Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/26.02.2008 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 67/26.02.2008
privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2008 - 3176/19.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata;
În baza art.36 alin.(2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata;
În baza art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicata ;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune privind instiintarile depuse de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural a municipiului Timisoara faţă de ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat care intentioneaza sa vinda apartamente , garaje , teren aferent acestora , care fac parte din imobile inscrise in Lista monumentelor istorice ( O.M.C.C nr. 2314/2004 ) , sectiunea Timisoara.
Pentru aceste situatii se imputerniceste Directia Patrimoniu , Serviciul Administrare Imobile pentru a da raspuns fiecarei instiintari sau oferte , in parte , in cazul neexercitarii dreptului de preemtiune.

Art.2: In ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune privind instiintarile depuse de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural a municipiului Timisoara fata de ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat care intentioneaza sa vinda cladiri cu mai multe apartamente , terenuri libere de constructii , spatii cu alta destinatie decit aceea de locuinta , care fac parte din imobile inscrise in Lista monumentelor istorice ( O.M.C.C nr. 2314/2004 ) , sectiunea Timisoara , Directia Patrimoniu va prezenta fiecare instiintare in parte , cu propunerea executivului , Consiliului Local al municipiului Timisoara , care va hotari pentru fiecare situatie in parte.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA PATRIMONIU Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE NR. ............................/ 18.02.2008

R E F E R A T

privind exercitarea / neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat , care intentioneaza sa vinda , imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice

Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. Monumentele istorice aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata. Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului roman, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor ( Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural al municipiului Timisoara ) , pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit Legii nr. 422/2001, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează sa vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită prin ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor. În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu isi exercita dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7) din lege , acest drept se transfera autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile. Avind in vedere numeroasele instiintari inregistrate la Directia Patrimoniu de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural a municipiului Timisoara , de neexercitare a dreptului de preemtiune la intentia de vinzare din partea proprietarilor persoane fizice sau juridice de drept privat , a unor imobile ( apartamente , garaje , teren aferent acestora ) la pretul de piata ; Avind in vedere ca achizitionarea acestor imobile ( apartamente , garaje , teren aferent acestora ) la pretul de piata , din punct de vedere economic nu prezinta interes deoarece ulterioara lor valorificare s-ar face la un pret de expertiza care este cu mult mai mic decit pretul de piata; In cazul in care instiintarea exercitarii dreptului de preemtiune se refera la imobile ( cladiri cu mai multe apartamente ) sau terenuri libere de constructii sau spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta , exercitarea dreptului de preemtiune va fi supusa Consiliului Local motivat de faptul ca prin achizitionarea unor astfel de imobile , unele ar

2

putea dobindi destinatia de gradinita , scoala , asezaminte socio- culturale sau de interes public;

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

P R O P U N E R E :

1. Consiliul Local al municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune privind instiintarile depuse de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural a municipiului Timisoara fata de ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat care intentioneaza sa vinda apartamente , garaje , teren aferent acestora , care fac parte din imobile inscrise in Lista monumentelor istorice ( O.M.C.C nr. 2314/2004 ) , sectiunea Timisoara. Pentru aceste situatii se imputerniceste Directia Patrimoniu , Serviciul Administrare Imobile pentru a da raspuns fiecarei instiintari sau oferte , in parte , in cazul neexercitarii dreptului de preemtiune. 2 . In ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune privind instiintarile depuse de catre Ministerul Culturii si Cultelor sau Directia pentru Cultura , Culte si Patrimoniul Cultural a municipiului Timisoara fata de ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat care intentioneaza sa vinda cladiri cu mai multe apartamente , terenuri libere de constructii , spatii cu alta destinatie decit aceea de locuinta , care fac parte din imobile inscrise in Lista monumentelor istorice ( O.M.C.C nr. 2314/2004 ) , sectiunea Timisoara , Directia Patrimoniu va prezenta fiecare instiintare in parte , cu propunerea executivului , Consiliului Local al municipiului Timisoara , care va hotari pentru fiecare situatie in parte. DIRECTOR, SEF SERVICIU Ec. NICUŞOR C-TIN MIUŢ ing. CALIN N. PIRVA AVIZAT ŞEF SERVICIU JURIDIC, Cj. MIRELA LASUSCHEVICI