keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/05.04.2016 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor ce se va încheia între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatori (persoane fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice)

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 127/05.04.2016
privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor ce se va încheia între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatori (persoane fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-7319/24.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.8 alin.3 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată;
Având în vedere Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere Nota de control a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - Agenţia Teritorială Deva înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-27897 din 22.10.2015, Adresa nr.24436/12.12.2014 a SC Retim Ecologic Service SA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2014-3276/12.12.2014, precum şi solicitarea de completare a contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor transmisă de către operator, prin e-mail, în data de 20.04.2015;
Având în vedere prevederile Regulamentului Serviciului de salubrizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.453/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor ce se va încheia între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatori (persoane fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administratorului Public;
- SC RETIM Ecologic Service SA
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR BIROU SALUBRIZARE NICOLAE ROBU SC2016-

REFERAT privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor ce se va încheia

între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatorii (personae fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice)

În conformitate cu prevederile art.8 alin.3 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice republicată, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor- cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.

Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.112/09.07.2007 este aprobat Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.

În urma controlului efectuat în data de 22.10.2015 de către echipa de control a A.N.R.S.C.-Agenţia Teritorială Deva la Primăria Municipiului Timişoara s-a încheiat nota de control nr.SC2015-27897/22.10.2015 prin care s-a dispus ca măsură, aprobarea în Consiliul Local a Contractului de prestare a serviciului de salubrizare cu respectarea prevederilor Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr.112/2007.

Menţionăm faptul că şi operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM Ecologic Service SA a solicitat prin adresa nr.24436/12.12.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.RM2014- 3276/12.12.2014 şi ulterior prin corespondenţă electronică din data de 20.04.2015 completarea contractului pentru prestare serviciilor de salubrizare.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe:

-contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor ce se va încheia între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatorii (personae fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice), conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

ŞEF BIROU SALUBRIZARE Călin-Victor FIAT

CONSILIER

Călina TRAPCEA

SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01, ver.2

Atasament: anexa_cu_amendament_hcl_127.pdf

ANEXA laHCLar , 05.04. 20l6 Cu Amendament CONTRACT de prestare a serviciului de salubrizare a localităților Nr. din PREAMBUL Operatorul/prestatorul este autorizat să presteze serviciile de salubrizare în aria administrativă a Municipiului Timişoara în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07,2006 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Timişoara. CAP.I Părțile contractante ART.1 SC RETIM Ecologic Service SA cu sediul în localitatea Timişoara, str.Oituz nr. 3A, județul Timiş, înmatriculată la registrul comerţului cu nr.J35/56/1997, cod unic de înregistrare RO 9112229, cont nr.RO54BRDE3608V07195093600 B.R.D., RO13TREZ6215069XXX003665 TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, titulară a Licenţei nr. __3513 din 16.12.2015 „ emisă de ANRSC Bucureşti, reprezentată de Ing. Marcel PETRIŞOR, având funcția de Director General Tehnic-Investiţii şi de ec. Gheorghe PARA, având funcția de Director General Marketing-Economic, în calitate de operator/prestator, pe de o parte, şi „cu sediul/domiciliul în localitatea str. „Nr. ,„ județul „ înmatriculată la registru comerțului cu îr. „codul fiscal codul unic de înregistrare autorizată prin încheiere judecătorească nr. emisă de Judecatoria cod fiscal „cont deschis la reprezentat/ă de (daca este cazul) având calitatea de (se trece calitatea celui care semneaza valabil contractul — proprietar sau cu împuternicire data de proprietar, caz în care se trec datele care atestă împuternicirii — pentru persoane fizice se trece:se identifica cu C.L/B., seria] ___eliberată/eliberat la data de „ CNP ) în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze: Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locația situată în: Nr. | Denumire obiectiv | Adresa obiectiv | Perioada |Li'M|M J|V|S | Interval crt. orar 1 2 3 ! 4

Prezentul contract este încheiat pentru: Servicii prestate, astfel: Nr. Denumire serviciu U.M. Nr, Tarif unitar | Cantitate crt. persoane | (fara T.V.A) Il | Colectare, transport şi depozitare | Pers./luna deşeuri menajere de la populație, din europubele 2 | Colectare, transport şi depozitare m.e. deşeuri menajere de la agenți economici 3 | Chirie pubela 1201 (agenți Buc./luna economici) 4 | Chirie pubela 240 | (agenți | Buc./luna economici) 5 | Chirie container 1.100 1 (agenți | Buc./luna economici) 6 | Chirie container 7.000 1 (agenți | Buc./luna economici) 7 | Balotare şi depozitare temporară, m.c. transportat la deponeu şi depozitat în vederea neutralizării definitive (agenți economici) CAP.IE Obiectul contractului ART. 2 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare separată a deşeurilor municipale (se va trece tipul deşurilor ce se vor colecta) ART.3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată pe str./bv./aleca (se trec datele de identificare ale locului din care se vor ridica deşeurile menajere, menționandu-se strada şi numărul sau intersecția străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării locației de colectare a utilizatorului) ART. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane sau me deşeuri/lună, în cazul instituțiilor publice şi operatorilor economici. ART. 5 (1) Contractul de prestare a activității de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi utilizator pe o durată nedeterminată. (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri: a) prin acordul scris al părților;

b) prin denunțare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator; c) prin denunțare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorității administrației publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 republicată. d) prin reziliere; 6) în cazul deschiderii procedurii de lichidare judiciară şi/sau faliment al operatorului; (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator. ART.6 În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului. CAP.III Drepturile şi obligațiile operatorului ART.7 Operatorul are următoarele drepturi: a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii; d) să inițieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activității de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale; e) să solicite autorității administrației publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri; f) să solicite recuperarea debitelor în instanță. ART.8 Operatorul are următoarele obligații: a) să asigure prestarea activității de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare cu modificările şi completările ulterioare aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare şi autorităţile administrației publice locale; c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salaubrizare a localităților prin contractual de concesiune SC2006- 15414/31.07.2006 modificat şi completat şi precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare cu modificările şi completările ulterioare aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local,

cu modificările şi completările ulterioare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; d) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile; e) să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara, pentru care are contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salaubrizare a localităților prin contractual de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 modificat şi completat; g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege; h) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru: 1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului; 2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract; 3. neanunțarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunțat; 4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilit prin contract; i) să asigure dotarea punctelor de colectare ale utilizatorilor cu recipiente de colectare, etange şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantități suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive; j) să inscripționeze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare; k) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor; să inscripționeze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile; m) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor municipale; n) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilit; o) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare şi să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării; p) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiințând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri; q) să aşeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator; r) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale; s) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informații necesare, prin adresă ataşată facturii sau prin afişare la utilizatori;

t) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum 2 zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea; ţ) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 01 aprilie-01 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an, CAP. IV Drepturile şi obligațiile utilizatorului ART.9 Utilizatorul are următoarele drepturi: a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare; b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract; c) să solicite şi să primească, în condițiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; d) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului. e) să solicite, să primească şi să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; Bg) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 5 zile de la data primirii facturii; i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferențiat, stimulativ pentru colectarea selective a deşeurilor; j) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate. ART. 10 Utilizatorul are următoarele obligații: a) să respecte prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare în vigoare cu modificările şi completările ulterioare şi clauzele contractului de prestare a activității de colectare a deşeurilor municipale; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activității de colectare a deşeurilor municipale; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să comunice în scris operatorului, în termen de 15 zile, dar nu mai târziu de data de 30 a lunii respective, orice modificare a elementelor privind sediul social/ puncte de lucru/ inclusiv număr de persoane, precum şi oricare alte asemenea modificări care influentează derularea contractului şi prestarea serviciului, prezentând în acest sens documemnte doveditoare, 5

utilizatorii fiind obligați să încheie acte adiționale în legatură cu acestea, facturarea serviciilor urmând a se efectua inclusiv pentru luna în care a intervenit respectiva modificare; e) beneficiarul prestației împreună cu reprezentantul operatorului, va stabili amplasamentele recipientelor de colectare, care se vor aviza de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, doar în cazul în care amplasamentele sunt pe domeniul public, respectându-se condițiile prevăzute în OMS nr.119/2014; să facă dovada anunțării organelor abilitate (Poliţie, Pompieri, ete ) despre fartul/ distrugerea/incendierea recipientelor de precolectare, în caz contrar se obligă să suporte costurile de remediere/înlocuire a recipientelor de precolectare; 8) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în recipientele asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop; h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecția, stabilite de autoritatea locală şi de direcția de sănătate publică teritorială; i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; j) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autoritățile administrației publice locale şi stabilite prin contract. Fracțiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile; ]) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; m) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății oamenilor şi al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curățarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activități de reparații, întreţinere sau curățare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianților; p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheața, zăpada şi poleiul. CAP. V Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestației activității de colectare a deşeurilor municipale ART. 11 Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ține cont că în zonele aglomerate, unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe, creşe, cantine, restaurante şi piețe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici şi asociațiile de proprietari/locatari, agentii economici alții decât cei de 6

alimentație publică şi instituții publice se realizează de 2 ori pe săptămână în sezonul cald cât şi în sezonul rece). Perioada de colectare Zilele în care se va face colectare Intervalul orar 1 ianuarie — 31 decembrie CAP. VI Tarife, facturare şi modalități de plată ART. 12 (1) Operatorul va practica tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare. (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de lei/persoană şi lei/mc în cazul agenților economici şi instituțiilor publice. ART, 13 (1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale, factura cuprinzând elementele de identificare ale fiecarui utilizator, cantitățile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv temeiul legal. , (2) Utilizatorul este obligat sa efectueze plata serviciilor prestate în termen de 30 zile de la data emiterii facturii, data emiterii şi termenul de scadență se înscriu pe factură. ART. 14 (1) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data emiterii acesteia atrage penalități de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitelor. (2) Dacă sumele datorate, inclusiv penalizările, nu au fost achitate în 30 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art.14(1), operatorul poate suspenda executarea contractului cu preaviz de 5 zile. Reluarea prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății. (3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalități şi despăgubiri pentru daunele provocate. ART.15 Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități: a) în numerar la casieria operatorului; b) cu filă CEC,

c) cu ordin de plată; d) prin internet; e) alte instrumente de plată convenite de părți. ART. 16 În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: a) data certificării plății de către unitatea bancară a operatorului; b) data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului. ART. 17 În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. ART. 18 Facturile şi documentele de plată se transmit de operator prin: poştă, corespondență rapidă, prin casierul de teren al operatorului, la adresa/sediul/punctual de lucru al utilizatorului, corespondența electronică la adresa indicată de utilizator, precum şi prin orice altă modalitate stabilită în contract, utilizatorul acceptând în mod expres să fie informat de situația sa contractuală prin orice mijloace, inclusiv prin SMS. CAP. VII Răspunderea contractuală ART. 19 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil, precum şi ale celorlalte acte normative în vigoare. (2) Pentru nerespectarea clauzelor prevazute la art. 10 (t) precum şi în cazul încetării/ rezilierii contractului de prestări servicii, atunci când utilizatorul nu restituie operatorului recipientul / recipientele de precolectare, la data încetării contractului, pe baza unui Proces Verbal, utilizatorul se obligă în mod expres să achite o despăgubire egală cu contravaloarea recipientului / recipientelor, stabilite de operator conform prețului de achiziție la data recepției, (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății. (4) Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 5 zile de la data primirii facturii, în caz contrar utilizatorul acceptă nemijlocit imputația plății aferentă prestațiilor executate de operator, (5) În caz de necxecutare a obligațiilor scadente ale utilizatorului față de operator, utilizatorul este considerat de drept în întârziere. CAP. VIII Forța majoră ART.20

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forța majoră. (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia, (3) Dacă în termen de 45 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese. CAP, IX Litigii ART.21 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu derularea prezentului contract, se soluţionează pe cale amiabilă, în caz contrar se va soluţiona astfel: a) în privința litigiilor dintre operator şi utilizator, alte instituții de drept public sau privat vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial Timişoara de pe lângă Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Timiş în conformitate cu Reglementările privind procedura arbitrară, numirea arbitrilor efectuându-se în conformitate cu prevederile art.558 N.C.P.C, sau de către instanțele judecătoreşti competente. b) în privința litigiilor dintre operator şi utilizator —persoanele fizice şi asociațiile de locatari/proprietari, vor fi soluționate de către instanțele judecătoreşti competente, CAP.X Dispoziţii finale ART. 22 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, Codul Civil, precum şi contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 modificat şi completat. ART. 23 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale. ART. 24 Anexa face parte integrantă din prezentul contract. ART. 25 Prezentul contract cuprinde un numar de 26 articole, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data de ART. 26 Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font de minim 11 puncte. LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este: 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8. 9. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare şi de utilități publice, republicată; Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată; Ordonanța de Guvern nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane şi rurale, actualizată; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor; Hotărârea de Guvern nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată; Ordinul A.N.R.S.C. ar.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Ordin A.N.R.S.C.nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituțiile publice; 10. Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusive deşeurile periculoase, actualizată; 11, Hotărârea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Standarde de salubrizare 1, 2. 3, 4. SR 13330:2007 — Salubrizarea localităților. Termeni şi definiții SR 13350:19% - Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane şi rurale. Clasificare SR 13351:1996 - Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane şi rurale. Prescripţii generale de colectare selectivă SR 13400:2007 - Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane. Prescripţii pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare şi transport. Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de 100%lună. Operator, Utilizator, 10

Atasament: Anexa_127.pdf

HCL NED II dim 1810 20 Anexă la HCL nr. / ACT ADIȚIONAL NR. 2/ la Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice Părţile contractante: Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D, Loga nr. 1, având cod fiscal R 1476536, tel. 0256/408300, fax 0256/490635, reprezentată prin Primar — Nicolae Robu și Director Direcţia Tehnică — Culiţă Chiş în calitate de concedent, pe de o parte, și COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE „COLTERIV” S.A. cu sediul în Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, judeţul Timiș, având J35/185/2004 și CUI RO 16063013, tel. 0256/434614, fax. 0256/431616, reprezentată prin Director General — Cristian Aron Mircea, în calitate de concesionar, pe de altă parte, În ceea ce privește Contractul de concesiune 216/30.05.2006, în conformitate cu Legea nr. 325/2006 și în baza HCL nr. / convin asupra următoarelor: Articol unic. Se modifică art. 13 lit. u) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006, care va avea următorul conținut: „să practice prețurile aprobate/avizate de autorităţile naționale de reglementare în domeniu, Pentru energia termică livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara determinarea/ajustarea preţului se realizează pe baza unei formule avizate de către autoritatea naţională de reglementare în domeniu;” Celelalte prevederi ale Contractul de concesiune nr. 216/30.05,2006 rămân neschimbate. Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 exemplare în original, fiecare parte atestând că se află în posesia a 2 exemplare. CONCEDENT CONCESIONAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE PRIMAR COLTERIMI S.A. PROF.DR.ING. NICOLAE ROBU reprezentată prin DIRECTOR GENERAL VICEPRIMAR CRISTIAN ARON MIRCEA DAN DIACONU DEPARTAMENT JURIDIC DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ SERVICIUL JURIDIC