keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 126/18.10.2016
privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-24011/03.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016-001729/12.09.2016 ;
Având în vedere Avizul nr.32/07.09.2016 al ANRE;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.216/30.05.2006;
Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din LEGEA nr.325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă Formula de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara, conform Aviz nr.32/07.09.2016, care constituie Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC COLTERM SA şi Direcţiei Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

 

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2016-24011/03.10.2016

REFERAT privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare

propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.RE2016- 001729/12.09.2016 ;

Având în vedere art.8 alin.(2), lit.a) , art.15 şi art.40 alin.(7) din LEGEA nr. 325 /2006 serviciului public de alimentare cu energie termică ;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin HCL nr.216/30.05.2006;

Având în vedere Avizul nr.32/07.09.2016 al ANRE; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (a) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

PROPUNEM:

Consiliului Local

Art.1:Aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER MIRELA-ADRIANA TOC

Atasament: Anexa_126.pdf

ANEXĂ “A HCL NA. (do fr81020l | AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE A iN DOMENIUL ENERGIEI Aviznr, 32 /07.09.2016 | pr Având în vedere: - art, 8 alin. (2) lit. a), art. 13, art, 14 alin. (2) lit. a), art. 15 şi art, 40 alin. (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, - Contractul de Concesiune pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din Municipiul Timişoara, cu Compania de Termoficare COLTERM S.A,, nr. 216/30.05.2006, aprobat prin HCL Timişoara nr. 216/ 30.05.2006, - Referatul de avizare întocmit de Direcţia Generală Bficienţă în Domeniul Producerii, Transportului, Distribuţiei şi Furnizării de Energie, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 160/2012, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul AVIZ Art. 1 — (1) Se avizează Formula de Determinare/4justare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de S.C. Compania Locală de Termoficare. COLTERM S.A. pentru determinarea/ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara: (1-Falocaregratuita) *22,95x(1 +Iingatie/ 100) ]*50,69%x(1 (lei/MWh, exclusiv TVA) (2) Formula de Determinare/4justare a Preţului de Producere în Cogenerare se va aplica separat pentru cele două categorii de consumatori de energie termică, casnic, respectiv noncasnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Mărimile-ce intervin în formulă sunt: - Pcomb este prețul mediu al combustibilului determinat la puterea calorifică inferioară (lei/MWh); - Pooa este preţul certificatelor de CO2 achiziţionate (lei/certificat); - Falocaregratuita — factor care ţine seama de procentajul de certificate alocate cu titlu gratuit în anul n, faţă de numărul de certificate alocate gratuit în 2013; Str. Constantin Nacu nr, 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22,44, fax: 021/312.43,65, mail: pagină de internet: www.anre.ro

- Iinfiatie coeficientul de variaţie a inflației; - n —anul de stabilire a prețului energiei termice pe baza formulei, (4) Variabilele care intră în Formula de Determinare/4justare a Preţului de Producere în Cogenerare vor fi determinate pe baza raportărilor producătorului pentru realizările acestuia pe perioada 01.07.-31.12. anul precedent — 01.01.-30.06. anul în cursul căruia se realizează determinarea/ajustarea preţului de producere în cogenerare. (5) În trimestrul al III-lea al fiecărui an, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. va transmite către ANRE datele pentru ajustarea preţului de producere în cogenerare a energiei termice. Art.2 Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. comunică prezentul 4viz Municipiului Timișoara și, împreună, procedează la modificarea Contractului de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în conformitate cu prevederile prezentului Aviz. Axt, 3 Prezentul Aviz se comunică solicitantului şi produce efecte juridice de la data comunicării acestuia. Preşedinte & Niculae HAVRIE 5

Atasament: RE2016-001729-12.09.2016.PDF

89 CEZ of can m 1% Judetul Timis b Primaria Municipiului Timisoara S-a inregistrat cu numarul : RE2016-001729 din 12/05.201 : A V irecţia T REO5 Sesizări diverse Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: 16984/12.09.2016 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 3 file Termen de rezolvare: 12.10.2016 Obs. SOLIC APROBARE HCL - Termen directie: 27.09.2016 ANEXA AVIZ ANRE NR. 32/2016 Timisoara, la 12.09.2016 Consilier/Referent, Alexandra Ciortan -24 - 01, ver.2 de av en co tei

wm COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35/185/.2004; RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 E Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A e-mail: office(Qcolterm.ro [ e Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; 0175 ZT Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia Tehnică Având în vedere: -Art. 8 alin. (2) lit a), art. 14 alin (2) lit. a), art. 15 și art. 40 alin. (7), (8), (9) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare -Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din Municipiul Timișoara, cu Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., aprobat prin HCL nr. 216/30.05.2006 Vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe: 1. Formula de Determinare/Ajustare a prețului de Producere în Cogenerare pentru determinarea prețului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, avizată de către ANRE prin avizul nr. 32/07.09.2016. 2. Preţul energiei termice livrate din CET Sud se determină în funcţie de ponderea energiei termice destinate consumului populaţiei și consumatorilor noncasnici, din anul de stabilire a preţului energiei termice pe baza formulei. Preţul astfel rezultat va fi folosit, conform reglementărilor ANRSC, la determinarea prețului local de producere a energiei termice. Anexat alăturăm: 1. Avizul ANRE nr. 32/07.09.2016 Cu respect, = Cristian Argn MIRCEA Director ;-/ (a CZ Vizat: Daniel $ponor Întocmit: Daniel Vaida

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI Aviz nr. 32 / 07.09.2016 E 3i As , AZ? Având în vedere: erat anl arian SEE raman se toate - art. 8 alin. (2) lit. a), art. 13, art. 14 alin. (2) lit. a), art. 15 şi art. 40 alin. (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, - Contractul de Concesiune pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice din Municipiul Timişoara, cu Compania de Termoficare COLTERM S.A,, nr. 216/30.05.2006, aprobat prin HCL Timişoara nr. 216/ 30.05.2006, - Referatul de avizare întocmit de Direcţia Generală Eficienţă în Domeniul Producerii, Transportului, Distribuţiei şi Furnizării de Energie, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (d) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul AVIZ Art. 1 — (1) Se avizează Formula de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de S.C. Compania Locală de Termoficare, COLTERM S.A. pentru determinarea/ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara: 1,163 X[Pcomb*t0,3 3 05Xpco2* ( 1 I+infatie/1 00)]+S 0,69x( + 1 00)+(8,75-nx0,79) (lei/MWh, exclusiv TVA) (2) Formula de Determinare/4justare a Preţului de Producere în Cogenerare se va aplica separat pentru cele două categorii de consumatori de energie termică, casnic, respectiv noncasnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Mărimile ce intervin în formulă sunt: - Pcomb este prețul mediu al combustibilului determinat la puterea calorifică inferioară (lei/MWh); - Pcoz este prețul certificatelor de C02 achiziţionate (lei/certificat); - Falocaregratuita — factor care ţine seama de procentajul de certificate alocate cu titlu gratuit în anul n, faţă de numărul de certificate alocate gratuit în 2013; Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anreBanre.ro pagină de internet: www.anre.ro

- linflatie coeficientul de variaţie a inflaţiei; - .n-anul de stabilire a prețului energiei termice pe baza formulei. A (4) Variabilele care intră în Formula de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare vor fi determinate pe baza raportărilor producătorului pentru realizările acestuia pe perioada 01.07.-31.12. anul precedent — 01.01.-30.06. anul în cursul căruia se realizează determinarea/ajustarea preţului de producere în cogenerare. (5) În trimestrul al III-lea al fiecărui an, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. va transmite către ANRE datele pentru ajustarea preţului de producere în cogenerare a energiei termice. Art.2 Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. comunică prezentul Aviz Municipiului Timişoara şi, împreună, procedează la modificarea Contractului de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în conformitate cu prevederile prezentului Aviz. Art. 3 Prezentul Aviz se comunică solicitantului şi produce efecte juridice de la data comunicării acestuia. Preşedinte ELE, 3: . IAT SII Niculae HAVRILEŢ A E A 5 m ȘI c 8 și ZI KE: n Me