keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/05.04.2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA" şi numirea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul asociaţiei

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 121/05.04.2016
privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA" şi numirea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul asociaţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-5642/08.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Statutul Asociaţiei "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA" şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA" nr.3/24.04.2015;
În baza prevederilor art.46 (1) lit.(a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata cotizaţiei anuale la Asociaţia "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA", aferente anului 2016 şi alocarea sumei de 4.500 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, Capitolul 74.02. "Protecţia Mediului".

Art. 2: Se numeşte domnul BERE SEMEREDI ADRIAN-AMEDEO ca reprezentant al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei "ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului BERE SEMEREDI ADRIAN-AMEDEO;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Solicitarea_Asociatiei_OER.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Ghişeul : 0 Timişoara S-a înregistrat cu numărul : CDM2015-000422 din 23.12.2015 Corespondenţă fax Am preluat de la Firma: OER Cu adresa: Timişoara, Str. Total 3 file Termen de rezolvare: 22.01.20] 6 Termen direcție: 07.01.2016 Obs. HOTARIREA 3/24.04.2015 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIIOR PE 2016 Răspuns prin poştă sau ridică personal Timişoara, la 23.12.2015 Inspector, Adriana Botas Problema rezolvată Favorabil / Nefavorabil Timişoara, la Am primit, Cod FO-24 - 01, ver.2

2000/2000 [A Secretariat OER lel./Faz <Q 25 547 754 HOTĂRÂREA 3 / 24.04.2015 Privind: aprobarea cuantumului cotizaţiilor OER pentru anul 2016, Adunarea Generală a Asociaţiei „Oraşe Energle România”, întrunită în şedinţă ordinară la data de 24 aprilie 2015; În temeiul Art. 8, punctul 8.3. din Statutul Asociaţiei, HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizaţiilor Asociaţiei OER pentru anul 2016. NM Kogilmicear nr.2, ot TF, 3OL 500080. Brazi, RO | WELT în. în ROG ui ASCII ŞI 1 IAȘI Erori PIE CAT. 7205158 | O 54 00GG USIU.0S43 6715 Art. 2. Cuantumul cotizaţiei de Membru pentru anul 2016 se stabileşte în funcţie de nivelul populaţiei, respectiv: NIVELPOPULAȚIE | NIVEL COTIZAŢIE (LEI) 2016 | până la 20 000 1000 20 001-50 000 1500 50 001-100 000 2000 100 001-150 000 2500 150 001-200 000 3000 200 001-250 000 3500 250 001-300 000 4000 300 001-350 000 4500 350 001-400 000 5000 “peste 400 000 5500 PREŞEDINTE OER, Miklos Sandor ME, oa doi) E PA Redactat, L. CATINCESCU / 3 exemplare Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. SECRETAR OER, Cătălin cHeRECHEş | MUNICIP a MARE i AARAY XVI Wd 9F:8 STOL

Secretariat OER Oraşe Energie România CĂTRE: MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN ATENŢIA: Dlui. Primar Nicolae ROBU SPRE ŞTIINŢĂ: OBIECT: M. Kogălniceanu nr.22, bl C7, 301, 500090, Brașov, RO Tel./Fax: +40 268 547 784 | offlce(Doer.ro | www.oer.ro Nr. înregistrare în Registrul Asoctaţiilor și Fundațiilor: 633/05.04.1995 C.F. 7203258 | RO 36 RZBR 0000 0600 0843 6715 Nr. înreg. OER: 450/21.12.2015 Dlui. loan ZUBAŞCU, Dlui. Adrian BERE-SEMEREDI, Dnei. ludlt BERE-SEMEREDI Plata cotizaţiei anuale către Asociaţia „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA” FAX: 0256 490 635 Domnule Primar, vă rugăm să aprobaţi demersurile legale pentru virarea cotizaţiei anuale către Asociaţia „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA", cotizaţie aferentă anului 2016, totalizând suma de 4.500,00 lei. În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA”, articolul 6, punctul 6.1, paragraful 4, „Membrii activi contribuie la funcţionarea Asociaţiei prin plata unei cotizaţii anuale al cărei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală.” În concordanţă cu hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei „Oraşe Energie România” nr. 3/24.04.2015, cuantumul cotizaţiei de Membru pentru anul 2016 se stabileşte în funcţie de nivelul populaţiei, conform tabelului de mai jos: NIVEL POPULAŢIE NIVEL COTIZAŢIE (LEI) 2016 până la 20 000 1000 20 001-50 000 1500 SO 001-100 000 2000 100 001-150 000 2500 150 001-200 000 3000 200 001-250 000 3500 250 001-300 000 4000 300 001-350 000 4500 350 001-400 000 5000 peste 400 000 5500 Situaţia cotizaţiei Municipiului TIMIȘOARA este prezentată în tabelul de mai jos: NITA SUZI TE TA IE | NIVEL MUNICIPIU POPULAŢIE* era [lei) [lei] pi 3193279]; 4500700 |“ 500,00” “cf. date Recensământ 2011 (sursa: www.recensomantromania.ro, site consultat la data de 21/12/2015) Datele pentru efectuarea viramentului: Denumire ASOCIAŢIA „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA” CIF 7203258 CONT IBAN RO88 RZBR 0000 0600 0943 6715 BANCA RAIFFEISEN Braşov Cu consideraţie, Director Executiv OER Ing. Camelia RAŢĂ ăla LC. / REG. 2016 k ex. 2000/1000 [A AO AARAY 60ZTLT89ZOTOO XYA4 9F:8 STOZ IT/IL

COTIZAŢIE 2016 *cf. date Recensământ 2011 (Sursa: www, TECensomantromania.ro site consultat la data de 21/12/2015) E ro, Datele pentru efectuarea Viramentului: Denumire ASOCIAȚIA „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA” CIF 7203258 CONT IBAN RO88 RZBR 0000 0600 0943 6715 BANCA RAIFFEISEN Braşov Cu consideraţie, Director Executlv OER Ing. Camelia RAŢĂ Ea L-C./ REG. RL ex, 0/T000 [A NA0 3Iar ferma -

Atasament: Referat_cotizatie_2016_AOER.pdf

FO 53-01, Ver.2

ROMÂNIA APROBAT,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU Nicolae ROBU

Biroul Monitorizare și Protecția Mediului

SC2016-5642/08.03.2016.

R E F E R A T

privind aprobarea plății cotizaţiei către Asociaţia „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA” și

numirea reprezentantului Municipiului Timișoara în cadrul asociației

Municipiul Timişoara, este din anul 1994 membru fondator al Asociaţiei ORAŞE ENERGIE

ROMÂNIA”, documentul de asociere al Municipiului Timişoara cu alte municipii şi oraşe din ţară

pentru constituirea acestei asociaţii fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara nr.119 din data de 22.11.1994.

În această calitate, Municipiul Timişoara are obligaţia achitării cotizaţiei anuale. Potrivit

prevederilor Statutul Asociaţiei „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA”, „Membrii activi contribuie la

funcţionarea asociaţiei prin vărsarea unei cotizaţii anuale al cărei cuantum va fi stabilit de Adunarea

Generală”.

Având în vedere solicitarea Asociației OER, înregistrată cu nr. CDM2015-422/23.12.2015 prin care

se menţionează că Municipiul Timişoara are o populaţie stabilă de 319.279 locuitori conform

datelor Recensămânului din anul 2011 (sursa: www.recensamantromania.ro), situându-se în limitele

300.001-350.000 locuitori, cuantumul cotizaţiei pentru Municipiul Timişoara este de 4.500 lei,

potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociației „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA”nr.3/24.04.2015.

În acest sens, PROPUNEM:

1. Aprobarea plății cotizației anuale la Asociaţiei „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA” pentru anul 2016 și alocării sumei de 4.500,00 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, Capitolul

74.02.05.02. „Protecţia Mediului” pentru plata cotizaţiei.

2. Numirea unui reprezentant al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA”.

VICEPRIMAR, p. SECRETAR,

Dan DIACONU Simona DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI Smaranda HARACICU

ŞEF BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, CONSILIER,

Adina BUMBU Iudit BERE – SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC,

Red, Dact: BSI, ex.2/24.02.2015