keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 129/05.04.2016 privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu numerele cadastrale 438063, 438064, 438065, 438066, 438067, 436956

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 129/05.04.2016
privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu numerele cadastrale 438063, 438064, 438065, 438066, 438067, 436956


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-6918/21.03.2016. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere documentaţia înaintată de către SC PROIECT CONSULTING GSI SRL cu numărul CT 2016-600/09.02.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor , municipiilor şi judeţelor;
În baza Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 2388 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. (2) , lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 art.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte Raportul de Evaluare nr. SC2016-600/09.02.2016 întocmit de Belea Gh. Gheorghe P.F.A. , având ca beneficiar SC PROIECT CONSULTING GSI S.R.L. - privind completarea domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu numerele cadastrale 438063, 438064, 438065, 438066, 438067, 436965 conform Anexei care va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Procedura privind înscrierea în patrimoniul Municipiului Timişoara intră în atribuţia Compartimentului Evidenţa Patrimoniului.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv de Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru - Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Audit ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: doc00519420160321113722.pdf

Ploiasua- i-o „SP UL MUNICIPIUL TIMIȘOARA la aia LOS 20/( DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI ŞI DOTARI DIVERSE SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU CT2016 - 600 / 15.02.2016 tr VIEI 7 Către, DIRECȚIA ECONOMICĂ COMPARTIMENT EVIDENŢA PATRIMONIULUI = Vă trimitem, în original, Raportul de evaluare privind estimarea valorii terenurilor din coridorul de cale ferată care leagă depozitul OMV PETROM Timişoara cu Halta CFR Semenic Giroc şi vă rugăm să promovați, în regim de urgență, proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de către consiliul local, în vederea stabilirii valorii de inventar. Terenurile respective au următoarele date de identificare: - Teren pentru cale ferată, top. 436965 (nr.cad.vechi DF1508), înscris în CF 436965, cu suprafața de 12214 mp; - Teren pentru cale ferată, top. 438063 (nr.cad.vechi 437083/1, DFl15359), înscris în CF 438063, cu suprafața de 4752 mp; - Teren pentru cale ferată, top. 438065 (nr.cad.vechi 437083/3, DF1559), înscris în CF 438065, cu suprafața de 2565 mp; - Teren pentru cale ferată, top. 438067 (nr.cad.vechi 437083/5, DF1559), înscris în CF 438067, cu suprafața de 48029 mp; - Teren intravilan cu înscris în CF 441708, cu nr. top. 441708 şi suprafața de 252 mp; - Teren intravilan cu înscris în CF 441709, cu nr. top. 441709 şi suprafața de 574 mp. LA) Pt. DIRECTORDC.TDD. ȘEF SERVICIU T.BD.U C. DOINA PURDEA; N. ATA t "VI V AN N V i V V CONSILIER T.B.D.U.C. DIANA ROF Red/dact/DR/2ex

( BN) Mo | ROMANIA GP Judetul Timis Directia Cladiri sf Primaria Muhicipiului Timigoara Diverse S-a inregistrat cu nutnaryl : CŢ2016-000600 din 09.02.2016 PA39 Divetse - Directia Cladiri Terenuri si Dotarj Diverse Am prșluăi. de la Firma: SC PROIECT CONSULTING GSI SRL Cu adresa: Timisoara F.CHOPEN nr.5 Tatal 44 file Termen d& i&zolvăre: 10.03.2016 Obs. [INAINTARE Termen ditectie: 24.02.2016 DOCUM.:RAPORT DE EVALUARE-ESTIMARE VAL.TERENURI DINDIN CORIDORUL DE CALE FERAȚA CARE LEAGA DEPOZITUL OMV PETROM TIMISOARA CU HALTA CFR SEMENIC GIROC MA Timisoara; la 09.02.2016 stopat VĂ Camelia Popa . Cod FO-24 - 01, ver.2

BELEA GH. GHEORGHE ES Evaluator autorizat ANEVAR TA 19 CRC GH | BEL agil Tel. | X, = pi PFA E RAPORT DE EVALUARE Estimarea valorii terenurilor din coridorul de cale ferată care leagă DEPOZITUL OMV PETROM TIMIȘOARA CU HALTA CFR SEMENIC GIROC Teritoriul UAT TIMIȘOARA Beneficiar: S.C. PROIECT CONSULTING GSI SRI, Timişoara, Str. Frederik Chopen nr. S Februarie 2016

Evaluator autorizat proprietăți imobiliare: Dr. Ing. Gheorghe BELEA — membru ANEVAR, legitimaţia nr. 10619 Prezentul raport a fost întocmit de AEZ / GO BELEA SHEORGHE 4 Legitimaţia Nr. 10619 3 Valabil 2015 SA SAP Slaiarea: CAS ANEVAR Prezentul raport a fost întocmit conform Standardelor de Evaluare, agreate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România — ANEVAR — 20153. Prezentul raport este destinat doar scopului pentru care a fost întocmit. Prezentul raport nu poate fi reprodus sau publicat, integral sau parţial, fără aprobarea scrisă a autorului.

Obiectul evaluat: Tipul proprietăţii: Proprietar: Beneficiar: Destinatar: Localizare: Teren Data inspecţiei: Data evaluării: Dreptul evaluat: Scopul evaluării: Rezultatul evaluării: SINTEZA TERENURI EXTRAVILANE Proprietate imobiliară din domeniul public Persoană juridică S.C. PROIECT CONSULTING G3SI SRL Timişoara, Str. Frederic Chopen, nr. 5 Consiliul Local Timişoara UAT Timişoara, jud. Timiş 68.386 m” UAT Timişoara 3 febr. 2016 5 febr. 2016 dreptul de proprietate asupra terenurilor Estimarea valorii juste în vederea stabilirii valorii de inventar Nr. crt. Nr. cadastral Suprafața Valoare unitară Valoare total m” lei/ m* lei 1 438063 4752 6,53 31.030 2 438064 574 6,53 3.748 3 438065 2565 6,53 16.749 4 438066 232 6,53 1.646 5 438067 48029 6,53 313.629 6 436965 12214 6,53 79.757 Total 68.386 446.559 LE ee ORLEA GHEORGAE Legltimaţia Nr. 10619 2

CUPRINS Foaie de capăt Sinteza Cuprins Certificare Cap. 1. Generalităţi Valoarea estimată Data evaluării Cap. 2. Analiza pieţei imobiliare specifice Piaţa imobiliară a proprietăţii analizate Cap. 3. Analiza bunurilor, procedura de evaluare Cap. 4. Determinarea valorii juste a imobilelor Abordarea evaluării prin metoda comparaţiei directe Reconcilierea rezultatelor Anexe A TI L, TOATE se i Zr - EVENT autor tu n BELEA E SHIORGHE Maţia Nr. 10619 n "a ei ONNAURAL-

Certificare Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certific că afirmaţiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate şi corecte. De asemenea, certific că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai la ipotezele considerate şi condiţiile limitative specifice şi sunt analizele, opiniile şi concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În plus, certific că nu am nici un interes prezent sau de perspectivă în proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nici un interes sau influență legată de părţile implicate. Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate: în conformitate cu cerinţele din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR şi conform Legii 255/2010. Evaluatorul a respectat Codul deontologic. Suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul şi nu este influenţată de apariția unui eveniment ulterior. Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator. În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistenţă semnificativă din partea nici unei alte persoane în afara celei care semnează mai jos. Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere) şi verificat, în conformitate cu Standardele de verificare ANEVAR. La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează mai jos, este membru ANEVAR, a îndeplinit cerinţele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR, are competenţa necesară întocmirii acestui raport şi are încheiată asigurare de răspundere profesională (nivelul 1). Evaluator autorizat proprietăţi imobiliare Dr. Ing. Gheorghe BELEA, Membru ANEVAR, legitimația nr. 1061 Persoană Fizică Autorizată CNP 1480408354728 Nr. Reg. Com. F35/2972011, CUI 28124580 Mobil 0721453529 E-mail gheorghe.belea(Qemail.com

Cap. 1 GENERALITĂŢI a. Scopul şi utilizarea evaluării. Clientul şi destinatarul evaluării Prezentul raport are ca obiect evaluarea terenurilor extravilane situate pe traseul căi i ferate de la Depozitul OMV PETROM la stația CFR Semenic din localitatea Giroc, de pe teritoriul UAT Timişoara, în vederea concesionării. Proprietăţile imobiliare, terenuri extravilane, care fac obiectul evaluării aparţin Consiliului Local Timişoara, aşa cum se prezintă în Anexa 1 (Extrase CF) şi Anexa 2 (Plan amplasare părcele). Beneficiarul raportului de evaluare este SC PROIECT CONSULTING GSI SRI, Timişoara, str. Frederic Chopen nr. 5, Timișoara, jud. Timiş. Destinatarul evaluării este Consiliul Local Timişoara. Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiei de evaluator, evaluatorul nu-şi asumă răspunderea decât faţă de client şi destinatarul lucrării. b. Bazele evaluării La baza evaluării stau o serie de ipoteze şi condiţii limitative, prezentate în cele ce urmează. Opinia evaluatorului este exprimată în concordanță cu aceste ipoteze şi condiții, precum şi cu celelalte aprecieri din acest raport. c. Ipoteze şi condiţii limitative Principalele ipoteze şi limite de care s-a ţinut cont în elaborarea raportului de evaluare sunt următoarele: Ipoteze: Din informațiile evaluatorului proprietatea nu este supusă nici unor restricții sau limitări deosebite, restricţii contractuale, servituţi, leasing, ipoteci care ar putea influența sau îngrădi dreptul de folosință al bunului imobil. | Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile şi documentele furnizate de client şi sunt prezentate fără a intreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate asupra proprietăților este bun. Proprietățile sunt evaluate ca fiind libere de orice sarcini. Informaţiile furnizate de către terţi sunt consideate autentice dar nu se acordă garanţii asupra veridicităţii lor. Se presupune că documentaţia tehnică este corectă. Planurile şi materialul grafic sunt incluse doar pentru a ajuta cititorul să-şi facă o imagine despre proprietăți. Nu s-au luat în considerare implicaţiile pe care le poate avea schimbarea destinaţiei proprietății în eventualitatea vânzării. Se presupune că nu există vicii ascunse sau neaparente ale proprietății, solului sau structurii, care să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare pentru a le descoperi. Evaluatorul nu a efectuat studii geologice şi pedologice ale terenului în cauză, considerând datele primite de la beneficiar ca fiind surse de încredere. Se pesupune că proprietatea este în deplină concordanță cu toate reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător, în afara cazurilor când neconcordanțele sunt expuse, descrise şi luate în considerare în raport. Se presupune că toate autorizaţiile şi alte documente solicitate de autoritățile legale sau administrative, locale sau republicane, sau de către organizaţii sau instituţii private au fost, sau pot fi UATORI, : Ze A Se Elea SA - GHEORGHE n Nr. 10615 i Valabil 2015 Sa At E SE

obţinute sau reînnoite pentru oricare din utilizările pe care se bazează estimarea valorii din cadrul raportului. Situaţia actuală a proprietății imobiliare a stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate şi a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii proprietății în condiţiile tipului valorii selectate. Evaluatorul consideră că presupunerile sale la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor care sunt disponibile la data evaluării. Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție fiind posibilă şi existenţa altor informații de care evaluatorul nu a avut cunoştinţă. Condiţii limitative: Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu dă dreptul de publicare a acestuia. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță, relativ la proprietatea evaluată, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil. Nici raportul, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori şi identitatea evaluatorului), nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil, scris, al evaluatorului. Prezentul raport de evaluare poate fi verificat doar de membrii ANEVAR, d. Valoarea estimată Evaluarea este un proces de estimare a valorii care este, de fapt, o calitate a bunului. Valoarea este un concept economic care se referă la preţul cel mai probabil la care ar ajunge vânzătorii şi cumpărătorii unui bun pus în vânzare. Valoarea nu este un fapt, ci o estimare pe baza unui preț ipotetic. Pentru terenul evaluat care are destinația de teren pentru calea ferată este liber de orice altă dotare, având în vedere scopul evaluării, valoarea care se determină este valoarea justă aşa cum este definită în standardul SEV 100 (Cadrul general). Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoştinţă de cauză şi hotărâte, care reflectă interesele acelor părți. În cazul prezentului raport de evaluare proprietarul terenurilor poate să concesioneze terenul pentru societatea deţinătoare a căii ferate. În consecință, nu este respectată defininția valorii de piaţă care prevede că „fiecare parte acţionează în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri", ceea ce duce la schimbarea tipului de valoare estimată, evaluatorul estimând în continuare o valoare justă a terenurilor. e. Data inspecției Proprietatea imobiliară a fost inspectată de către evaluator, dr. ing. Gheorghe Belea, la 3 februarie 2016. Proprietăţile au fost identificate în conformitate cu planurile anexate. f. Data evaluării La baza realizării evaluării au stat informațiile privind nivelul preţurilor solicitate pe piaţa locală. Evaluarea a fost realizată în data de 05.02.2016 (curs BNR. 1 euro = 4,5013 lei). g. Dreptul de proprietate Prin raportul de evaluare se estimează valoarea justă a terenurilor. h. Moneda raportului Opinia finală a evaluării este prezentată în LEI (RON). Ţinând cont de exprimarea în EURO a unor oferte şi tranzacţii luate în considerare, cursul de schimb pentru transpunerea în lei a acestor preţuri la data de 05.02.2016 este de 4,5013 lei /EUR. i. Responsabilitatea față de terţi Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către beneficiar, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind n ea acestuia. E MI , > tepi BELPA GHEORGHE Legitlmaţia Nr. 10817 % Valabil 20 1 5 AA E ci, SE Le ASE ud .

În conformitate cu uzanţele din România, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport şi încă un interval limitat de timp după această dată, în care condiţiile specifice ale pieței imobiliare nu suferă modificări semnificative care să afecteze opiniile exprimate. Acest raport de evaluare este destinat scopului precizat şi numai pentru uzul beneficiarului menționat. Raportul este confidențial, strict pentru client şi evaluatorul nu are nici o re sponsabilitate față de altă persoană, în nici o circumstanță. k. Clauza de nepublicare Raportul de evaluare, sau orice altă referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității, fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale. l. Surse de informare Pentru elaborarea raportului de evaluare au fost utilizate următoarele surse de informare: - Informaţii furnizate de beneficiar privind suprafeţele afectate şi proprietarii acestora. Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru datele şi informațiile furnizate evraluatorului. - Inspecţia amplasamentului prin care s-au constatat: Caracteristicile terenului şi dimensiunile în plan (prezentate în planurile anexate şi în capitolul cuprinzând descrierea proprietăţii). - Informaţii de pe piaţa imobiliară locală: = de la agenţii imobiliare locale, = din publicații imobiliare din zonă. - Surse bibliografice: = Standardele de Evaluare ediția 20135; 1 Codul deontologic al profesiunii de evaluator — ANEVAR — 2005 : " Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia a treia canadiană. Noiernbrie 2004. Appraisal Institute. Proffessionals Proceding Real Estate Solutions şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR); = Ghidul evaluatorului funciar din România, Editura Marineasa, Timişoara, 2007; " Legea 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate public, necesară realizării unor obiective de interes naţional, județean şi local; " HGnr. 53/2011, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010; = HG 1346 / 2004, privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile şi forestiere. = Site-urile Bursa terenurilor şi Imobiliare = Evaluarea proprietăților din agricultură, silvicultură şi industria agroalimentară, 17 octombrie 2009, Craiova; 1 Legea fondului funciar, nr. 18/1991; = Legea 54/1998 privind circulaţia terenurilor; = Grila Notarilor Publici Timiş. m. Identificarea şi declarația evaluatorului Raportul a fost întocmit de către dr. ing. Gheorghe BELEA, evaluator autorizat de proprietăţi imobiliare, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Evaluatorul declară pe proprie răspundere că nu are nici un interes direct sau indirect, prezent sau viitor, în legătură cu obiectul şi scopul evaluării. _ + În vederea efectuării evaluării au fost luaţi în considerare toţi factorii care au influenţă asupra valorii obiectului evaluat şi nu au fost omise, în mod deliberat, nici un fel de informații care ar avea importanță asupra evaluării şi care, după cunoştinţa autorului, sunt corecte şi rezonabile pentru întocmirea prezentului raport. a > ator autor UI „e Tar. a BELEA SEA GHEORGHE e Legitimaţia Nr. 10619 +. Valabil 201 5 a Yi &r Ss e N

Metodologic, în elaborarea lucrării s-a ținut seama de prevederile legale, de preţurile de comercializare a unor terenuri similare cu cele care fac obiectul prezentului raport. Autorul își asumă întrega responsabilitate a lucrării în sensul respectării Standardelor de Evaluare. Cap.2 ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE SPECIFI CE a. Definirea pieţei Piaţa imobiliară se defineşte ca fiind interacţiunea dintre persoanele (fizice sau juridice) care schimbă drepturi de proprietate contra altor bunuri, cum ar fi banii. Această piaţă se defineşte pe baza tipului de proprietate, potenţialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor şi chiriaşilor tipici. Piaţa imobiliară este influențată de atitudinile, motivațiile şi interacţiunile vânzătorilor şi cumpărătorilor şi are caracteristici diferite de cele ale pieţelor eficiente (este foarte sensibilă la situaţia pieţei forței de muncă şi stabilitatea veniturilor, deciziile de cumpărare sunt influențate de tipul de finanțare, durata rambursării şi rata dobânzii, este o piaţă care nu se autoreglează ci este afectată de multe reglementări guvernamentale şi locale, informaţiile despre tranzacţii similare nu sunt imediat disponibile, există decalaj între cerere şi ofertă, cererea poate fi volatilă datorită unor schimbări rapide în mărimea şi structura populaţiei). În cazul prezentei proprietăți imobiliare, piaţa se defineşte ca piața proprietăților im obiliare industriale. Localizare geografică a pieţei este judeţul Timiş, respectiv limita estică a municipiului Timişoara, în dreptul localității Moşniţa Veche. b. Baza economică Pentru analiza bazei economice a zonei în care este situată proprietatea a fost necesară localizarea amplasamentului şi a vecinătăților, cu implicațiile de ordin social şi economic aferente. Situat în vestul ţării, judeţul Timiş se extinde între coordonatele 20'16' şi 2233* latitudine estică şi 4511 şi 46'11” latitudine nordică. Suprafața judeţului este de 8.697 km, ceea ce repezintă 3,6 % din teritoriul țării, fiind cel mai extins judeţ. Este delimitat la nord-vest de granița cu Un garia, la vest şi sud de granița cu Serbia, învecinându-se în sud-est cu judeţul Caraş Severin, la est cu judeţul Hunedoara și la nord cu judeţul Arad. Judeţul cuprinde 2 municipii (Timişoara şi Lugoj), 5 oraşe (Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare) şi 76 comune cu 318 sate. Cea mai mare parte a teritoriului se găseşte în zonă de câmpie care predomină centrul şi vestul Judeţului. Dealurile premontane ale Pogănişului şi o parte din podişul Lipovei se desfățoară în estul judeţului. Reţeaua hidrografică este formată din râurile Aranca, Bega şi Timiş, cu afluienţii Bârzava Pogăniş şi Timişana. Climatul este temperat continental de tranziţie cu influenţe ale climatului submediteranean. Sporul natural negativ înregistrat în ultimii ani indică o scădere a populaţiei pe termen lung, necesarul de forţă de muncă fiind asigurat de migraţia forţei de muncă dinspre alte judeţe. Migraţia forței de muncă spre judeţul Timiş a înregistrat în ultimul an o scădere, dar este pozitivă, înregistrându-se în prezent o valoare pozitivă a mişcării intrajudețene de persoane. Populaţia activă este în scădere ca urmare a procesului de îmbătrânire a populației. De aceea, în viitor se prognozează o creştere a migrației forței de muncă înspre Timiş, în paralel cu menţinerea unei rate foarte scăzute a şomajului. Populația activă din judeţ lucrează în principal în domeniul serviciilor — 35,5 %, agricultura- 33,1 % şi industrie cu 25,1 %. Aceste date sunt luate din surse statistice deci nu sunt riguros exacte şi nu includ ultimele modificări survenite în situaţia economică şi de pe piața muncii, dar modificările survenite nu sunt semnificative în analiză. c. Analiza cererii Judeţul Timiş, în spcial Timişoara, a fost afectat de schimbările economice şi a fost marcat de declinul economic, acesta resimţindu-se în scăderea puternică a construcţiilor şi investi (ii 5 1 3 —cvaluator 16, a îi ] S BELEA / E GHEORGIE a x ROME L- 7 (da Legitlmaţia Nr. 10519 : i 5 Valabil 2015 T Ser a Ei >

În ultimul an, după o creştere a investiţiilor din anii anteriori, se observă o uşoară creştere a investițiilor în domeniul proprietăţilor rezidențiale, a celor administrative şi comerciale, cu implicaţii importante asupra cererii de terenuri şi construcţii. Pe termen scurt şi mediu, în conjunctura economică expusă mai sus, se prefigurează o evoluţie constantă a cererii de proprietăți imobiliare, având în vedere tendinţele actuale de dezvoltare zonală şi regională, integrarea în UE. Pe termen lung perspectivele sunt în acest moment optimiste. d. Piaţa imobiliară a proprietății analizate În cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţelor imobiliare specifice s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietății. Proprietatea supusă evaluării este de tip teren extravilan cu destinație industrial, respective de cale ferată. Comparativ cu cererea de astfel de terenuri în alte zone din judeţul Timiş, în zona analizată cererea de astfel de terenuri este foarte mică. Preţurile unitare pentru terenurile extravilane arabile variază în funcţie de factorii amintiţi mai sus între limitele 1 Euro/mp şi 10 Euro/mp. e. Analiza ofertei competitive Atât cererea cât şi oferta sunt incontestabil legate de conceptul de piaţă, în situaţia de față piața imobiliară. Pentru delimitarea pieţei imobiliare specifice trebuiesc consideraţi următorii factori: tipul proprietăţii; caracteristicile proprietății; aria proprietăţii; proprietăți echivalente disponibile; proprietăți comparabile. Oferta se referă la disponibilitatea pentru schimbarea de proprietate a produsului imobiliar. În cadrul analizei a fost luat în considerare inventarul de proprietăţi imobiliare care sunt comparabile, în privința destinaţiei, cu cea evaluată: o numărul de proprietăţi existente; o numărul de proprietăți în construcţie sau în curs de amenajare. Oferta competitivă a cuprins studierea şi analizarea următorilor factori: o disponibilitatea şi preţul terenului liber; proprietăți oferite curent; transformarea pentru utilizări alternative; împrejurările sociale; disponibilitatea creditelor pentru construcţii; impactul reglementărilor locale asupra zonării urbanistice şi asupra volumului şi costului construcţiilor. Un factor important care influenţează valoarea este principiul substituţiei, care arată că un cumpărător al unei proprietăți imobiliare are două posibilităţi: 1. să cumpere teren şi să construiască; 2. să cumpere o proprietate care produce venituri egale cu aceleaşi riscuri. În acest context se constată în zonă o ofertă mică de proprietăți imobiliare asemănătoare şi puţine terenuri construite. Terenurile situate în extravilanul Timişoarei nu sunt căutate. £. Echilibrul pieţei În prezent piaţa stagnează, cererea fiind limitată, oferta fiind medie şi uneori nepotrivită cu cererea pieţei. Se constată o menținere a nivelului preţurilor pentru proprietăţi imobiliare, în special rezidențiale. În aceste condiții, punctul de echilibru în care se întâlneşte cererea cu oferta este dificil de atins, mai ales în condiţiile în care echilibrul pieţei este afectat de finanţare și rata dobânzii. 1 O pai AMATORI OS ZU to; i; a BELEA

Cap. 3. ANALIZA BUNURILOR, PROCEDURA DE EVALUARE a. Descrierea bunurilor Terenurile în discuţie sunt situate în zona de trecere de la Câmpia de Vest, caracteri zată prin cernoziomuri, la Piemontul Vestic caracterizat prin soluri brune argiloaluvionare. Terenul este slab fragmentat, cu folosințe dominante de arabil şi cu exces de umiditate. Terenurile evaluate sunt terenuri extravilane cu altă destinație, ale Consiliului Local Timişoara, fără drumuri modernizate de acces şi alte utilităţi necesare desfășurării unor activități umane. Drumurile existente sunt drumuri de exploatare neamenajate care aparţin Municipiului Timişoara și Statului Român. Pe lângă acestea mai sunt suprafețe de teren ocupate, sau de protecție, de canale de irigație sau de desecare care aparţin ANIF sau terenuri traversate de reţele electrice de înalță tensiune. Pentru evaluare drumurile neamenajate, putând fi arate, se consideră terenuri arabile. Pentru canale şi căi ferate nu există date necesare evaluării astfel că se asimilează cu terenuri arabile la care se aplică o reducere de 30 %. Suprafețele de teren ocupate de calea ferată şi valorile juste sunt prezentate, pe numere cadastrale, în subcapitolul Reconcilierea rezultatelor. b. Analiza pieţei bunurilor O piaţă reprezintă mediul în care bunurile, serviciile şi mărfurile, sunt comercializate între cumpărători şi vânzători. Conceptul de piață implică capacitatea cumpărătorilor şi a vânzătorilor de a- şi desfăşura activitatea fără restricţii. Principiul cererii şi ofertei arată că preţul unui bun sau serviciu variază invers proporțional cu cererea. Oferta reprezintă totalitatea drepturilor reale imobiliare disponibile pentru vânzare sau închiriere, la diferite preţuri, în cadrul unei anumite pieţe, într-un interval de timp, în situaţia în care costurile forței de muncă şi costurile de producţie rămân constante. Cererea constituie numărul potenţial de cumpărători sau chiriaşi care caută drepturi reale imobiliare, la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, într-o anumită perioadă de timp, în situaţia în care alți factori precum populaţia, venitul, preţurile viitoare şi preferințele consumatorilor rămân constante. c. Procedura de evaluare Principiile evaluării care influenţează valoarea terenului sunt: anticiparea, schimbarea, cererea şi oferta, etc. Baza evaluării realizată în raport este valoarea justă aşa cum a fost ea definită mai sus. Pentru evaluarea terenurilor extravilane arabile s-a utilizat metoda comparației directe (vânzarilor). Etapele parcurse: - documentarea pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar; - inspecția amplasamentului şi a zonei, stabilirea stării tehnice a terenurilor; - Stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza întocmirii raportului; - selectarea tipului de valoare estimată în raport; - analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; - aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii terenurilor agricole. Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologi p tor : SITA 14 CZ i L / Legitimaţia Nr. [0619 / | 5 i Valabl2015 BI recomandate de către ANEVAR. 4 E DEVA OR OR GHEORGHE 7 SA NEVAR IE

Cap. 4. DETERMINAREA VALORII DE PIAȚĂ A IMOBILELOR Abordarea evaluării prin metoda comparației (vânzarilor) Metoda comparaţiei (vânzarilor) se bazează pe compararea preţurilor terenurilor evaluate cu vânzări recente (față de data evaluării) a unor terenuri similare. Etapele parcurse pentru aplicarea corectă a acestei metode: - investigarea pieţei asupra ofertelor de vânzare şi a preţurilor la care au fost tranzacţionate terenuri similare cu terenul evaluat, în vederea obţinerii de informații pentru efectuarea comparaţiilor; - verificarea informațiilor obţinute pentru a se reţine numai datele nepărtinitoare şi nedeterminate de interese speciale; verificarea presupune şi consultarea participanților pe piaţă (vânzători şi/sau cumpărători); - stabilirea unităţii relevante de unitatea de suprafață pentru comparaţie (m?) şi selectarea celor mai adecvate terenuri comparabile ; - efectuarea evaluării propriu-zise prin ajustarea secvenţială a prețului fiecărui teren selectat pentru comparație, pentru următoarele caracteristici: e condiţii de finanțare; e condiţii de vânzare; e condiţiile pieţei; e localizare; » caracteristici fizice (înclinatie; sol; apă; topografie; îmbunătățiri funciare); În abordarea prin comparaţia vanzărilor, informaţiile privind vânzările comparabile sunt corectate pentru a reflecta diferențele între fiecare proprietate comparabilă şi proprietatea de evaluat. Elementele de comparaţie includ drepturile de proprietate transmise, condiţiile de finanţare, condiţiile de vănzare, cheltuielile imediate după achizitionare, condițiile de piaţă, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea şi componentele non-imobiliare ale vănzării. Elementele de comparaţie identifică acele caracteristici specifice ale proprietăţilor şi tranzacţiilor care pot explica diferenţele de preţ. Analiza de piaţă identifică, în special, elementele mai sensibile. Ar trebui luate în considerare, ca bază în analiza vânzărilor comparabile, următoarele elemente de comparație: » Drepturile de proprietate transmise. O identificare precisă a drepturilor de proprietate transmise în fiecare tranzacţie comparabilă, selectată pentru analiză, este esenţială deoarece preţul de tranzacţie se bazează intotdeauna pe dreptul de proprietate transmis. » Condiţiile de finanțare. Tipurile şi condiţiile aranjamentelor financiare în orice tranzactie ar trebui să fie pe deplin intelese, analizate şi luate în considerare, deoarece diferitele aranjamente financiare pot face ca preţul plătit pentru o proprietate să difere de cel pentru o proprietate identică. o Condițiile Vânzării. Motivația specială a părţilor dintr-o tranzacţie, în multe situații, poate afecta preţurile plătite şi chiar să genereze unele tranzacții de natură diferită de piaţă. Exemple de condiţii speciale ale vânzării includ un preţ mai ridicat plătit de un cumpărător pentru că lotul are valoare în fuziune/asamblare; un preţ mai scăzut plătit pentru ca vănzătorul era grăbit să încheie vănzarea; o relație financiară, de afaceri sau familială între părţile implicate în tranzacţie; impozite şi taxe neuzuale; lipsa de expunere a proprietății pe piață (liberă); sau perspectiva unor proceduri de litigiu îndelungate. + Cheltuielile făcute imediat după cumpărare. Acestea sunt Sheltuielile care ar trebui realizate după O “Log _ pialuator autor Al 3EEA HEORGHE Shnația Nr. 10819

achiziţionarea proprietății şi pe care un cumpărător avizat le-ar putea negocia în preţul de achiziţie. Exemple sunt: costul de reparaţie sau de înlocuire a structurii sau elementelor de structură, costul pentru decontaminarea solului sau costuri asociate cu schimbările de zonare pentru a permite dezvoltarea. » Condițiile de piaţă. Conditiile de piață la data vânzării proprietății comparabile pot fi diferite de cele de la data evaluării proprietății evaluate. Factorii care au impact asupra condiţiilor de piaţă includ aprecierea sau deprecierea rapidă a valorilor proprietății, schimbări în legislația irmpozitelor pe venit, restricţii de construire sau stopări ale acesteia, fluctuații în cerere şi oferţă sau orice combinație a forţelor care determină alterarea condiţiilor de piață de la un moment la altul. » Localizarea. Localizările proprietăților comparabile şi ale proprietății de evaluat ar trebui comparate, pentru a stabili dacă localizarea şi vecinătatea influențează preţurile plătite. D iferenţele mari de localizare pot indica faptul ca acea tranzacţie nu este cu adevărat comparabilă şi deci ar trebui eliminată. o Caracteristicile fizice. Atribute cum ar fi mărimea, calitatea construcţiei şi starea tehnică a proprietății evaluate şi ale proprietăților comparabile sunt descrise şi analizate de către evaluator. Dacă aceste caracteristici fizice ale unei proprietăți comparabile sunt diferite faţă de cele ale proprietății evaluate, fiecare dintre diferenţe ar trebui luată în considerare, iar impactul acestora asupra valorii ar trebui luat în calcul şi facută ajustarea corespunzatoare. » Caracteristicile economice. Indicatori cum ar fi venitul, cheltuielile de exploatare, clauzele de închiriere, managementul şi caracteristicile chiriaşilor sunt utilizate pentru analiza proprietăților generatoare de venit. » Utilizarea. Zonarea şi alte restrictii sau limitări influențează utilizarea proprietății. Dacă există o diferență îin utilizarea actuală sau cea mai bună utilizare a unei proprietăţi comparabile şi cea a proprietății evaluate, impactul acestei diferențe asupra valorii ar trebui luat în considerare cu multă atentie. În generall, numai proprietăţile cu cele mai bune utilizări egale sau similare ar trebui utilizate în analiza comparativă. s Componentele non-imobiliare ale vânzării. La vânzare, bunuri mobile, participații la alte afaceri sau alte elemente care nu constitute proprietate imobiliară ar putea fi incluse în preţul de tranzacţionare. Aceste componente ar trebui analizate în mod distinct de proprietatea irnobillarâ. Exemple tipice de bunuri mobile sunt obiectele de inventar, mobilierul şi echipamentele dintr-un hotel sau restaurant. a În anexa nr 3 se prezintă calculul valorii juste pentru terenuri extravilane, pe baza ofertelor prezentate în anexele nr. 4. Ofertele sunt luate de pe site-urile unor agenții imobiliare şi sunt terenuri din imediata vecintate, respectiv UAT Timişoara, Moşniţa şi Ghiroda. Valoarea rezultată este de 1,45 euro/m”, echivalentul a 6,53 lei/m?. RECONCILIEREA REZULTATELOR Majoritatea terenurilor din zonă nu sunt cultivate şi aşteaptă investitori pentru a le schimba destinaţia în terenuri curs construcții pentru spaţii de depozitare, industriale sau de locuinţe, aşa că nu se pot aplica, deocamdată, alte abordări de evaluare. Având în vedere această observaţie se propune ca valoare justă doar valoarea determinată prin abordarea prin comparaţia vânzărilor, pentru terenuri extravilane cu altă destinație. Ținând cont de cele de mai sus şi de faptul că tranzacţiile imobiliare din ultimul timp au înregistrat o scădere ca frecvenţă, dar o constanță în ceea ce priveşte preţul pe metrul patrat se consideră că valoarea justă este de: 6,53 lei/m“ pentru terenurile extravilane ocupate de calea ferată. 1 fl i = [1 7 i 12 4 / A a ă = Cp CR Șil 201

Valoarea justă determinată, de 1,45 euro/m”, se află in intervalul de 1...3 euro/m? stabilită în Grila Notarilor Publici (Anexa nr. 5) şi valoarea determinată pentru terenurile aparținând comunei Moşniţa Nouă pentru aceeaşi cale ferată, de 1,00 euro/m*(Anexa nr. 6). Parcelele ocipate de calea ferată cu suprafețele aferente şi valoarea justă determinată se prezintă în tabelul următor: Nr. crt. Nr. cadastral Suprafața Valoare unitară Valoare total m” lei/ m? lei 1 438063 4752 6,53 31.030 2 438064 574 6,53 3.748 3 438065 2565 6,53 16.749 4 438066 232 6,53 1.646 5 438067 48029 6,53 313.629 6 436965 12214 6,53 79.731 Total 68.386 446.559 Timişoara, la 05.02.2016 Evaluator autorizat proprietăți imobiliare 14 GL, i Dr, ing,&heorghe BELEA E 7 L EVĂLUATI _

ANEXE 1. Extrase CF pentru parcelele evaluate N Ortoplanul parcelelor evaluate 3. Calculul valorii juste pentru terenurile extravilane evaluate, cu altă destinaţie 4. Oferte de terenuri extravilane din zona terenurilor evaluate 5. Grila Notarilor Pubkci, anexa 6, pentru terenuri extravilane 6. Hotărârea Consiliului Local al com. Moşniţa Nouă, în vederea stabilirii valorii de inventar 1 E ALUAT / Sa 4 IG S BELEA tu 1 ( E PA LA

bej E TEREN extravilan Nr | Nr.cadastral & = * crt |Nr.topografic Suprafata" (mp) Al 433053 Din acte: -; 1 Masurata: 4752 3, Partea Ii, (Foaia de propristate) Inscrieri privitoare la proprietate 85550 / 26.05.2014 Act administrativ nr. H.C.L. nr. 468, din 24.09.2013, emis de CONSILIUL , II TI TE LOCAL TIMISOARA, documentatie cadastrala de prima inscriere avizata sub nr. i 191276/2013 Observatii / Re ferinte 0I IN Al Lege, cota actuala 1/1 pozitia transcrisa din CF 437383/ TE - Timisoara, inscrisa prin incheierea 1 JICI I 1 1 1 |MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public nr. 191276 din 26/11/2013; Înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, art.898, pct.1 NCC, dobandit prin N C. Partea 111, (Foaie de sarcini) Inscrieri privitoare la sarcini NU SUNT | Observztii / Referinte UV WI

proisctie Sterzo 79. DETALII LINIARE îMOSIL ta Date referitoare la teren crt Nr. Categoria Intra| Suprafata vilan (mp) Nr, tarla Nr. parcela Nr. Observatii / Referinte A “NU | Din acte:-; Masurata:4752 437083/1 Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. Punct inceput Punct sfarsit Lungime segment "" (m) 1 IN a m DJI UI n LI BR |UW au nt, Un i UI -— LI | UI m m SI INI UI - Liu pe LI IN UI Teren pantru Cale Ferata

m Ol & SOL a E 3 Di —_ sita LUIR "în O au et mw E o A a hi VI3ÎNYVI injose 'guo! -JUBISISY 032175/521 f1 i E) e Bara 124 eIJIGOLUI & 94 n3 VU & a 7 m Z 1 Ne TAI ia e N D -— n a u a) A m3 m WI NI a om? mc = 3 Q 2 n => u_ e C ax . a “D a (D d Se13X3 221 2 apUnas23:90 VIU) UIp 3180BJA UI NI (0303 > e 2 mn a ,

CARTE FUNCIARA NR. 438064 Comuna/Ores//1umcipiu: Timisoar. Îr.cerere 143185 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Ziua E pentru INFORMARE anul | 2015 ANUPE Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara exe (2. a A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI TEREN extravilan Adresa: - Nr | Nr.cadastral 5 art ii Suprafata* (mp) Observatii / Referinte ! Al 438064 Din acte: -; =: , Masurata:574 B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE l Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale |B5680 / 26.05.2014 iAct administrativ nr. H.C.L. nr. 468, din 24.09.2013, emis de CONSILIUL LOCAL TIMISOARA, documentatie cadastrala de i prima inscriere avizata sub nr. 191276/2013 82 |Înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, art.898, pct.1 NCC, dobandit prin pozitie transcri sa din CF 437083/ Lege, cota actuala 1/1 : Timisoara, inscrisa prin incheierea | 1) MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public nr. 191276 din 26/11/2013; Observatii / Referinte Ai | [143189 / 12.08.2015 LAct administrativ nr. documentaţie cadastrală nr. 143189, din 12.08.2015, emis de SC TOP AS SRL Al | B5 |Se notează suprapunerea reală a imobilului de sub A 1 cu imobilul cu nr. cadastral 441709 inscris în cartea funciară nr. 441709 Timişoara ! | | C. Partea III. SARCINI Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, okservatii / Referinte drepturile reale de garantie si sarcini NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevetierile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

CARTE FUNCIARA NR. 438064 Comuna/O ras/Municipiu: Tie Anexa Nr. 1 la Partea I TEREN extravilan Adresa: - nsxa 2 b Observatii / Referinte Suprafata masurata (mp)* 438064 | s74 | - " Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70. Nr. cadastral DETALII LINIARE IMOBIL d UI a Lu Date referitoare la teren Nr Categorie întra Suprafata (mp) Nr. de Nr. Observatii / Referinte crt| folosinta | vilan tarla | parcela opografi 1 |n ferate | NU Din acte: -; | - |437083/2 - Teren pentru Cale Ferata Masurata:574 Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan, Punct Lungime inceput segment "' (m) Punct sfarsit 10 centimetri. Document care conţine date cu caracter personasi, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

TER i i Publicitat EN extravilan esa: a n ră Ti sr ubticitate imobiliari MEG z Nr.cadastral Nr.topografic Observatii / Referinte n) — 102 < z n 438955 Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public pozitie transcrisa din CF. 437083/ Timisoara, inscrisa prin incheierea B. Partea 11, (Foaie de proprietate) [Inscrieri privitoare la proprietate Observatii / Referinte ] 55589 / 25.05.2014 | Act administrativ nr. H.C.L. nr. 468, din 24.09.2013, emis de CONSILIUL i | LOCAL TIMISOARA, documentatie cadastrala de prima inscriere avizata sub nr....... EEE 191275/2013 52 [inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, art.893, pct.1 NCC, dobandit prin Al | nr. 191275 di n 25/11/2013; C. Partea 171, (roaie de sarcini) Inscrieri privitoare la sarcini NU SU NT. a i a a a i nt a îi i in al tb Mn th Li UI 3 RU E

Date referitoare la teren Categoria Suprafata Nr. Nr. Nr. II de folosinta |vilan (mp) tarla | parcela ser i / Referinte csiferte | NU | Din acte:— | |437083/3 OT TR oii a E so ct tr i e ra Ene s ZT Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan, Punct Punct Lungime inceput | sfarsit segment" (m) 41,2) ___ 20,8 22,8 m £ 51| Lungimila ' Distanta

— înJos exeq 107 3 Ol HQOLUI E Zap pod n O Ju i sj L DI p ur "z g unu S YVI3INYQ dDO 222|d I OU uajne e[ Id JU /E6LEdO =< A 3 DJi un d3>sn d I2/ 3352 NN HA! = = 2310 3p D 1153] Li = < De 1 + MD

CARTE FUNCIARA NR. 438056 Comuna/Oras/Municip ru: Timisoara m EXTRAS DE CARTE FUNCIARA“ re pentru INFORMARE ANCPLE Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI TEREN extravilan Adresa: - Nr | Nr.cadastral a | crt Net nagrafie Suprafata* (mp) Observatii / Referinte AH: 4138066 i Din acte. -; i Masurata:252 i i B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE L Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Observatii / Referinte 185680 / 26.05.2014 | Act administrativ nr. H.C.L. nr. 468, din 24.09.2013, emis de CONSILIUL LOCAL TIMISOARA, documentatie cadas trala de | prima inscriere avizata sub nr. 191276/2013 82 |inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, art.898, pct. 1 NCC, dobandit prin Al | pozitie transcrisa din CF 437083/ :Lege, cota actuala 1/1 | Tirnisoara, inscrisa prin inchaierea ; i 3 L E : i L) MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public ar. 191276 din 26/11/2013; |143186 / 12.08.2015 tAct administrativ nr. documentaţie cadastrală nr. 143186, din 12.08.2015, emis de SC TOP AS SRL e obilului de sub A 1 cu imobilul cu nr. cadastral | Al i d '441708 înscris În cartea funciară n 431708 Timişoara |” L / ce i = . ' 92 [Se notează suprapunerea reală a imobilului C. Partea III. SARCINI Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, / Referinte drepturile reale de garantie si sarcini = Sacument care conține date cu caracter personal, protejate de prevaderile Legii Nr. 67772001 Pagina 1 din 3

TEREN extravilan Anexa Nr, 1 la Partea I CARTE FUNCIARA NR. 438066 Comuna/Oras/Municipiu : Timisoara eezz dle b Adresa: - Suprafata Nr. cadastral masurata Observatii / Referinte (mp)* 433056 2352 i 7 ta) i Date referitoare la teren Nr|CategoriejIntra Nr. Nr. Nr. _ Ă crt| folosinta | vitan Suprafate (mp) tarla | parcela [fTopografi / Referinte - 437083/4 - Teren pentru Cale Ferata 1 | cai ferate NU Din acte: -; Masurata:252 Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. Punct Punct Lungime inceput | sfarsit | segment“ (m) L, 2: 18,2 zi 3 15,2 3 A 177 al l 18,1 ** Lungimile segmentalor sunt determinate in planul de praiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centi metri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 cen timstri. Document cars conţina date cu caracter personal, protejate de prevederile Legir Nr. 577/2001

213, (NEI ublicit tate Imobiliară tate Imobiliară TEREMN extravilan Adresa: - Nr | Nr.cadastral Insa E = i ; crt |Nr.topografic] (mp) Observatii / Referinte A1 435557 Din acts: -; a | ! Masurata: 48925 | B, Partsa II, (Foaia de proprietate) Inscrieri privitoare la proprietate 55580 / 26.05.2014 151276/2013 | Act administrativ nr. H.C.L. nr. 458, din 24.09.2013, emis de CONSILIUL LOCAL TIMISOARA, documentatie cadasirala de prima inscriere avizata sub nr. B2 |Inscrierea provizorie, Lege, cota actuala 1/1 drept de PROPRIETA Al pozitie transcrisa din CF 437083/ TE, art.898, pct.l NCC, dobandit prin Inscrieri privitoare la sarcini ÎNU SUNT 1 | MUNICIPIUL TIMISOARA, Timisoara, inscrisa pri N incheiares domeni i SIE pute nr. 191276 din 25/11/2013; Partea 111, (Foaie de sarcini) | Observatii / Referinte

n d Date referitoare la teren Nr Categoria [Intra Suprafata Nr, Nr, Nr. crt| de folosinta |vilan (mp) tarla | parcela [[opografia 1, caifarate MU | Dinacter-; | - [43703375 ET Sr | asurata:48029 | TIT IT T ! Lungime Seagmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in pian, Lungime Lungime Lungime | Punct Punct segment Punct Punct segment Punct Punct segment iceput sfarsit inceput] sfarsit “(m) Inceput sfarsit - | Vl INI „NI

273Jd 11B3 ap AU 23 1 3 315ISy 2 AN UIp ss e >. B|UINI rr mw n m n c Tr 3 DUODUI i si | e n 18 10[8)De PBIPINUBINE &| 31 OT 2 ej a VI tu Sal LE SA lil | 2 JOI] AI 3

i Nod Oficiul de Ca iicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara pentru TEREN exiravilan Adresa: - Nr | Nr.cadastral crt |Nr.topografic A1 435965 Din acte: -; - Masurata: 12214 Suprafata* (mp) Observatii / Refzrinte B, Partea II, (Foaie de proprietate) [Inscrieri privitoare la proprietate Observatii / Referinte 191272 / 26.11.2013 Act administrativ nr. H.C.L. nr. 468, din 24.09.2013, emis de CONS. LOCAL TIMISOARA, documentatie cadastrala de prioma inscriere avizata sub nr. _ 191272/2013 1 B1 | Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, art.898, pct.2 NCC, dobandit prin AT | EREI | Lege, cota actuala 1/1 = : 1 | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public | C, Partea 131, (Foaie de sarcini) | Inscrieri privitoare la sarcini | Observatii / Referinte (NU SUNT III II N i 4)

retarzi Suprafata a masurata i (mp) * a 1 435355 | 12314 | - _ Fo _ rr - . n detzrmiratz in planul ă e IES i Date referitoare la teren - E rr a Nr Categoria Suprafata Nr. Nr, n zu = crt| de folosinta |vilan (mp) tarla | parcela opografi Observatii / Referinte 1 cai ferate NU | Din acte:-; | _- | DF1508 = Teren pentru Cale Ferats . Masurata:12214 Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt ob tinute din proiectie in plan, Punct Punct [ “Lungime | Punct Punct inceput | sfarsit segment “' (m) inceput | sfarsit ANTI F gi TR ZT | 1150 17| 63,5; z DĂ i 18. 19 14,5! pr rr DJ o IN lu fa Lu

1) Valorile lungimilor sssmsntslor | Punct | Punct Lungime Punct Punct Lungime | inceput | sfarsit | segment (m) inceput | sfarsit | segmsnt “" (m) 25 25 77,4 25 27 45,4 271 1 7,2 ** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proisctia Stzreo 70 si sunt rotunjite | *** Distanta dintre puncte seste formata din sagmente cumulate ce sunt roai mici decat valoar Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din carte păstrată de acest birou, Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în conditiile legii, S-a achitat tariful de 20 RON, Ordin de plata OCPI nr. 0P3793/11-12-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272, funciara origi = Data soluţionării, Asistent-registrator, Referent, DANIELA-MARCOM Data eliberării, (semnătura) (părafa şi semnătura! n UI uI

= PUBIIC uz e AGESȚIA NAŢIUNALA nE șI TU FITE) a LOCAalizare-rapida-& E <Rezultatele cautarii rapide> | > Cautare imobil o pe imisoara ate OI - Numar cadastral: [438063 “Ortofoto Ortofoto : 2009 2010 4 ( Strat imobile & i it ta d tra Ea i http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/)

Imobile e lerra - Public a me me e m m me m mpi e m i n a — acea a ae _— - EEE re e re 1 ra e n a a a N i a e E ra = + x a, Localizare rapida & '<Rezultatele cautarii rapide> Cautare imobil & Alegeti un judet si o unitate ad „Ira 1 derulante de mai jos dupa care i ; VAȚ (Timisoara | cadastral si apasati pe butonul Numar cadastral:|438065 RER L um | a mp re te a a / pr mmm ta a i Ă — | Cautare imobil! i m a e m m e e E LL LG iz ra [i RY E 2009 Strat imobile & +

Imobile eTerra - Public AGENTIA NAŢIL E PI ZILE LUME Localizare rapida & | <Rezultatele cautarii rapide> ' Cautare imobil & i BR TIMIS | Alegeti ur judet si o unitate adr ! „Fa 1 derulante de mai jos dupa care aa ETA E E CET autare imobil |. = PE v PE AIE Rata Ia _ Ortofoto | 2009 N ' Strat imobile & http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/T

mobile e Lerra - Fubuc a i | ş ua RI 27 = n ATI i AGENTIA NATIGSALE : E NLLIIU ŞI i PIANUL TATE TUL Aa i i | , Localizare rapida & " <Rezultatele cautarii rapide> ' Cautare imobil & m e OT UAT: (Timisoara _| Numar cadastral: 436965. atzi __Cautare imobil | | m N SE an na n EEE _— Selectare-fundal-&- | pr Sa E E NES > i EEE Rate ! Ortofoto_____Ortofoto_____ | 2009 2010 , ( : Strat imobile & PAT FT II ina E SI PE aspre sasea ast http:// geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/

Calculul valorii juste pentru terenuri extravilane cu altă destinaţie metoda comparaţiilor Evaluator autorizat Dr. Ing. Gh. BELEA (7) / | 1 le E B Legitimați, pualuator 1 Ep GHEORGHE Valabil 2015 Pacii Set a Şi, A n Anexa nr. 3 Elemente de comparație Propr de | Ofertal | Oferta2 | Oferta3 | Oferta4d evaluat | Ghiroda | Timisoara] Urseni Mosnita Preţ de ofertă pt vânzare euro 37.000 98.000 30.000 16.500 Suprafaţa mp 5.000 90.000 10.000 4.675 Preţ unitar euro/mp 7,41 1,09 3 3,53 Drepturi de propr transm liberă liberă liberă liberă Corectie drepturi de propr. % 0 0 0 0 Pret corectat 7,41 1,09 3 3,3 Condiții de finanţare la piaţă la piaţă la piață la piaţă Corecţie condiţii de finanțare % 0 0 0 0 Preţ corectat 7,41 1,09 3 3,53 Condiții de vânzare oferta oferta oferta oferta Corecţie condiţii de vânzare % -5 -5 -5 -5 Preţ corectat 7,04 1,04 2,85 3,35 Suprafața parcelei mp apr. 10000 |asem. x? asem. asem. Corecţie condiţii ale pieţei % 0 90 0 o Preţ corectat 1,04 1,97 2,85 3,35 Localizare Timisoara |Ghiroda |Timişoara |Urseni Mosnita Corecţie pentru localizare % -20 0 -5 -10 Preţ corectat 3,63 1,91 2,71 3,02 Utilităţi fara fără fără fără curent Corecţie utilități % 0 5 0 -20 Preţ corectat 5,63 2,07 2,71 2Al Amplasament extravilan [extravilan extravilan [intravilan |extravilan Corecţie amplasament % 0 0) -10 0 Preţ corectat 5,63 2,07 2,A4 241 Acces drum pămâr piatra idem asfalt piatra Corecţie drum % -10 0 -20 -10 Preţ corectat 3,07 2,07 1,95 ZI 7 Folosinţă cale ferată |agricolă agricolă lagricolă |agricolă Corecţie % -30 -30 -30 -30 Preţ corectat 3,55 1,45 1,36 1,52 Corecţia totală netă -3,86 0,36 -1,64 -2,01 Corecţia totală netă (% din preţul de vânzare) -65 60 -70 -15 Corecţia totală brută 4,81 1,42 2,10 2,65 Corecţia totală brută (% din preţul de vânzare) 65 130 70 15 Număr corecţii 4 4 5 > 4,5013 lei/euro x 1,45 euro/mp = 6,53 leă/mp ELEA a Nr. 108 £9

irmobiliare.ro ID Anunt: EX4M[03028 d zi aa Teren extravilan 5000 mp - Ghiroda, Timis Anox E Ghiroda Actualizat acum 7 zile Preţ pornire: 166.631 RON = 7, CODE Comision 0% cumpărător = Urari vi Salvează Butaât E IRI fa Informaţii licitaţie Termen nefixat - Banca n-a comunicat data licitaţiei. Contactaţi banca pentru detalii. * Organizator: Dragomir Daniel & Stepanov Voislav * Loc desfăşurare licitaţie: Timisoara, Str. Martin Luther, nr. 2, et. 2, Jud. Timis * Număr dosar execuţional: 219/2012 Detalii Teren extravilan in suprafata de 5000 mp, front stradal 15 ml, situat in Ghiroda, judetul Timis. Caracteristici Suprafaţă teren: 5.000 mp Tip teren: agricol Front stradal: 15m Clasificare teren: extravilan Construcţie pe teren: Nu Detalii de contact Sună ' CALL CENTER BCR una la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - DAM 0800.. „ Vezi tot numărul Înapoi în listă Sus Anunţ tipărit folosind serviciile vaww.imobiliare.ro - “Portalul afacerilor imobiliare"

05.02.2016 Vanzare teren agricol Timis, vanzari terenuri agricole Timisoara ifera) Tel: 0745886922. | „iara 4.2 viziona. Pret: 98. 000 Euro (se pot vinde si 24 ha in aceeasi sola, pretul d Comisionul este de 0% la aceasta oferta. RE Ţ i | i | | Liu Ssrare BA rani Teren extravilan de 90.000 m? (9 ha) in Timisoara, Timis Teren extravilan de 90.000 m? (9 ha). Deschidere de: 300 m. ID: 145677 | actualizat acum 4 luni e Vanzare 98.000 € neg. | EA FARĂ POZĂ | Nagy Tibor manager de agentie îelefon agentie imobiliara e contact agentie imobiliara » pagina agentie imobiliara

imobiliare.ro ID Anunt: Î a | Urgent! Teren 10.000 mp C Urseni ÎNC 4 3 Timisoara, zona Calea Urseni , Actualizat acum 280 zile 30.000 EUR 3 EUR/ mp Comision: 2% Salvează Detalii Oferta!! Teren 10.000 mp ideai pentru PUZ, C URSENI imiediat dupa calea ferata, 2 Km de la casa lui Contra, 150 ml distanta asfalt, in vecinatate se vinde cu 25 Euro/mp. Posibilitate de a cumpara inca 10.000 mp. Pret: 3 Euro/mp Caracteristici Suprafaţă teren: 10.000 mp Tip teren: agricol Nr. fronturi: 1 Clasificare teren: intravilan Construcţie pe teren: Nu Specificaţii Alte detalii Oferta!! Teren 10.000 mp ideal pentru PUZ, C URSENI imiediat dupa calea ferata, 2 Km de la casa lui Contra, 150 ml distanta asfalt, in vecinatate se vinde cu 25 Euro/mp. Posibilitate de a cumpara inca 10.000 mp. Pret: 3 Euro/mp Detalii de contact - TRAVIATA IMOBILIARE Sună la an 073. vezi tot numărul Găseşte mai multe anunţuri: Imobiliare Timisoara, Terenuri agricole in zona Calea Urseni, Timisoara Inapoi în listă Sus Anunţ tipărit folosind serviciile - "Portalul afacerilor imobiliara”

imobiliare.ro ID Anunt: EX5FU0300S Proprietate constand in teren arabil extravilan Ana £, Mosnita-Noua Actualizat acum 22 zile «i LE : 4 1 Preţ pornire: 74.250 RON = db, Comision 0% cumpărător Forma Vecte Salvează User Informaţii licitaţie Termen nefixat - Banca n-a comunicat data licitaţiei. Contactaţi banca pentru detalii. * Organizator: BEJ COSMIN SOAMES * Loc desfăşurare licitaţie: BVD.Revolutiei 1989,nr.15A,parter,camera 1 * Număr dosar execuţional: 712012 * Publicaţia de vânzare: Descarcă PDF Detalii Terenul are o suprafata totala de 4675 mp. Accesul la proprietate se face pe un drum de exploatare care deviaza din drumul communal DC 152 Mosnita Noua Urseni, pe partea stanga, la aproximativ 1000-1500 m fata de Mosnita Noua. Accesul se realizeaza auto si pietonal pe un drum de acces din pamant. Caracteristici Suprafaţă teren: 4.675 mp Tip teren: agricol Clasificare teren: extravilan Construcţie pe teren: Nu Specificaţii Alte detalii zonă Amenajare strazi: de pamant Alte detalii Zona este caracterizata prin prezenta terenurilor libere si a terenurilor construite. Aceste terenuri libere sunt fie terenuri agricole extravilane de mari dimensiuni, fie parcele mici pentru locuinte unifamiliale, tip P+M, P+E. Detalii de contact Sună| DEPARTAMENT VANZARI una ta , BANK LEUMI ROMANIA 0751 „.. Vezi tot numărul

anexa 7 CIRCUMSCRIPTIA JUDECATORIEI TIMISOARA 2016 Teren — Municipiul Timişoara Circumsceripția Judecătoriei Timişoara Teren intravilan Municipiul Timişoara SER Tr] CERE : Liu Zona 0 450 Zona 1 ! ! 220 Zona 2 140 Zona 3. : EI der 90 Zona 4 35 Zona 4 >5000 mp ET E n Teren extravilan Municipiul Timişoara Valoare "Toate zonele : : E a x 3: Nota: 1. Valorile sunt exprimate în euro pe unitatea de măsură, metrul pătrat. 2. Parcelele de teren extravilan cuprinse în următoarele sole se vor calcula cu valoarea de 1 euro/mp: A749; A753; A756; A759; A766; A768; A771; A772; A775; A777, AT79; A781; A784; A784; A792; A795; PDT799; A807; A808; A810; A812; AB14; A816; A818; AB19; A822; A825; A837 G Li e-mail: office (Qromprice.ro; tel: 0769688998; 0726199799; fax: 0356422720 ROMPRICE Wwww.romprice.ro

: . : 3 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului pentru cale ferată cuprins în C.F. nr.416647 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 416647, cu suprafaţa de 10834 mp, aflat în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă în vederea stabilirii valorii de inventar Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; Având în vedere raportul de evaluare cu nr.1025/21.01.2016 întocmit de către S.C. Consult Lor-Ena S.R.L, Ţinând cont de referatul cu nr.1039/ 21.01.2016 întocmit de către ing.topograf, Ciuruş Mariana, e În conformitate cu prevederile art.7, 8 din Legea 82/1991,r3, a contabilităţii, În temeiul art.36 alin 5 litb, alin. 5 lit.b, art.123 alin.1 şi ale art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, vw A HOTARA ŞTE Art.1. Se aprobă raportul de evaluare al terenului pentru cale ferată cuprins în C.F. nr.416647 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 416647, cu suprafața de 10.834 mp, aflat în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă în vederea stabilirii valorii de inventar. Art.2. Valoarea de înregistare în inventar va fi de 49.104lei.

10 '304d 3a „VOINHALIMOd, VaIVI t TINTE PI HAIŢEOIȚIȚED) erpour no JUDAȚOSgE e PP PP Up mmnuourexo IIOUSNS PUII UŢ II Gad To Sai TIT! a evo de tt too e. XI IN TIT Dn N OLS | STI? i a sos a d ŞI e o se. Banii popi! mos UI sep (8)ynospu . EET .. (eu- a) Pra VINYWOX VUVOSINII NIG „VIINATIITOĂ 076),

DIC RSI N, Re E SANI ERE N i e m AN i NAT ZA TR = > CE p arii AS, RANG sacii fana ci FANE RE ca a ip ON RAT Sa ASA, PS = al n pb CATE dee sa ap MHEORGHEPERSOANĂ FIZI cal AS ai date ii AGE VII ppt ANII patit — : FACERI, TR tin al Csi SARACI, Toti RE ALA a qui; it co cazan aaa E = i SEACA za a CES ga Di, pis act a ip a A aa a pa pusa! ut pis a tri e e AGENT CU = b dt lise E CIA TEA TOS Tita a ră CATIA GG: pi IE ME CES CEI Es ICI CATEDRE = E fi AT EA, a sl a ti 5 E aa si E, EAT Pau E Ta N A fe 25: STIA Fr a ALE GE i iza FITE RUE UT DANEZ A E aa apostila TITRARI EA : ASE = 2 i „sat _ Aia a NE, = E amanet a ara iara tt ar a aa e pr oa ti Aaaa ar a Ra da a ana

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA ECONOMICĂ COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI PRIMAR SC2016- 6918 /21.03.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu

numerele cadastrale 438063,438064,438065,438066,438067,436956

Se propune spre analiză comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Raportul de Evaluare pentru estimarea valorii terenurilor din coridorul de cale ferată care legă “Depozitul OMV PETROM Timişoara cu Halta CFR Semenic Giroc”,înaintat de către S.C. Proiect Consulting GSI S.R.L. cu numărul SC 2016-600/09.02.2016 pentru terenurile înscrise în cartea funciară nr. 436965 şi top 436965 cu suprafaţa de 12214 mp, carte funciară 438063, Top 438063 cu suprafaţa de 4752 mp, cartea funciară 438065, TOP 438065 cu suprafaţa de 2565 mp, cartea funciară 438067, Top 438067 cu suprafaţa de 48029 mp şi terenurile dobândite de către Municipiul Timişoara, prin HCL 24/02.02.2016, ca urmare a renunţării dreptului de proprietate de către OMV PETROM Timişoara prin HCL 572/18.12.2015 şi înscrise în cărţile funciare nr. 438066 Timişoara, cu nr. top. 438066 şi suprafaţa de 252 mp, respectiv CF nr. 438064 Timişoara, cu nr. top. 438064 şi suprafaţa de 574 mp şi având proprietar Municipiul Timişoara. Parcelele de teren pentru calea ferată au fost înscrise provizoriu ca domeniu public al Municipiului Timişoara, în baza HCL 468/24.09.2013 prin care s-a aprobat operaţiunea de primă înscriere a parcelelor respective, conform Legii 7/1996 actualizată, art.41, alin(1), şi ulterior dezmembrate, iar pentru parcelele evidenţiate în cărţile funciare nr. 438066 Timişoara, cu nr. top. 438066 şi suprafaţa de 252 mp, respectiv CF nr. 438064 Timişoara, cu nr. top. 438064 şi suprafaţa de 574 mp au fost aprobate prin HCL 24/02.02.2016. Prin adresa numărul CT2016-600/15.02.2016, Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru a solicitat promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea Raportului de Evaluare înaintatde către S.C. Proiect Consulting GSI S.R.L în vederea stabilirii valorii de inventar pentru terenurile aflate în coridorul de cale ferată care legă “Depozitul OMV PETROM Timişoara cu Halta CFR Semenic Giroc”.

Terenurile, domeniul public al Municipiului Timişoara, sunt evidenţiate în baza Legii 82/1991 în contabilitatea mijloacelor fixe în conturi specifice urmând a fi înregistrate în bilanţul contabil, reflectând astfel situaţia reală a elementelor patrimoniale.

Faţă de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care se aprobă:

1. Însuşirea Raportului de Evaluare nr. SC 2016-600/15.02.2016 întocmit de SC PROIECT CONSULTING GSI S.R.L. pentru terenurile înscrise în cărţile funciare cu nr. Top. 438063,438064,438065,438066,438067,436956 conform Anexei care va face parte integrantă din Hotărâre.

Director, Responsabil compartiment,

Direcţia Economică Slaviţa Dubleş

Smaranda Haracicu

Întocmit,

Mariana Roman

 

 

 

AVIZAT,

SERVICIUL JURIDIC