keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 11/07.07.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA

07.07.2016

Hotararea Consiliului Local 11/07.07.2016
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-002238 din 20.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2016-002238 din 18.04.2016, depusă de către BIHOI ANA cu domiciliul în Timişoara, str. Vuk St. Caradjici nr.18/B, referitoare la renunţarea la dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri intravilane:
- imobil înscris în C.F. nr.433307 Timişoara, cu nr. cad. 433307, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
- imobil înscris în C.F. nr.433300 Timişoara, cu nr. cad. 433300, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
- imobil înscris în C.F. nr.433295 Timişoara, cu nr. cad. 433295, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 554mp , având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
- imobil înscris în C.F. nr.433314 Timişoara, cu nr. cad. 433314, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 202mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;
În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr. 433307-Timişoara, C.F. nr. 433300 Timişoara, C.F. nr. 433295 Timişoara şi C.F. nr. 433314 Timişoara, au fost înscrise Actele notariale nr. 2004 din 18.12.2015, nr. 2003 din 18.12.2015, nr. 2002 din 18.12.2015 şi nr. 2005 din 18.12.2015, emise de către Notar Public dr. Dănilă Eusebiu-Octav;
În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, "Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local".
În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului", iar municipiul "poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea în domeniul privat al Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433307 Timişoara, cu nr. cad. 433307, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433300 Timişoara, cu nr. cad. 433300, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433295 Timişoara, cu nr. cad. 433295, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 554mp şi a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433314 Timişoara, cu nr. cad. 433314, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 202mp, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA.

Art.2: Se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, trecerea terenurilor menţionate la Art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de Teren în intravilan extins pentru drum.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă a Primarului;
- Doamnei Bihoi Ana domiciliată în Timişoara, str. Vuk St. Caradjici nr.18/B;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR ALIN STOICA

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU NR. CT2016-002238 din 20.04.2016

REFERAT privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul

renunţării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA

Având în vedere adresa nr. CT2016-002238 din 18.04.2016, depusă de către BIHOI ANA cu domiciliul în Timişoara, str. Vuk St. Caradjici nr.18/B, referitoare la renunţarea la dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri intravilane: - imobil înscris în C.F. nr.433307 Timişoara, cu nr. cad. 433307, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş; - imobil înscris în C.F. nr.433300 Timişoara, cu nr. cad. 433300, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş; - imobil înscris în C.F. nr.433295 Timişoara, cu nr. cad. 433295, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 554mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş; - imobil înscris în C.F. nr.433314 Timişoara, cu nr. cad. 433314, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 202mp, având categoria de folosinţă arabil, imobil situat administrativ în mun. Timişoara, jud. Timiş;

Având în vedere, Declaraţiile autentificate sub nr.2004 din 18.12.2015, nr.2003 din 18.12.2015, nr.2002 din 18.12.2015 şi nr.2005 din 18.12.2015 de către Notar Public dr. Dănilă Eusebiu-Octav, prin care proprietara declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate mai sus. Totodată declară că aceste terenuri nu sunt grevate de sarcini;

Având în vedere documentaţia tehnică de dezmembrare teren Pr. 9015/2012 pentru imobilul A 715/1/6/2/2 C.F. nr.405330 Timişoara, întocmită de SC EFICIENT SA; În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr. 433307-Timişoara, C.F. nr. 433300 Timişoara, C.F. nr. 433295 Timişoara şi C.F. nr. 433314 Timişoara, au fost înscrise Actele notariale nr. 2004 din 18.12.2015, nr. 2003 din 18.12.2015, nr. 2002 din 18.12.2015 şi nr. 2005 din 18.12.2015, emise de către Notar Public dr. Dănilă Eusebiu-Octav; În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM : Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433307 Timişoara, cu nr. cad. 433307, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433300 Timişoara, cu nr. cad. 433300, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 605mp, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433295 Timişoara, cu nr. cad. 433295, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 554mp şi a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 433314 Timişoara, cu nr. cad. 433314, constând în teren în intravilan extins pentru drum- conform PUZ aprobat prin HCL nr.35/2012, art.5, în suprafaţă de 202mp, care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA şi totodată, trecerea terenurilor respective din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de Teren în intravilan extins pentru drum. ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECTOR D.C.T.D.D. Sorin Drăgoi Laura Koszegi ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C. Mirela Pascu ÎNTOCMIT Mircea Hărăbor

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01, ver.2