keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/18.10.2016 privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 124/18.10.2016
privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-25064/13.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin Anexa nr. 1.
(2) Terenurile care intra sub incidenţa alin. (1), se vor stabili prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare.
(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) va avea caracter individual şi va cuprinde materia impozabilă şi datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, fiind emisă în urma întocmirii proceselor-verbale de constatare de către persoanele împuternicite prin dispoziţie de către Primarul Municipiului Timişoara.
(4) Se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale prevăzute la alin. (3). Majorarea impozitului se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local prevăzută la alin. (2).
(5) Organul fiscal local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii prevazută la alin. (2).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează: Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Avize Mediu;
- Biroului Salubrizare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Compartimentului Administrare Fond Funciar;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO 53- 01, ver. 3

ROMÂNIA APROBAT, JUEDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA Nr. ________________________________

R E F E R A T

privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an

În baza prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (4) din Codul fiscal se au în vedere următoarele: - în categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosinţă: arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi; - terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este utilizat/exploatat/ lucrat/ întreţinut potrivit categoriei de folosinţă cu care figurează înregistrat în registrul agricol. Prin hotărâre a consiliului local se stabilesc: - majorarea între 0% şi 500%, inclusiv, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, indiferent că acesta se află în intravilan sau în extravilan; majorarea poate fi diferită în funcţie de condiţiile stabilite prin această hotărâre; - condiţiile care trebuie avute în vedere pentru majorarea impozitului pe teren, în cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv. PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, privind majorarea impozitului pe teren, pentru terenul agricol nelucrat, după cum urmează:

(1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin Anexa nr. 1. (2) Terenurile care intra sub incidenţa alin. (1), se vor stabili prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare. (3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) va avea caracter individual şi va cuprinde materia impozabilă şi datele de identificare ale contribuabilului persoană fizică sau juridică, fiind emisă în urma întocmirii proceselor-verbale de constatare de către persoanele împuternicite prin dispoziţie de către Primarul Municipiului Timişoara.

(4) Se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale prevăzute la alin. (3). Majorarea impozitului se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local prevăzută la alin. (2).

FP 53- 01, ver. 1

2

(5) Organul fiscal local va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii prevazută la alin. (2).

SECRETAR, DIRECTOR EXECUTIV, Jr. SIMONA DRĂGOI ADRIAN BODO

Întocmit:

Responsabil Compartiment Administrare Fond Funciar, CONSILIER CRISTIAN JOSAN AVIZAT JURIDIC, GABRIELA IOVA Red. J.C. Ex. 2

Atasament: Anexa_1_2.pdf

ROMÂNIA ANEXA Nr. 1.2. JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR Nr. ___ __ _ ___ /____________

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE încheiat astăzi ____/____/_______

Subsemnaţii ____________________________________________________________________, consilieri la Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ____/_______ privind___________________________, cu ocazia deplasării pe teren în vederea indentificării terenurilor agricole nelucrate (care nu sunt utilizate, exploatate, lucrate, întreţinute), am constatat următoarele:

Terenul agricol intravilan/extravilan având categoria de folosinţă arabil / păşune / fâneţe / vii / livezi, identificat în strada __________________________ nr. ______ / cu nr. topografic/cadastral ____________________________, conform Titlului de proprietate / Procesului-verbal de punere în posesie / alte documente în baza cărora a fost deschis rolul fiscal, proprietatea numitului (ei)/ R.A./S.C./alte unităţi cu personalitate juridică _______________________________________________, nu este utlilizat / exploatat / lucrat / întreţinut /, având un grad mare de îmburuienare.

Numitul (a) / R.A ./ S.C. / alte unităţi cu personalitate juridică ___________________________, cu domiciliul / sediul în ______________________________________________________________, având codul de identificare fiscală (CNP, CÎF, CUÎ, NIF ) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, figurează înregistrat la nr. de rol nominal unic _________, precum şi înscris în registrul agricol tipul ___, vol. ____, poziţia nr. ____, cartierul_______________ / nu a declarat datele pentru registru agricol.

Având în vedere cele constatate, proprietarul terenului va fi somat în scris să lucreze terenul,

respectiv să asigure cultivarea terenului şi protecţia solului / şi să declare datele pentru registru agricol. Procesul-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar se va comunica

contribuabilului- proprietar al terenului, un exemplar va fi anexat la referatul care va sta la baza emiterii hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe teren, în temeiul art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar un exemplar va rămâne la Compartimentul Administrare Fond Funciar. Consileri: _________________________________________ __________________________________________

__________________________ (Contrasemnează persoana din cadrul apratului de specialitate al primarului - doar în lipsa contribuabilului- Contribuabil-proprietar al terenului/împuternicit proprietar al terenului/împuternicitului) ______________________________________ _______________________________ (numele şi prenumele în clar) ....................................................................................................... ..................................................................................... Ex. 3

Atasament: Anexa_1_1.pdf

ROMÂNIA ANEXA Nr. 1.1. JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. ________ _ /___________ Către, __________________________________ __________________________________ Având în vedere cele constatate în Procesul-verbal nr. ____________________, anexat la prezenta în original, din care rezultă faptul că terenul agricol intravilan/extravilan având categoria de folosinţă arabil / păşune / fâneţe / vii / livezi, identificat în strada _________________________ nr. ___ / cu nr. topografic/cadastral _________________________, proprietatea dumneavoastră, nu este utlilizat / exploatat / lucrat / întreţinut /, având un grad mare de îmburuienare, În baza prevederilor art. 74 - 76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În considerarea prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ___/_____ privind ______________, VĂ SOMĂM să lucraţi terenul, respectiv să asiguraţi cultivarea terenului agricol deţinut de dumneavoastră şi protecţia solului. În cazul în care nu daţi curs somaţiei şi nu executaţi obligaţiile menţionate mai sus, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începand cu al treilea an, potrivit hotărârii consiliului local, iar conform art. 74 - 76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare veţi fi sancţionat(ă), anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei / ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/ 27.08.2008, aveţi obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădina), utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploataţi sau le deţineţi în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara. În vederea declarării datelor pentru registrul agricol, vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5 (cu intrare din B-dul Mihai Eminescu, nr. 1), din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00, având la dumneavoastră actul de identitate (B.I./C.I.), C.N.P. al tuturor membrilor gospodăriei şi actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru terenurile deţinute (carte funciară, titlu de proprietate sau alte acte din care să rezulte modul de deţinere al terenului). Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1500 lei.

PRIMAR, SECRETAR, Red/Dact. ___ Ex. 2

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA ANEXA Nr. 1 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Condiţii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole neclucrate timp de doi ani consecutivi

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500 %, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin prezenta.

În categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosinţă: arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi.

Terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este utilizat/exploatat/ lucrat/ întreţinut potrivit categoriei de folosinţă cu care figurează înregistrat în registrul agricol.

Terenurile necultivate reprezintă suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o perioadă de până la 2 ani, cunoscute sub denumirea de pârloage.

Ogoarele reprezintă suprafeţele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent şi nu au fost însămânţate, în scopul refacerii solului.

Toţi proprietarii de terenuri agricole de pe raza municipiului Timişoara sunt obligaţi să asigure cultivarea acestora şi protecţia solului.

Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile vor fi somaţi anual, în scris de către Primăria Municipiului Timişoara, să execute aceste obligaţii, conform modelului din Anexa nr. 1.1.

Constatarea stării de fapt a terenului agricol nelucrat se face prin proces-verbal întocmit de către persoanele împuternicite prin dispoziţie de către Primarul Municipiului Timişoara, conform modelului din Anexa nr. 1.2.

Identificarea terenurilor agricole nelucrate si proprietarilor acestora, se va face în urma verificărilor si constatărilor pe teren, pe baza datelor din registrul agricol, a informaţiilor primite de la alte instituţii abilitate, cum sunt: A.P.I.A. Timiş, D.J.A. Timiş, Poliţia Locală Timişoara, alte asemenea şi la sesizarea cetăţenilor. Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, în lipsa oricăruia dintre aceştia, de persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului, alta decât cea care întocmeşte şi semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt şi de drept ale situaţiei ce conduce la majorarea impozitului pe teren.

Dacă se constată că terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutivi, conform proceselor-verbale de constatare a situaţiei existente, compartimentul de specialitate va întocmi un referat care va sta la baza emiterii hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv. La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat. Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează: a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă şi număr administrativ, potrivit nomenclaturii stradale; b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate şi procesului-verbal de punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.

Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani

consecutiv, se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului local. În preambulul hotărârii consiliul local este obligatoriu să se cuprindă procesele-verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat.

SECRETAR Responsabil compartiment, CONSILIER, Jr. SIMONA DRĂGOI CRISTIAN JOSAN

CONSILIER, GHEORGHE DUMITRESCU Ex. 2