keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.321/1998 incheiat cu SC "UZINA MECANICA CUGIR" SRL si incheierea actului aditional de prelungire

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 122/18.10.2016
privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.321/1998 incheiat cu SC "UZINA MECANICA CUGIR" SRL si incheierea actului aditional de prelungire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-004489/27.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Solicitarea nr. CT2016-004489/05.08.2016 a SC "UZINA MECANICA CUGIR" SRL.
Avand in vedere Contractul de inchiriere nr.321/1998 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC" UZINA MECANICA CUGIR" SRL.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.386/2014, Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr.91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.321/1998 incheiat cu SC "UZINA MECANICA CUGIR" SRL, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 24.09.2016 si pana la data de 23.09.2019.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional de prelungire, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC " UZINA MECANICA CUGIR" SRL
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA LA HCLMT ............. DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR..... /.......................... la contractul de inchiriere nr. 321/22.12.1998

Prezentul act aditional se incheie in baza HCLMT nr........ a adresei inregistrata cu nr. CT2016-

004489/05.08.2016 si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCL 543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de LOCATOR, pe de o parte si

SC „UZINA MECANICA CUGIR”SRL, cu sediu in Timisoara, str. Iuliu Maniu nr.36, jud.Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J01/40/1999, CUI R 1769224, reprezentata prin Dl. Costea Adriana, in calitate de LOCATAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se prelungeste durata contractului de concesiune pe o mperioada de 3 ani incepand cu data de 24.09.2016 si pana la data de 23.09.2019.

Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate . Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru

concesionar. LOCATOR, LOCATAR,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-004489/27.09.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.321/22.12.1998 incheiat cu SC „

UZINA MECANICA CUGIR” SRL si incheierea actului aditional de prelungire Intre Municipiul Timisoara si SC „ UZINA MECANICA CUGIR” SRL, este incheiat contractul de inchiriere nr.321/22.12.1998, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.36, cu termen de valabilitate pana la data de 23.09.2016; Prin adresa cu nr.CT2016-004489/05.08.2016 SC „UZINA MECANICA CUGIR” SRL , solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.321/1998. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Avand in vedere ca SC „ UZINA MECANICA CUGIR” SRL este buna platnica si nu are datgorii la bugetul local, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014 si HCL 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016 a hotarat prelungirea contractului de inchiriere incepand cu data de 24.09.2016 pana la data de 23.09.2019; Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu SC” UZINA MECANICA CUGIR” SRL,

incepand cu data de 24.09.2016 pana la data de 23.09.2019 ; Aprobarea incheierii actului aditional de prelungire.

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1