keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 130/05.04.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SEDAKO GROUP SRL

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 130/05.04.2016
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SEDAKO GROUP SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-000670 din 17.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CT2016-000670 din 12.02.2016, depusă de către SEDAKO GROUP SRL, prin care solicită aprobarea renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafaţă de 1179 mp situat în Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, înscris în C.F. nr. 438673-Timişoara nr.cad/top. 438673, care reprezintă teren pentru drum public;
Având în vedere, Declaraţia autentificată sub nr.697 din 14.05.2015, de către Notar Public Lăpădat Maria, prin care reprezentanul legal ai SEDAKO GROUP SRL, Buga Viorel declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat mai sus. Totodată acesta din urmă declară că imobilul-teren menţionat mai sus, nu este grevat de sarcini sau servituţi;
În conformitate cu prevederile art. 562, alin. 2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr. 438673 Timişoara, a fost înscris Actul notarial nr. 697 din 14.05.2015 emis de Notar Public Lăpădat Maria;
În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, "Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin. 2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local";
În conformitate cu prevederile art. 889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului", iar municipiul "poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F.nr. 438673 Timişoara nr.cad/top. 438673, în suprafaţă de 1179 mp, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către SEDAKO GROUP SRL.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse- Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC SEDAKO SRL, str. Paul Chinezul nr.2, SAD11, 300048 Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NICOLAE ROBU DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU NR. CT2016-000670 din 17.02.2016

REFERAT privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul

renunţării la dreptul de proprietate de către SEDAKO GROUP SRL

Având în vedere adresa nr. CT2016-000670 din 12.02.2016, depusă de către SEDAKO GROUP SRL, prin care solicită aprobarea renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafaţă de 1179mp situat în Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, înscris în C.F. nr.438673- Timişoara nr.cad/top.438673, care reprezintă teren pentru drum public;

Având în vedere, Declaraţia autentificată sub nr.697 din 14.05.2015, de către Notar Public Lăpădat Maria, prin care reprezentanul legal ai SEDAKO GROUP SRL, Buga Viorel declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra terenului menţionat mai sus. Totodată acesta din urmă declară că, imobilul-teren menţionat mai sus, nu este grevat de sarcini sau servituţi;

Având în vedere Planurile de Amplasament şi Delimitare ale imobilului executate de către autorizatul ing. Lucian-Claudiu-C-tin Dărpeş pentru dezlipire şi alipire teren înscris în C.F.nr. 438673 Timişoara nr.cad/top. 438673, constând în teren intravilan în suprafaţă de 1179mp; În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr. 438673 Timişoara, a fost înscris Actul notarial nr. 697 din 14.05.2015 emis de Notar Public Lăpădat Maria; În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii în domeniul privat de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren situat în Timişoara, înscris în C.F.nr. 438673 Timişoara nr.cad/top. 438673, în suprafaţă de 1179mp, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către SEDAKO GROUP SRL şi totodată, trecerea terenului respectiv din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum.

ADMINISTRATOR PUBLIC PT. SECRETAR Sorin-Iacob Drăgoi Simona Drăgoi DIRECTOR ŞEF SERVICIU TERENURI, DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI BANCA DE DATE URBANE ŞI DOTĂRI DIVERSE ŞI CADASTRU

Laura Koszegi Doina Purdea

ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

AVIZAT: Serviciul Juridic

Cod FO 53-01, ver.2