keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 128/05.04.2016 privind dezlipire, rectificare suprafata si alipire, teren intravilan, Calea Lipovei

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 128/05.04.2016
privind dezlipire, rectificare suprafata si alipire, teren intravilan, Calea Lipovei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-000422/10.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dezlipirea nr. top.414724 (nr. topografic: 1728) in suprafata de 41641mp., unde vor rezulta 3 parcele: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 38984mp. cu cladire P, cu 3 incaperi - locuinta de serviciu, cimitir, LOT 2 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 2469 mp. si LOT 3 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 188 mp., rectificarea suprafetei de 26641mp. insrisa in CF nr.430743 (Nr. CF vechi: 13) cu nr. top. 1722/1, va rezulta suprafata de 28337mp., alipirea parcelei insrisa in CF nr.430743 (Nr. CF vechi: 13) cu nr. top. 1722/1, in suprafata de 28337mp. , a parcelei LOT 2 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 2469 mp. si LOT 3 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 188 mp., va rezulta o parcela NOU creata LOT 1 - Teren intravilan-curti constructii si neproductiv (strada) in Calea Lipovei in suprafata de 30994mp., conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru - ing. Zaharia Gabriel, conform Planşă nr.01/sept.2014.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru - Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR.CT2016-000422/10.03.2016

REFERAT Privind dezlipire, rectificare suprafata si alipire, teren intravilan, Calea Lipovei

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, materialul intocmit Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii cu nr.CT2016-000422/02.02.2016 depuse de P.F.A. ZAHARIA GABRIEL. Teren intravilan, Calea Lipovei, nr.5, cu numar topografic 414724 (nr.top. vechi 1728), inscris in CF nr. 414724 Timisoara (Nr. CF vechi: 1) in suprafata de 41641 mp. cu cladire P, cu 3 incaperi - locuinta de serviciu.; (Foaie de Proprietate) – 371/16.02.1949; Act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare si schimb donatiune; B1. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 - PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA; 185561/07.12.2012; Act administrativ nr.659 din 23.11.2012, emis de PRIMARIA TIMISOARA; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA.; 26766/01.02.2016; Act administrative nr.7581 din 19.01.2016, emis de insp. Codreanu Minodora; B5. Se noteaza propunerea de admitere a receptiei documentatiei cadastrale pentru dezlipire, conform art.18, al.1, lit. V, art.31 si art.135, al 4 din ODG nr. 700/2014, privind regulamentul de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Teren intravilan, Calea Lipovei, cu numar topografic 1722/1, inscris in CF nr. 430743 Timisoara (nr. CF vechi: 13 TM) in suprafata de 26641 mp. (Foaie de Proprietate) – 148334/26.09.2011; Act administrativ nr.699 din 19.10.2009, emis de GUVERNUL; B2. Intabulare, drept de PROPRIETATE - conf. HG 849/2009, a HG 1016/2005 - Anexa, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL TIMISOARA, -domeniul public.

Obiectul lucrării, conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru - ing. Zaharia Gabriel, proiect nr.1/sept.2014, îl constituie :

- dezlipirea nr. top.414724 (nr. topografic: 1728) in suprafata de 41641mp., unde vor rezulta 3 parcele: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 38984mp. cu cladire P, cu 3 incaperi - locuinta de serviciu, cimitir, LOT 2 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 2469 mp. si LOT 3 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 188 mp..

- rectificarea suprafetei de 26641mp. insrisa in CF nr.430743 (Nr. CF vechi: 13) cu nr. top. 1722/1, va rezulta suprafata de 28337mp..

- alipirea parcelei insrisa in CF nr.430743 (Nr. CF vechi: 13) cu nr. top. 1722/1, in suprafata de 28337mp. , a parcelei LOT 2 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 2469 mp. si LOT 3 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 188 mp. , va rezulta o parcela NOU creata LOT 1 - Teren intravilan-curti constructii si neproductiv (strada) in Calea Lipovei in suprafata de 30994mp.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT2016-422/26.02.2016 , Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR2016-422/23.02.2016 si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari - Biroul Cladiri cu nr. CT2016-000422/18.02.2016, ni s-a adus la cunostinta ca asupra acestui imobil nu exista litigii pe rolul instantelor de judecata si nici cereri de revendicare. Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 4048 din 14.10.2015 in scopul: Alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire, rectificare suprafata si alipire, pe baza caruia s-a emis referatul de admitere O.C.P.I. Timis cu nr. 7581 din 19.01.2016.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de dezlipire, rectificare suprafata si alipire, teren intravilan, Calea Lipovei. Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aprobă:

- dezlipirea nr. top.414724 (nr. topografic: 1728) in suprafata de 41641mp., unde vor rezulta 3 parcele: LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 38984mp. cu cladire P, cu 3 incaperi - locuinta de serviciu, cimitir, LOT 2 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 2469 mp. si LOT 3 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 188 mp..

- rectificarea suprafetei de 26641mp. insrisa in CF nr.430743 (Nr. CF vechi: 13) cu nr. top. 1722/1, va rezulta suprafata de 28337mp..

- alipirea parcelei insrisa in CF nr.430743 (Nr. CF vechi: 13) cu nr. top. 1722/1, in suprafata de 28337mp. , a parcelei LOT 2 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 2469 mp. si LOT 3 - teren intravilan-neproductiv in Calea Lipovei-strada in suprafata de 188 mp. , va rezulta o parcela NOU creata LOT 1 - Teren intravilan-curti constructii si neproductiv (strada) in Calea Lipovei in suprafata de 30994mp.,

conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de ANCPI sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cadastru - ing. Zaharia Gabriel, conform proiect nr.1/sept.2014.

ADMINISTRATOR PUBLIC pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. SORIN DRĂGOI LAURA KOSZEGI ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C. CONSILIER S.T.B.D.U.C. DOINA PURDEA GIULIAN LOREDANA AVIZAT JURIDIC GABRIELA IOVA Red.Dact.L.G./2EX Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: MX-2614N_20160311_102252.pdf

EEE EEE ca atena | 0 de servici Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipirelalipire Scara 1:1000 str. AMURGULUI Nr.top.1729 sară 46 ANEXA NR. 1.36 la regulament! Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mg.) Adresa imobilului 414724 41641 loc. Timisoara, Calea Lipovei nr.5 Nr. Carte Funciara Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT ) 414724 TIMISOARA LOT 2 S=2469mp. Nr.cad.nou _ — 63 _ % m 1 LOT £' S=38984mp. a Nr.cad.nou a PLAN DE INCADRARE IN ZONA sc 1:5.000 dezlipire / alipire imobil Situatia actuala ( inainte de dezlipire / alipire ) Situatia viitoare ( dupa dezlipire / alipire ) Suprafata| Categoria Descrierea Nr. uprafata| Categoria Descrierea a (mp.) |de folosinta imobilului cad. (mp.) |de folosinta imobilului LOT i Curti î î n n 5 Ti travilan cu cladire P, S=188mp. 36 Su n [Teren intravilan cu cladire P, cu 3 |, „+4 Un 86 |constructii |cu 3 incaperl- locuinta de serviclu : e e an ARE , > Nr.cad.nou 265 el să onstructii incaperi: locuinta de serviciu Y TI 38898 Neproductiv Teren intravilan & Lot 2 21 2469 | Neproductiv Teren intravilan 3 5 41555 | Neproducti intravil SIA = "a productie Teren intravilan 3 UI Neproductiv Teren intravilan „N, IEEE INN UT ( Total 41641 7 41641