keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/07.07.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC BEGAINVEST SA

07.07.2016

Hotararea Consiliului Local 12/07.07.2016
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC BEGAINVEST SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2016-005484 din 13.06.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. UR2016-005484 din 08.04.2016, depusă de către SC BEGAINVEST SA, prin care solicită aprobarea renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafaţă de 422mp, înscris în C.F. nr.442223-Timişoara nr.cad. 442223, care reprezintă teren intravilan pentru drum şi zone verzi;
În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.442223-Timişoara, a fost înscris Actul notarial nr. 1217 din 08.04.2016, de către Societatea Profesională Notarială Ciorîcă Marin Eugen-Maghiaru Ana Adriana;
În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, "Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local".
În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului", iar municipiul "poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren în suprafaţă de 422mp, înscris în C.F. nr.442223-Timişoara nr.cad. 442223, care reprezintă teren intravilan pentru drum şi zone verzi, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC BEGAINVEST SA.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului menţionat la Art.1 respectiv din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum şi zone verzi.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primaruluil;
- SC BEGAINVEST SA cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului nr.11;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR ALIN STOICA

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU NR. UR2016-005484 din 13.06.2016

REFERAT privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul

renunţării la dreptul de proprietate de către SC BEGAINVEST SA

Având în vedere adresa nr. UR2016-005484 din 08.04.2016, depusă de către SC BEGAINVEST SA, prin care solicită aprobarea renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului- teren în suprafaţă de 422mp, înscris în C.F. nr.442223-Timişoara nr.cad. 442223, care reprezintă teren intravilan pentru drum şi zone verzi;

Având în vedere, Declaraţia nr.1217 din 08.04.2016, autentificată de către Societatea Profesională Notarială Ciorîcă Marin Eugen-Maghiaru Ana Adriana, prin care SC BEGAINVEST SA reprezentată prin administrator şi director general unic Conac Nicolae, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat mai sus. Totodată aceştia din urmă declară că, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.442223-Timişoara se stinge prin înscrierea prezentei declaraţii;

Având în vedere Documentaţia Cadastrală pentru Dezlipire conform PUZ întocmită de către SC PILOT CAD SRL Timişoara; În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.442223-Timişoara, a fost înscris Actul notarial nr. 1217 din 08.04.2016, de către Societatea Profesională Notarială Ciorîcă Marin Eugen-Maghiaru Ana Adriana; În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren în suprafaţă de 422mp, înscris în C.F. nr.442223-Timişoara nr.cad. 442223, care reprezintă teren intravilan pentru drum şi zone verzi, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC BEGAINVEST SA şi totodată, trecerea acestor terenuri respectiv din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum şi zone verzi.

ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECTOR Sorin-Iacob Drăgoi DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Laura Koszegi ŞEF SERVICIU TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU

Mirela Pascu

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01, ver.2