keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/05.04.2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Filarmonicii Banatul Timisoara

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 123/05.04.2016
privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Filarmonicii Banatul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 7288/24.03.2016 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/03.03.2015 privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat si Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Filarmonica Banatul, si respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.77/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării managementului institutiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 293/ 04.03.2016 privind modificarea componentei comisiei de evaluare a managementului Filarmonicii Banatul Timisoara, constituită prin Dispozitia nr.411 din 24.03.2015;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură (actualizată);
În conformitate cu Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru al contractului de management;
În conformitate cu art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului Filarmonicii Banatul Timisoara, după cum urmează:
- nota finală 10
- depunerea de către dl. Ioan Coriolan Gârboni, a unui nou proiect de management pentru o perioadă de 5 ani, în baza unui nou caiet de obiective, întocmit de autoritate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Comunicare, Directia Economică, Serviciul Juridic si Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism
- Directiei Tehnice
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse ;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Serviciul Resurse Umane;
- Filarmonicii Banatul Timisoara;
- Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara;
- Teatrului German de Stat Timisoara;
- Casei de Cultură a Municipiului Timisoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Proces_-verbal_membri_CE_-_FBT.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE sc2016- 14.03. ol [. PROCES — VERBAL privind întrunirea Comisiei de evaluare a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr.293 din 04.03.2016 Comisia de evaluare a managementului managementului Filarmonicii Banatul Timişoara, este constituită din: - dl Ioan Bojin, director Filarmonica de Stat Sibiu; - dl lon Alexandru Ardereanu, lector universitar doctor Facultatea de Muzică şi Teatru Timişoara; - d-na Alina Pintilie, director Direcţia Comunicare, din partea autorităţii. Managerul evaluat este dl. Ioan Coriolan Garboni, Directorul Filarmonicii Banatul Timişoara. În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din raportul de activitate înregistrat cu nr SC2016- 004485-24.02.2016, sunt aferente perioadei: 10.08.2011 — 31.12.2015, reprezentând evaluarea finală. Comisia s-a întrunit astăzi, data 21.03.2016, ora 10.00, la sediul Filarmonicii Banatul Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.2 din Timişoara. Membrii comisiei au semnat Declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, au studiat raportul de activitate al Filarmonicii Banatul Timişoara, înregistrat cu nr. SC2016-004485- 24.02.2016, au luat la cunoştinţă Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.77-01.03.2016, au luat la cunoştinţă grila-cadru de notare, precum şi referatele-analiză elaborate de compartimentele de specialitate, conform regulamentului. In urma notării Comisiei, dl Ioan Coriolan Garboni a obţinut următoarele note: MEMBRU PUNCTAJ/ NOTĂ FINALĂ (PROBA I+ PROBA II/2) Ioan Bojin Ion Alexandru Ardereanu Alina Pintilie

REZULTAT FINAL (0 (gene ) (NOTA FINALĂ MEMBRU 1 + NOTA FINALĂ MEMBRU 2 + NOTA FINALĂ MEMBRU 3/3) În urma notei obţinute, Comisia de evaluare propune ca dl. Ioan Coriolan Garboni, Directorul Sr A A N f Filarmonicii Banatul Timişoara, să dej. ograda i Stelare sua fot det ou... păreau a _1 —. AL, NĂ SIP LoN

Atasament: Raport_Justificativ_pt_Notele_obtinute_FBT.pdf

Atasament: Referat.pdf

Red. 2ex

FP 53-01 ver 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE SC2016- 7288-24.03.2016

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a

managementului Filarmonicii Banatul Timişoara

În data de 21.03.2016, a avut loc evaluarea finală a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara. Procedura de evaluare s-a desfăşurat în conformitate cu: HCL nr.88/03.03.2015 privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Filarmonica Banatul, şi respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; cu HCL nr.77/01.03.2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi în temeiul OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de culturã (*actualizatã*); cu Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfãsurare a concursului de proiecte de management, a regulamentului cadru de organizare si desfãsurare a evaluãrii managementului, a modelului- cadru al caietului de obiective, a modelului- cadru al raportului de activitate, precum si a modelului cadru al contractului de management, şi, având în vedere Dispoziţia nr. 293-04.03.2016. Astfel, directorul Filarmonicii Banatul, domnul Ioan Coriolan Gârboni, a depus raportul final de activitate pentru perioada 2011-2015, prin adresa SC2016- 004485-24.02.2016. Raportul a fost înaintat Comisiei de evaluare spre analiză, secretariatul comisiilor a întocmit referatele de analiză, iar în data de 21.03.2016 a avut loc evaluarea finală a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara, pe baza analizei raportului de activitate şi în baza probei de interviu. În urma evaluării s-au acordat note pentru proba I (analiza raportului de activitate) şi proba II (interviul) şi s-a constat că au fost respectate toate obiectivele stipulate în caietul de obiective, care a stat la baza întocmirii contractului de management încheiat cu Primarul Municipiului Timişoara, şi, de asemenea, au fost respectate toate prevederile proiectulului de management, propunându-se astfel de către Comisia de evaluare, având în vedere şi nota finală obţinută, respectiv nota 10, depunerea, în baza unui nou caiet de obiective întocmit de municipalitate, a unui nou proiect de management pentru o perioadă de cinci ani, de către managerul evaluat, dl Ioan Coriolan Gârboni. Anexăm prezentului referat Rapoartele de evaluare întocmite de membrii Comisiei, procesul verbal şi Raportul justificativ pentru notele obţinute. Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea rezultatului evaluării finale, pentru perioada 2011-2015 a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara şi depunerea, în baza unui nou caiet de obiective întocmit de municipalitate, a unui nou proiect de management pentru o perioadă de cinci ani, de către managerul evaluat, dl Ioan Coriolan Gârboni.

Viceprimar Dan Diaconu

Director Directia Comunicare Serviciul juridic Alina Pintile

Întocmit, Consilier Monica Sava

Atasament: Raport_de_Evaluare_Comisia_FBT.pdf

“LILOSIUI] L LINJND Ip LseD APIA UO] LII op [LUOI]LN “BIZNJA IS NILIL DP BICOSILUI Ţ JSIA IP LIJLISOAU) In e trece” | :JUNS IC MoUeg Ie IS vor 10p8> pafezueae UI L-S MNJNSUI SOL NY [NLULE MSIUCUUILII] LACIOgL[OD RIJN IS op no areroqejoo sp Iejunyrodo SIAIp JO LS LNUŢUOI IS PL LILOSIUIȚ, o UI IILJNIDXI LIPIONJ “IUILIIS NES IUPWUIOI LIOJIZOduIOL Bune “LILOSTUI ] [NJLULE ILIIPOp IS ISLIDS DOIUOJUIS Ş L LUDIS UI o 'IJ2 A) I2UII21)S 'H LIS JMILILAZ (SSCIŢ ULUIOO) SISU "A “(UIOG osey A “(uerd) vefoysuo9] 3 IS LIO(LIp I0UN e [AJLULG LUIIS dd LIICIIAUȚ o 'NSomong UI IS ode IRI (3193402 ][) peIV IS (2)I9IU0I T) t[ e nud 00[) LA0ISOJ UIp NIMOUWUILIL] LIILIAUȚ o "eyedrorunur erfezrAur ep (nnsero opojord ur eSog od 3.odore) e Ifeds UL 10AI] IOL UI p [IIS IUN L [ [07 [nue nd pupdadul LIIEZILOY o SIŢISULILD “NON LAOP[OJA “LIISIIY :SNS ILUI IJLUOIjUDUU I$IO ou UI IUIUI O ([07 [nu UIp BOUL JLI[OAZOp L LIIUOUUILII] “PPSY [LMI [nIpow ur IS sep fo5nŢ “o “pesy CIO “LIJOqUUI “CAOILID “ALA “LOpLIQ “BIS "Soqosuele) bj oojopnf IS jnjopnf UI 3)193U0D op “JLUNUL “VOIUZIJLIY e UI IDILOSIUI | L IILAOWOI Ip LII '(L3210D “epue[Q)esy IS edomg ul sans op IUNI Ip “JenUL e "auado1na 31)S9I0 IS Iep 1NS1JOS 1 38 “IOfIp JeIL LICOSIULŢ CJ IS IȚAȚEAT)S9J Ie 10un voroAur IS (SLOT up nIsIUg 951097 [LUOI]LUIIIU] ALO) E] Voiedileg + 'UIJIOG IS LUDIA UIP NI IL LIWOUILJI Jo '|dde pp giodo vid “vjnjosqe piortuosd UI JUZIJLOI PC [NILUCG e "NON [nuY MD [0193007 “L-IX d [ "8510 op IDIZNUU “IUDIDIZNUI ID 3)133UOI Ip LDS NOU LIIZNUU DP aposeso ud [LIIZNUU LIS LLIOS “NON [NUV DP “IIILS MIIZAJA NIZ ZZL( -son[q [ed “Todomg I9[1Z JeIpop [MJIU0D LIZA DP YIINSIMI IS [NLAPSIA „JOC LIZA I[3[17 *„L[PIIZAAŢ [A[LANSIA IS jvUOIjLU JOAIU LI IS 1 *“[eD0] Wed UI NU 9JNISOUNI JIUDADp NL II I[LINJ]JND MJUDUIUDAD IUL MUNJN UI SULIdnI e R]LIIZNUU Ijtonpo DP [22 1$ nuresSo1d od [vInN> IUN LOICZIJLII "L[LUOI]LUIDJUI LII UI IS ILP L[LIIZNUI UI ojuIpu2j I0U 35 LIRIONŢ IoUN LoIeULIOId UI pULISUOI “LIIUOULIL[I,] Dp SUNISIU O IUL G IUN UI e IOJILIOJLA LoseAoWoId ul vase du] o "SIUPUIOI IS D[LSIDATUN IDIJLIII Me DANLIUIZOIOI IRINA SULIdNID PL II LIBSIIS tojed O DMIJIOJLA PS IUILUIMN P ngeuEg vLoIUOUILIIJ op sadosd nuojadoy e 'NLULG UI LJULJSUOI O JS07 e 110JejoadS op IS p M[NIPLUNU IS 19)I9JO LIILIȚISIOAIŢ e MIILOJRUIN JISNII L NJLULG A “ŞI OT-I LOT UI STOZ -II0Z LILOSIUNI [ [MYLULŢ V V[LUIȚ JNUIOUL

[. III abur [PUT 9107017 "AILNJLAI IPNRISJLUOZAL NWA LILOSIUI | "IUL G op tpeorod o juowoeuew op joor0sd nou un IP JLIOgL[D DAIIIO DP ore mun LZeq UI gs UL[OHOD ULO] [n19âtueu vo undosd P JL BO SOŢ L LILOSIUI L L S[OT-I 107 UIp LOJLIIANIL IEI UI npnpou e IS sadop oşeyAnoe op 19ZIJeue LZeA UI “SAS Ie [22 UI "(SLOT L[LD “VI OT 123UI2IXI L[LO 951090) usd IojIL LoIAOUOId nyuod PIBRULIŢ Op M[AJLULŢ LILpIODL op ewuo[did-c [07 ne-a MIO ICI od ULId ILIOJLA e [LUC LOUOUICIIA CIOT-I LOT epeouod uj » gun] N TI Ad IS (UGXUI/ )Jewojne ueI Un IS un JeuonIZIULL V-S ejeg nguog e '1I0S33IL IS ISNIIL “IZI0D Ș NI JLUOIJIZIUDL NL-S DP "IS IS RLULJL Sp ILIOJLIȚNS L] DP IO[UDMNUNIJSUI 1010JN) LIICALUIUIS JISNAI L-S LILOSIUI | op moânq ud 30] '[R0] UIp MjIZIUDL 'ome op 000'0£I ap oeopea ur Uerd mun LoILUOINIZIUIL V-Ş e NIpou uerd un IS JLUONIZIUDL L-S JIPSY "INT sd op Ul joorosd “(LIqJ9S) UIp NS joorosd mun e [ngeueg nud SIMS N IS e (249 sseq “euerrouBem eqny “0poord IS ruediun]) nguod e 3p zeq od 10) “nd 000£ ADewxosde — roppd 10)S008 L ROISIIIL V '110suods sp tyeyodns guns og 000'8 sad sp 2Js2 (1em01) UI POILOJLA (2 1239) 'D IURI 'S UNU ')rusrIZnuU Rd 9] SL CUI UD 'S 'ssneS '[ IZSIŢ IA | [ “NISIUZ 'D NOL “ICOSUL UI JLLI90UOD Nb 2) Ip IUMU N “gINUUILU p ep Z e voreserdue UL tjey UIp IO[IUSIBDIZAU vo Inpnzdorosd IS Jeuorjusru op jueyrodun SA ILIJSOA -[nugeds IS Iep [NULIII IS LULJULȚ “IZIDA ne-S IONUL op L JLLIEJUNȚOA Mp LIUNUI ULII “LICOSIUL] IN[AILIUDIUSA nurfiids no “mpase10 Je [em]nd MIMI UI soru8 njeds Imjsa IS [ode IBS e BICA op LOIDOLȚAI “(DION LUIUIS ISI IS RAMILIAUI JS BUUIȚ) *JIgepIXOUI [9jo up gseourun] gun o nud VS VATA DS Lb om? 000'01 erjer20sYy op juns IMNZAgOIIIU ML DP NIPIMIUD Iorjtonpo gedpop 31339] 2[3)123U0D LJ UI IS SIUI Ţ Injopnf utp UI “OJA LIILU (1INIO0J ZNgoINU un nnuod UI pag op 19910) epesequy IS IIIIOUC [NIL[NSUOD, IS IUBII0D NS Jersouozred ud “om IS oSLOIDWUNU JNUIÎqo NU-S [BIO] IIDIRJL DP [MIPOU N NÎLDI IOUN LZEA UJ e "LILOSILUI IL & LINND MP “LICOSTUIȚ UIp ULUIOO [ANL] IS ICUSLA [ALL

Diac. Lect. Univ. Dr. Ion Alexandru Ardereanu REFERAT DE EVALUARE întocmit pentru evaluarea finală a managementului Filarmonicii Banatul din Timişoara în perioada 2011 — 2015 Faptul că Timişoara, aspirantă la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, reprezintă un veritabil pol cultural al României cu o viață artistică extrem de bogată şi efervescentă este un adevăr general acceptat. Conştientizarea acestei onorabile etichete impune însă tuturor instituţiilor culturale ale oraşului desfăşurarea unui efort susținut, îndreptat măcar în a o păstra pe aceasta intactă dacă nu spre a o duce către culmi culturale şi mai înalte. Studiind raportul redactat de domnul Ioan Coriolan Gârboni, am putut observa şi prin prisma datelor concrete ceea ce, fie din postura de simplu spectator al Filarmonicii, fie din postura de cadru didactic al singurei instituţii universitare de profil muzical din Timişoara, ştiam deja într-o mare măsură, şi anume faptul că în acest climat general exigent al oraşului, marcat de mari aşteptări, Filarmonica Banatul din Timişoara a reprezentat, mai ales în ultimii ani, pe de o parte un reper de profesionalism şi normalitate iar pe de altă parte, un exponențial factor al procesului de conectare la realitățile culturale contemporane ale Europei prin recuperarea decalajelor față de acestea, respectiv de raliere la modernitatea culturală europeană. Faptul că Filarmonica Banatul îşi desfăşoară activitatea sub auspiciile unui profesionalism bine înțeles şi implementat atât pe parte artistică cât şi pe parte administrati v- managerială reiese deopotrivă din analiza SWOT a raportului respectiv din capitolele C şi D respectiv E şi F ale acestuia, în care este tratată organizarea activității respectiv evoluţia situației economico - financiare şi care expune preocuparea permanentă pentru elaborarea şi îmbunătățirea procedurilor (ce stau la baza desfăşurării întregii activități), a armonizării acestora cu politicile culturale naţionale şi europene precum şi a implementării acestora prin comisii către toate sectoarele de activitate. Remarc în mod deosebit preocuparea instituției pentru stagii sau cursuri de perfecţionare prin care angaj ații proprii dobândesc competențe noi şi rămân în permanent contact cu prezentul profesional aferent domeniilor lor de activitate. Consider că Filarmonica Banatul din Timişoara a reprezentat în anii în care domnul Ioan Coriolan Gârboni a fost manager general al acesteia, un exemplu de normalitate mai

ales datorită existenței unei atenţii deosebite acordate relațiilor cu celelalte instituţii culturale ale oraşului. Acest lucru reiese şi din capitolul A/a.1. al raportului şi reprezintă un fapt remarcabil în sine deoarece, din păcate, nu toate instituțiile culturale ale oraşului nostru înțeleg că destinul fiecăreia nu poate fi construit în parte şi independent de celelalte ci în deplină comuniune cu acestea. Exemplul normalității de inter-relaționare cu alte instituţii culturale ale oraşului dat de Filarmonica Banatul dă speranțe spre un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat în care toate instituțiile sus amintite preiau şi implementează aceste practici spre binele comun al vieţii culturale a oraşului. Cu toate că nu reprezintă neapărat un factor absolut cuantificabil, Conectarea la realitățile culturale contemporane ale Europei o consider, în calitatea mea de muzician, ca fiind un atribut de necontestat al instituției evaluate. Preocuparea repertorială extrem de variată, reflectată şi în dosarul de presă al Raportului de Activitate respectiv strădaniile de a accesibiliza arta prin ducerea ei în locuri cat mai neconvenționale sau şansele pe care tinerii interpreți, dirijori sau compozitori le primesc prin includerea lor în stagiunea proprie, reprezintă reperele ce conferă Filarmonicii Banatul din Timişoara aura unei instituții culturale europene şi moderne, puternic ancorată în prezent şi întotdeauna orientată spre viitor. Concluzionând, pe baza celor observate în Raportul de Activitate respectiv a celor redactate în prezentul Raport de Evaluare, RECOMAND cu deosebită căldură și toată responsabilitatea ca domnul Ioan Coriolan Gârboni să-și depună un nou proiect de management, necesar continuării activității domniei sale ca manager general al Filarmonicii Banatul din Timişoara. Mă simt dator să menționez, ca o întărire a celor afirmate, că acest fapt îl consider ca fiind în mod organic legat de împlinirea dorinței oraşului Timişoara de a câştiga, în anul 2021, titlul de Capitală Culturală Europeană datorită faptului că domnul Ioan Coriolan Gârboni este nu doar un extrem de competent profesionist ci şi unul din principalii susţinători, nu doar la nivel declarativ, ai împlinirii acestui deziderat cultural. Timişoara Diac. Lect. Univ. Dr. Ion Alexandru Ardereanu 17. 03.2016 Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Muzică şi Teatru

Raport de evaluare asupra activitatii de management a d-lui loan Coriolan Garboni — director general al Filarmonicii Banatul din Timisoara, in perioada 2011-2015 In urma analizei raportului de activitate al d-lui loan Coriolan Garboni pentru perioada 2011-2015, apreciez urmatoarele: - pe in treaga perioada raportata, activitatea manageriala a d-lui Ioan Coriolan Garboni s-a situat la parametri de inalta calitate fiind urmarite cu consecventa principiile unui management eficient atat in privinta resurselor umane cat si a celor financiare. - programele artistice, actiunile culturale si evenimentele prezentate publicului s-au incadrat in strategia culturala a orasului Timisoara si au corespuns in mare masura asteptarilor publicului larg avand in vedere numarul mare al beneficiarilor FBT. Evenimentele artistice au fost realizate atat de catre artistii filarmonicii cat si de artisti invitati de renume din intreaga lume. - diversitatea repertoriului, a programelor si a evenimentelor prezentate publicului este remarcabila si acopera o mare varietate stilistica si de genuri muzicale - colaborarea foarte buna cu institutiile din oras si judet, numarul mare de parteneriate incheiate cu organizatii neguvernamemntale si evenimentele prezentate in judete limitrofe au contribuit la o buna promovare a institutiei si o perceptie pozitiva in randul publicului. - parteneriatele incheiate cu firme private, sponsorizarile obtinute au facut posibile achizitii de bunuri si investitii in infrastructura salii de concerte a filarmonicii. - participarea in festivaluri nationale si internationale, turneele efectuate in tara si in strainatate au contribuit la imaginea foarte buna a institutiei. Avand in vedere cele mentionate mai sus, consider ca rezultatele obtinute in managementul institutiei in perioada 2011-2015 au fost foarte bune si recomand continuarea managementului d- lui loan Coriolan Garboni si depunerea unul nou proiect de management pentru o perioada de 5 ani. loan Bojin e Director general Filarmonica de Sta 21.6 2ib SI