keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/05.04.2016 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timisoara

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 125/05.04.2016
privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -5993/10.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 cu nr. 339/22.12.2015 ;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2015 " - Anexa nr.1, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2015" - Anexa nr. 2; Contul de execuţie al împrumuturilor externe la data de 31 Decembrie 2015 - Anexa nr.3; Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2015 - Anexa nr.4; Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2015 - Anexa nr. 5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_5.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI 31122015 Pag. 1 -lei- Cani Sub-| Ali Prevederi Prevederi Bietul Incasari Stingeri pe Drepturi tol ra-| pa/ | ti- | neg Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafTitlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 08 TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE 627.310 2.317.915 2.317.915 2.317.915 0002 I. VENITURI CURENTE 15.440 15.438 15.438 15.438 2900 C. VENITURI NEFISCALE 15.440 15.438 15.438 15.438 3708 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 15.440 15.438 15.438 15.438 06 Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila 15.440 15.438 15.438 4100 08 IV. SUBVENTII 88.180 8.134 8.134, 4208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 88.180 8.134 8.134 60 Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE 1.400 1.400 1.400) 6l Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismi norvegian 88.180 6.734 6.734 4508 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 523.690 2.294.343 2.294.343 2.294.343 17 Mecanismul financiar SEE__—- 24.000 14.737 14.757 14.757| Prefinantare A : 24.000 14.737 14.737, 14.737| 18 499.690 2.279.606 2.279.606 2.219.606| 499.690 2.279.606 2.279.606 2.279.606| NRECTOR/ ECONOMIC, SMĂR AJMA STECTTÎNA STANCU

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31122015 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajomente: | Angajamente Fă legale to! |eraf| Titlu | col | at anpajoment initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 4 6 7=5-6 8 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 627.310 70.726 70.726 67.226 3.500 64.737 6608 SANATATE 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 01 Spitale generale 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 03 Servicii culturale 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC. 15.440 15.438 15.438 15.438 83 03 Locuinte 15.440 15.438 15.438 15.438 83 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 15.440 15.438 15.438 15.438 83

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri externe nerambursabile - 31122015 Pag. 2 - lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / ned Denumire indicator Credite. de Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at initiale bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 627.310 70.726 70.726 67.226 3.500 64.737 ol CHELTUIELI CURENTE 611.870 55.288 55.288 51.788 3.500 64.654 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -870 55.288 55.288 51.788 3.500 64.654 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.440 15.438 15.438 15.438 83 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.440 15.438 15.438 15.438 83 6608 SANATATE 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 01 CHELTUIELI CURENTE 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 56 18 Mecanismul financiar norvegian 587.870 44.891 44.891 44.891 54.807 56 18 01| Finantarea nationala 88.180 6.734 6.734 6.734 8221 56 18 02| Finantarea externa nerambursabila 499.690 38.157 38.157| 38.157 46.586 6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 OI CHELTUIELI CURENTE 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 56 17 Mecanismul Financiar SEE 24.000 10.397 10.397 6.897 3.500 9.847 56 17 OI antarea Natioanal 3.600 1.400 1.400 1.400 850 56 17 02| Finantarea externa nerambursabila 20 8.997 8.997 5.497 3.500 8.997 7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA! 15.440 15.438 15.438 15.438 83 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.440 15.438 83 7" 7 INANCIAPRE , 83

Pag. 3 - Iei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator PER e Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at = initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 71 01 Active fixe 15.440 15.458 15.438 15.438 83 71 01 01| Constructii 15.440 15.438 15.438 15.438 83 NRECTOR ECONOMIE, STETLI STAN ed.

Atasament: Anexa_4.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 31122015 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite d Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajameni SS > tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 e 6 1=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE 12.953.740 72.953.733 72.953.133 72.953.733 21.128.393 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 12.953.740 72.953.733 72.953.733 72.953.733 21.128.393 0% Energie termica 12.953.740 12.953.733 12.953.733 12.953.733 21.128.393

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi interne - 31122015 Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / nel Denumire indicator Cregine de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at a initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE 72.953.740 72.953.733 12.953.733 72.953.733 21.128.393 01 CHELTUIELI CURENTE 12.953.740 72.955.753 72.953.733 72.953.733 21.128.393 40 TITLUL IV SUBVENTII 12.953.740 72.953.733 12.953.733 72.953.733 21.128.393 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 12.953.740 72.953.733 12.953.733 72.953.733 21.128.393 Ol CHELTUIELI CURENTE 12.953.740 72.953.733 72.953.733 72.953.733 21.128.393 40 TITLUL IV SUBVENTII 12.953.740 72.953.733 12.953.733 72.953.733 21.128.393 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 12.953.740 12.953.733 12.953.733 72.953.753 21.128.393 PRIMAR, NRECTOR ECONOMIC NICOLAE Rohu 1 SMARANDA HAPRACICU

Atasament: Anexa_3.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE 31122015 1 - lei- Pa Credite bugetare ra- Denumire indicator Credite de Angajamente Plati Cheltuieli graf initiale definitive bugetare efectuate efective B 1 2 3 4 6 8 CREDITE EXTERNE 61.434.950 61.422.600 56.611.002 56.611.002 41.470.950 SANATATE 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 149.972 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 149.972 Ol Spitale generale 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 149.972 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.347.550 956.840 956.840 956.840 1.533.584 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.537 Prevenirea excluderii sociale 1.347.550 956.840 956.840 956.840 1.528.047 02 Cantine de ajutor social 1.347.550 956.840 956.840 956.840 1.528.047 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC. 39.182.640 39.561.020 34.780.666 34.780.666 4.705.892 Locuinte 5.573.970 5.561.640 805.625 205.625 8.443 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 5.573.970 5.561.640 805.625 805.625 8.443 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 33.608.670 33.999.380 33.975.041 3 33.975.041 4.697.449 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1 277.135 Energie termica 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1.277.135 TRANSPORTURI 11.530.250 17.916.250 17.890.770 17.890.770 35.081.502 Transport rutier 11.530.250 17.916.250 17.890.770 17.890.770 35.081 502 Ol Drumuri si poduri 3.182.420 2.657.920 2.657.920 2.657.920 12.006.369 02 Transport in comun 8.347.830 15.258.330 15.232.850 15.232.850 23.075.133

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi externe - 31122015 Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Citite tol |graf|Titlu| col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 8 5006 CREDITE EXTERNE 61.434.930 61.422.600 56.611.002 56.611.002 56.611.002 41.470.950 OI CHELTUIELI CURENTE 55.860.960 55.860.960 55.805.377 55.805.377 55.805.377 41.462.507 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 55.860.960 55.860.960 55.805.377 55.805.377 55.805.377 41.462.507 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.573.970 5.561.640 305.625 805.625 805.625 8.443 7” TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.573.970 5.561.640 805.625 805.625 805.625 8.443 6606 SANATATE 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 1.704.991 149.972 OI CHELTUIELI CURENTE 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 1.704.991 149.972 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 1.704.991 149.972 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 1.710.750 1.710.750 1.704.991 1.704.991 1.704.991 149.972 56 07 01| Finantarea nationala 327.230 1.555.019 1.555.019 1.555.019 1.555.019 149.972 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 1.361.530 133.741 133.741 133.741 133.741 56 07 03| Cheltuieli necligibile 21.990 21.990 16.231 16.231 16.231 6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.347.550 956.840 956.840 956.840 956.840 1.533.584 Ol CHELTUIELI CURENTE 347.550 956.840 956.840 956.840 956.840 1.533.584 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.347.550 956.840 956.840 956.840 956.840 1.533.584 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.347.550 956.840 956.840 956.840 956.840 1.533.584 56 Ol 01 | Finantarea nationala 681.080 446.297 446.297 446.297 446.297 305.718 E s6& Ai m 2 1 AS 666.47 : 510,543 510,543

Pag. 3 - lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente ras) pal | tie | med Besasire Credite de Angajamente '| Angajamente Plati erste Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 7006 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA| 39.182.640 39.561.020 34.780.666 54.780.666 34.780.666 4.705.892 Ol CHELTUIELI CURENTE 33.608.670 33.999.380 33.975.041 33.975.041 33.975.041 4.697.449 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.608.670 33.999.380 33.975.041 33.975.041 33.975.041 4.697.449 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 33.608.670 33.999.380 33.975.041 33.975.041 33.975.041 4.697.449 56 Ol 01| Finantarea nationala 19.820.620 18.087.104 18.082.343 18.082.343 18.082.343 1.539.859 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 6.314.340 15.089.790 15.073.031 15.073.031 15.073.031 3.149.622 56 Ol 03 | Cheltuieli necligibile 7.473.710 822.486 819.667 819.667| 819.667 7.968 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.573.970 5.561.640 805.625 805.625 805.625 8.443 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.573.970 5.561.640 805.625 805.625 805.625 8.443 Ti OI Active fixe 5.573.970, 5.561.640 305.625 805.625 805.625 8.443 TI 01 01| Constructi 5.573.970 5.561.640 205.625 805.625 805.625 8.443 8106 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1.277.735 1.277,735 ol CHELTUIELI CURENTE 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1.277.735 1.277.735 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1.277.135 1.277.735 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1.277.735 1.277.735 56 03 03 | Cheltuieli neeligibile 7.663.740 1.277.740 1.277.735 1.271.735 1.271.735 8406 TRANSPORTURI 11.530.250 17.916.250 17.890.770 17.890.770 17.890.770 35.081.502 O CHELTUIELI CURENTE 11.550.250 17.916.250 17.890.770 17.890.770 17.890.770 35.081.502 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) i pan UL ŢI Ta) HESSE E i E :

Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tot ra-| pa? | ti- | ned Denumire indicator Credite A Angajumente | Angajarente Plati legale angajamen sili FT tol |graf| Titlu] col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit A B 1 2 3 4 8 6 7=5-6 s 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 11.530.250 17.916.250 17.890.770 17.890.770 17.890.770 35.081.502 56 Ol Ol | Finantarea nationala 3.897.400 10.852.338 10.852.010 10.852.010 10.852.010 14.618.452 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 71.588.770 7.042.432 7.038.760 7.038.760 7.038.760 20.463.050 56 01 03| Cheltuieli neeligibile 44.080 21.480 NRECTR ŞEF SMAR ANDA HARATIU

Atasament: Anexa_2.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31122015 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-[| Pa-|Gru-|Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 z 3 4 5 6 1=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 288.224.690 318.358.610 294.559.903 294.559.903 2715.782.521 18.777.382 283.121.642 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.204.350 5.029.350 3.160.844 3.160.844 3.159.065 1779 3.062.873 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 5.204.350 5.029.350 3.160.844 3.160.844 3.159.065 1.779 3.062.873 6510 INVATAMANT 26.479.930 27.188.790 15.641.419 15.641.419 15.638.058 3.361 15.283.695 03 Invatamant prescolar si primar 13.980.192 13.779.195 7.400.733 7.400.733 7.400.733 7.430.080 01 Invatamant prescolar 11.147.652 11.135.652 6.103.419 6.103.419 6.103.419 6.160.875 02 Invatamant primar 2.832.540 2.643.543 1.297.314 1.297.314 1.297.314 1.269.205 04 Invatamant secundar 7.633.147 8.255.004 5.331.593 5.331.593 5.328.232 3.361 5.058.878 Ol Invatamant secundar inferior 1.299.746 1.523.746 675.007 675.007 675.007 517.976 02 Invatamant secundar superior 5.950.886 6.348.743 4.471.379 4471379 4.468.018 3.361 4.369.063 03 Învatamant profesional 382515 382.515 185.207 185.207 185.207 171.839 05 Invatamant postliceal 1.577.308 1.865.308 1.557.390 1.557.390 1.557.390 1.512.644 11 Servicii auxiliare pentru educatie 3.289.283 3.289.283 1.351.703 1.351.703 1.351.703 1.282.093 03 Internate si cantine pentru elevi 3.289.283 3.289.283 1.351.703 1.351.703 1.351.703 1.282.093 6610 SANATATE 253.475 410 283.052.470 273.645.689 2713.645.689. 254.874.529 18.771.160 262.808.270 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 253.475.410 283.052.470 273.645.689 273.645.689 254.874.529 18.771.160 262.808.270 OI Spitale generale 253.475.410 283.052.470 273.645.689 273 645.689 254.874.529 18.771.160 262.808.270 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.585.000 2.585.000 1.725.776 1.725.776 1.724.694 1.082 1.571.854 03 Servicii culturale 2.585.000 2.585.000 1.725.776 1.725.776 1.724.694 1.082 1.571.854 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 1.735.000 1.735.000 1.036.497 036.497 1.035.415 1.082 940.786 06 Case de cultura 850.000 689.279 689.279 689.279 631.068 Spre AȘA A, i + E LIRE 354

Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar-[| Ali Credite bugetare Angajamente aja Angajame Plati eltuieli tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Angajorente | a legale Grete tol |graf|Titlu| col | at hitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 3 4 5 6 T=5-6 8 6810 04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 394.950

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31 122015 Pag. 3 - lei- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-[ Ali Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator E Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at = initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 288.224.690 318.358.610 294.559.903 294, 559 903 2715.782.521 18.777.382 283.121.642 0I CHELTUIELI CURENTE 278.668.600 306.283.210 284.360.419 284.360.419 267.053.353 17.307.066 2771.372.105 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108.579.560 139.547.170 137.612.090 137.612.090 136.219.129 1.392.961 137.878.480 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161.214.860 157.817.860 138.362.144 138.362.144 122.448.039 15.914.105 137.630.162 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.305.830 8.305.830 1.957.658 7.957.658 7.951.658 1.434.936 37 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 176.000 240.000 129.256 129.256 129.256 129.256 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 392.350 372.350 299.271 299.271 299.271 299.271 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.556.090 12.075.400 10.199.484 10.199.484 8.729.168 1.470.316 5.749.537 7 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9.556.090 12.075.400 10.199.484 10.199.484 8.729.168 1.470.316 5.749.537 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.204.350 5.029.350 3.160.844 3.160.844 3.159.065 1.779 3.062.873 OI CHELTUIELI CURENTE 4.729.350 4.729.350 2.956.276 2.956.276 2.954.497 1.779 2.988.109 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.563.350 2.563.350 2.458.325 2.458.325 2.458.325 2.481.114 10 0 Cheltuieli salariale in bani 1.871.350 2.065.350 1.999.109 1.999.109 1.999.109 2.025.691 10 Ol 01| Salarii de baza 1.814.350 2.007.350 1.968.866 1.968.866 1.968.866 1.994.213 10 Ol 06| Alte sporuri 1.000 2.000 893 893 893 893 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4.000 4.000 76 76 76 76 10 01 13| Indemnizatii de delegare 12.000 12.000 2.509 2.509 2.509 2.509 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 40.000 40.000 26.765 26.765 26.765 28.000 10 02 Cheltuieli salariale in natura 64.000 10 02 01| Tichete de masa 20.000 10 02 02| Norme de hrana 44.000 în a E ut e St 459216 491 455.43

Pag. - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / ned Denumire indicator Cre de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu] col | at i A initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 17=5-6 8 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 452.000 332.000 314.378 314.378 314.378 318.507 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 12.000 12.000 9.872 9.872 9.872 10.006 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 124.000 114.000 103.826 103.826 103.826 105.205 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4.000 4.000 2959 2.959 2.959 2.999 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 36.000 36.000 28.181 28.181 28.181 18.706 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.166.000 2.166.000 497.951 497.951 496.172 1.779 506.995 20 OI Bunuri si servicii 1.066.000 1.114.000 384.968 384.968 383.189 1779 405.713 20 Ol 01| Furnituri de birou 32.000 32.000 17.015 17.015 17.015 11.658 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 34.000 34.000 15.663 15.663 15.663 15.663 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 332.000 372.000 103.592 103.592 102.889 703 92.688 20 01 04| Apa, canal si salubritate 160.000 160.000 13.535 13,535 13.535 12.849 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 34.000 34.000 5.911 20 Ol 06| Piese de schimb 13.000 13.000 4.799 4.799 4.799 4.199 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.000 78.000 71.39% 713% 76.320 1.076 76.526 20 01 09| Materiale st prestari de servi caracter functional 147.000 147.000 16.261 16.261 16.261 16.261 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 244.000 244.000 136.707 136.707 136.707 169.378 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 29.000 89.000 8.588 8.388 8.388 20 05 30| Alte obiecte de inventar 29.000 89.000 8.388 8.388 25 i orz ODO 55275 i 1258 i Stas

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa/ ied Denutaire Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at angel initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 59.000 59.000 51.225 51.225 51.225 51,225 20 II Carti, publicatii si materiale documentare 8.000 8.000 612 612 612 20 13 Pregatire profesionala 30.000 30.000 19.960 19.960 19.960 19.960 20 14 Protectia muncii 17.000 17.000 3.240 3.240 3.240 3.240 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 63.000 63.000 7361 7.361 7.361 1.362 20 30 Alte cheltuieli 894.000 786.000 22.197 22.197 22.197 19.495 20 30 02| Protocol si reprezentare 12.000 12.000 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 600.000 532.000 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 282.000 242.000 22.197 22.197 22.197 19.495 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 74.764 TI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 74.764 71 OI Active fixe 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 74.764 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 82.800 74.301 74.301 74501 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 430.000 182.200 128.383 128.383 128.383 48.149 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 45.000 35.000 1.884 1.884 1.884 26.015 6510 INVATAMANT 26.479.930 27.188.790 15.641.419 15.641.419 15.638.058 3.361 15.283.695 OI CHELTUIELI CURENTE 26.277.300 26.914.300 15.406.403 15.406.403 3.361 15.056.783 A Ţ - DE PERSONA LEE i ţ : 7.538,245 [2,539 748 ,

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Ali Credite bugetare Angajamente dat! |estptel ra | pia sal Besilisntie Credite de Angajamente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 10 01 Cheltuieli salariale in bani 3.360.138 3.300, 2.088.235 2.088.235 2.088.235 2.152.367 10 Ol 01| Salarii de baza 593.587 630.584 578.763 578.763 578.763 591.472 10 01 06| Alte sporuri 4.800 4.900 4.269 4.269 4.269 5.585 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 46.700 51.700 37.434 37.434 37434 38.853 10 Ol 11| Fond aferent platii cu ora 2.332.351 2.070.154 1.069.807 1.069.807 1.069.807 1.100.521 10 01 13| Indemnizatii de delegare 4.850 4.950 1.459 1.459 1.459 1.459 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 377.850 537.850 39%.503 396.503 396.503 414.477 10 03 Contributii 769.152 829.752 451.010 451.010 451.010 462.815 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 535.260 575.260 311.932 311.932 311,932 323.438 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 19.283 20.283 9.169 9.169 9.169 9.480 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 176.036 185.036 107.778 107.778 107.778 111,553 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8.509 9.509 3.310 3.310 3.426 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 30.664 39.664 18.821 18.821 18.821 14918 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.784.060 22.357.060 12.604.722 12.604.722 12.601.361 3.361 12.179.165 20 01 Bunuri si servicii 4.646.107 4.602.107 2.699.440 2.699.440 2.696.079 3.361 2.336.268 20 Ol 01| Fumituri de birou 527.760 523.760 195.806 195.806 183.842 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 350.795 350.795 138.008 134.647 3.361 115.904 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 594 732 614.732 257.950 257.950 -25.939 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 186.192 186.192 42876 42.876 36.607 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 148.604 148.604 44.091 44.091 44091 40.954 20 Ol 06| Piese de schimb 75.900 75.900 9.278 9.278 9.278 MAE AT) Tre : a-i a: ra 18214 pH

Pag. 7 -le Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- ned Denumire indicator Credii e de Angajamente Angajamente Plati erste Cheltuieli tol Titlu| col | at rent initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 253.570 253.570 182.155 182.155 182.155 167.909 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 467.600 513.600 315.342 315.342 315.342 302.160 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.972.625 1.866.625 1.499.720 1.499.720 1.499.720 1.495.121 20 02 Reparatii curente 574.019| 357.019 310.841 310.841 310.841 312.309 20 03 Hrana 14.870.394 15.520.394 8.865.378 8.865.378 8.865.378 3.867.360 20 03 01| Hrana pentru oameni 14.860.894 15.510.894 8.865.378 8.865.378 8.865.378 8.867.360 20 03 02| Hrana pentru animale 9.500 9.500 20 04 Medicamente si materiale sanitare 37.799 38.099 8491 8491 8491 8491 20 04 01| Medicamente 19.468 19.768 7.857 7.857 1.857 1.857 20 04 02| Materiale sanitare 12.360 12.360 634 634 634 634 20 04 03| Reactivi 2441 2441 20 04 04| Dezinfectanti 3.530 3.530 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 715.185 901.885 544.098 544.098 544.098 493.473 20 05 01| Uniforme si echipament 64910 64.610 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 108 325 108.325 9.663 9.663 9.663 20 905 30| Alte obiecte de inventar 601.950 728.950 534.435 534.435 34.435 493.473 20 06 Deplasari, detasari, transferari 248.190 295.190 35.813 35.813 36.684 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, transferari 141.940 188.940 28.616 28.616 28.616 29.487 20 06 02| Deplasari in strainatate 106.259 106.250 7.197 7.197 7.197 7.197 20 07 Mentenanta tehnica si echipamente destinate apararii,ordinii publice si sigurantei nationale 8.000 ERE : uni E : Lt Mai

Pag. 8 -lei- Capi- Ali Credite bugetare Angajamente tol ned Denumire indicator d Angajamente Plati legale at initiale definitive legale efectuate de platit efective B 1 2 3 7=5-6 8 Carti, publicatii si materiale documentare 52.650 62.650 21.388 21.388 25.657 Consultanta si expertiza 30.400 30.400 500 500 500 Pregatire profesionala 232.580 233.580 61.732 61.732 45.527 Protectia muncii 61.240 60.240 7511 7511 721 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor 1.000 1.000 01| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 1.000 1.000 Alte cheltuieli 222.096 222.096 42419 42419 44.664 Ol | Reclama si publicitate 23.000 23.000 02 | Protocol si reprezentare 4.000 4.000 03 | Prime de asigurare non-viata 5.500 5.500 3.226 3.226 3.889 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servici 189.596 189.59 39.193 39.193 40.775 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 176.000. 240.000 129.256 129.256 129.256 Ajutoare sociale 176.000 240.000 129.256 129.256 129.256 01| Ajutoare sociale in numerar 32.000 60.000 6.700 6.700 6.700 02| Ajutoare sociale in natura 144.000 180.000 122.556 122.556 122.556 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 187.350 187.350 133.180 133.180 133.180 Burse 187.350 187.350 33.180 133.180 3.180 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 Active fixe 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 02| Masini. echipamente si mijloace de transport 90.000 81.009 69.057

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-[| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at i lu initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 6 7=5-6 8 active corporale 202.630 134.490 107,551 107.551 107.551 106.827 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 50.000 46.456 46.456 46.456 51.028 6610 SANATATE 253.475.410 283.052.470 273.645.689 273.645.689, 254.874.529 18.771.160 262.808.270 01 CHELTUIELI CURENTE 244.706.950 271.661.560 263.955.272 263.955.272 246.654.428 17.300.844 2357.458.254 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.456.320 132.311.930 132.286.659 132.286.699 130.893.738 1.392.961 132.457.517 10 01 Cheltuieli salariale in bani 74.508.504 103.012.695 103.001.062 103.001.062 102.334.116 666.946 103.158.528 10 Ol OI | Salarii de baza 63.288.724 88.346.915 38.340.905 38.340.905 87.941.847 399.058 78.237.468 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 7.107.000 8.461.000 8.456.367 8.456.367 8.434.162 22.205 13.948.949 10 01 06| Alte sporuri 1.900.000 2.233.000 2.232.010 2.232.010 2.232.010 2.766.102 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 800.000 800.000 800.000 718.434 21.566 789.380 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 1.678.000 1.888.000 1.888.000 1.888.000 1.859.648 28.352 6.384.489 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 30.780 30.780 30.780 30.780 357 30.423 357 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 504.000 1.253.000 1.253.000 1.253.000 1.087.658 165.342 1.031.783 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.692.570 5.968.301 5.962.566 5.962.566 5.825.633 136.933 5.824.944 10 02 01| Tichete de masa 4.692.570 5.968.301 5.962.566 5.962.566 5.825.633 136.933 5.824.944 10 03 Contributii 22.255.246 23.330.934 23.323.071 23.323.071 22.733.989 589.082 25.474.045 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 15.965.971 16.816.471 16.811.604 16.811.604 16.514.030 297.574 16.604.553 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 490.488 501.676 501.676 501.676 478.997 22.679 490.200 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.082.097 5.210.597 5.208.768 5.208.768 5.024.085 184.683 5.142.932 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 295.520 296.020 295.750 295.730 271.168 24.562 277.807 10 03 06 Contributii pentru concedii s 808302 145709

Pag. 10 = lei- Capi-| Sub-| Pa- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tor |graf sami initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134.739.800 130.858.800 123.544.824 123.544.824 10.636.941 15.907.885 123.399.710 20 01 Bunuri si servic 34.299.578 35.382.578 30.663.024 30.663.024 27.296.184 3.366.840 27.442.426 20 Ol 01| Furnituri de birou 399.359 388.359 347.512 347.512 300.415 47.097 262.199 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.073.760 1.103.760 1.100.319 1.100.319 1.040.004 60.315 1.068.861 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 7.567.689 7.867.689 6.505.934 6.505.934 5.890.801 615.133 5.692.409 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 3.174.253 2.994.253 1.790.656 1.790.656, 1.752.435 38.221 1.714.599 20 0 05| Carburanti si lubrifianti 326.080 330.080 204.486 204.486 204.053 433 251.068 20 01 06| Piese de schimb 2.221.960 2.506.960 1.980.274 1.980.274 1.784.035 196.239 1.665.215 20 01 07| Transport 510.280 600.280 461913 467.913 331.565 136.348 424.086 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 538.482 528.482 408.881 408.881 375.190 33.691 367.538 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5.645.715 5.645.715 5.645.715 5.645.715 4.882.370 763.345 4.984.841 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 12.842.000 13.417.000 12.211.334 12.211.334 10.735.316 1.476.018 11.011.610 20 02 Reparatii curente 1.292.240 1.292.240 1.096.364 1.096.364 944.568 151.796 1.015.051 20 03 Hrana 4.301.760 4.071.760 3.809.150 3.809.150 3.320.481 488.669 3.596.451 20 03 01| Hrana pentru oameni 4.299.760 4.071.760 3.809.150 3.809.150 3.320.481 483.669 3.596.451 20 03 02| Hrana pentru animale 2.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 89.599.948 84.876.948 83.254.624 83.254.624 72.082.412 1.172.212 86.085.688 20 04 01| Medicamente 67.017.228 61.594.228 61.379.920 61.379.920 53.364.914 8.015.006 64.149.676 20 04 02| Materiale sanitare 11.346.080 11.496.080 10.841.877 10.841.877 9.614.433 1.227.444 12.607.622 20 04 03| Reactivi 9.595.800 10.095.800 10.028.295 10.028.295 8.302.758 1.725.537 8.453.503 20 04 04| Dezinfectanti 1.640.840 1.690.840 1.004.552 800.307 204.225 874.887 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.282.635 2.292.635 2.044.277 3.161 444.181 1-03 Are ti 708813) 2

Pag. 11 - lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati detii Cheltuieli tol |graf[|Titlu| col | at angajament definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 3 4 5 6 71=5-6 5 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 135.120 150,120 138.239 138.239 115.830 22.409 74.450 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.838.600 1.833.600 1.822.249 1.822.249 1.712.654 109.595 337.507 20 0% Deplasari, detasari, transferari 76.365 106.365 96.279 96.279 96.279 90.897 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 65.084 95.084 94.976 94.976 94.976 89.594 20 06 02| Deplasari in strainatate 11.281 1.303 1.303 1.303 1.303 20 09 Materiale de laborator 833.395 804334 804.334 525.435 278.899 109.163 20 Il Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 5.000 1.239 1.239 1.239 1.239 20 2 Consultanta si expertiza 87.000 87.000 67.740 67.740 64.574 3.166 63.860 20 13 Pregatire profesionala 101.719 110.719 50.037 50.037 50.037 50.787 20 4 Protectia munti 40.000 45.000 43.415 43.415 27.353 16.062 33.404 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 21.000 21.000 6377 6.377 6377 716 20 30 Alte cheltuieli 1.799.160 1.734.160 1.424.803 1.424.803 1.177.725 247.078 3.865.847 20 30 04| Chirii 1.041.920 1.061.920 1.043.007 1.043.007 860.378 182.629 956.630 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 757.240 672.240 381.796 381.796 317.347 64.449 2.909.217 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.305.830 8.305.830 1.957.658 1.957.658 7.957.658 1.434.936 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 8.305.830 1.957.658 1.951.658 1.957.658 1.434.936 56 Ol 01| Finantarea nationala 1.224.280 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 7.081.550 8.305.830 7.957.658 7.957.658 7.957.658 1.434.936 1 n TEPARII E E pă A i E î a a

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente to! | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tor |graf] Titlu | cot | at apart initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 3 6 7=5-6 s 59 0 Burse 205.000 185.000 166.091 166.091 166.091 166.091 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.768.460 11.390.910 9.690.417 9.690.417 8.220.101 1.470.316 5.350.016 TI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.768.460 11.390.910 9.690.417 9.690.417 8.220.101 1.470.316 5.350.016 71 OI Active fixe 8.768.460 11.390.910 9.690.417 9.690.417 8.220.101 1.470.316 5.350.016 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8.757.800 11.147.020 9.457.184 9.457.184 7.986.868 1.470.316 4.812.883 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.660 10.650 270.038 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 233.240 233.233 233.233 233.233 267.095 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.585.000 2.585.000 1.725.776 1.725.776 1.724.694 1.082 1.571.854 01 CHELTUIELI CURENTE 2.475.000| 2.475.000 1.656.293 1.656.293 1.655.211 1.082 1.475.610 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 430.000 542.000 327.821 321.821 327.821 324.667 10 01 Cheltuieli salariale in bani 430.000 542.000 327.821 327.821 327.821 324.667 10 01 08| Fond de premii 30.300 30.229 30.229 30.229 30.229 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 320.000 291.700 137.822 137.822 131.822 134.668 10 01 13| Indemnizatii de delegare 0.000 183.000 122.778 122.778 122.778 122.778 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 37.000 36.992 36.992 36.992 36.992 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.045.000 1.933.000 1.328.472 1.328.472 1.327.390 1.082 1.150.943 20 Ol Bunuri si servicii 776.000 639.500 401.776 401.776 400.908 868 360.665 2 Ol 01| Furnituri de birou 19.000 18.000 1.574 1,574 1.574 2.196 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 18.000 15.000 3.067 3.067 3.067 20 01 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 15.000 15.000 20 01 04| Apa, canal si salubritate 4.000 3.000 538 538 538 Şi OSI O i 10.004 mp TOI 12818 5 ui

Pag. 13 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tol | capi- pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli tol |grar|Titlu | cor | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 a 6 8 20 01 06| Piese de schimb 17.000 15.000 64 64 64 64 20 01 07| Transport 75.000 78.000 39.980 39.980 39.980 39.979 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 27.000 23.000 3277 3.277 3.277 3.283 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 259.000 172.000 101.125 101.125 100.257 868 76.483 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 301.000 260.500 240.132 240.132 240.132 222.726 20 02 Reparatii curente 35.000 26.000 6.992 6.992 6.992 6.992 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 160.000 233.000 151.543 151.543 151.543 3.876 20 05 01| Uniforme si echipament 10.000 10.000 3.500 3.500 3.500 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 5.000 5.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 145.000 218.000 148.043 148.043 148.043 8.876 20 06 Deplasari, detasari, transferari 278.000 326.000 121.206 121.206 121.206 125.313 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 153.000 195.000 106.130 106.130 106.130 104.991 20 06 02| Deplasari in strainatate 125.000 131.000 15.076 15.076 15.076 20.322 20 Il Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 5.000 2.160 2.160 2.160 2.160 20 13 Pregatire profesionala 11.000 11.000 2.800 2.800 2.800 2.800 20 14 Protectia muncii 3.000 1.000 994 994 780 214 214 20 30 Alte cheltuieli 772.000 691.500 641.001 641.001 641.001 643.923 20 30 01| Reclama si publicitate 26.000 21.000 20.384 20.384 20.384 17.339 20 30 02| Protocol si reprezentare 30.000 25.000 TA3I 7131 TA3I 9.894 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 10.000 6.000 5.708 5.708 5.708 12.202 20 3 31.000 52.500 28.931 28.931 19.378 0 TR 3 BT st - IESI DESE SISESTI SAE i, E n

Pag. 14 -lei- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-] Ati RU Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator CR N. Angra ianente ui legale tol |graf| Titlu| col | at hitiale bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 71 OI Active fixe 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 3741 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 90.004 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2499 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 394.950 01 CHELTUIELI CURENTE 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 393.349 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 393.349 20 01 Bunuri si servicii 10.503 20 Ol 01| Furnituri de birou 464 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 6.846 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.193 20 03 Hrana 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 382.481 20 03 01| Hrana pentru oameni 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 382.481 20 04 Medicamente si materiale sanitare 365 20 04 02| Materiale sanitare 186 20 04 03| Reactivi 3 20 04 04| Dezinfectanti 1% 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.601 VAI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Pag. 15 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente nai redii aj Angaj tt lati i tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator SERI Ang jet Aga plati legale a x tol |graf| Titlu | col | at i initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B l 2 3 4 5 6 7-56 3 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.601 NRECTOR ECONOMIC SEF SEEN Suc j 7 fi STELAR A STANG

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 122015 Pag. 1 - lei- Capi- Gru= |Ar| Ali Credite bugetare Angajamente tol pa/ | ti- | ned Denumire indicator afet m Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 270.362.770 297.977.380 276.402.761 276.402.761 259.095.695 17.307.066 2735.937.169 01 CHELTUIELI CURENTE 20.362.770 297.977.380 2716.402.761 276.402.761 259.095.695 17.307.066 2715.937.169 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108.579.560 139.547.170 137.612.090 137.612.090 136.219.129 1.392.961 137.878.480 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161.214.860 157.817.860 138.362.144 138.362.144 122.448.039 15.914.105 137.630.162 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 176.000 240.000 129.256 129.256 129.256 129.256 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 392.350 372.350 299.271 299.271 299.271 299.271 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.729.350 4.729.350 2.956.276 2.956.276 2.954.497 1.779 2.988.109 01 CHELTUIELI CURENTE 4.729.350 4.729.350 2.956.276 2.956.276 2.954.497 1.779 2.988.109 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.563.350 2.563.350 2.458.325 2.458.325 2.458.325 2.481.114 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.871.350 2.065.350 1.999.109 1.999.109 1.999.109 2.025.691 10 01 Ol | Salarii de baza 1.814.350 2.007.350 1.968.866 1.968.866 1.968.866 1.994.213 10 Ol 06| Alte sporuri 1.000 2.000 893 893 893 893 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4.000 4.000 76 76 16 76 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 12.000 12.000 2.509 2.509 2.509 2.509 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 40.000 40.000 26.765 26.765 26.765 28.000 10 02 Cheltuieli salariale in natura 64.000 10 02 01| Tichete de masa 20.000 10 02 02| Norme de hrana 44.000 10 03 Contributii 628.000 498.000 459.216 459.216 459.216 455.423 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 452.000 332.000 314378 314.378 314.378 507 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 12.000 12.000 9.872 9872 9.872 10.006 10 3 03| Contributii de asigurari sociale de | : a! pa Ta 03.826 105.205

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-] Pa- |Gru-|Ar-| Ali. Credite bugetare tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati MI Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at nitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 4.000 4.000 2.959 2.959 2.959 2.999 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 36.000 36.000 28.181 28.181 28.181 18.706 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.166.000 2.166.000 497.951 497.951 496.172 1.779 506.995 20 0 Bunuri si servicii 1.066.000 1.114.000 384.968 384.968 383.189 1.779 405.713 20 01 Ol | Furnituri de birou 32.000 32.000 17015 17.015 17.015 11.638 20 01 02| Materiale pentru curatenie 34.000 34.000 15.663 15.663 15.663 15.663 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 332.000 372.000 103.592 103.592 102.889 703 92.688 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 160.000 160.000 13.535 13,535 13.535 12.849 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 34.000 34.000 5911 20 01 06| Piese de schimb 13.000 13.000 4.799 4.799 4.799 4799 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.000 78.000 71.396 71.396 76.320 1.076 76.526 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 147.000 147.000 16.261 16.261 16.261 16.261 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 244.000 244.000 136.707 136.707 136.707 169.378 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 29.000 89.000 8.388 8388 8388 20 05 30| Alte obiecte de inventar 29.000 89.000 8.388 8.388 8.588 20 06 Deplasari, detasari, transferari 59.000 59.000 51.225 51.225 51.235 51.225 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 39.000 59.000 51.225 51.225 51.225 51.225 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 8.000 8.000 612 612 612 20 13 Pregatire profesionala 30.000 30.000 19.960 19.960 19.960 iat je 3.240 i 3240 1

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tat ran] paf | tie | ne, Denwmite Credite de Angajamente | Angajamente Plati MMA Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 63.000 63.000 7361 7361 1361 7.362 20 30 Alte cheltuieli 894.000 786.000 22.197 22.197 22.197 19.495 20 30 02| Protocol si reprezentare 12.000 12.000 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 600.000 532.000 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 282.000 242.000 22.197 22.197 22.197 19.495 6510 INVATAMANT 26.277.300 26.914.300 15.406.403 15.406.403 15.403.042 3.361 15.056.783 Ol CHELTUIELI CURENTE 26.277.300 26.914.300 15.406.403 15.406.403 15.403.042 3.361 15.056.783 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.129.890 4.129.890 2.539.245 2.539.245 2.539.245 2.615.182 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 3.360.138 3.300.138 2.088.235 2.088.235 2.088.235 2.152.367 10 01 01| Salarii de baza 593,587 630.584 578.763 578.763 578.763 591.472 10 01 06| Alte sporuri 4.800 4.900 4.269 4.269 4.269 5.585 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 46.700 51.700 37434 37.434 37.434 38.853 10 Ol 11| Fond aferent platii cu ora 2.332.351 2.070.154 1.069.807 1.069.807 1.069.807 1.100.521 10 01 13| Indemnizatii de delegare 4.850 4.950 1.459 1.459 1.459 1.459 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 377.850 537.850 396.503 396.503 396 503 414477 10 03 Contributii 169.752 829.752 451.010 451.010 451.010 462.815 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 535.260 575.260 311.932 311.932 311.932 323.438 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 19.283 20.283 9.169 9.169 9.169 9.480 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 176.036 185.036 107.778 107.778 107.778 111,553 tn

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuiel tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 8 6 7=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 8.509 9.509 3.310 3.310 3.510 3.426 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizati 30.664 39.664 18.821 18.821 18.821 14.918 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.784.060 22.357.060 12.604.722 12.604.722 12.601.361 3.361 12.179.165 20 01 Bunuri si servici 4.646.107 4.602.107 2.699.440 2.699.440 2.6%.079 3.361 2.336.268 20 01| Furnituri de birou 527.760 523.760 195.806 195.806 195.806 183.842 20 01 02| Materiale pentru curatenie 350.795 350.795 138.008 138.008 134.647 3.361 115.904 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 594.732 614,732 257.950 257.950 257.950 -25.939 20 01 04| Apa, canal si salubritate 186.192 186.192 42.876 42.876 42.876 36.607 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 148.604 148.604 44.091 44.091 44.091 40.954 20 Ol 06| Piese de schimb 75.900 75.900 9.278 9.278 9.278 7392 20 Q1 07| Transport 68.329 68.329 14214 14214 14.214 12318 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 253.570 253.570 182.155 182.155 182.155 167.909 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 467.600 513.600 315.342 315.342 315.342 302.160 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.972.625 1.866.625 1.499.720 1.499.720 1.499.720 1.495.121 20 02 Reparatii curente 574.019 357.019 310.841 310.841 310.841 312.309 20 03 Hrana 14.870.394 15.520.394 8.865.378 8.865.378 8.865.378 8.867.360 20 03 01| Hrana pentru oameni 14.860.894 15.510.894 8.865.378 8.865.378 8.865.378 8.867.360 20 03 02| Hrana pentru animale 9.500 9.500 20 04 Medicamente si materiale sanitare 37.799 38.099 8.491 8491 8.491 8491 20 04 01| Medicamente 19.468 19.768 1.857 7.857 1.857 7.857 20 04 02| Materiale sanitare 12.360 12.360 634 634 634 634 31

Pag. 5 - lei- Capi- Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati lente Cheltuieli col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 6 7=5-6 8 04 04| Dezinfectanti 3.530 3.530 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 775.185 901.885 544.098 544.098 544.098 493.473 05 Ol | Uniforme si echipament 64.910 64.610 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 108.325 108.325 9.663 9.663 9.663 05 30| Alte obiecte de inventar 601.950 128.950 534.435 534.435 534.435 493.473 06 Deplasari, detasari, transferari 248.190 295.190 35.813 35.813 35.813 36.684 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 141.940 188.940 28.616 28.616 28.616 29.487 06 02| Deplasari in stratatate 106.250 106.250 7.197 1.197 7197 7.197 07 Mentenanta tehnica si echipamente destinate apararii,ordinii publice si sigurantei nationale 8.000 8.000 09 Materiale de laborator 24.400 24.400 LII LII LUI LII 11 Carti, publicatii si materiale documentare 52.650 62.650 27.388 27.388 27.388 25.657 12 Consultanta si expertiza 30.400 30.400 500 500 500 500 13 Pregatire profesionala 232.580 233.580 61.732 61.732 61.732 45.527 14 Protectia muncii 61.240 60.240 751 7511 7511 TAZI 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo 1.000 1.000 24 01| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 1.000 1.000 30 Alte cheltuieli 222.096 222.096 42419 42419 42419 44.664 30 01| Reclama si publicitate 23.000 23.000 30 02| Protocol si reprezentare 4.000 4.000 30 03| Prime de asigurare non-viata 5.500 5.500 3.226 3.226 3.889 A Me rhaltuirl 29,595 5 39183 Lig 775

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator CR Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at 7 initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s s7 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 176.000 240.000 129.256 129.256 129.256 129.256 57 02 Ajutoare sociale 176.000 240.000 129.256 129.256 129.256 129.256 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 32.000 60.000 6.700 6.700 6.700 6.700 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 144.000 180.000 122.556 122,556 122.556 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 187.350 187.350 133.180 133.180 133.180 59 01 Burse 187.350 187.350 133.180 133.180 133.180 133.180 6610 SANATATE 236.401.120 263.355.730 255.997.614 255.997.614 238.696.770 17.300.844 256.023.318 01 CHELTUIELI CURENTE 236.401.120 263.355.730 255.997.614 255.997.614 238.696.770 17.300.844 256.025.318 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101.456.320 132.311.930 132.286.699 132.286.699 130.893.738 1.392.961 132.457.517 10 01 Cheltuieli salariale in bani 74.508.504 103.012.695 103.001.062 103.001.062 102.334.116 666.946 103.158.528 10 01 01| Salarii de baza 63.288.724 88.346.915 88.340.905 88.340.905 87.941.847 399.058 78.237.468 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 7.107.000 8.461.000 8.456.367 8.456.367 8.434.162 22.205 13.948.949 10 01 06| Alte sporuri 1.900.000 2.233.000 2.232.010 2.232.010 2.232.010 2.766.102 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 800.000 800.000 800.000 778.434 21.566 789.380 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 1.678.000 1.888.000 1.888.000 1.888.000 1.859.648 28.352 6.384.489 10 01 13| Indemnizatii de delegare 30.780 30.780 30.780 30.780 357 30.423 357 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 504.000 1.253.000 1.253.000 1.253.000 1.087.658 165.342 1.031.783 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.692.570 5.968.301 5.962.566 5.962.566 5.825.633 136.933 5.824.944 10 02 01| Tichete de masa 4.692.570 5.968.301 5.962.566 5.962.566 5.825.633 136.933 5.824.944 10 03 Contributii 22.255.246 23.330.934 23.323.071 23.323.071 22.733.989 589.082 23.474.045 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 15.965.971 16.816.471 16.811.604 16.811.604 16.514.030 297.574 16.604.553 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 490.488 501.676 501.676 501.676 478.997 22679 490.200 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 5.082.097 5.210.597 5.208.768 5.208.768 5.024.085 184.683 5.142.932

Pag. 7 - lei- Ali Credite bugetare Angajamente ned Denumire indicator Credite de Angajamente Plati legale Cheltui at initiale definitive bugetare efectuate de platit efective B 1 3 4 5 6 7=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 295.520 296.020 295.73 271.168 24.562 271.807 06 Contributii pentru concedii si indemnizat 421.170 506.170 505.293 445.709 39.584 958.553 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134.739.800 130.858.800 123.544.824 107.636.941 15.907.883 123.399.710 Bunuri si servici 34.299.578 35.382.578 30.663.024 27.296.184 3.366.840 27.442.426 01 | Furnituri de birou 399.359 388.359 347,512 300.415 47.097 262.199 02 | Materiale pentru curatenie 1.073.760 1.103.760 .100.319 L 1.040.004 60.315 1.068.861 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 71.567.689 7.867.689 6.505.934 6 5.890.801 615.133 5.692.409 04| Apa, canal si salubritate 3.174.253 2.994.253 1.790.656 a 1.752.435 38.221 1.714.599 05 | Carburanti si lubrifianti 326.080 330.080 204.486 204.053 433 251.068 06 | Piese de schimb 2.221.960 2.506.960 1.980.274 1.784.035 19%.239 1.665.215 07 | Transport 510.280 600.280 467913 331,565 136.348 424.086 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 538.482 528.482 408.881 375.190 33.691 367.538 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5.645.715 5.645.715 5.645.715 4.882.370 763.345 4.984.841 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 12.842.000 13.417.000 12.211.334 10.735.316 1.476.018 11.011.610 Reparatii curente 1.292.240 1.292.240 1.096.364 944.568 151.796 1.015.051 Hrana 4.301.760 4.071.760 3.809.150 3.320.481 488.669 596.451 01 | Hrana pentru oameni 4.299.760 4.071.760 3.809.150 3.320.481 183.669 3.596.451 02 | Hrana pentru animale 2.000 Medicamente si materiale sanitare 89.599.948 84.876.948 83.254.624 72.082.412 11.172.212 86.085.688 01 | Medicamente 67.017.228 61.594.228 61.379.920 53.364.914 8.015.006 64.149.676 Materiale sanitare 11.346.080 11.496.080 10.841.877 9.614.453 1.227.444 12.607.622 10.078.294 -p 1738 SITE 3453 ina

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator Sa Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli angajamen i a g tol |graf| Titlu | col | at sal initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 04 04| Dezinfectanti 1.640.840 1.690.840 1.004.532 1.004.532 800.307 204.225 874.887 20 05 Bunuri de natura obicctelor de inventar 2.282.635 2.292.635 2.227.438 2.227.438 2.044.277 183.161 444.181 20 05 01| Uniforme si echipament 308.915 308.915 266.950 266.950 215.793 51.157 32.224 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 135.120 150.120 138.239 138.239 115.830 22.409 74.450 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.838.600 1.833.600 1.822.249 1.822.249 1.712.654 109.595 337.507 20 06 Deplasari, detasari, transferari 76.365 106.365 96.279 %.279 96.279 90.897 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 65.084 95.084 94.976 94.976 94.976 89.594 20 06 02| Deplasari in strainatate 11.281 11.281 1303 1.303 1.303 1303 20 09 Materiale de laborator 833.395 833.395 804.334 525.435 278.899 109.163 20 II Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 5.000 1.239 1.239 1.239 1.239 20 12 Consultanta si expertiza 87.000 87.000 67.740 67.740 64.574 3.166 63.860 20 13 Pregatire profesionala 101.719 110.719 50.037 50.037 50.037 50.787 20 14 Protectia muncii 40.000 45.000 43.415 43.415 21.353 16.062 33.404 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 21.000 21.000 6377 6.377 6.377 716 20 30 Alte cheltuieli 1.799.160 1.734.160 1.424.803 1.424.803 1.177.725 247.078 3.865.847 20 30 04| Chiri 1.041.920 1.061.920 1.043.007 1.043.007 860.378 182.629 956.630 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 157.240 672.240 381.796 381.796 317.347 64.449 2.909.217 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 205.000 185.000 166.091 166.091 166.091 166.091 59 01 Burse 205.000 185.000 166.091 166.091 166.091 166.091 6710 CULTURA. RECREERE SI RELIGIE 2.475.000 2.415.000 1.656.293 1.656.293 1.655.211 1.082 1.475.610 01 CHELTUIELI CURENTE 2.475.000 2.475.000 1.656.293 1.656.293 1.655.211 1.082 1.475.610 a, TITLUL E CTRL TUI LDRPERSONAT EET

Pag. 9 - lei- Capi- Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tol ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator La legale Cheltuieli graf| Titlu | col | at initiale definitive efectuate de platit efective A B 2 3 s 6 7=5-6 8 10 01 Cheltuieli salariale in bani 430.000 542.000 327.821 324.667 10 Ol 08| Fond de premi 30.300 30.229 30.229 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 320.000 291.700 137.822 134.668 10 01 13| Indemnizatii de delegare 110.000 183.000 122.778 122.778 10 Ol 16| Alocatii pentru locuinte 37.000 36.992 36.992 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.045.000 33.000 1.327.590 1.082 1.150.943 20 0 Bunuri si servicii 776.000 639.500 400.908 863 360.665 20 01 01| Furnituri de birou 19.000 18.000 1.574 2.196 20 01 02| Materiale pentru curatenie 18.000 15.000 3.067 3.377 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 15.000 15.000 20 01 04| Apa, canal si salubritate 4.000 3.000 538 538 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 41.000 40.000 12.019 12.019 20 Ol 06| Piese de schimb 17.000 15.000 64 64 20 01 07| Transport 75.000 78.000 39.980 39.979 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 27.000 23.000 3277 3.283 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 259.000 172.000 100.257 868 76.483 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 301.000 260.500 240.132 222.726 20 02 Reparatii curente 35.000 26.000 6.992 6.992 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 160.000 233.000 151.543 8.876 20 05 01| Uniforme si echipament 10.000 10.000 3.500 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 5.000 5.000 na Ales pre 148.043 ş si 2876

Pag. 10 - lei- Capi- Ali Credite bugetare Angajamente soi ned Benuniiretndicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati AM Cheltuieli at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 3 4 5 6 7=5-6 s Deplasari, detasari, transferari 278.000 326.000 121.206 121.206 121.206 125.313 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 153.000 195.000 106.130 106.130 106.130 104.991 02 | Deplasari in strainatate 125.000 131.000 15.076 15.076 15.076 20.322 Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 5.000 2.160 2.160 2.160 2.160 Pregatire profesionala 11.000 000 2.800 2.800 2.800 2.800 Protectia muncii 3.000 1.000 994 994 780 214 214 Alte cheltuieli 772.000 691.500 641.001 641.001 641.001 643.923 01 | Reclama si publicitate 26.000 21.000 20.384 20.384 20.584 17.339 02 | Protocol si reprezentare 30.000 25.000 7131 7.131 7131 9.894 03 | Prime de asigurare non-viata 10.000 6.000 5.708 5.708 5.708 12.202 04 | Chirii 51.000 52.500 28.951 28.931 28.931 19.578 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 655.000 587.000 578.847 578.847 578.847 585.110 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 393.349 CHELTUIELI CURENTE 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 393.349 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 393.349 Bunuri si servic 10.503 Ol | Furnituri de birou 464 02 | Materiale pentru curatenie 6.846 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3.193 Hrana 480.000 503.000 386.175 386.175 386.175 382481 01 | Hrana pentru oameni 480.000 503.000 586.175 386.175 386.175 382.481 Medicamente si materiale sanitare 365 02 | Materiale sanitare 186

Pag. 11 - lei- Capi-[ Sub-| Pa-[Gru-[ Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite d Angajamente Angajamente Plati degale Cheltuieli angajameni tol |graf|Titlu| col | at m bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6 7-5-6 8 20 04 04| Dezinfectanti 176 9910 9 excedent/deficit sect funct 6.098.346 PRIMAR, ÎNREcTOL ECONOMIC ȘEF SEP BUGET, NICOLAE ( E SNIRRANDE ST= A STI

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 122015 Pag. 1 - lei- Gru- |Ar-| Ali e bugetare Angajamente pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Plati lezale Cheltuieli Titlu at net bugetare efectuate de platit efective B 1 2 3 4 6 7=5-6 8 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 17.861.920 20.381.230 18.157.142 16.686.826 1.470.316 7.184.473 i CHELTUIELI CURENTE 8.305.830 8.305.830 7.957.658 7.957.658 1.434.936 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.305.830 8.305.830 7957.658 1.957.658 1.434.936 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.556.090 12.075.400 10.199.484 8.729.168 1.470.316 5.749.537 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9.556.090 12.075.400 10.199.484 8.729.168 1.470.316 5.749.537 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 415.000 300.000 204.568 204.568 14.164 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 475.000 300.000 204.568 204.568 74.764 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 475.000 300.000 204.568 204.568 74.764 71 OI Active fixe 475.000 300.000 204.568 204.568 74.764 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 82.800 74.301 74.301 Ti Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 430.000 182.200 128.383 128.383 48.749 T" 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 45.000 35.000 1.884 1,884 26.015 INVATAMANT 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 71 OI Active fixe 202.630 274.490 235.016 235.016 226.912 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 90.000 81.009 81.009 69.057 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotic i e 134.490 107 551 BEL: 106 827

Pag. 2 - lei Capi-| Sub-[ Pa-[Gru-]Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente plati legale Cheltuieli tol |eraf at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 50.000 46.456 46.456 16.456 51.028 6610 SANATATE 17.074.290 19.696.740 17.648.075 17.648.075 16.177.759 1.470.316 6.784.952 i CHELTUIELI CURENTE 8.305.830 8.305.830 7.957.658 7.951.658 7.957.658 1.434.936 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.305.830 8.305.830 7.957.658 7.957.658 7.957.658 1.434.936 56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 8.305.830 8.305.830 7.957.658 7.951.658 7.957.658 1.434.936 56 01 01 | Finantarea nationala 1.224.280 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 71.081.550 8.305.830 7.957.658 1.957.658 1.957.658 1.434.936 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.768.460 11.390.910 9.690.417 9.690.417| 8.220.101 1.470.316 5.350.016 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.768.460 11.390.910 9.690.417 9.690.417 8.220.101 1.470.316 5.350.016 Ti Oi Active fixe 8.768.460 11.390.910 9.690.417 9.690.417 8.220.101 1.470.316 5.350.016 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8.757.800 11.147.020 9.457.184 9.457.184 7.986.868 1.470.316 4.812.883 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 10.660 10.650 270.038 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 233.240 233.233 233.233 233.233 267.095 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 ȘI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 71 Ol Active fixe 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 96.244 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de aL ! ţi i = e 37

Pag. 3 Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. , Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator at — Angajomente Piti legale tol |graf|Titlu| col | at definitive bugetare legale efectuate de platit A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 110.000 110.000 69.483 69.483 69.483 90.004 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.499 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.601 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.601 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.601 71 Ol Active fixe 1.601 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1601 9910 97 excedent/deficit sect dezv 57.260 PRIMAR, NICOLAE N'RPECTOR ECONOMIC, F TI Ce / o SMIRNA STELA STINCUU

Atasament: Anexa_1.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31122015 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub- Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Icnaie Cheltuiel tol |grat| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B E 2 3 4 = 6 7=5-6 5002 TOTAL CHELTUIELI 1059.485.190 1.165.838.470 851.882.515 851.882.515 844.041.356 7.841.159 769.831.251 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 70.390.250 73.253.430 61.943.649 61.943.649 61.359.712 583.937 60.726.604 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 47.086.890 52.125.070 46.776.085 46.776.085 46.193.708 582.377 45.501.169 OI Autoritati executive si legislative 47.086.890 52.125.070 46.776.085 46.776.085 46.193.708 582.377 45.501.169 03 Autoritati executive 47.086.890 52.125.070 46.776.085 46.776.085 46.193.708 582.377 45.501.169 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.903.360 3.728.360 2.916.834 2.916.834 2.915.274 1.560 2.924.152 07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 48.000 48.000 47438 47.438 45.878 1.560 45.878 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 3.855.360, 3.680.360 2.869.396 2.869.396 2.869.396 2.869.546 50 Alte servicii publice generale 8.728 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.301.283 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 21.818.440 21.068.440 20.238.478 20.238.478 19.205.684 1.032.794 18.504.526 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 21.818.440 21.068.440 20.238.478 20.238.478 19.205.684 1.032.794 18.504.526 03 Ordine publica 21.093.300 20.343.300 19.910.428 19.910.428 18.877.634 1.032.794 18.135.660 04 Politie comunitara 21.093.300 20.343.300 19.910.428 19.910.428 18.877.634 1.032.794 18.135.660 05 Protectie civila si protectia contra ncendiilor (protectie civila nonmilitara) 725.140 725.140 328.050 328.050 328.050 368.866 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31.772.490 493.608.140 410.019.847 410.019.847 403.877.875 6.141.972 3653.176.088 6502 INVATAMANT 220.758.020 271.509.000 244.744 444 244.744.444 243.035.813 1.708.631 226 865.836 03 Invatamant prescolar si primar 63.885.569 71.305.827 70.249.709 70.249.709 70.211.144 38.565 69.665.227 i te SS n air i 38.668.606 38 647.006 21600| 37871721

Pag. 2 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator ORI — Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at = initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 6502 02 Invatamant primar 28.159.377 31.845.377 31.581.103 31.581.103 31.564.138 16.965 31.793 506 04 Invatamant secundar 155.863.041 19.250.663 173.589.891 173.589.891 171.919.825 1.670.066 156.289.757 Ol Invatamant secundar inferior 46.698.571 51.669.371 50.988.717 50.988.717 50.473.958 514.759 51.094.143 02 Invatamant secundar superior 106.481.058 144.787.880 19.856.362 119.856.362 118.701.055 1.155.307 102.245.462 03 Invatamant profesional 2.683.412 2.193.412 2.744.812 2.744.812 2.744.812 2.949.552 05 Invatamant postliceal 1.007.899 950.999 903.602 903.602 903.602 910.852 U Servicii auxiliare pentru educatie 1511 1511 1511 151 1511 30 Alte servicii auxiliare 151 1.511 1,511 1511 1511 50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului -269 -269 -269 6602 SANATATE 64.343.070 66.201 41.656.530 41.656.530 41.656.530 18.079.636 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 59.165.870 60.623.930 36.218.478 36.218.478 36.218.478 12.660.227 OI Spitale generale 59.165.870 60.623.930 36.218.478 36.218.478 36.218.478 12.660.227 08 Servicii de sanatate publica 5.177.200 5.577.200 5.438.052 5.438.052 5.438.052 5.387.587 50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 31.822 50 Alte institutii si actiuni sanitare 31.822 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 97.300.900 101.653.460 78.918.455 78.918.455 76.846.766 2.071.689 75311211 03 Servicii culturale 31,130,920 35.479.920 33.020.330 33.020.330 32.491.553 528.777 32.689.314 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 20.668.920 21.785.920 19.835.658 19.835.658 19.306.881 528.777 18.489.742 06 Case de cultura 10.462.000 13.594.000 13.184.672 13.184.672 13.184.672 14.199.572 3 Alte servicii culturale 100.000 05 Servicii recreative si sportive 62.261.980 62.105.540 43.555.558 43.555.558 42.012.646 1.542.912 40.107.888 01 Sport 31.120.000 28.811.300 21.499.050 21.499.050 21.499.050 19.803.075 pret ' ,

a > lociuntelor. | Pag. 3 - lei- Credite bugetare Angajamente Denumire indicator CCA Angajamente Plati EM Cheltuicli angajament îniti. i initiale definitive legale efectuate de platit efective B 1 2 3 6 s Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 31.141.980 33.294.240 22.056.508 20.513.596 1.542.912 20.265.512 Servicii religioase 2.500.000 2.500.000 904.000 904.000 1.660.500 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 1.408.000 1.568.000 1.438.567 1.438.567 853.509 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 49.370.500 54.244.550 44.700.418 42.338.766 2.361.652 42.919.405 Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.222.000 1.389.000 1.195.526 1.127.943 67.583 1.116.962 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 29.949.265 30.262.260 27.598.334 25.876.415 1.721.919 26.027.347 Asistenta sociala in caz de invaliditate 29.949.265 30.262.260 21.598.334 25.876.415 1.721.919 26.027.347 Asistenta sociala pentru familie si cop 4.205.425 4.856.500 4.361.895 4.220.369 141.526 4.353.294 Crese 1.544.150 1.890.960 1.866.962 1.792.193 14.769 1.809.004 Prevenirea excluderii sociale 12.449.660 15.753.830 9.586.013 9.230.158 355.855 9.515.588 Ajutor social 6.266.590 6.771.590 4.301.299 3.945.444 355.855 3.959.811 Cantine de ajutor social 6.183.070 8.976.240 5.284.714 5.284.714 5.555.777 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 92.000 91.688 91.688 97.210 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 92.000 91.688 91.688 97210 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 213.626.810 218.110.370 112.216.269 112.133.813 82.456 88.291.672 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC, 196.520.510 194.504.070 93.928.007 93.845.551 82.456 73.274.031 Locuinte 52.315.740 49.365.740 15.109.350 15.109.350 7.749.685 Ol Dezvoltarea sistemului de locuinte 52.315.740 49.365.740 15.109.350 15.109.350 41.287 702 198

Pag. 4 = lei- Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament anii si 5 7 initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 17.955.370 19.880.375 16.876.805 16.876.805 6.876.805 14.070.446 Alimentare cu apa 17.955.370 19.880.375 16.876.805 16.876.805 16.876.805 14.070.446 Iluminat public si electrificari 12.469.470 15.303.470 12.525.208 12.525.208 12.525.208 11.567.186 Alimentare cu gaze naturale in localitati 1.200.000 630.000 546.781 546.781 464.325 82.456 515.564 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 112.579.930 109.324.485 48.869.863 48.869.863 48.869.863 39.571.150 PROTECTIA MEDIULUI 17.106.300 23.606.300 18.288.262 18.288.262 18.288.262 15.017.641 Salubritate si gestiunea descurilor 16.000.000 22.500.000 17.920.220 17.920.220 17.920.220 14.649.599 Salubritate 11.000.000 17.500.000 14.456.958 14.456.958 14.456.958 11.723.876 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 5.000.000 5.000.000 3.463.262 3.463.262 3.463.262 2.925.723 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.106.300 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 321.877.200 359.798.090 247.464.272 247.464.272 2471.464.272 239.132.361 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 45.000.000 66.575.000 58.190.924 58.190.924 58.190.924 54.052.357 Energie termica 45.000.000 66.575.000 58.190.924 58.190.924 58.190.924 54.052.357 TRANSPORTURI 276.877.200 293.223.090 189.273.348 189.273.348 189.273.348 185.080.004 Transport rutier 276.877.200 2953.223.090 189.273.348 189.273.348 189.273.348 185.080.004 Drumuri si poduri 15.986.110 10.707.110 838.115 838.115 838.115 38.683.537 Transport in comun 175.256.210 186.649.170 108.450.160 108.450.160 108.450.160 88.935 31 Strazi 85.634.880 95.866.810 79.985.073 79.985.073 79.985.073 57.461.151

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 31 122015 Pag. 5 - lei- Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Deniimiire Credite de Angajamente Angajamente Plati ERIE Chelt to! |graf|Titlu| cot | at angajament initiale bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s *14 66 02 5I 02 2 2.790.000 5002 TOTAL CHELTUIELI 1.059.485.190 5.838.470 3851.882.515 851.882.515 844.041.356 7.841.159 7169.831.251 01 CHELTUIELI CURENTE 871.201.830 1.028.265.190 7716.924.814 7716.924.814 7169.089.775 7.835.039 718.802.343 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225.718.440 259.182.550 257.688.746 2571.688.746 255.010.954 2.677.792 259.595.352 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 205.400.100 287.768.300 246.970.873 246.970.873 243.313.769 3.657.104 224.964.946 30 TITLUL III DOBANZI 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.301.283 40 TITLUL IV SUBVENTII 79.400.000 122.857.960 117.574.058 117.574.058 117.574.058 1053.113.331 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 26.709.150 25.377.970 18.326.937 18.326.937 18.326.937 10.665.051 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 287.961.440 286.899.150 101.053.968 101.053.968 101.053.968 86.594.171 ST TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 21.812.700 21.685.700 17.421.231 17.421.231 15.921.088 1.500.143 16.166.118 5 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.800.000 7.093.560 5.638.271 5.638.271 5.638.271 5.602.091 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 155.883.630 105.173.550 54.206.400 54.206.400 54.201.840 4.560 35.216.092 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 155.878.630 105.168.250 54.201.100 54.201.100 54.196.540 4.560 35.210.792 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 79 OPERATIUNI FINANCIARE 32.399.730 32.399.730 29.234.154 29.234.154 29.232.594 1.560 15.812.816 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 32.399.730 32.399.730 29.234.154 29.234.154 29.232.594 1.560 15.812.816 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.482.853 -8.482.853 -8.482.853 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.482.853 -8.482.853 -8.482.853 5100 02 riea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 70.390.250 73.253.430 61.943.649 61.943.649 61.359.712 60.726.604 Eni i a 4 52.125.979 - 16.776.085 16.193.705,

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot | capi-| ra-| pa / ned Denumire indicator Credi e de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 01 CHELTUIELI CURENTE 43.130.530 48.360.530 44.772.446 44.772.446 44.190.069 582.377 43.911.584 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31.917.620 32.067.620 32.035.143 32.035.143 31.605.502 429.641 31.586.230 10 OI Cheltuieli salariale in bani 25.634.619 26.151.619 26.148.599 26.148.599 25.847.829 300.770 25.789.909 10 01 01| Salarii de baza 24.960.483 25.613.483 25.612.947 25.612.947 25.312.177 300.770 25.257.011 10 Ol 06| Alte sporuri 3.600 4.600 3.818 3.818 3.818 3.847 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 606.536 509.536 508.821 508.821 508.821 506.038 10 01 13| Indemnizatii de delegare 64.000 24.000 23.013 23.013 23.013 23.013 10 03 Contributii 6.283.001 5.916.001 5.886.544 5.886.544 5.757.673 128.871 5.796.321 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 4.311.470 4.081.470 4.080.539 4.080.539 3.988.646 91.893 4.004.940 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 176.182 176.182 166.515 166.515 160.513 6.002 159.039 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.455.800 1.360.800 1.351.406 1.351.406 1.321.304 30.102 1.330.557 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 41,549 41.549 38.680 38.680 37.806 874 38.054 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 2.850 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 298.000 256.000 249.404 249.404 249.404 260.881 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.212.910 12.042.910 9.755.467 9.755.467 9.602.731 152.736 9.422.956 20 01 Bunuri si servici 4.817.745 6.527.745 5.697.732 5.697.732 5.544.996 152.736 5.537.245 20 01 01| Furnituri de birou 219.800 269.800 186.445 186.445 186.445 204.542 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 124.030. 134.030 122.509 122.509 122.509 122.577 20 Ol 03| Incalzit, luminat si forta motrica 549.800 565.570 565.570 556.305 9.265 542.775 iul | şt ARIE | rară rani x d toat. SERE era

Pag. 7 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator de Angajonente: | Angojamente Fisti legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angațament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 8 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 80.000 80.000 40.000 40.000 410.000 57.700 20 Ol 06| Piese de schimb 80.000 100.000 81.183 81.183 81.183 75.732 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.179.848 1.294.848 1.194.119 1.194.119| 1.164.450 29.669 1.194.389 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.501.267 3.947.267 3.429.653 3.429.653 3.316.319 113.334 3.261.734 20 02 Reparatii curente 580.000 1.080.000 170.560 170.560 170.560 170.560 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 125.215 115.215 107.388 107.388 107.388 272.928 20 05 01| Uniforme si echipament 9.000 1.542 1.542 1542 20 05 30| Alte obiecte de inventar 125.215 106.215 105.846 105.846 105.846 272.928 20 06 Deplasari, detasari, transferari 651.000 1.291.000 1.088.927 1.088.927 1.088.927 1.081.794 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 435.000 1.135.000 991.895 991.895 991.895 990.359 20 06 02| Deplasari in strainatate 216.000 156.000 97.032 97.032 97.032 91.435 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 18.735 18.735 13375 13.375 13.375 13.375 20 13 Pregatire profesionala 315.000 492.000 436.078 436.078 436.078 424.407 20 14 Protectia muncii 400 400 so so 50 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 845.000 845.000 702.053 702.053 702.053 580.050 20 30 Alte cheltuieli 1.859.815 1.672.815 1.539.304 1.539.304 1.539.304 1.342.597 20 30 01| Reclama si publicitate 35.000 55.000 17.692 17.692 17.692 17.692 20 30 02| Protocol si reprezentare 150.000 83.000 33214 33.214 33.214 25.730 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 40.000 40.000 38.267 38.267 38.267 38.267 0 BO A anti și servicii 1 tra n E ! Las pete

Pag. 8 - le Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 39 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.000.000 4.250.000 2.981.836 2.981.836 2.981.836 2.902.398 59 17 Despagubiri civile 2.000.000 4.250.000 2.981.836 2.981.836 2.981.836 2.902.398 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.956.360 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 1.589.585 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.956.360 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 1.589.585 71 01 Active fixe 3.956.360 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 1.589.585 71 01 01| Constructii 551.800 711.800 358.880 358.880 358.880 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.028.820 1.171.350 1.006.551 1.006.551 1.006.551 247.018 71 Ol 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.375.740 1.881.390 644.232 644.232 644.232 1.342.567 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -6.024 -6.024 -6.024 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 6.024 -6.024 -6.024 85 0 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -6.024 -6.024 -6.024 85 01 Ol |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 6.024 -6.024 -6.024 53402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.903.360 3.728.360 2.916.834 2.916.834 2.915.274 1.560 2.924.152 O CHELTUIELI CURENTE 3.855.360 3.680.360 2.869.396 2.869.396 2.869.396 2.878.274 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150 10 01 Cheltuieli salariale în bani 150 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 150 n TITLUL DINTI SE po | i d : E.

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at i iu initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.700 20 05 30| Alte obiecte de inventar 20 30 Alte cheltuie 6.028 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.028 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.855.360 3.680.360 2.869.396 2.869.396 2.869.396 2.869.396 SI 01 Transferuri curente 3.380.360 3.380.360 2.664.828 2.664.828 2.664.828 2.664.828 SI Ol 01| Transferuri catre institutiile publice 3.380.360 3.380.360 2.664.828 2.664.828 2.664.828 2.664.828 51 02 Transferuri de capital 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 204.568 Sl 02 29| Alte transferuri de capital catre institutii publice 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 204.568 79 OPERATIUNI FINANCIARE 48.000 48.000 47.438 47.438 45.878 1,560 45.878 8I TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 48.000 48.000 47.438 47.438 45.878 1.560 45.878 si Ol Rambursari de credite externe 48.000 48.000 47.438 47.438 45.878 1.560 45.878 81 Ol 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 48.000 48.000 47.438 47.438 45.878 1.560 45.878 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.301.283 OI CHELTUIELI CURENTE 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.301.283 30 TITLUL III DOBANZI 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.301.283 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 9.046.620 6.646.620 3.805.917 3.805.917 3.805.917 3.856.470 30 Ol 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8.546.620 6.146.620 3.805.917 3.805.917 3.805.917 3.856.470 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 500.000 500.000

Pag. 10 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to |capi-[ ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Iesi Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 externe 9.138.980 138.980 6.993.764 6.993.764 6.993.764 6.993.764 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 7.238.980 1.238.980 5.912.639 5.912.639 5.912.639 5.912.639 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 1.900.000 900.000 1.081.125 1.081.125 1.081.125 1.081.125 30 03 Alte dobanzi 1.214.400 1.614.400 1.451.049 1.451.049 1.451.049 1.451.049 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.214.400 614.400 1.451.049 1.451.049 1.451.049 1.451.049 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 21.818.440 21.068.440 20.238.478 20.238.478 19.205.684 1.032.794 18.504.526 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 21.818.440 21.068.440 20.238.478 20.238.478 19.205.684 1.032.794 18.504.526 01 CHELTUIELI CURENTE 20.508.300 19.693.300 19.254.870 19.254.870 18.222.076 1.032.794 18.119.380 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.393.300 16.893.300 16.745.055 16.745.055 15.732.677 1.012.378 16.007.721 10 OI Cheltuieli salariale in bani 13.201.300 12.501.980 12.498.253 12.498.253 11.502.847 995.406 11.621.803 10 01 01| Salarii de baza 12.878.300 12.248.980 12.248.980 12.248.980 11.258.109 990.871 11.356.619 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 215.000 175.000 175.000 175.000 170.465 4,535 190.911 10 01 13| Indemnizatii de delegare 108.000 18.000 74213 74.273 74.273 74.273 10 02 Cheltuieli salariale in natura 2.610.000 1.910.000 1.773.006 1.773.006 1.773.006 1.773.006 10 02 02| Norme de hrana 2.610.000 1.910.000 1.773.006 1.773.006 1.773.006 1.773.006 10 03 Contributii 2.552.000 2.481.320 2.473.796 2.473.796 2.456.824 16.972 2.612.912 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 1.755.000 1.785.320 1.785.320 1.785.320 1.785.314 6 1.828.658 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 83.000 56.000 56.000 56.000 52.966 3.034 54.182 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 700.000 600.000 600.000 600.000 586.816 600.859 t e Contributi EI

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru-|Ar-] Ali. Credite bugetare Angajamente tor |capi-| ra- | pa / ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 34.000 30.000 30.000 30.000 29.252 748 30.142 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.000 10.000 2476 2.476 2.476 99.041 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.000.000 2.700.000 2.509.525 2.509.525 2.489.109 20.416 2.111.389 20 01 Bunuri si servicii 907.000 1.001.400 855.495 855.495 835.079 20.416 834.418 20 Ol Ol | Fumnituri de birou 61.000 64.000 63.431 63.431 63.431 15.635 20 01 02| Materiale pentru curatenie 9.000 9.000 3.683 8.683 8.683 11.018 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 120.000 161.000 138.591 138.591 138.591 138.591 20 01 04| Apa, canal si salubritate 12.000 27.000 17.158 17.158 16.597 561 16 670 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 263.000 273.502 204.902 204.902 191.497 13.405 179.502 20 01 06| Piese de schimb 20.000 18.000 13.183 13.183 11.985 1.198 10.827 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 50.000 102.498 75.019 75.019 70.801 4218 74.095 20 Ol 09| Matertale si prestari de servicii cu caracter functional 304.000 248.400 236.974 236.974 235.940 1.034 222.266 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 68.000 98.000 97.554 97.554 97.554 105.814 20 02 Reparatii curente 40.000 56.000 54.787 54.787 54.787 14.843 20 03 Hrana 5.000 13.000 12.943 12.943 12.943 12.943 20 03 01| Hrana pentru oameni 5.000 10.000 9.943 9.943 9.943 9.943 20 03 02| Hrana pentru animale 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 4.000 4.000 3.933 3.933 3.933 3.932 20 04 01| Medicamente 1.000 1.000 988 988 988 988 20 04 02| Materiale sanitare , 2.000 2.000 1.957 1957 1957 2.756 20 04 04| Dezinfectanti 1.000 1.000 988 988 988 208 st ANITA tra ohiecțelor de Euin n a TEARS 1 i 876.465 E i

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at i initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 & 6 7=5-6 20 05 01| Uniforme si echipament 239.000, 709.000 699.097 699.097 699.097 303.178 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.000 9.992 9.992 9.992 9.989 20 05 30| Alte obiecte de inventar 115.000 169.500 167.376 167.376 167.376 392.831 20 06 Deplasari, detasari, transferari 172.000 222.000 216.023 216.023 216.023 116.532 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 172.000 222.000 216.023 216.023 216.023 116.532 20 Il Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 10.000 6.369 6.369 6.369 6.009 20 13 Pregatire profesionala 147.000 186.000 185.122 185.122 185.122 121.404 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 20.000 19.934 19.934 19.934 17.202 20 16 Studii si cercetari 10.000 7.100 7.048 7.048 7.048 7.048 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 21.000 21.000 19.358 19.358 19.358 19.358 20 30 Alte cheltuieli 300.000 271.000 252.048 252.048 252.048 251.702 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.000 65.000 47.929 47929 47.929 47929 20 30 04| 3.000 2.387 2.387 2.387 2.170 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 235.000 203.000 201.732 201.732 201.732 201.603 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.000 si ol Transferuri curente 15.000 Si Ol 01| Transferuri catre institutiile publice 15.000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100.000 100.000 290 250 290 270 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de pop

Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator SAE de Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli tol |graf[ Titlu | col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 71 OI Active fixe 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 71 01 Ol | Constructii : 15.094 Ti Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 972.200 1.183.600 899.508 899.508 899.508 365 131 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 27.800 164.200 84.100 84.100 84.100 91 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 310.140 27.340 4.830 6500 02 Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 431.772.490 493.608.140 410.019.847 410.019.847 403.877.875 6.141.972 363.176.088 6502 INVATAMANT 220.758.020 271.509.000 244.744 444 244.744 444 243.035.813 1.708.631 226.865.836 OI CHELTUIELI CURENTE 21.552.980 266.196.020 241.349.607 241.349.607| 239.640.976 1.708.631 224.525.737 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136.512.000 170.189.300 170.120.365 170.120.365 170.120.365 173.461.132 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 10.558.563 136.578.784 136.535.356 136.535.356 136.535.356 139.179.330 10 01 01| Salarii de baza 83.684.078 109.987.299 109.965.729 109.965.729 109.965.729 112.135.630 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 167.747 42.747 40.534 40.534 40.534 47.623 10 01 06| Alte sporuri 612.452 491.452 486.834 486.834 486.834 497.369 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 873.022 891.022 883.470 883.470 883.470 901.778 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 4.444.454 4.568.454 4.565.684 4.565.684 4.565.684 4.695.271 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 20 775.810 20.597.810 20.593.105 20.593.105 20.593.105 20.901.659 10 03 Contributii 25.953.437 33.610.516 33.585.009 33.585.009 33.585.009 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 18.169.571 24.154.047 24.150.744 24.150.744 24.150 744 25.188.549 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 604.974 619.464 613.908 613.908 613.908 33.074 002 tri do au i | re ger |

Pag. 14 = lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati IERI Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at SPERE initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s sanatate 5.878.843 7.078.610 7.074.597 7.074.597 7.074.597 7.275.011 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 224.893 233.522 228.147 228.147 228.147 234.974 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.075.156 1.524.873 1.517.613 1517613 1.517.613 950.194 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.600.000 51.334.000 47.065.951 47.065.951 45.357.320 1.708.631 43.061.341 20 01 Bunuri si servicii 24.869.084 32.133.104 30.466.334 30.466.334 29.046.785 1.419.549 28.701.471 20 01 01| Fumituri de birou 734.283 711.283 639.704 639.704 638.955 149 618.890 20 01 02| Materiale pentru curatenie 771.945 711.965 634.383 634.383 634.383 595.063 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.445.991 17.040.991 16.421.966 16.421.966 15.369.779 1.052.187 15.472.744 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 3.374.699 4.044.699 3.661.589 3.661.589 3.651.443 10.146 3.502.044 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 86.798 90.798 46.946 46.946 46.946 49.478 20 01 06| Piese de schimb 43.800 44.800 19.075 19.075 19.075 17.709 20 01 07| Transport 88.460 98.460 71.788 11.788 71.788 61.916 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 775.022 780.022 726.175 726.175 725.749 426 712.046 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,425.723 1.871.723 1.786.399 1.786.399 1.782.835 3.564 1.263.163 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.122.363 6.672.363 6.458.309 6.458.309, 6.105.832 352477 6.408.418 20 02 Reparatii curente 8.499.053 13.518.933 11.360.528 11.360.528 11.237.292 123.236 11.208.771 20 04 Medicamente si materiale sanitare 19.090 19.090 1.625 7.625 1.625 7.625 20 04 01| Medicamente 14.500 14.500 5.542 5.542 5.542 5.542 20 04 02| Materiale sanitare 5.940 3.940 2.083 2.083 2.083 2.083 20 04 04| Dezinfectanti o A 7 03 TI) run "tape DBITTR RT e i + l i i

Pag. 15 - lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-|Ar-[ Ali Credite bugetare Rage tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Deva Credite de Angajamente Angajamente Plati legile Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at joint initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 + 4 5 6 7=5-6 s 20 05 01| Uniforme si echipament 5.520 5.520 1.000 1.000 1.000 20 05 03 | Lenjerie si accesorii de pat 215.168 145.168 64.177 64.177 64.177 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.361.040 2.232.040 2.193.905 2.193.905 2.180.905 13.000 395.622 20 06 Deplasari, detasari, transferari 105.130 105.130 18.019 18.019 18.019 18.019 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 62.130 62.130 15.349 15.349 15.349 15.349 20 06 02| Deplasari in strainatate 43.000 43.000 2.670 2.670 2.670 2.670 20 09 Materiale de laborator 11.000 11.000 A N Carti, publicatii si materiale documentare 11.400 11.400 3.343 3.343 3.343 1.309 20 12 Consultanta si expertiza 14.700 700 20 13 Pregatire profesionala 321.078 251.078 133.023 133.023 133.023 126.755 20 14 Protectia muncii 346.705 361.805 333.531 333.531 333.531 310.162 20 30 Alte cheltuieli 1.821.032 2.559.032 2.484.466 2.484.466 2.331.620 152.846 2.291.607 20 30 01| Reclama si publicitate 500 500 391 391 391 391 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 3.000 2481 2481 2481 2.481 20 30 04| Chirii 1.631.794 2.361.794 2.322.305 2.322.305 2.169.459 152.846 2.141.672 20 3 09 | Executarea silita a creantelor bugetare 4.400 4.400 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 184.33 189.33 159.289 159.289 159.289 147.063 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.135.980 40.614.160 20.432.996 20.432.996 20.432.996 3.947311 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 32.292.030 35.709.350 16.415.596 16.415.596 16.415.596 102.253 56 Ol 01 | Finantarea nationala 12.522.010 15.119.030 2.917.528 2.917.528 2.917.528 856 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 19.637.870 19.637.870 13.495.068 13.495.068 13.495 068 101.397 Da : rit ş 952 450 Lite iile 3.000 ant

Pag. 16 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator cai de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at ale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 s 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 843.950 4.904.810 4.017.400 4.017.400 4.017.400 3.845.058 56 02 01 | Finantarea nationala 133.940 662.720 450.012 450.012 450.012 430.785 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 710.010 4.242.090 3.567.388 3.567.388 3.567.388 3.414.273 ŞT TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.605.000 1.315.000 1.074.150 1.074.150 1.074.150 1.356.530 57 02 Ajutoare sociale 1.605.000 1.315.000 -074.150 1.074.150 1.074.150 1.356.530 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 333.360 283.360 106.467 106.467 106.467 389.603 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 1.271.640 1.031.640 967.683 967.683 967.683 966.927 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.700.000 2.743.560 2.656.145 2.656.145 2.656.145 2.699.423 59 Ol Burse 2.700.000 2.699.996 2.656.145 2.656.145 2.656.145 2.699.423 59 17 Despagubiri civile 43.564 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.205.040 5.312.980 3.404.437 3.404.437 3.404.437 2.340.099 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9.205.040 5.512.980 3.404.437 3.404.437 3.404.437 2.340.099 TI OI Active fixe 9.205.040 5.312.980 3.404.437 3.404.437 3.404.437 2.340.099 7 Ol 01| Constructii 4.342.920 964.160 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 255.000 232.996 232.996 232.996 213.706 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.688.050 2.432.110 1.653.884 1.653.884 1.653.884 420.560 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclustv reparatii capitale) 2.174.076 1.661.710 1.517.557 1.517.557 1.517.557 1.705.833 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -9.600 -9.600 -9.600 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -9.600 -9.600 -9.600

Pag. 17 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati lemale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at sarat initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s recuperate in anul curent -9.600 -9.600 -9.600 85 Ol 01 |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -9.421 -9.421 9421 85 Ol 02 |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -179 -179 -179 6602 SANATATE 64.343.070 66.201.130 41.656.530 41.656.530 41.656.530 18.079.636 01 CHELTUIELI CURENTE 39.205.380 45.965.380 34.876.717 34.876.717| 34.876.717 18.013.180 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.077.200 5.247.200 5.238.287 5.238.287 5.238.287 5.241.011 10 0 Cheltuieli salariale in bani 3.980.000 4.271.000 4.270.265 4.270.265 4.270.265 4.210.265 10 Ol 01| Salarii de baza 3.980.000 4.271.000 4.270.265 4.270.265 4.270.265 4.270.265 10 03 Contributii 1.097.200 976.200 968.022 968.022 968.022 970.746 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 827.820 675.820 675.153 615.753 675.753 675.753 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 19.900 19.900 18.980 18.980 18.980 18.980 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 206.960 227.960 222.125 222.125 222.125 222.125 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8.520 9.520 9.152 9.152 9.152 8479 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizati 34.000 43.000 42.012 42012 42.012 45.409 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.100.000 8.350.000 8.113.879 8.113.879 8.113.879 7.671.803 20 0l Bunuri si servicii 104 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere sI nctionare 104 20 02 Reparatii curente 5.000.000 8.150.000 7.995.520 7.995.520 7.995.520 7,551,613 20 menic sn propri 79,420 1984, e pe pn : BERII CTE por an

Pag. 18 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-[ Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli to |graf| Titlu | col | at hitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 3 4 5 6 7=5-6 20 04 01| Medicamente 40.000 40.000 26.594 26.594 26.594 26.594 20 04 02| Materiale sanitare 39.420 69.420 39.050 39.050 39.248 20 06 Deplasari, detasari, transferari 47.000 25.535 25.535 25.535 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 47.000 25.535 25.535 25.535 20 13 Pregatire profesionala 22.000 7.600 1.600 1.600 9.400 20 30 Alte cheltuieli 20.580 21.580 19.580 19.580 19.580 19.309 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.580 21.580 19.580 19.580 19.580 19.309 SI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 9.185.800 12.525.800 8.161.886 8.161.886 8.161.886 500.000 Si Ol Transferuri curente 500.000 700.000 500.000 500.000. 500.000 500.000 SI Ol 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000 si 02 Transferuri de capital 8.685.800 11.825.800 7.661.886 7.661.886 7.661.886 SI 02 25| Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate 2.790.000 51 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 8.685.800 9.035.800 1.661.886 7.661.886 7.661.886 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 19.842.380 19.842.380 3.362.665 13.362.665 13.362.665 4.600.366 fot şi E a:

Pag. 19 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator c redite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 Regionala (FEDR) 14.011.300 14.011.300 9.848.738 9.848.738 9.848.738 4291.824 56 Ol Ol | Finantarea nationala 6.690.220 6.690.220 3.089.819 3.089.819 3.089.819 3.044.500 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 7.271.670 7.277.670 6.751.669 6.751.669 6.751.669 1.240.074 56 01 03 | Cheltuieli neeligibile 43.410 43.410 7.250 7250 7.250 7.250 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 5.831.080 5.831.080 3.513.927 3.513.927 3.513.927 308.542 56 07 01| Finantarea nationala 173.510 773.510 669.811 669.811 669.811 1.840 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 5.057.570 5.057.570 2.844.116 2.844.116 2.844.116 306.702 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.137.690 20.235.750 6.779.813 6.779.813 6.779.813 66.456 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 25.137.690 20.235.750 6.779.813 6.779.813 6.779.813 66.456 7 OI Active fixe 25.137.690 20.235.750 6.779.813 6.779.813 6.779.813 66.456 TI Ol 01| Construct 23.652.690 18.565.690 6.547.724 6.547.724 6.547.724 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 130.000 81.406 31.406 81.406 26.490 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.485.000 1.540.060 150.683 150.683 150.683 39.966 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 97.300.900 101.653.460 78.918.455 78.918.455 76.846.766 2.071.689 75.311.211 OI CHELTUIELI CURENTE 83.722.860 91.838.120 15.545.838 75.545.838 73.478.709 2.067.129 73.891.722 10 TITLUL FE CHELTUIELI DE PERSONAL 14 188.370 14.588.370 14.491.293 14.491.293 14.069.201 422.092 14.375.650 10 01 Cheltuieli salariale in bani 11.771.370 12.302.370 12.224.972 12.224.972 11.911.772 313.200 12.107.547 10 01 01| Salarii de baza 8.100.000 8.032.000 7.992.864 7.992.864 7.691.141 301,723 7.943.810 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 550.000 536.000 530.808 530.808 530.808 544.820 10 Ol 06| Alte sporuri 120.000 140.000 137.248 137.248 137.248 138.717 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 92.000 90.500 90.448 90.448 90.448 90.294 10 Ol 12| Indemnizati: platite unor persoane din i EEE : pe SD 2.862.879 2351 a: 12:22

Pag. 20 Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-[ Ali Credite bugetare PR tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at ale defini bugetare legale efectuate efective B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 47.000 26.500 14.110 14.110 14.110 14.110 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 332.000 304.500 294.247 294.247 294.247 286.497 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 609.000 810.000 810.000 810.000 805.223 477 807214 10 03 Contributii 2.417.000 2.286.000 2.266.321 2.266.321 2.157.429 108.892 2.268.103 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 1.774.000 1.594.000 1.583.718 1.583.718 1.503.914 79.804 1.584.576 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 50.000 46.400 46.039 46.039 44.569 1470 48.949 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 461.000 501.400 494.127 494.127 470.029 24.098 521.612 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 37.600 37.400 35.722 35.722 33.916 1.806 34.459 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 94.400 106.800 106.715 106.715 105.001 1714 78.507 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52.708.000 67.536.000 54.712.895 54.712.895 53.067.858 1.645.037 53.023.956 20 Ol Bunuri si servicii 4.050.000 7.146.464 4.670.674 4.670.674 4.620.211 50.463 4.419.916 20 Ol 01| Furnituri de birou 64.300 75.460 57.177 57.177 57177 56.377 20 01 02| Materiale pentru curatenie 68.300 69.300 41.151 41.151 41.151 38.987 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 761.500 1.017.500 653.489 653.489 653.489 578.205 20 01 04| Apa, canal si salubritate 108.200 98.200 84.981 84.981 84172 809 77513 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 80.700 72.300 66.291 66.291 63.104 3.187 66.631 20 01 06| Piese de schimb 37.200 26.600 15.409 15.409 15.373 36 16.905 20 01 07| Transport 177.000 274.810 156.259 156.259 156.259 168.689 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, nternet 146.500 149.400 134.068 134.068 133.817 251 132.747 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu tut E 1 -, 2.239.305 3 3 5 4011 2.508

Pag. 21 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efec! A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.198.000 1.639.830 1.222.744 1.222.744 1.216.675 6.069 1.275.554 20 02 Reparatii curente 830.000 1.433.000 646.223 646.223 606.291 39.932 595.898 20 03 Hrana 650.000 801.480 536.401 536.401 458.788 77.613 305.720 20 03 01| Hrana pentru oameni 151.480 107.100 107.100 107.100 107.100 20 03 02| Hrana pentru animale 650.000 650.000 429.301 429.301 351.688 77.613 198.620 20 04 Medicamente si materiale sanitare 47.000 84.440 58.140 58.140 58.140 26.704 20 04 01| Medicamente 25.000 28.760 22.534 22.534 22.534 20.673 20 04 02| Materiale sanitare 18.000 51.680 33.244 33.244 33.244 3.841 20 04 04| Dezinfectan 4.000 4.000 2.362 2.362 2.362 2.190 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 688.000 1.069.960 899.115 899.115 885.711 13.404 467.261 20 05 01| Uniforme si echipament 71.000 52.000 49.714 49.714 49.714 20 05 30| Alte obiecte de inventar 617.000 1.017.960 849.401 849.401 835,997 13.404 467.261 20 06 Deplasari, detasari, transferari 435.000 666.160 393.221 393.221 388.030 5.191 392.647 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 324.000 536.230 282.708 282.708 282.708 285.721 20 06 02| Deplasari in strainatate 111.000 129.930 110.513 110.513 105.322 5.191 106.926 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 18.200 13.000 6.785 6.785 6.785 3.193 20 13 Pregatire profesionala 37.000 34.000 20.399 20.399 20.399 19.149 20 14 Protectia muncii 28.800 26.800 23.323 21.260 2.063 20.571 20 30 Alte cheltuie 45.924.000 56.260.69% 47.458.614 47.458.614 46.002.243 1.456.371 46.772.297 20 30 01| Reclama si publicitate 165.000 147.750 126.722 126.722 124.956 1.766 115.764 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 35.000 47.000 40.283 40.283 40.283 42.217 20 30 04| €C 210.000 280.940 264.105 264.105 264.018 87 264.105 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea i , e 5 3 ! 33744

Pag. 22 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente 1 tol | capi-| ra- | pa / ned Denumire indicator Cr “dle de Angajamente Angajamente Plati MM Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at fondant initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 6 7=5-6 8 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servi 45.514.000 55.745.006 46.993.760 46.993.760 45.539.242 1.454.518 46.316.467 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11.600.000 6.797.000 4.943.796 4.943.796 4.943.796 4.943.796 51 02 Transferuri de capital 11.600.000 6.797.000 4.943.796 4.943.796 4.943.796 4.943.796 SI 02 15| Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 11.600.000 6.797.000 4.943.796 4.943.796 4.943.796 4.943.796 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.226.490 2.916.750 1.397.854 1.397.854 1.397.854 1.548.320 56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.226.490 2.916.750 1.397.854 1.397.854 1.397.854 1.513.233 56 Ol 01 | Finantarea nationala 2.658.870 1.229.590 272.985 272.985 272.985 1.210.611 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 2.452.340 1.674.800 1.116.250 1.116.250 1.116.250 294.003 56 Ol 03 | Cheltuieli neeligibile 115.280 12.360 8.619 8.619 8619 8.619 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 34.970 56 07 01| Finantarea nationala 2.294 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 32.676 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 117 56 15 Ol | Finantare nationala 17 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.578.040 9.815.340 3.462.453 3.462.453 3.457.893 4.560 1.419.489 TI TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13.578.040 9.815.040 3.462.153 3.462.153 3.457.593 4.560 1.419.189 TI Ol Active fixe 13.578.040 9.815.040 3.462.153 3.462.153 3.457.593 4,560 1.412.439 71 Ol 01| Constructii 10.136.000 6.819.000 2.133.386 2.133.386 2.133.586 490.186 E 71 AI ai are de ţ 3 1 7

Pag. 23 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente ] tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite a Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli angajamen Si e z tol |graf| Titlu | col | at a initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 3 transport 197.800 764.800 743.256 743.256 743.256 535.292 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 630.800 875.800 488.180 488.180 483.620 4.560 290.419 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.013.440 1.355.440 97.531 97.331 97.331 96.542 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6.750 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 300 300 300 300 300 72 01 Active financiare 300 300 300 300 300 72 01 01| Participare la capitalul social al societatilor comerciale 300 300 300 300 300 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -89.836 -89.836 -89.836 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -89.836 -89.836 -89.836 85 Ol Plati efectuate in anii precedent recuperate in anul curent _89.836 -89.836 -89.836 85 01 Ol |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 650 tts 22.630 85 Ol 02| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -67.206 67.206 -67.206 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 49.370.500 54.244.550 44.700.418 44.700.418 42.338.766 2.361.652 42.919.405 01 CHELTUIELI CURENTE 48.554.510 53.077.390 44.103.655 44.103.655 41.742.003 2.361.652 42.667.676 10 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 19.629.950 20.196.760 19.058.603 19.058.603 18.244.922 813.681 18.923.458 1 11.315,5 50,642 1 1,555 INA 165

Pag. 24 - lei- Capi: Ali Credite bugetare Angajamente tol sed in Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli at REA ENEA initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 4 5 6 8 01 | Salarii de baza 8.234.200 8.782.570 7.856.890 7.856.890 1.327.683 529.207 7.654.532 03 | Sporuri pentru conditii de munca 167.920 190.920 188.765 188.765 185.750 3.015 187.283 06 | Alte sporuri 9.040 9.040 7.189 1.789 7.789 7.689 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7.292.000 7.452.000 1.450.000 7.450.000 7.317.507 7.594.168 13 | indemnizatii de delegare 19.000 24.000 1.221 1.224 1221 1221 30| Alte drepturi salariale in bani 4.890 6.890 6.890 6.890 5.621 1.269 5.749 Cheltuieli salariale in natura 304.200 06| Vouchere de vacanta 304.200 Contributii 3.598.700 3.731.340 3.547.048 3.547.048 3.399.351 147.697 3.472.816 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 2.461.650 2.549.410 2.450.418 2.450.418 2.353.614 96.804 2.446.796 02| Contributii de asigurari de somaj 83.550 87.050 77.010 77.010 68.710 8.300 71,522 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 813.000 841.040 804.784 804.784 771.410 33.374 803.118 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33.370 36.370 27387 27387 25.042 2345 26.469 06 Contributii pentru concedii si ndemnizatii 207.130 217.470 187.449 187.449 180.575 6.874 124911 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.631.690 8.102.940 5.691.606 5.691.606 5.643.778 47.828 5.310.441 Bunuri si servicii 2.062.570 3.202.990 2.169.324 2.169.324 2.157.509 11.815 2.060.275 01 | Furnituri de birou 143.710 207.340 151.368 151.368 151.368 137.846 02 | Materiale pentru curatenie 156.120 208.480 158.347 158.347 158.347 122.871 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 536.080 356.580 562.127 362.127 559.354 27% 557.804 04| Apa, canal si salubritate 213.400 282.840 196.026 196.026 189.959 6.067 183.823 Th 102 BR 86.922 Tu 84396

Pag. 25 - lei- Capi-| Sub-[| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Cr cdjte de Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 Ol 06| Piese de schimb 45.270 19.250 45.104 45.104 45.074 30 45.067 20 01 07| Transport 108.070 155.250 152.915 152.915 152.915 144.725 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 170.980 202.480 171.076 171.076 171.076 170.547 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 56.370 93.370 46.957 46.937 46.937 34.132 20 0 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 554.610 1.015.250 598.502 598.502 595.557 2.945 577.064 20 02 Reparatii curente 139.870 262.420 169.238 169.238 143.768 25.470 168.724 20 03 Hrana 1.815.370 3.562.690 2.740.044 2.740.044 2.731.813 8231 2.663.575 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.815.370 3.562.690 2.740.044 2.740.044 2.731.813 8.231 2.663.575 20 04 Medicamente si materiale sanitare 102.520 144.520 76.644 76.644 75.537 1.107 48.154 20 04 01| Medicamente 57.270 84.270 49.462 49.462 48.355 1.107 34.673 20 04 02| Materiale sanitare 14.600 31.600 6.696 6.696 6.69% 4949 20 04 03| Reactivi 15.000 15.000 9.373 9.373 9.373 1.130 20 04 04| Dezinfectanti 15.650 13.650 11113 11.113 113 1.402 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 186.240 357.940 222.179 222.179 222.179 41720 20 05 01| Uniforme si echipament 30.430 66.630 40.921 40.921 40.921 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 24.600 58.600 30.448 30.448 30.448 20 05 30| Alte obiecte de inventar 131.210 232.710 150.810 150.810 150.810 41.720 20 06 Deplasari, detasari, transferari 35.910 73.910 27.127 27.127| 27.127 27.127 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 60.910 27.104 27.104 27.104 27.104 20 06 02| Deplasari in strainatate 3.000 13.000 23 23 23 23 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.660 16.660 3.702 3.702

Pag. 26 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne4 Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati lezale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 3 4 5 6 7=5-6 s 20 13 Pregatire profesionala 101.500 148.000 73.134 73.134 73.134 18.245 20 14 Protectia muncii 49.720 10.470 43521 43.521 43.404 17 35.379 20 30 Alte cheltuieli 131.330 240.340 156.880 156.880 155.792 1.088 172727 20 30 01| Reclama si publicitate 2.730 15.730 4.189 4.189 4.189 4.436 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 38.000 35.010 29.809 29.809 28.721 1.088 36.951 20 3 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 90.600 189.600 122.882 122.882 122.882 131.540 SI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.052.990 2.374.810 2.351.859 2.351.859 2.351.859 2.351.859 Si Ol Transferuri curente 2.052.990 2.374.810 2.351.859 2.351.859 2.351.859 2.351.859 51 Ol 39| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 2.052.990 2.374.810 2.351.859 2.351.859 2.351.859 2.351.859 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.032.180 2.032.180 654.506 654.506 654.506 1.272.330 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.032.180 2.032.180 654.506 654.506 654.506 1.266.808 56 01 01 | Finantarea nationala 366.000 366.000 119,562 119.562 119.562 236.045 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 1.666.180 1.666.180 534.944 534.944 534.944 1.030.763 56 13 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 5.522 56 15 01| Finantare nationala 5.522 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 20.207.700 20.570.700 16.347.081 16.347.081 14.846.938 1.500.143 14.809.588 57 02 Ajutoare soctale 20.207.700 20.370.700 16.347.081 16547081 14.846.938 1.500.143 14.809.588 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 20.207.700 20.370.700 16.347.081 16.347.081 14.846.938 1.500.143 14.809.588 CEE Tn | CUNUNI TIE CAPITAL i i Ţ i ddr n

Pag. 27 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumireindicator Prest de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli to! |graf|Titlu| col | at ninti initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 815.990 1.167.160 658.247 658.247 658.247 251.729 71 01 Active fixe 815.990 1.167.160 658.247 658.247 658.247 251.729 71 01 01| Constructii 307.840 307.840 220.690 220.690 220.690 72.945 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 135.000 455.320 237.476 237.476 237.476 54.181 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 291.150 143.000 100.483 100.483 100.483 32.779 T7L Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 82.000 261.000 99.598 99.598 99.598 41.824 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -61.484 -61.484 61.484 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -61.484 -61.484 61.484 85 OI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -61.484 61.484 61.484 85 Ol 01 |Piati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -61.484 61.484 61.484 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 626.810 218.110.370 112.216.269 112.216.269 112.133.813 82.456 88.291.672 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC. 196.520.510 194.504.070 93.928.007 93.928.007 93.845.551 82.456 73.274.031 OI CHELTUIELI CURENTE 157.053,970 159.250.360 71.416.139 71.416.139 71.333.683 82.456 55.161.199 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.767.500 46.194.620 39.703.054 39.703.054 39.620.598 82.456 35.332.102 20 91 Bunuri si servicii 17.721.920 22.896.925 19.173.056 19.173.056 19.090.600 82.456 15.857.824 20 01 01| Furnituri de birou 800.000 1.500.000 200. O sie d ; i Sidi at RE SD 35.504 : ap RE

Pag. 28 - lei- Capi- Gru- |Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa / mezi Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at ANR ont initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 8 20 Ol 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 9.710.000 13.135.000 11.758.353 11.758.353 11.675.897 82.456 10.869.367 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 6.096.920 5.555.771 5.040.605 5.040.605 5.040.605 2.957.538 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90.000 190.000 93.623 93.623 93.623 93.373 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.000.000 2.431.154 2244971 2.244.971 2.244.971 1.902.042 20 02 Reparatii curente 4.697.000 5.175.000 4.165.642 4.165.642 4.165.642 4.015.640 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000 20.000 19.748 19.748 19.748 20 05 30| Alte obiecte de inventar 5.000 20.000 19.748 19.748 19.748 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului. potrivit dispozitiilor legale 600.000 460.000 384.158 384.158 384.158 247372 20 30 Alte cheltuieli 14.743.580 17.642.695 15.960.450 15.960.450 15.960.450 15.212.766 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 14.743.580 17.642.695 15.960.450 15.960.450 15.960.450 15.212.766 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 119.286.470 113.055.740 31.713.085 31.713.085 31.713.085 19.829.097 56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 19.242.960 113.012.230 31.709.113 31.709.113 51.709.113 19.819.484 56 Ol 01 | Finantarea nationala 49.128.630 40.326.250 11.246.652 11.246.652 11.246.652 10.118.109 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 69.036.740 62.267.070 20.265.850 20.265.850 20.265.850 9.349.060 56 Ol 03 | Cheltuieli neeligibile 1.077.590 10.418.910 196.611 196.611 196.611 352.315 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 43.510 3.972 3.972 3972 9.613 n Ss. UI - ra! 1401 4019

Pag. 29 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente to! | capi-| ra- | pa / se Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6 1=5-6 8 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 32.630 32.630 2.951 2.951 2.951 5.564 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.466.540 13.253.710 3.431.879 3.431.879 3431879 12.432.241 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17.461.540 13.248.710 3.426.879 3.426.879 3.426.879 12.427.241 71 0 Active fixe 17.461.540 13.248.710 3.426.879 3.426.879 3.426.879 12.427.241 Ti 01 01| Constructii 1.642.220 10.691.220 3.091.180 3.091.180 3.091.180 4.397.589 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 96.380 96.380 74.936 74.936 74.936 60.054 TL Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 5.722.940 260.763 260.763 260.763 7.969.598 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 72 01 Active financiare 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 72 Ol 01| Participare la capitalul social al societatilor comerciale 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 79 OPERATIUNI FINANCIARE 22.000.000 22.000.000 19.079.989 19.079.989 19.079.989 5.680.591 8I TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 22.000.000 22.000.000 19.079.989 19.079.989 19.079.989 5.680.591 SI OI Rambursari de credite externe 6.163.500 6.163.500 5.680.444 5.680.444 5.680.444 5.680.444 81 Ol 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 6.163.500 6.163.500 5.680.444 5.680.444 5.680.444 5.680.444 81 02 Rambursari de credite interne 15.836.500 15.836.500 3.399.545 13.399.545 3.399.545 147 81 02 01| Rambursari de credite interne garantate 2.994.500 2.299.500 8&l 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 12.842.000 13.537.000 13.399.545 13.399.545 13.399.545 147 7402 PROTECTIA MEDIULUI 17.106.300 23.606.300 18.288.262 18.288.262 18.288.262 15.017.641 OI CHELTUIELI CURENTE 17.106.300 23.606.300 18.320.095 18.320.095 18.320.095 14.890.446 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.000.000 22.500.000 17.952.053 17.952.053 17.952.053 14.522.404 x 28.506.000 RAID 0s2,053[. i ve

Pag. 30 = lei= Sub-| Pa-|Gru-|Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator ( dite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf|Titlu| col | at angajament initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efec A B 1 2 3 4 5 6 7=3-6 8 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 16.000.000 22.500.000 17.952.053 17.952.053 17.952.053 14.522.404 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106.300 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.106.300 56 01 01 | Finantarea nationala 1.106.300 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 56 03 01 | Finantarea nationala 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 127.195 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 127.195 71 Ol Active fixe 127.195 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 127.195 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -31.833 31.833 31.833 85 T XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -31.833 31.833 -31.835 85 OI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -31.833 31.833 -31.833 85 01 OI |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 31.833 -31.833 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 321.877.200 359.798.090 247.464.272 247.464.272 SIBI. EI m a it 48 Dot 1 ni SA 190974 8 BITI ET

Pag. 31 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire'îndicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at Agatat initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 01 CHELTUIELI CURENTE 44.400.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 54.052.357 40 TITLUL IV SUBVENTII 44.400.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 32.711.976 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 44.400.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 52.711.976 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.340.381 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.340.381 56 03 Ol | Finantarea nationala 1.340.381 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600.000 100.000 "1 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 600.000 100.000 71 01 Active fixe 600.000 100.000 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 600.000 100.000 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 85 ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 85 01 Ol | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 8402 TRANSPORTURI 276.877.200 189.273.348 189.273.348 185.080.0 n IRU TEPENTE iert on PARE EI i i a at a pr i

Pag. 32 - lei= Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at Aneta initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 s 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40.380.000 69.007.830 61.466.443 61.466.443 61.466.443 54.499.826 20 0 Bunuri si servicii 1.200.000 1.200.000 1.151.232 1.151.232 1.151.252 1.145.732 20 Ol Ol | Furnituri de birou 1.200.000 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.200.000 1.151.232 1.151.232 1.151.232 1.145.732 20 02 Reparatii curente 39.180.000 67.807.830 60.315.211 60.315.211 60.315.211 53.354.094 40 TITLUL IV SUBVENTII 35.000.000 56.382.960 51.099.058 51.099.058 51.099.058 30.401.355 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 35.000.000 56.382.960 51.099.058 51.099.058 51.099.058 50.401.355 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 107.331.640 107.331.640 33.124.820 33.124.820 33.124.820 33.488.324 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 107.221.640 107.221.640 33.101.491 33.101.491 33.101.491 33.483.371 56 Ol 01 | Finantarea nationala 39.352.340 39.352.340 5.827.649 5.827.649 5.827.649 15.727.184 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 67.869.300 67.869.300 27273.842 21.273.842 27.273.842 37.593.184 56 Ol 03 | Cheltuieli neeligibile 163.003 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 110.000 110.000 23.329 23.329 23.329 4.953 56 15 Ol | Finantare nationala 31.900 31.900 15.614 15.614 15.614 1.235 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 78.100 78.100 7715 1715 1.715 3.718 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.813.830 50.148.930 33.476.300 33.476.300 33.476.300 16.604.152 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 83.813.830 50.148.930 33.476.500 33.476.300 33.476.300 16.604.152 71 OI Active fixe 85.813.830 50.148.930 33.476.300 33.476.300 33.476.300 16.604.152 71 Ol Ol | Construct 56.558.620 32.725.900 19.777.251 19.777.251 19.777.251 4.702.083 n 02 ta ie zf rii , E ; ed i

Pag. 33 - lei- PRIMAR, NICOLAE Roby UI ECONOMIC, SMARANIA ff RACI Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente tol pa/ | | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati site Cheltuieli tol |grat| Titlu | col | at manierat initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s transport 24.156.740 14.706.740 13.256.791 13.256.791 13.256.791 10.931.763 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 100.000 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.998.470 2.716.290 442.258 442.258 442.258 970.306 79 OPERATIUNI FINANCIARE 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10.106.727 10.086.547 sI TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10.106.727 10.086.347 SL 02 Rambursari de credite interne 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10 106.727 10.086.347 Si 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10.106.727 10.086.347 SET (

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122015 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 71=5-6 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 594.879.320 7154.842.970 6833.879.282 6383.879.282 676.042.683 7.836.599 643.072.624 01 CHELTUIELI CURENTE 3562.479.590 7122.443.240 663.060.596 663.060.596 655.225.557 7.835.039 627.259.808 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225.718.440 259.182.550 2517.688.746 257.688.746 255.010.954 2.677.192 259.595.352 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 205.400.100. 287.768.300 246.970.873 246.970.873 243.313.769 3.657.104 224.964.946 30 TITLUL II DOBANZI 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.501.283 40 TITLUL IV SUBVENTII 79.400.000 122.857.960 117.574.058 117.574.058 117.574.058 103.115.531 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.948.350 6.455.170 5.516.687 5.516.687 5.516.687 5.516.687 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 21.812.700 21.685.700 17.421.231 17.421.231 15.921.088 1.500.143 16.166.118 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.800.000 7.093.560 5.638.271 5.638.271 5.638.271 5.602.091 79 OPERATIUNI FINANCIARE 32.399.750 32.399.730 29.234.154 29.234.154 29.232.594 1,560 15.812.816 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 32.399.730 32.399.730 29.234.154 29.234.154 29.232.594 1.560 15.812.816 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.415.468 -8.415.468 -8.415.468 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.415.468 -8.415.468 -8.415.468 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 65.958.890 69.188.890 59.729.418 59.729.418 59.145.481 583.937 38.932.451 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 43.130.530 48.360.530 44.766.422 44.766.422 44.184.045 582377 43.911.584 01 CHELTUIELI CURENTE 43.130.530 48.360.530 44.772.446 44.772.446 44.190.069 582.377 43.911.584 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31.917.620 32.067.620 32.035,143 32.035.143 31.605.502 429.641 31.586.230 10 0 Cheltuieli salariale in bani 25.634.619 26.151.619 26.148.599 26.148.599 25.847.829 300.770 25.789.909 10 01 01| Salarii de baza 24.960.483 25.613.483 25.612.947 25.612.947 25.312.177 300.770 25.257.011 10 01 06| Alte sporuri 3.600 4.600 3.818 3.818 3.818 3.847 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din 509,536 508.821 | 506.038

Pag. 2 -lei Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente fot 1 capi] re Benumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati EM Cheltuieli tol |graf at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 10 01 13| Indemnizatii de delegare 64.000 24.000 23.013 23.013 23.013 23.013 10 03 Contributii 6.283.001 5.916.001 5.386.544 5.886.544 5.751.673 128.871 5.796.321 10 03 OI de asigurari sociale de stat 4311470 4.081.470 4.080.539 4.080.539 3.988.646 91.893 4.004.940 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 176.182 176.182 166.515 166.515 160.513 6.002 159.039 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.455.800 1.360.800 1.351.406 1.351.406 1.321.304 30.102 1.330.557 I0 03 04| Contributit de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 41.549 41.549 38.680 38.680 37.806 874 38.054 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 2.850 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 293.000 256.000 249.404 249.404 249.404 260.881 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.212.910 12.042.910 9.755.467 9.755.467 9.602.731 152.736 9.422.956 20 01 Bunuri si servicii 4.817.745 6.527.745 697.732 5.697.732 5.544.996 152.736 5.537.245 20 01 01| Furnituri de birou 219.800 269.800 186.445 186.445 186.445 204.542 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 124.030 134.030 122.509 122.509 122.509 122.577 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 549.800 615.800 565.570 565.570 556.305 9.265 542.715 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 83.000 86.000 78.253 18.253 71.185 468 71.196 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 57.700 20 Ol 06| Piese de schimb 80.000 100.000 81.183 81.183 81.183 15.732 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.179.848 1.294.848 1.194.119 1.194.119 1.164.450 29.669 1.194.389 20 Ol 30| Alte bunuri st servicii pentru intretinere si functionare 2.501.267 3.947.267 3.429.653 3.429.653 3.316.519 3.261.734 107 1 ț 0.000 "i 171.560 179.560

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / SEI Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati egale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at angajoment initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 125.215 115.215 107.388 107.388 107.388 272.928 20 05 01| Uniforme si echipament 9.000 1.542 1.542 1542 20 05 30| Alte obiecte de inventar 125.215 106.215 105.846 105.846 105.846 272.928 20 06 Deplasari, detasari, transferari 651.000 1.291.000 1.088.927 1.088.927 1.088.927 1.081.794 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, transferari 435.000 1.135.000 991.895 991.895 991.895 990.359 20 06 02| Deplasari in strainatate 216.000 156.000 97.032 97.032 97.032 91.435 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 18.735 18.735 13.375 13.375 13.375 13.375 20 13 Pregatire profe: 315.000 492.000 436.078 436.078 436.078 424.407 20 14 Protectia muncii 400 400 50 50 50 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 845.000 845.000 702.053 702.053 702.053 580.050 20 30 Alte cheltuieli 1.859.815 1.672.815 1.539.304 1.539.304 1.539.304 1.342.597 20 30 01| Reclama si publicitate 55.000 55.000 17.692 17.692 17.692 17.692 20 30 02| Protocol si reprezentare 150.000 83.000 33214 33.214 33.214 25.730 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 40.000 40.000 38.267 38.267 38.267 38.267 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.614.815 1.494.815 1.450.131 1.450.131 1.450.131 1.260.908 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.000.000 4.250.000 2.981.836 2.981.836 2.981.836 2.902.398 59 Despagubiri civile 2.000.000 4.250.000 2.981.836 2.981.836 2.981.836 2.902.398 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -6.024 -6.024 -6.024 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎL CUPENT, : BA : 682 1

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati fozale Cheltuieli tol |eraf|Titlu| col | at against initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 s 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -6.024 -6.024 -6.024 85 01 Ol |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -6.024 -6.024 -6.024 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.428.360 3.428.360 2.712.266 2.712.266 2.710.706 1.560 2.719.584 01 CHELTUIELI CURENTE 3.380.360 3.380.360 2.664.828 2.664.828 2.664.828 2.673.706 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 150 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 150 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8728 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.700 20 05 30| Alte obiecte de inventar ur 20 30 Alte cheltuieli 6.028 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.028 SI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.380.360 3.380.360 2.664.828 2.664.828 2.664.828 2.664.828 si 01 Transferuri curente 3.380.360 3.380.360 2.664.828 2.664.828 2.664.828 2.664.828 SL 01 01| Transferuri catre institutiile publice 3.380.360 3.380.360 2.664.828 2.664.828 2.664.828 2.664.828 79 OPERATIUNI FINANCIARE 48.000 48.000 41438 47.438 45.878 1,560 45.878 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 48.000 48.000 47.438 47.438 45.878 1.560 45.878 Si OI Rambursari de credite externe 48.000 48.000 41.438 41.438 45.878 1.560 45.878 SI Ol 02| Rambursari de credite externe din fondul de garantare 48.000 48.000 47.438 47.438 45.878 1.560 45.878 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI i ALTE + | TA a + 3,2539,730 12250.17 CE | -

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at iii initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 8 01 CHELTUIELI CURENTE 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.301.283 30 TITLUL III DOBANZI 19.400.000 17.400.000 12.250.730 12.250.730 12.250.730 12.501.283 30 0 Dobanzi aferente datoriei publice interne 9.046.620 6.646.620 3.805.917 3.805.917 3.805.917 3.856.470 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8.546.620 6.146.620 3.805.917 3.805.917 3.805.917 3.856.470 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne garantate 500.000 500.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 9.138.980 9.138.980 6.993.764 6.993.764 6.993.764 6.993.764 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 7.238.980 7.238.980 5.912.639 5.912.639 5.912.639 5.912.639 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 1.900.000 1.900.000 1.081.125 1.081.125 1.081.125 1.081.125 30 03 Alte dobanzi 1.214.400 1.614.400 1.451.049 1.451.049 1.451.049 1.451.049 30 03 05| Dobanzi la operatiunile de leasing 1.214.400 1.614.400 1.451.049 1.451.049 1.451.049 1.451.049 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 20.508.300 19.693.300 19.254.870 19.254.870 18.222.076 1.032.794 18.119.380 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 20.508.300 19.695.300 19.254.870 19.254.870 18.222.076 1.032.794 18.119.380 OI CHELTUIELI CURENTE 20.508.300 19.693.300 19.254.870 19.254.870 18.222.076 1.032.794 18.119.380 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.393.300 16.893.300 16.745.055 16.745.055 15.732.677 1.012.378 16.007.721 10 OI Cheltuieli salariale in bani 13.201.300 12.501.980 12.498.253 12.498.253 11.502.847 995.406 11.621.803 10 Ol 01| Salarii de baza 12.878.300 12.248.980 12.248.980 12.248.980 11.258.109 990.871 11.356.619 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 215.000 175.000 175.000 175.000 170.465 4,535 190.911 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 78.000 14.213 14.273 14.273 14.213 n 773 006: 1

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at SEEM initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 02 02| Norme de hrana 2.610.000 1.910.000 1.773.006 1.773.006 1.773.006 1.773.006 10 03 Contributii 2.582.000 2.481.320 2.473.196 2.473.796 2.456.824 16.972 2.612.912 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.755.000 1.785.320 1.785.320 1.785.320 1.785.314 6 1.828.658 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 83.000 56.000 56.000 56.000 52.966 3.034 54.182 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 700.000 600.000 600.000 600.000 586.816 13.184 600.889 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 34.000 30.000 30.000 30.000 29.252 748 30.142 10 03 06| Contributii pentru concedii si ndemnizatii 10.000 10.000 2.476 2476 2.476 99.041 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.000.000 2.700.000 2.509.525 2.509.525 2.489.109 20.416 2.111.389 20 01 Bunuri si servicii 907.000 1.001.400 855.495 855.495 835.079 20.416 834.418 20 01 01| Fumituri de birou 61.000 64.000 63.431 63.431 63.431 75.635 20 01 02| Materiale pentru curatenie 9.000 9.000 8.683 8.683 8.683 11.018 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 120.000 161.000 138.591 138.591 138.591 138.591 20 01 04| Apa, canal si salubritate 12.000 27.000 17.158 17.158 16.597 561 16.670 20 01 05| Carburanti si lubri 263.000 273.502 204.902 204.902 191.497 13.405 179.502 20 Ol 06| Piese de schimb 20.000 18.000 13.183 13.183 11.985 1.198 10.827 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 50.000 102.498 75.019 75.019 70.801 4218 74.095 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 304.000 248.400 236.974 236.974 235.940 1.034 222.266 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 98.000 97,554 105.814 17 Reparatii Ta i ; ERE: n "a î 54787 +4 787 : E

Pag. 7 -le Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credile de | Angalomente Fhti legale tol |graf| Titlu | col | at gi initiale definitiv bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 4 5 6 8 20 03 Hrana 5.000 13.000 12.943 12.943 12.943 12.943 20 03 01| Hrana pentru oameni 5.000 10.000 9.943 9.943 943 9.943 20 03 02| Hrana pentru animale 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 4.000 4.000 3.933 3.933 3.933 20 04 01| Medicamente 1.000 1.000 988 988 988 988 20 04 02| Materiale sanitare 2.000 2.000 1.957 1.957 1.957 2.736 20 04 04| Dezinfectanti 1.000 1.000 988 988 988 208 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 364.000 388.500 876.465 876.465 876.465 705.998 20 05 01| Uniforme si echipament 239.000, 709.000 699.097 699.097 699.097 303.178 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.000 9.992 9.992 9.992 9.989 20 05 30| Alte obiecte de inventar 115.000 169.500 167.376 167.376 167.376 392.831 20 06 Deplasari, detasari, transferari 172.000 222.000 216.023 216.023 216.023 116.532 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 172.000 222.000 216.023 216.023 216.023 116.532 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 10.000 10.000 6.369 6.369 6.369 6.009 20 13 Pregatire profesionala 147.000 186.000 185.122 185.122 185.122 121.404 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 20.000 19.934 19.934 19.934 17.202 20 16 Studii si cercetari 10.000 7.100 7.048 7.048 7.048 7.048 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 21.000 21.000 19.358 19.358 19.358 19.358 20 30 Alte cheltuieli 300.000 271.000 252.048 252.048 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.000 65.000 47.929 47.929 și E DEE ” 2387 SAE TO

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru-[Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Tesla Cheltuieli tol |graf|Titlu| cor | at gain initiale defin bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 & 6 7=5-6 s 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 235.000 203.000 201.732 201.732 201.732 201.603 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.000 Si Ol Transferuri curente 15.000 SI Ol 01| Transferuri catre institutiile publice 15.000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100.000 100.000 290 290 290 270 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 100.000 100.000 290 290 290 270 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 302.512.900 373.048.640 347.328.579 347.328.579 341.191.167 6.137.412 342.786.192 6502 INVATAMANT 178.417.000 225.581.860 220.907.190 220.907.190 219.198.559 1.708.631 220.578.426 01 CHELTUIELI CURENTE 178.417.000 225.581.860 220.916.611 220.916.611 219.207.980 1.708.631 220.578.426 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 136.512.000 170.189.300 170.120.365 170.120.365 170.120.365 173.461.132 10 0 Cheltuieli salariale in bani 110.558.563 136.578.784 136.535.356 136.535.356 136.535.356 139.179.330 10 Ol 01| Salarii de baza 83.684.078 109.987.299 109.965.729 109.965.729 109.965.729 112.135.630 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 167.747 42.747 40.534 40.534 40.534 47623 10 01 06| Alte sporuri 612.452 491.452 486.834 486.834 486.834 497.369 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 873.022 891.022 883.470 883.470 883.470 901.778 10 Ol 11| Fondaferent platii cu ora 4.444.454 4.568.454 4.565.684 4.565.684 4.565.684 4.695.271 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 20.776.810 20.597.810 20.593.105 20.593.105 20.593.105 20.901.659 10 03 Contributii 25.953.437 33.610.516 33.585.009 33.585.009 33.585.009 34.281.802 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 18.169.571 24.154.047 24.150.7: 24.150.744 24.150.744 25.188.549 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 604.974 619.464 613.908 613.908 613.908 633.074 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de natate 5.878.845 7.078.610 1.074.597 1.074.597 1.074.597 7.275.011 de asigurari pentru

Pag. 9 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credi e de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 accidente de munca si boli profesionale 224.893 233.522 228.147 228.147 228.147 234.974 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.075.156 1.524.873 1.517.613 1.517.613 1.517.613 950.194 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.600.000 51.334.000 47.065.951 47.065.951 45.357.320 1.708.631 43.061.341 20 Ol Bunuri si servicii 24.869.084 32.133.104 30.466.33 30.466.334 29.046.785 1.419.549 28.701.471 20 01 01| Furnituri de birou 734.283 711.283 639.704 639.704 638.955 749 618.890 20 01 02| Materiale pentru curatenie 711.945 711.965 634.383 634.383 634.383 595.063 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.445.991 17.040.991 16.421.966 16.421.966 15.369.779 1.052.187 15.472.744 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 3.374.699 4.044.699 3.661.589 3.661.589 3.651.443 10.146 3.502.044 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 86.798 90.798 46.946 46.946 46.946 49478 20 01 06| Piese de sch 43.800 44.800 19.075 19.075 19.075 17.709 20 01 07| Transport 88.460 98.460 11.788 71.188 71.788 61.916 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 775.022 780.022 726.175 726.175 725.749 426 712.046 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.425.723 1871.73 1.786.399 1.786.399 1.782.835 3.564 1.263.163 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.122.363 6.672.363 6.458.309 6.458.509 6.105.832 352.477 6.408 418 20 02 Reparatii curente 8.499.053 13.518.933 1.360.528 11.360.528 11.237.292 123.236 11.208.771 20 04 Medicamente si materiale sanitare 19.090 19.090 7.625 7.625 7.625 1.625 20 04 01| Medicamente 14.500 14.500 5.542 5.542 5.542 5.542 20 04 02| Materiale sanitare 3.940 3.940 2.083 2.083 2.083 2.083 20 04 04| Dezinfectanti 650 650 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.581.728 2.382.728 2.259.082 2.259.082 2.246.082 3.000 395.622 20 05 01| Uniforme si echipament 5.520 5.520 1.000 1.000 1.000

Pag. 10 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati lezale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 s 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.361.040 2.232.040 2.193.905 2.193.905 2.180.905 13.000 395.622 20 06 Deplasari, detasari, transferari 105.130 105.130 18.019 18.019 18.019 18.019 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 62.130 62.130 15.349 15.349, 15.349 15.349 20 06 02| Deplasari in strainatate 43.000 43.000 2.670 2.670 2.670 .670 20 09 Materiale de laborator 11.000 11.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 11.400 11.400 3.343 3.343 3.343 1.309 20 12 Consultanta si expertiza 14.700 700 20 13 Pregatire profesionala 321.078 231.078 133.023 133.023 133.023 126.755 20 14 Protectia muncii 346.705 361.805 333.531 333.531 333.531 310.162 20 30 Alte cheltuieli 1.821.032 2.559.032 2.484.466 2.484.466 2.331.620 152.846 2.291.607 20 30 OI | Reclama si publicitate 500 500 391 391 391 391 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 3.000 2481 2481 2481 2.481 20 30 04| Chirii 1.631.794 2.361.794 2.322.305 2.322.305 2.169.459 152.846 2.141.672 20 30 09| Executarea silita a creantelor bugetare 4.400 4.400 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 184.338 189.338 159.289 159.289 159.289 147.063 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.605.000 1.315.000 1.074.150 1.074.150 1.074.150 1.356.530 57 02 Ajutoare sociale 1.605.000 1.315.000 1.074.150 1.074.150 1.074.150 1.356.530 57 02 01| Ajutoare sociale in numerar 333.360 283.360 106.467 106.467 106.467 389 603 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 1.271.640 1.031.640 967.683 967.683 967.683 966.927 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.700.000 2.743.560 2.656.145 2.656.145 2.656.145 2.699.423 59 0 Burse 2.700.000 2.699.996 2.656.145 2.656.145 2.656.145 2.699.423 59 17 Despagubiri civile 43.564 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -9.421 -9.421 -9.421 : 5 TIM NIN PLATIEFECTUMTE IN ANII ţ : ţ 1 4, <

Pag. 11 = lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / "e Detiumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati iezuit Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at amet initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 6 8 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -9.421 -9.421 -9421 85 0I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 9.421 -9,421 9.421 85 Ol Ol |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 9421 -9.421 -9.421 6602 SANATATE 10.677.200 14.297.200 13.852.166 13.852.166 13.852.166 13.412.814 OI CHELTUIELI CURENTE 10.677.200 14.297.200 13.852.166 13.852.166 13.852.166 13.412.814 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.077.200 5.247.200 5.238.287 5.238.287 5.238.287 5241011 10 OI Cheltuieli salariale in bani 3.980.000 4.271.000 4.270.265 4.270.265 4.270.265 4.270.265 10 Ol 01| Salarii de baza 3.980.000 4.271.000 4.270.265 4.270.265 4.270.265 4.270.265 10 03 Contributii 1.097.200 976.200 968.022 968.022 968.022 970.746 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 827.820 675.820 675.753 675.753 675.753 675.753 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 19.900 19.900 18.980 18.980 18.980 18.980 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 206.960 227.960 222.125 222.125 222.125 222.125 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 8.520 9.520 9.152 9.152 8479 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizati 34.000 43.000 42.012 42012 42.012 45.409 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.100.000 8.350.000 8.113.379 8.113.879 8.113.879 7.671 803 20 0 Bunuri si servicii 104 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 104 Banuratii 7.553.612

Pag. 12 - lei- Capi- Ali Credite bugetare Angajamente tol ned Denumire indicator Angajamente Plati legale Cheltuieli at initiale definitive bugetare efectuate de platit efective B 2 3 4 6 8 Medicamente si materiale sanitare 79.420 109.420 65.644 65.644 65.842 01 | Medicamente 40.000 40.000 26.594 26.594 26.594 02| Materiale sanitare 39.420 69.420 39.050 39.050 39.248 Deplasari, detasari, transferari 47.000 25.535 25.535 25.535 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 47.000 25.535 25.535 25.535 Pregatire profesionala 22.000 7.600 7.600 9.400 Alte cheltuieli 20.580 21.580 19.580 19.580 19.309 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.580 21.580 19.580 19.580 19.309 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000 Transferuri curente 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 500.000 700.000 500.000 500.000 500.000 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 66.896.370 82.124.370 69.181.558 67.114.429 2.067.129 67.399.606 CHELTUIELI CURENTE 66.896.370 82.124.370 69.204.188 67.137.059 2.067.129 67.399.606 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.188.570 14.588.370 14.491.293 14.069.201 422.092 14,375.650 Cheltuieli salariale in bani 11.771.370 12.302.370 12.224.972 11.911.772 313.200 12.107.547 01 | Salarii de baza 8.100.000 8.032.000 7.992.864 7.691.141 301.723 7.943.810 05 | Sporuri pentru conditii de munca 550.000 536.000 530.808 530.808 544.820 06 | Alte sporuri 120.000 140.000 137.248 137.248 138.717 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 92.000 90.500 90.448 90.448 90.294 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitat 1,921,570 2.362.870 2.348 547 6.700 2.282.085 13 | Indemnizatii de delegare 47.000 26.500 14.110 „204.500

Pag. 13 - lei- Capi-[| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / ne. Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati pala Cheltuieli tol |grar| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 609.000 810.000 810.000 810.000 805.223 4717 807.214 10 03 Contributii 2.417.000 2.286.000 2.266.321 2.266.321 2.157.429 108.892 2.268.103 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 1.774.000 1.594.000 1.583.718 1.583.718 1.503.914 79.804 1.584.576 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 50.000 46.400 46.039 46.039 44.569 1470 48.949 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 461.000 501.400 494.127 494,127 470.029 24.098 521,612 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 37.600 37.400 35.722 35.722 33.916 1.806 34.459 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 94.400 106.800 106.715 106.715 105.001 1,714 78.507 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52.708.000 67.536.000 54.712.895 54.712.895 53.067.858 1.645.037 53.023.956 20 01 Bunuri si servicii 4.050.000 7.146.464 4.670.674 4.670.674 4620211 50.463 4.419.916 20 Ol 01| Furnituri de birou 64.300 15.460 57.177 57.177 57177 56.377 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 68.300, 69.300 41.151 41.151 41151 38.987 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 761.500 1.017.500 653.489 653.489 653.489 578.205 20 01 04| Apa, canal si salubritate 108.200 98.200 84.981 84.981 84.172 309 71.513 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 80.700 72.300 66.291 66.291 63.104 3.187 66.631 20 Ol 06| Piese de schimb 37.200 26.600 15.409 15.409 15.373 36 16.905 20 01 07| Transport 177.000 274.810 156.259 156.259 156.259 168.689 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 146.500 149.400 134.068 134.068 133.817 251 132.747 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.408.300 3.723.064 2.239.105 2.239.105 2.198.994 40.111 2.008.308 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru 216.675 aa retin E 1222734

Pag. 14 - lei- Capi- Pa- Ali Credite bugetare Angajamente tol ra- ne Denumire indicator Credite de Angajamente Pati legale graf| at patrat initiale definitive legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 5 6 71=5-6 s Reparatii curente 830.000 433.000 646.223 606.291 39.932 595.898 Hrana 650.000 801.480 536.401 458.788 77.613 305.720 01 | Hrana pentru oameni 151.480 107.100 107.100 107.100 02 | Hrana pentru animale 650.000 650.000 429.301 351.688 77.613 198.620 Medicamente si materiale sanitare 84.440 58.140 58.140 26.704 01 | Medicamente 28.760 22.534 22.534 20.673 02| Materiale sanitare 51.680 33.244 33.244 3.841 04| Dezinfectanti 4.000 2.362 2.362 2.190 Bunuri de natura obiectelor de inventar 688.000 1.069.960 899.115 885.711 13.404 467.261 01 | Uniforme si echipament 52.000 49.714 49714 30 | Alte obiecte de inventar 617.000 1.017.960 849.401 835.997 13.404 467.261 Deplasari, detasari, transfera! 666.160 393.221 388.030 5.191 392.647 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 324.000 536.230 282.708 282.708 285.721 02 | Deplasari in strainatate 111.000 129.930 110.513 105.322 5.191 106.926 Carti, publicatii si materiale documentare 13.000 6.785 6.785 3.193 Pregatire profesionala 34.000 20.399 20.399 19.749 Protectia muncii 26.800 5 23.323 21.260 2.06 20.571 Alte cheltuieli 45.924.000 56.260.696 47.458.614 46.002.243 1.456.371 46.772.297 01 | Reclama si publicitate 165.000 147.750 126.722 124.956 1.766 115.764 03 | Prime de asigurare non-viata 35.000 47.000 40.283 40.283 42217 04| Chirii 210.000, 280.940 264,105 264.018 87 264.105 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 40.000 33.744 33.744 33.744 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 55.745.006 46.993.760 45.539.242 1.454.518 46.316.467 PLATI ING ANTI PRECEDE sI - e i = vi a

Pag. 15 - lei- Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | ned îndicalor Credi e de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 RECUPERATE IN ANUL CURENT -22.630 -22.630 -22.630 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -22.630 -22.630 -22.630 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -22.630 -22.630 -22.630 85 01 Ol |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -22.630 -22.630 -22.630 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 46.522.330 51.045.210 43.387.665 43.387.665 41.026.013 2.361.652 41.395.346 01 CHELTUIELI CURENTE 46.522.330 51.045.210 43.449.149 43.449.149 41.087.497 2.361.652 41.395.346 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19.629.950 20.196.760 19.058.603 19.058.603 18.244.922 813.681 18.923.458 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 15.727.050 16.465.420 15.511.555 15.511.555 14.845.571 665.984 15.450.642 10 Ol 01| Salarii de baza 8.234.200 8.782.570 1.856.890 7.856.890 1.321.683 529.207 1.654.532 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 167.920 190.920 188.765 188.765 185.750 3.015 187.283 10 01 06| Alte sporuri 9.040 9.040 7.789 7.189 7.189 7.689 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 7.292.000 7.452.000 7.450.000 7.450.000 7.317.507 132.493 7.594.168 10 01 13| Indemnizatii de delegare 19.000 24.000 1221 1.221 1.221 1.221 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 4.890 6.890 6.890 6.890 5.621 1.269 5.749 10 02 Cheltuieli salariale in natura 304.200 10 02 06| Vouchere de vacanta 304.200 10 03 Contributii 3.598.700 3.731.340 3.547.048 3.547.048 3.399.351 147.697 3.472.816 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 2.461.650 2.549.410 2.450.418 2.450.418 2.353.614 96.804 2.446.796 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 83.550 87.050 77.010 71.010 68.710 8.300 71.522 03 biţi n do i : i ele nb E E.

Pag. 16 -lei- Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente to ras | pal | tie) men Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati AMI Cheltuieli tol |graf] Titlu | col | at m jonient initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B l 2 3 4 5 6 7=5-6 8 Sanatate 813.000 841.040 804.784 804.784 771.410 33.374 803.118 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33.370 36.370 27.387 27.387 25.042 2.345 26.469 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 207.130 217.470 187.449 187.449 180.575 6.874 124911 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.631.690 8.102.940 5.691.606 5.691.606 5.643.778 47.828 5.310.441 20 Ol Bunuri si servicii 2.062.570 3.202.990 2.169.324 2.169.324 2.157.509 11.815 2.060.275 20 Ol 01| Furnituri de birou 143.710 207.340 151.368 151.368 151.368 137.846 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 156.120 208.480 158.347 158.347 158.347 122.871 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 536.080 856.580 562.127 562.127 559.354 213 557.804 20 01 04| Apa, canal si salubritate 213.400 282.840 196.026 196.026 189.959 6.067 183.823 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 77.960 102.150 86.922 86.922 86.922 36.596 20 Ol 06| Piese de schimb 45.270 79.250 45.104 45.104 45.074 30 45.067 20 Ol 07| Transport 108.070 155.250 152.915 152.915 152.915 144.725 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 170.980 202.480 171.076 171.076 171.076 170.547 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 56.370 93.370 46.957 46.937 46.937 34.132 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 554.610 1.015.250 598.502 598.502 595.557 2.945 577.064 20 02 Reparatii curente 139.870 262.420 169.238 169.238 143.768 25.470 168.724 20 03 Hrana 1.815.370 3.562.690 2.740.044 2.740.044 2.731.813 8231 2.663.575 20 03 01| Hrana pentru oameni 1.815.370 3.562.690 2.740.044 2.740.044 2.731.813 8231 2.663.575 20 04 Medicamente si materiale sanitare 102,520 144.520 76.644 76.644 75.537 1.107 48.154 20 Ol | Medicamente 57.270 84.270 49.462 49.462 48.355 1.107 34.673 n 07 i n RE să, pe i 3 AG) i | at E 5606 5676 i A 1. 4948,

Pag. 17 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf] Titlu | col | at cutu initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 s 1=5-6 5 20 04 03| Reactivi 15.000 15.000 9.373 9.373 9.373 1.130 20 04 04| Dezinfectanti 15.650 13.650 11113 11.113 TLS 71.402 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 186.240 357.940 222.179 222.179 222.179 41.720 20 05 01| Uniforme si echipament 30.430 66.630 40.921 40921 40.921 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 24.600 58.600 30.448 30.448 30.448 20 05 30| Alte obiecte de inventar 131.210 232.710 150.810 150.810 150.810 41.720 20 06 Deplasari, detasari, transferari 35.910 73.910 27.127 27.127 27.127 27.127 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 32.910 60.910 27.104 27.104 27.104 27.104 20 06 02| Deplasari in strainatate 3.000 13.000 23 23 23 23 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 6.660 16.660 3.702 3.702 3.702 4.702 20 12 Consultanta si expertiza 23.000 9.813 9.813 9.813 9813 20 13 Pregatire profesionala 101.500 148.000 73.134 73.134 73.134 78.245 20 14 Protectia muncii 49.720 70.470 43.521 43.521 43.404 17 35.379 20 30 Alte cheltuieli 131.330 240.340 156.880 156.880 155.792 1.088 172.727 20 30 01| Reclama si publicitate 2.730 15.730 4.189 4.189, 4.189 4436 20 30 03| Prime de astgurare non-viata 38.000 35.010 29.809 29.809 28.721 1.088 36.951 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 90.600 189.600 122.882 122.882 122.882 131.340 sI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.052.990 2.374.810 2.351.859 2.351.859 2.351.859 2.351.859 Si 01 Transferuri curente 2.052.990 2.574.810 2.351.859 2.351.859 2.351.859 2.351.859 SI Ol 39| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 2.052.990 2.374.810 2.351.859 2.351.859 2.351.859 2.351.859 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 20.207.700 20.370.700 16.347.081 16.347.081 14.846.938 1.500.143 14.809.588 7.0 tare i 20.207 100[+ 25. 370,7 <a: 16.4 1481693: EEE | 14.809.588

Pag. 18 - lei- Sub-[| Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator Credite de Angajamente Plati degule Cheltuieli tol |eraf|Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 z 3 4 5 6 8 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 20.207.700 20.370.700 16.347.081 16.347.081 14.846.938 1.500.143 14.809.588 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -61.484 61.484 -61.484 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 61.484 61.484 61.484 85 0I Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -61.484 -61.484 61.484 85 01 Ol |Plati efectuate in anii precedenti s recuperate in anul curent (SF) -61.484 61.484 61.484 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 15.767.500 90.694.620 76.703.263 76.703.263 76.620.807 82.456 55.535.097 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC. 59.767.500, 68.194.620 58.783.043 58.783.043 58.700.587 82.456 41.012.693 01 CHELTUIELI CURENTE 37.767.500 46.194.620 39.703.054 39.703.054 39.620.598 82.456 35.332.102 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37.767.500 46.194.620 39.703.054 39.703.054 39.620.598 82.456 35.332.102 20 0I Bunuri si servicii 17.721.920 22.896.925 19.173.056 19.173.056 19.090.600 82.456 15.857.824 20 Ol 01| Fumituri de birou 800.000 1.500.000 20 01 02| Materiale pentru curatenie 25.000 85.000 35.504 35.504 35.504 35.504 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 9.710.000 13.135.000 11.758.353 11.758.353 11.675.897 82.456 10.869.367 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 6.096.920 5.555.771 5.040.605 5.040.605 5.040.605 2.957.538 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90.000 190.000 93.623 93.623 93.623 93.373 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere st functionare 1.000.000 2.451.154 2.244.971 2.244.971 2.244.971 1.902.042 20 02 Reparatii curente 4.697.000 5.175.000 4.165.642 4.165.642 4.165.642 4.013.640 A NS 1 nt = a 3 :; 19:78 | îi „n nt

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SERE Pag. 19 - lei- Pa- Ali: Credite bugetare Angajamente Fr sti) gale Cheltuieli graf at definitive de platit efective A B 3 71=5-6 8 30| Alte obiecte de inventar 20.000 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 460.000 247.872 Alte cheltuieli 17.642.695 15.212.766 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17.642.695 15.212.766 OPERATIUNI FINANCIARE 22.000.000 5.680.591 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 22.000.000 5.680.591 Rambursari de credite externe 6.163.500 5.680.444 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 6.163.500 5.680.444 Rambursari de credite interne 15.836.500 147 01 | Rambursari de credite interne garantate 2.299.500 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 13.537.000 147 PROTECTIA MEDIULUI 22.500.000 14.522.404 CHELTUIELI CURENTE 22.500.000 14.522.404 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.500.000 14.522.404 Bunuri si servicii 22.500.000 14.522.404 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 22.500.000 14.522.404

Pag. 20 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credile de Angajamente | Angajamente Pat legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at angajament iale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 IN ANUL CURENT -31.833 31.835 31.833 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -31.833 -31.833 31.833 85 Ol 01 |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 31.833 31.833 -31.833 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 130.131.730 202.217.520 180.863.152 180.863.152 180.863.152 167.699.504 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 44.400.000 66.475.000 58.190.924 58.190.924 58.190.924 52.711.976 OI CHELTUIELI CURENTE 44.400.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 52.711.976 40 TITLUL IV SUBVENTII 44.400.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 52.711.976 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 44.400.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 66.475.000 52.711.976 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 ss ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 85 Ol OI | Plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -8.284.076 -8.284.076 -8.284.076 8402 TRANSPORTURI 135.742,520 122.672.228 122.672.228 122.672.228 114.987.528 01 CHELTUIELI CURENTE 75.380.000 125.390.790 112.565.501 112.565.501 112.565.501 104.901.181 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40.380.000 69.007.830 61.466.443 61.466.443 61.466.443 54.499.826 20 0I Bunuri si servici 1.200.000 1.200.000 1.151.232 1.151.232 1.151.232 1.145.732 1 E dai i 5 : 1 3 : A

Pag. 21 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Ce e Angajamente Angajamente Piaţă legale tol Titlu| col | at definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 6 1=5-6 8 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.200.000 1.151.232 1.145.732 20 02 Reparatii curente 39.180.000 67.807.830 60.315.211 60.315.211 60.315.211 53.354.094 40 TITLUL IV SUBVENTII 35.000.000 56.382.960 51.099.058 51.099.058 51.099.058 50.401.355 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 35.000.000 56.382.960 51.099.058 51.099.058 51.099.058 50.401.355 79 OPERATIUNI FINANCIARE 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106,727 10.106.727 10.086.347 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10.106.727 10.086.347 SI 02 Rambursari de credite interne 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10.106.727 10.086.347 SI 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 10.351.730 10.351.730 10.106.727 10.106.727 10.106.727 10.086.347 9902 96 excedent/deficit sect funct 706.318 ECONOMIC, SEF HRRACICU CU

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31 122015 Pag. 1 - lei- Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | neg Denumire indicator Credite de Angajamente Angajumente Plati legale Cheltuieli tol |eraf|Titlu| col | at angajament ale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 8 5002 TOTAL CHELTUIELI 464.605.870 410.995.500 168.003.233 168.003.233 167.9%8.673 4.560 126,758.627 Ol CHELTUIELI CURENTE 308.722.240 305.821.950 13.864.218 13.864.218 113.864.218 91.542.535 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 20.760.800 18.922.800 12.810.250 12.810.250 12.810.250 5.148.364 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 287.961.440 286.899.150 101.053.968 101.053.968 101.053.968 86.394.171 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 155.883.630 105.173.550 54.206.400 54.206.400 54.201.840 4.560 35.216.092 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 155.878.630 105.168.250 54.201.100 54.201.100 54.196.540 4.560 35.210.792 2 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 5.000 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -67.385 -67.385 -67.385 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -67.385 67.385 67.385 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 4.431.360 4.064.540 2.214.231 2214231 2.214.231 1.794.153 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 1.589.585 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 1.589.585 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 1.589.585 Ti OI Active fixe 3.956.360 3.764.540 2.009.663 2.009.663 2.009.663 89.585 71 01 OI | Constructii 551.800 711.800 358.380 358.880 358.880 71 02| Ma: echipamente si mijloace de transport 1.028.820 1.171.350 1.006.551 1.006.551 1.006.551 247.018 71 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii 1.881.390 644.232 644.232 644.232 1.342.567 IRLICE GFENI | 1 1 204, _204 204,568

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente a ra- | pa / | ti- | ned Dentiziire Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at sugerat initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efect A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 5 Ol CHELTUIELI CURENTE 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 204.568 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 204.568 SI 02 Transferuri de capital 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 204.568 51 02 29| Alte transferuri de capital catre institutii publice 475.000 300.000 204.568 204.568 204.568 204.568 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608. 983.608 385.146 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 TI 01 Active fixe 1.310.140 1.375.140 983.608 983.608 983.608 385.146 71 Ol 01| Constructii 15.094 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 972.200 1.183.600 899.508 899.508 899.508 365.131 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 27.800 164.200 84.100 84.100 84.100 91 7 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 310.140 27.340 4.830 6500 02 Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 129.259.590 120.559.500 62.691.268 62.691.268 62.686.708 4.560 20.389.896 6502 INVATAMANT 42.341.020 45.927.140 23.837.254 23.837.254 23.837.254 6.287.410 0 CHELTUIELI CURENTE 33.135.980 40.614.160 20.432.99%6 20.432.996 20.432.996 3.947311 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.135.980 40.614.160 20.432.996 20.432.996 20.432.996

Pag. 3 = lei- Credite bugetare Angajamente e Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Tegile Cheltuieli initiale defin bugetare legale efectuate de platit efective B 1 3 4 5 6 7=5-6 8 Regionala (FEDR) 32.292.030 35.709.350 16.415.596 16.415.596 16.415.596 102.253 Finantarea nationala 12.522.010 15.119.030 2.917.528 2.917.528 2.917.528 856 Finantarea externa nerambursabila 19.637.870 19.637.870 13.495.068 495.068 13.495.068 101.397 Cheltuieli neeligibile 132.150 952.450 3.000 3.000 3.000 Programe din Fondul Social European (FSE) 843.950 4.904.810 4.017.400 4.017.400 4.017.400 3.845.058 Finantarea nationala 133.940 662.720 450.012 450.012 450.012 430.785 Finantarea externa nerambursabila 710.010 4.242.090 3.567.388 3.567.388 3.567.388 3.414.273 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.205.040 5.312.980 3.404.437 3.404.437 3.404.437 2.340.099 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9.205.040 5.312.980 3.404.437 3.404.437 3.404.437 2.340.099 Active fixe 9.205.040 5.312.980 3.404.437 3.404.437 3.404.437 2.340.099 Construci 4.342.920 964.160 Masini, echipamente si mijloace de transport 255.000 232.996 232.996 232.996 213.706 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.688.050 2.432.110 1.653.884 1.653.884 420.560 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.174.070 1.661.710 1.517.557 1.517.557 1.517.557 1.705.833 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -179 -179 -179 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -179 -179 -179 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -179 -179 -179 Plati efectuate in anii precedenti si intri (SD)

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra- | pa / ned Denumire indicator Credite de | Angalamenie Poti legale tol |graf| Titlu | col | at angajament hitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 6602 SANATATE 53.665.870 51.903.930 21.804.564 27.804.364 27.804.364 4.666.822 OI CHELTUIELI CURENTE 28.528.180 31.668.180 21.024.551 21.024.551 21.024.551 4.600.366 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.685.800 11.825.800 1.661.886 7.661.886 7.661.886 SL 02 Transferuri de capital 8.685.800 11.825.800 7.661.886 1.661.886 1.661.886 Sl 02 25| Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate 2.790.000 SI 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 3.685.800 9.035.800 7.661.886 7.661.836 7.661.886 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 19.842.380 19.842.380 13.362.665 13.362.665 13.362.665 4.600.366 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 14.011.300 14.011.300 9.848.738 9.848.738 9.848.738 4.291.824 56 Ol Ol | Finantarea nationala 6.690.220 6.690.220 3.089.819 3.089.819 3.089.819 3.044.500 56 Ol 02 nantarea externa nerambursabila 7.271.670 7.277.670 6.751.669 6.751.669 6.751.669, 1.240.074 56 Ol 03 | Cheltuieli neeligibile 43.410 43.410 7.250 1.250 7.250 7.250 56 07 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 5.831.080 5.831.080 3.513.927 3.513.927 3.513.927 308.542 56 07 Q1| Finantarea nationala 173.510 773.510 669811 669.811 669.811 1.840 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 5.057.570 2.844.116 2.844.116 2.844.116 306.702 A 7 CHTLTITILI DECLARA e ine E a a E Et 68.16

5 - lei- Ali Credite bugetare ned Bernie Tailor Credite de Angajamente ngajamente Plati Cheltuieli at initiale definitive bugetare legale efectuate efective B 1 2 3 4 5 6 8 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 25.137.690 20.235.750 6.779.813 6.779.813 6.779.813 66.456 Active fixe 25.137.690 20.235.750 6.779.813 6.779.813 6.779.813 66.456 01 | Constructii 23.652.690 18.565.690 6.547.724 6.547.724 6.547.724 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 130.000 81.406 81.406 81.406 26.490 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.485.000 1.540.060 150.683 150.683 150.683 39.966 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 30.404.530 19.529.090 9.736.897 9.736.897 9.732.337 7.911.605 CHELTUIELI CURENTE 16.826.490 9.713.750 6.341.650 6.341.650 6.341.650 6.492.116 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11.600.000 6.797.000 4.943.7% 4.943.796 4.943.796 4.943.796 Transferuri de capital 11.600.000 6.797.000 4.943.796 4.943.796 4.943.796 4.943.796 15 | Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 11.600.000 6.797.000 4.943.796 4.943.796 4.943.796 4.943.796 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.226.490 2.916.750 1.397.854 1.397.854 1.397.854 1.548.320 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.226.490 2.916.750 1.397.854 1.397.854 1.397.854 1.513.233 Ol | Finantarea nationala 2.658.870 1.229.590 272.985 272.985 272.985 1.210.611 02| Finantarea externa nerambursabila 2.452.340 1.674.800 1.116.250 1.116.250 1.116.250 294.003 3 | Cheltuieli neeligibile 115.280 12.360 8.619 8.619 8.619 8.619 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 01 nantarea nationala

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tot |graf Titlu | col | at angajament itiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 & 6 7=5-6 8 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 17 56 15 Ol | Finantare nationala 17 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.578.040 9.815.340 3.462.453 3.462.453 3.457.893 4.560 1.419.489 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13.578.040 9.815.040 3.462.153 3.462.153 3.457.593 4.560 1.419.189 71 OI Active fixe , 13.578.040 9.815.040 3.462.153 3.462.153 3.457.593 4.560 1.412.439 71 Ol 01| Constructii 10.136.000 6.819.000 2.133.386 2.133.386 2.133.386 490.186 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 797.800 164.800 143.256 743.256 743.256 535.292 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 630.800 875.800 488.180 488.180 483.620 4.560 290.419 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.013.440 1.355.440 97331 97.331 97.331 96.542 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6.750 2 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 300 300 300 300 300 72 01 Active financiare 300 300 300 300 300 72 01 01| Participare la capitalul social al societatilor comerciale 300 300 300 300 300 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -67.206 -67.206 67.206 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -67.206 67.206 67.206 85 ol Plati efectuate in anti precedenti si

Pag. 7 - lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-|Ar-[ Ali Angajamente tol |capi-| ra- | pa/ | ti- | neg Denumire indicator roate die Angajamente | Angajamente Plati lezale Cheltuieli tol |graf| Titlu | col | at angajament bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 85 01 02 |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -67.206 -67.206 -67.206 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.848.170 .199.340 1.312.753 1.312.753 1.312.753 1.524.059 01 CHELTUIELI CURENTE 2.032.180 2.032.180 654.506 654.506 654.506 1.272.330 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.032.180 2.032.180 654.506 654,506 654.506 1.272.330 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.032.180 2.032.180 654.506 654.506 654.506 1.266.808 56 Ol Ol | Finantarea nationala 366.000 366.000 119.562 119.562 119.562 236.045 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 1.666.180 1.666.180 534.944 534.944 534.944 1.030.763 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 5.522 56 15 Ol | Finantare nationala 5.522 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 815.990 1.167.160 658.247 658.247 658.247 251.729 n" TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 815.990 1.167.160 658.247 658.247| 658.247 251.729 71 0 Active fixe 815.990 1.167.160 658.247 658.247 658.247 251.729 11 Ol 01| Constructii 307.840 307.840 220.690 220.690 220.690 72.945 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 135.000 455.320 237.476 237.476 237.476 54.181 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 291.150 143.000 100.483 100.483 100.483 82.779 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 82.000 261.000 99.598 99.598 99.598 41.824 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE TIC LOCUINTE, MEDIULSI 2

8 - lei- Capi- Credite bugetare tol Denumire indicator Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive bugetare efectuate efective B 2 3 4 6 8 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC. 136.753.010 126.309.450 35.144.964 35.144.964 32.261.338 CHELTUIELI CURENTE 119.286.470 3.055.740 31.713.085 31.713.085 19.829.097 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 119.286.470 113.055.740 31.713.085 19.829.097 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 119.242.960 113.012.230 31.709.113 31.709.113 19.819.484 Finantarea nationala 49.128.630 40.326.250 11.246.652 11.246.652 10.118.109 Finantarea externa nerambursabila 69.036.740 62.267.070 20.265.850 20.265.850 9.349.060 Cheltuieli neeligibile 1.077.590 10.418.910 196.611 1%.611 352.315 Alte programe comunitare finantate perioada 2007-2013 43.510 43.510 3.972 3.972 9.613 Finantare nationala 10.880 10.880 1021 1.021 4.049 Finantarea externa nerambursabila 32.630 2.951 5.564 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.466.540 3.431.879 12.432.241 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17.461.540 13.248.710 3.426.879 3.426.879 12.427.241 Active fixe 17.461.540 13.248.710 3.426.879 3.426.879 12.427.241 Constructii 11.642.220 10.691.220 3.091.180 3.091.180 397.589 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 96.380 96.380 74.936 74.936 60.054 ) | Alte active fixe inclusiv reparatii capitale) 5.722.940 2.461.110 260.763 260.763 7.969.598 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Active financiare 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Participare la capitalul social al E s.a

Pas. 9 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali: Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator E Angajamente Angajamente Plati tegiile Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at _ initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=S-6 8 7402 PROTECTIA MEDIULUI 1.106.300 1.106.300 368.042 368.042 368.042 495.237 01 CHELTUIELI CURENTE 1.106.300 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.106.300 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.106.300 56 01 01 | Finantarea nationala 1.106.300 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 56 03 01 | Finantarea nationala 1.106.300 368.042 368.042 368.042 368.042 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 127.195 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 127.195 71 OI Active fixe 127.195 7L Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 127.195 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 191.745.470 157.580.570 66.601.120 66.601.120 66.601.120 71.432.857 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 600.000 100.000 1.340.381 Ol CHELTUIELI CURENTE 1.340.381 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.340.381 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.340.381 56 03 01 | Finantarea nationala 1.340.581 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600.000 100.000 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 600.000 100.000 me 5

Pag. 10 = lei- Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale trei tol |graf| Titlu | col | at angajament ale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 8 7L Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 600.000 100.000 8402 TRANSPORTURI 191.145.470 157.480.570 66.601.120 66.601.120 66.601.120 70.092.476 01 CHELTUIELI CURENTE 107.331.640 107.331.640 33.124.820 33.124.820 33.124.820 53.488.324 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 107.331.640 107.331.640 33.124.820 33.124.820 33.124.820 53.488.324 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 107.221.640 107.221.640 33.101.491 33.101.491 33.101.491 53.483.371 56 01 01 | Finantarea nationala 39.352.340 39.352.340 5.827.649 5.827.649 5.827.649 15.727.184 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 67.869.300 67.869.300 21.273.842 27.273.842 21.273.842 37.593 56 01 03| Cheltuieli neeligibile 163.003 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 110.000 110.000 23.329 23.329 23.329 4.953 56 15 01 | Finantare nationala 31.900 31.900 15.614 15.614 15.614 1.235 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 78.100 78.100 1.715 1.715 715 3.718 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.813.830 50.148.930 33.476.300 33.476.300 33.476.300 16.604.152 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 83.813.830 50.148.930 33.476.300 33.476.300 33.476.300 16.604 152 71 Ol Active fixe 83.813.830 50.148.930 33.476.300 33.476.300 33.476.300 16.604.152 71 Ol Ol | Constructii 56.558.620 32.725.900 19.777.251 19.777.251 19.777.251 4.702.083 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 24.156.740 14.706.740 13.256.791 13.256.791 13.256.791 10.931.763 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 100.000 TI Ol 30| Alteactive f re n pate : lo ever A 7 - i ţ 1 039.306

Pag. 11 - lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite Angajament Antajomtente ui legale sitter angajament căi _ tol |graf| Titlu | col | at - initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 9902 97 excedent/deficit sect dezv -15.965.740 -15.965.740 Ta r N RECTOR ECONOMIC SEF 8 VA J SMIRNA FE n

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr.SC2015 -

R E F E R A T

privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2015 al Municipiului Timişoara

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/22.12.2015;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:  ”Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2015”- anexa nr. 1;  “Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul

local la data de 31 Decembrie 2015” - anexa nr. 2;  „ Contul de execuţie al împrumuturilor externe la data de 31 Decembrie 2015 – anexa nr. 3;  „Contul de executie al imprumuturilor interne la 31 Decembrie 2015” – anexa nr. 4;  „Contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2015” – anexa

nr. 5. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.1