara nr. 405070-C1-U18, nr. top 326/1 si ca imobilul este cuprins in Situl urban “ cartierul Cetatea Timisoara” Cod TM-II-s-A-06095, Poz. 60 in Lista Monumentelor Istorice -2015, jud Timis si are obligatiile ce-I revin prin lege, respectiv in Cartea Funciara nr. 403347-C1-U4, nr. top 16901/VIII, CF vechi: 130502 si ca imobilul este cuprins in Ansamblul urban V Cod TM-II-a-B-06105, Poz. 71 in Lista Monumentelor Istorice -2015, jud Timis si are obligatiile ce-i revin prin lege.

- Conform art.38 alin (3) lit b) din Legea 422/2001 precum si art. 36 alin (4) lit C), in termen de 15 zile de la data incheierii contractelor veti instiinta in scris directia pentru Cultura a judetului Timis despre schimbarea proprietarului sau administratorului si veti transmite acesteia o copie de pe acte.

Proprietarii imobilului vor instiinta chiriasii cu privire la urmatoarele responsabilitati prevazute de Legea 422/2001:

- Schimbare de functiune sau destinatie inclusive schimbarile temporare, respectiv orice interventie care aduce modificari interioare precum si ale imaginii si volumetriei exterioare, se efectueaza numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii, prevazut la art. 35 prin alin. 1, lit. (h), (i) si alin. 2 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificarile Legii 259/2006 prin art. 23 alin (1), (2), (3) si (4), respectiv art. 24 alin (1). Lucrarile de amenajare a imobilului vor fi realizate pe cheltuiala chiriasului, fara recuperare de la Municipiul Timisoara. În urma licitaţiei se va încheia un contract de inchiriere in conformitate cu modelul de contract din documentatia licitatiei.

5. GARANTIA SI TAXA DE PARTICIPARE Pentru participarea la licitaţie, solicitanţii sunt obligaţi sa depună la organizator o garanţie de

participare de 130 euro la cursul BNR din data platii pentru spatiul situat in Timisoara, str. Preyer nr. 1A, respectiv 280 euro la cursul BNR din data platii pentru spatiul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4 si o taxa de participare de 100 lei.

3

6. DISPOZITII FINALE Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de drept cu prevederile actelor

normative in vigoare si cu instructiunile pentru participanti. Data licitaţiei va fi comunicata prin anunţul de participare . PT. DIRECTOR, PT. SEF BIROU, LAURA KOSZEGI MARINELA BANDI