keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/05.04.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timis (ADID Timis)

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 124/05.04.2016
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timis (ADID Timis)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-7320/24.03.2016 al Primarului Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 52/01.03.2016- privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timis (ADID) Timis, Art. 21, alin (1);
Având în vedere Încheierea civilă nr. 15924/21.06.2012 a Judecătoriei Timisoara, pronuntată în dosarul nr. 15812/325/2012, prin care se validează alegerea domnului Robu Nicolae în funcţia de Primar al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, actualizată si ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitătilor, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.11, art. 36 alin. 2 lit. d) si e), alin.6 lit. a), pct. 14 si alin. 7 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se mandatează domnul NICOLAE ROBU, Primar al Municipiului Timisoara, sau o persoană delegată de acesta , pentru a reprezenta Municipiul Timisoara în Adunarea Generală a ADID Timis, pentru a vota si semna, în numele si pe seama Municipiului Timisoara, Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor a ADID Timis, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 52/01.03.2016.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Arhitectului Sef;
- Directiei Urbanism,
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Biroului Audit;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU BIROUL SALUBRIZARE SC2016- 7320/24.03.2016

REFERAT

privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID Timiş)

În scopul realizării proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul

Timiş”, Consiliul Judeţean Timiş, împreună cu un numar de 99 de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Timiş, au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş (denumita in continuare “ADID“).

Prin HCL nr. 200/22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul ADID alături de Consiliul Judeţean Timiş, iar prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş nr. 1/07.04.2015 s-au consemnat membrii care au aderat la asociaţie, implicit şi ai Municipiului Timişoara.

Prin adresa nr. 2444/21.12.2015 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş se comunică Primăriei Municipiului Timişoara întreaga documentaţie de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a deşeurilor municipale din zona 1 a judeţului Timiş şi Studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a deşeurilor municipale din cele 5 zone ale judeţului Timiş, în vederea prezentării acestor înscrisuri Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre avizare.

În vederea demarării procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a servicului public de colectare-transport deşeuri menajere în cele cinci zone din judeţul Timiş inclusiv zona 1 Timişoara aferentă Municipiului Timişoara, a fost adoptată Hotărârea nr. 52 din data: 01.03.2016, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport a deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara.

Art. 21, alin (1) din Statutul ADID stipulează faptul că „Hotărârile adunării generale, luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16, alin (2) lit. i) - k) şi art. 16, alin (3), lit. a) - g) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”

2

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Statutul ADID, se mandatează Domnul Nicolae Robu, având funcţia de Primar al Municipiului Timişoara pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială în Adunarea Generală a ADID Timiş, pentru a vota şi semna, în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale Hotărârea AGA a ADID Timiş, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor HCLMT nr. 52/01.03.2016.

ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Avizat juridic,

Red./Dact. F.P.T.