keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 548/20.12.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-32002 din data de 19.12.2017 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din 19.12.2017 - anexa la raportul de specialitate nr.32002/19.12.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.165/2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a ) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: ROF.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CAPITOLULI DISPOZIŢII GENERALE L1 Primăria Municipiului Timişoara Art.1 Primarul, viceprimari, administratorul public, secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Municipiului Timişoara", care aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale comunității locale. 1.2. Misiunea Primăriei Municipiului Timişoara Art.2 Să creeze şi să ofere cetăţenilor Municipiului Timişoara şansa dezvoltării, împlinirii personale şi profesionale. Art.3 Să dezvolte şi să mențină infrastructura oraşului, mediul economic, social, edilitar şi natural la nivelul exigenţelor marilor aglomerări urbane. Art.4 Să susţină şi să contribuie la buna funcţionare a sistemelor de transport, utilităţi publice, asistenţă socială, sănătate, învăţământ, informare şi educaţie, promovare a culturii şi artei, promovare a sportului şi a mijloacelor de divertisment. Art.5 Să încurajeze dezvoltarea comunităţii pentru a oferi siguranţă, confort şi servicii diversificate adresate unei multitudini de stiluri de viaţă, respectând libertatea opţiunilor cetăţenilor săi şi venind în întâmpinarea acestora. 1.3. Principii — Linii directoare în activitate 1.3.1 Legalitatea Art.6 Supremaţia Constituției şi a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate desfăşurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii. 1.3.2 Interesul public Art.7 Prioritatea interesului public: interesul public, expresie a necesităţilor colective, este mai presus decât interesul personal al angajaților Primăriei Municipiului Timişoara în exercitarea funcţiei publice. 1.3.3 Egalitatea de tratament Art.8 Asigurarea egalității de tratament a cetațenilor în fața instituțiilor publice: angajații Primăriei Municipiului Timişoara au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare; 1.3.4 Deschiderea şi transparenţa Art.9 Deschiderea si transparența:activitățile desfăşurate de angajații Primăriei Municipiului Timişoara în exercitarea funcției lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetățenilor. 1.3.5 Excelenţa Art.10 Primăria Municipiului Timişoara urmăreşte excelența în tot ceea ce îşi propune să realizeze prin Performanță, Eficacitate şi Eficienţă. 1.3.6 Performanţa Art.11 Obiectivele pe care şi le propune trebuie să răspundă cerinţelor, necesităţilor prezente şi anticipate ale cetăţenilor şi comunităţii, să fie mai ambiţioase decât ale altor entităţi similare şi să reprezinte un progres faţă de propria activitate din trecut. 1.3.7 Eficacitatea Art.12 Organizaţia trebuie să-şi atingă obiectivele. 1.3.8 Eficienţa Art.13 Organizaţia trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

1.4 Principii privind conduita 1.4.1 Integritatea Art.14 Integritatea înseamnă sinceritate, consecvență şi responsabilitate în toate acţiunile întreprinse sau coordonate. Angajaţilor Primăriei Municipiului Timişoara le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție. 1.4.2.Cinstea şi corectitudinea Art. 15 În realizarea atribuțiilor de serviciu şi în exercitarea funcției publice, angajații Primăriei Municipiului Timişoara trebuie să fie de bună credință. 14.3 Atitudinea orientată spre cetățean Art.16 Atitudinea orientată spre cetăţean presupune identificarea cerinţelor şi necesităţilor beneficiarilor externi (cetăţeni sau persoane juridice) şi interni. Ea presupune îndeplinirea acestor cerinţe şi necesităţi dar şi obţinerea satisfacţiei beneficiarului. Amabilitatea, bună-voinţa şi buna-credința trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de îndeplinirea cerinţelor clientului. Art.17 Funcţionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, in scopul realizării competențelor instituției publice. Art.18 Atitudinea orientată spre cetățean presupune, în condițiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menține încrederea comunității în integritatea, imparțialitatea si eficacitatea autorităților şi instituţiilor publice. 1.4.4 Profesionalismul Art.19 Profesionalismul înseamnă responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine şi conştiințiozitate. Un comportament profesionist presupune utilizarea cunoştinţelor pentru urmărirea riguroasă a obţinerii rezultatului aşteptat, asigură predictibilitatea rezultatelor individuale şi inspiră încredere. 1.4.5 Imparţialitatea şi independenţa Art.20 Imparţialitatea şi independenţa presupun adoptarea unei atitudini obiective, neutre faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea funcţiei publice. 1.4.6 Spiritul de echipă Art.21 Spiritul de echipă presupune implicare în efortul realizat, respectul şi absenţa discriminării în relaţia cu ceilalți membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale, comunicare şi colaborare excelente în urmărirea obiectivelor comune. 1.4.7 Loialitatea Art.22 Angajaţii Primăriei Municipiului Timişoara au obligatia de a apara în mod loial prestigiul instituției în care lucrează , precum şi de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 1.4.8 Libertatea gândirii şi exprimării Art.23 In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajații Primăriei Municipiului Timişoara au obligația de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției. Art.24 În activitatea lor, angajații Primăriei Municipiului Timişoara au obligația de a respecta libertatea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 1.4.9 Confidenţialitatea Art.25 Angajaţii Primăriei Municipiului Timişoara au datoria să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; Art.26 Normele de conduita profesională sunt prezentate detaliat în Codul de Etică şi Integritate al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL II CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SECȚIUNEA I: PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art. 27(1) Primarul Municipiului Timişoara îndeplineşte o funcţie de autoritate publică El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. (2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Art.28 - Primarul reprezintă Municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiție. Art.29 - În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Art.30 - În baza prevederilor art.63 din legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată, actualizată şi republicată, Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 1. Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: a) Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; b) Asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; c) Atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; 2. Atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul local, şi anume: a) Prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara; b) Prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 6) Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului timişoara şi le supune aprobării Consiliului Local; 3. Atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume: a) Exercită funcţia de ordonator principal de credite; b) Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; 6) Iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Timişoara; d) Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume: a) Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; b) Ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; c) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. A-d; d) Ia măsuri pentru asiguarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. A-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara; e) Numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; f) Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative; h) Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. S.Alte atribuţii stabilite prin lege. SECŢIUNEA A-II-A : VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art.32 (1) Municipiul Timişoara are 2 Viceprimari. Aceştia sunt subordonați Primarului şi înlocuitori de drept ai acestuia. (2) Primarul deleagă Viceprimarilor exercitarea atribuțiilor ce le revin. B) Viceprimarii răspund de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care le-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA A III -A ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.33 Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul Municipiului Timişoara, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Art. 34 Primarul poate delega către Administratorul Public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. SECŢIUNEA IV-A: SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art.35 Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Art.36 (1) În conformitate cu legea nr. 286/2006 - pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Secretarul Municipiului Timişoara îndeplineşte următoarele atribuţii: a) Avizează, pentru legalitate, Dispoziţiile Primarului şi Hotărârile Consiliului Local; b) Participă la şedinţele consiliului local; c) Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi între aceştia şi Prefect; d) Organizează arhiva şi evidenţa statistică a Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului; e) Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. C, în condiţiile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; 8) Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; h) Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local, de Primar. (2) Secretarul municipiului Timişoara răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL III APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECȚIUNEA I: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Art.37 - Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexată la prezentul regulament. Art.38 - Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele: 1. DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL 1.1. Compartimentul Arhivă 1.2. Compartimentul Administrare Fond Funciar 1.3. Serviciul Autoritate Tutelară 14. Serviciul de Administraţie Locală 1.5. Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni 1.5.1. Biroul Managementul Documentelor 2. DIRECŢIA ECONOMICĂ 2.1. Serviciul Buget 22. Biroul Finanţare Școli 2.3. Biroul Contabilitate 24. Biroul Evidenţa Patrimoniului 3. DIRECȚIA EDILITARĂ 3.1. Compartimentul Secretariat 3.2. Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice 3.2.1.Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii 3.2.2. Compartimentul Termoficare, Rețele de gaz 3.3. Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă 3.3.1. Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje 3.3.2. Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă 3.3.3.Compartimentul Realizare, Întreţinere, şi Reparare Drumuri, Trotuare şi Parcaje Intrainstituţionale ale Municipalității 3.4. Serviciul Transport 3.4.1.Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei 3.4.2.Biroul Monitorizare Trafic 3.5. Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, Termoficare, Rețele de gaz, Reţele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii, Transport) 3.5.1. Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare 3.5.2. Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare 4. DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ 4.1. Serviciul Certificări şi Autorizări 42. Compartimentul Atelier de Urbanism 43. Compartimentul Management Documente, Arhivare şi Statistică 44. Compartimentul Monitorizare şi Control Urbanistic 45. Biroul Banca de Date Urbană 46. Biroul Avizare Conformităţi Pug/ Pud/ Puz 4.7. Compartimentul Spaţii Publicitare 48. Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Naţională şi Locală 4.8.1. Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu 4.8.2. Biroul Eficientizare Energetică Blocuri

4.8.3. Biroul Proiecte Diverse 4.84. Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaționare cu Mediul Economic 49. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte 4.10. Biroul Construcții-Instalaţii 5. DIRECŢIA EVIDENŢA PERSOANEI 5.1. Serviciul Evidenţa Persoanelor 52. Serviciul Stare Civilă 6. DIRECŢIA DE MEDIU 6.1. Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu 6.2. Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă (inclusiv Parcul Copiilor) 6.3. Compartimentul Grădina Zoologică 1. DIRECŢIA COMUNICARE-RELAȚIONARE 7.1. Biroul Comunicare 7.1.1. Compartimentul Comunicare electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) 7.1.2. Compartimentul Monitorul Primăriei 7.1.3. Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice 7.1.4. Compartimentul Centrul de Informare Turistică 7.2. Biroul Relaţii Internaţionale 8. DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 8.1. Biroul Locuinţe 8.2. Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare 8.3. Biroul Cladiri-Terenuri 84. Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie 9. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 10. SERVICIUL JURIDIC 10.1. Biroul Contencios 10.2. Biroul Consultanţă Juridică 11. SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE 12. SERVICIUL RESURSE UMANE 12.1.Compartimentul Protecţia Muncii 12.2. Compartimentul Evidenţă Personal 12.3. Compartimentul State de Plată 12.4. Compartimentul Perfecţionare Profesională 12.5. Compartimentul Securitate în Muncă 13. BIROUL SPORT-CULTURĂ 13.1 Compartimentul Sport 13.2 Compartimentul Cultură 14. BIROUL AUDIT 15. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII 16. CORPUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI 17. BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂŢI COMERCIALE 18. BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECŢIE ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 19. BIROUL LOGISTICĂ 20. BIROUL SALUBRIZARE 21. COMPARTIMENTUL SERVICII INFORMATICE 22. COMPARTIMENTUL MONUMENTE 23. COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ 24. COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVĂ

25. COMPARTIMENTUL RELAŢIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE 26. UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 27. BIROUL CABINET PRIMAR 27.1. Compartimentul Secretariat 27.2. Compartimentul Protocol 27.3. Compartimentul Relații Locale, Regionale şi Naţionale 27.4. Compartimentul Consilieri Personali Primar SECȚIUNEA A-II-A : ATRIBUȚII PRINCIPALE LATRIBUȚII COMUNE FUNCȚIILOR DE CONDUCERE ȘI FUNCȚIILOR DE EXECUŢIE: Art.39 Toți angajații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, atât cu funcții de conducere, cât şi de execuţie, au anumite atribuții comune, după cum urmează: a) Urmărirea respectării şi punerii în aplicare a legislaţiei specifice domeniului de activitate; b) Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la domeniul său de activitate, întocmirea rapoartelor de specialitate şi/sau emiterea avizelor în procesul elaborării proiectelor de hotărâri ; c) Elaborarea proiectelor de dispoziții şi a referatelor care stau la baza acestora, cu privire la domeniul său de activitate; d) Aplicarea şi respectarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale, în scopul funcţionării optime şi în conformitate cu cerințele legale ale sistemelor de management al calităţii și de control intern managerial implementate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; e) Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor cuprinse în Programul de Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial şi a deciziilor Comisiei de Monitorizare; f) Participarea la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la activitatea desfăşurată; £) Monitorizarea şi evaluarea sistemică a riscurilor în vederea stabilirii formelor de control intern corespunzătoare în activitatea specifică şi care să conducă la minimizarea riscurilor inerente; h) Asigurarea aducerii la îndeplinire a acţiunilor preventive, a corecţiilor şi a acţiunilor corective; i) Colaborarea la întocmirea programului anual al achiziţiilor publice; j) Colaborarea la întocmirea programului de investiţii anual şi multianual; k) Colaborarea la elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor şi a rectificărilor bugetare; 1) Comunicarea necesarului de tehnică de calcul şi soft şi a solicitărilor de dezvoltare a sistemelor informatice existente; contribuirea la toate etapele de realizare şi implementare a acestora;comunicarea documentaţiilor aferente aplicaţiilor informatice achiziţionate direct; m)Participarea în comisiile înfiinţate prin dispoziţii ale Primarului sau Hotărâri ale Consiliului Local; n) Arhivarea documentelor create şi gestionate, conform nomenclatorului arhivistic; 0) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în vederea realizării activităţilor specifice şi a atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii şi a instituției; p) Identificarea riscurilor de corupție şi a vulnerabilităților structurii organigramice din care fac parte şi/sau pe care o conduc, pentru fiecare dintre atribuțiile stabilite în sarcina structurii şi activităţile desfăşurate de aceasta, evaluarea acestora printr-o analiză multicriterială, identificarea măsurilor de prevenire şi/sau remediere; q) Aducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care derivă din aplicarea legislației în vigoare, a procedurilor aprobate și a fişei postului în domeniul său de activitate; aducerea la îndeplinire, în termen, a sarcinilor încredințate de şefii ierarhici superiori; HU. ATRIBUȚII ALE FUNCȚIILOR DE CONDUCERE (Director General, Director executiv, Șef Serviciu, Şef Birou)

Art. 40 Funcţiile de conducere în cadrul aparatului propriu al Primarului sunt următoarele: Director General, Director executiv, Șef Serviciu, Şef Birou. Art.41 Pentru structurile de tip compartiment se poate nominaliza un responsabil/coordonator al activității acesteia, care va prelua parțial sau total, în funcţie de delegarea de competență atribuțiile si responsabilitatile funcţiei de conducere. Art.42 Directorul General, Directorul executiv, Şeful Serviciului și Șeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele atribuții principale: a) Asigură realizarea unui management eficient şi eficace în domeniului său de activitate; b) Conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate, dând dovadă de imparțialitate în relația cu angajații; c) Elaborează şi propune spre aprobare politici, strategii, planuri, programe şi proceduri în domeniul său de activitate. d) Stabileşte obiective specifice SMART și indicatori de performanță relevanți pentru structura pe care o conduce şi asigură realizarea acestora. e) Crează şi menţine un sistem eficient de management al riscurilor în domeniul său de activitate, astfel încât realizarea activităților şi atingerea obiectivelor să nu fie afectată de materializarea acestora. A Identifică amenințările/vulnerabilităţile prezente în cadrul activităților curente din domeniul său de activitate care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupție şi fraude, stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru a preveni aceste fapte. g) Asigură respectarea procedurilor în vigoare de către structura pe care o conduce; h) Asigură organizarea controlului intern cu privire la activitățile subordonate. i) Asigură întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; D Asigură păstrarea în bune condiții a documentelor; III. RESPONSABILITĂȚI ALE FUNCȚIILOR DE CONDUCERE Art.43 Directorul General, Directorul executiv, Şeful Serviciului şi Șeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele responsabilități principale: a) Răspunde de realizarea unui management eficient şi eficace în domeniului său de activitate; b) Răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile subordonate; c) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuțiilor şi sarcinilor ce îi revin potrivit legii, fişei postului, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; A Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite; g) Răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; răspunde de păstrarea în bune condiții a documentelor; IV. AUTORITATEA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE (competenţe): Art.44 Directorul General, Directorul executiv, Şeful Serviciului şi Şeful Biroului, indiferent de structura din care face parte, are următoarele competențe principale: a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Evalueaza performantele profesionale ale personalului din subordine;

c) Propune programe de instruire si perfecţionare profesionale; d) Propune si elaboreaza proceduri pentru activitățile structurii sale specifice şi ale instituției în general; e) Semnalează conducerii instituţiei problemele deosebite despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul propriu. UI.ATRIBUŢII ALE SUBDIVIZIUNILOR STRUCTURII ORGANIZATORICE Art. 45 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului are în cuprisul său mai multe subdiviziuni de tipul direcțiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor, denumite în continuare structuri organigramice (reprezentate în organigramă), după cum urmează: 1. DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL 1.1. Compartimentul Arhivă a) Iniţierea şi organizarea activității de întocmire a nomenclatorului dosarelor, asigurarea legăturii cu arhivele naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmărirea modului de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor; b) Verificarea şi preluarea de la compartimente a dosarelor constituite; întocmirea inventarelor pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigurarea evidenţei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă; c) Asigurarea secretariatului comisiei de selecţionare, convocarea comisiei în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmirea formelor cerute de lege pentru confirmarea lucrării de către arhivele naţionale, asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare; d) Cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare; e) Imprumuta si evidenţiaza documentele împrumutate compartimentelor creatoare; verificarea integrității documentelor împrumutate la restuire şi reintegrarea la fond; f) Organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor arhivelor naţionale, menţinerea ordinii şi asigurarea curăţeniei în depozitul de arhivă, informarea conducerii instituției şi luarea măsurilor în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei; g) Punerea la dispoziţia delegatului arhivelor naţionale a tuturor documentelor solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; h) Pregătirea documentelor cu valoare istorică şi a inventarelor acestora în vederea predării la arhivelor naţionale conform prevederilor legii arhivelor naţionale; 1.2 Compartimentul administrare fond funciar a) Asigurarea culegerii şi înscrierii datelor în registrele agricole ale Municipiului Timişoara, ţinerea la zi a acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii; 10

b) Asigurarea pregătirii şi organizarea recensământului general agricol; c) Eliberarea de atestate de producător şi carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol, diferite adeverinţe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme (folosinţă, arendă), cu privire la animalele crescute în gospodăriile populaţiei; eliberarea titlurilor de proprietate şi a Ordinelor Prefectului emise în baza legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare; eliberarea copiilor xerox ale documentelor de fond funciar (dosare, schițe); d) Înregistrarea contractelor de arendare pe raza municipiului Timişoara; e) Asigurarea afişării la vedere publică a situaţiilor privind stadiul aplicării legii fondului funciar, a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, a listei preemptorilor şi a comunicărilor de acceptare a ofertelor de vânzare; f) Soluționarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor ; g) Verificarea si confirmarea situatiei revendicarilor terenurilor şi formularea de răspunsuri cu privire la aceste solicitări; h) Punerea în aplicare a legii fondului funciar; verificărea dosarelor depuse în vederea reconstituiri şi constituirii dreptului de proprietate; verificarea pe teren a amplasamentelor solicitate; punerea în posesie a celor îndreptăţiți; i) Activitati de prevenire şi combaterea bolilor infecto-contagioase de mare difuzibilitate la animale ; j) Monitorizarea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate în cadrul compartimentului, a activităţilor desfăşurate de prestatorii de servicii, păstrarea evidenţei lucrărilor executate de către aceştia în vederea stabilirii conformităţii lor cu prevederile din propunerea tehnică şi caietul de sarcini; 1.3 Serviciul autoritate tutelară a) Efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanţelor de judecată sau a cabinetelor notariale privind exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor, stabilirea pensiei de întreţinere sau a unui program de vizitare pe seama minorilor, stabilirea filiaţiei şi încuviinţare purtare nume minor; b) Consilierea şi asistarea persoanelor vârstnice în faţa notarului public, în vederea încheierii contractelor de întreţinere; efectuarea anchetei sociale la domiciliul persoanei vârstnice şi al întreţinătorului. c) Consilierea părților contractului de întreţinere, în cazul nerespectarii clauzelor contractuale. d) Promovarea de acţiuni judecătoreşti de reziliere a contractelor de întreţinere, în cazul în care nu s-a reuşit concilierea părţilor. e) Interventii în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată care vizează interesul minorilor sau altor persoane lipsite de discernământ. f) Rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, ale asociaţiilor de proprietari, ale organelor de poliţie, cât şi ale spitalelor de psihiatrie cu privire la problemele ce ţin de natura serviciului . g) Întocmirea actelor administrative si a documentatiilor cu privire la autorizările de acte juridice ce privesc minorii şi persoanele puse sub interdicţie pe cale judecătorească şi la numirea curatorului special, în baza delegării acestor atribuţii de către instanţa de tutelă, conform legislaţiei în vigoare. h) Efectuarea de anchete sociale pentru minorii care au comis fapte penale, în vederea expertizării psihiatrico-legale, la cererea unității sanitare de specialitate; i) Asistarea minorilor în vârstă de până la 14 ani care au calitatea de martori în faţa organelor de cercetare penală; j) Efectuarea de anchete sociale cu privire la persoanele condamnate care au depus cerere de întrerupere a executării pedepsei sau de grațiere, la solicitarea instanței de judecată. k) Efectuarea de anchete sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei, întocmirea inventarului cu bunurile persoanei reprezentate şi efectuarea controalelor periodice , la solicitarea instanţei de tutelă ; aprobarea dărilor de seamă în urma verificării cheltuielilor efectuate de tutori sau curatori cu privire la întreţinerea persoanelor reprezentate. Hi

Efectuarea verificărilor ce se impun, la solicitarea instanţei de tutelă, cu privire la numirea şi înlocuirea tutorilor/curatorilor. m) Monitorizarea minorilor asupra cărora s-a instituit tutela prin instanţa de judecată, precum şi a celor asupra cărora s-a instituit curatela în vederea ridicării pensiei de urmaş . n) Participarea la internări voluntare /nevoluntare ale persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi psihice, în colaborare cu medicul de familie, organele de poliţie şi cu serviciile sociale, după efectuarea cercetărilor prealabile pe teren şi întocmirea documentaţiei; o) Efectuarea de anchete sociale cu privire la obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului şi a stimulentului de inserţie; p) Efectuarea de anchete sociale cu privire la acordarea alocaţiei de stat pentru copii; q) Efectuarea de anchete sociale la solicitarea unităţilor sanitare de specialitate cu privire la persoanele pentru care a fost luată măsura internării într-un institut medical de specialitate, până la însănătoşire. r) Întocmirea de proiecte de dispoziţii şi a documentației care stă la baza acestora, cu privire la autorizarea schimbării pe cale administrativă a numelui minorului, în situaţia în care părinţii nu se înţeleg; s) Întocmirea actelor administrative si a documentației care stă la baza acestora, cu privire la numirea curatorului special ; t) Efectuarea cercetărilor solicitate de instanaţa de judecată în dosarele ce au ca obiect declararea judecătorească a dispariției sau a morţii; u) Întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare privind minorii cărora li s-au acordat beneficii sociale —alocaţie lunara de plasament. v) Asigurarea asistenței juridice a cetăţenilor pentru soluţionarea problemelor acestora ( acţiuni de punere sub interdicţie pe cale judecătorească a persoanelor cu dizabilităţi psihice, exercitarea autorității părinteşti şi stabilire domiciliu minor, reglementare program de vizitare, etc.) 1.4 Efectuarea deplasărilor pe teren în vederea efectuării cercetărilor ; 1.5 Serviciul de Administraţie Locală a) Evidenţierea si comunicarea / publicitatea actelor administrative emise de Primarul Municipiului Timisoara si a celor adoptate de Consiliul Local ; b) Întocmirea de rapoarte semestriale privind modul de aducere la îndeplire a dispozițiilor; c) Prelurea proiectelor de hotărâre şi urmărirea respectării legalității acestora; d) Indeplinirea procedurilor de convocare a consilierilor locali la şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate şi în plen; e) Organizarea şi asigurarea asistenței şedinţelor Consiliului Local ; întocmirea notei de constatare prin care clarifică din punct de vedere juridic unele aspecte rezultate din materialele întocmite de compartimentele de specialitate; f) Întocmirea avizelor comisiilor,procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor pe domenii de specialitate; corespondenţa / publicitatea acestora; g) Întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor în plen şi asigurarea publicitatii acestora; h) Redactarea hotărârilor consiliului local ; i) Publicarea anunţului privind organizarea dezbaterilor publice,primirea de propuneri/sugestii/ opinii ale persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ, participarea la dezbaterile publice , întocmirea procesului-verbal al dezbaterilor, publicarea dez şi comunicarea cu iniţiatorului proiectului, întocmirea de rapoarte anuale privind transparența decizională; j) Păstrarea în condiţii de securitate listele electorale permanente; k) Asigurarea îndeplinirii procedurilor şi exercitarea atribuțiilor privind organizarea alegerilor, referendumurilor şi a recensămintelor, potrivit competențelor stabilite de lege, şi anume: primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste şi le transmite celor care au întocmit listele; efectuează copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare; 12

delimitează secţiile de votare şi le transmite prefectului în termenul prevăzut de lege; asigură amenajarea corespunzătoare a secţiilor de votare; predă pe bază de proces - verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „„ votat ,„, precum şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare; asigură condiţiile necesare consultării de către cei interesaţi a copiilor de pe listele electorale permanente la sediul primăriei şi la sediile secţiilor de votare, etc; ]) Actualizarea permanentă a registrului electoral; m) Participarea prin membrii desemnați, la şedinţe ale comisiei de negociere ; punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la prevederile legii nr. 550/2002; n) Participarea la ședințele comisiei de avizare a adunărilor publice și întocmirea lucrărilor necesare desfăsurării acestora: primirea materialelor, redactarea ordinii de zi, convocarea membrilor comisiei, întocmirea avizelor şi comunicarea acestora petenților; o) Invitarea persoanelor interesate la şedinţele la care sunt implicati în organizare; p) Tinerea evidenţei monitoarelor oficiale — în format electronic — şi asigurarea aducerii acestora la cunoştinţa compartimentelor interesate; q) Asigurarea evidenţei şi actualizarea datelor privind aleşii locali, gestionarea registrului declarațiilor de avere şi declarațiilor de interese, publicarea și arhivarea declarațiilor de avere şi a declarațiilor de interese în colaborare cu compartimentul comunicare electronică; întocmirea pontajului consilierilor locali şi colaborează cu serviciul resurse umane în vederea asigurării plății indemnizaţiei consilierilor locali; r) Înregistrarea corespondenței ce intră la cabinetul secretarului şi ţinerea evidenţei opisurilor documentelor semnate de Secretar; s) Asigurarea audienţelor la cabinetul Secretarului, înregistrarea petenților şi a tipului problemei în registrul de audiențe şi întocmirea notelor de audiențe; t) Înregistrarea solicitărilor transmise pe fax /mail la cabinetul Secretarului; u) Asigurarea păstrării documentelor create în cadrul serviciului, protecția şi folosirea acestora, inventarierea şi pregatirea pentru arhivare ; v) Arhivarea, cu termen permanent, a Hotărârilor Consiliului Local şi a Dispozițiilor Primarului Municipiului Timişoara. w) Colaborarea cu compartimentul de comunicare electronică la actualizarea informațiilor inserate în portalul primăriei , referitor la secţiunile hotărâri consiliul local, dispoziţii normative primar ,„ procese- verbale ale şedinţelor consiliului local, minute ale şedinţelor dezbaterilor publice, declarații de avere și de interese aleşi, a căror publicitate se impune, etc; 1.6 Serviciul relaţionare directă cu cetățeni a) Asigurarea relației cu cetățenii/petenții prin informarea şi consilierea acestora cu informaţii de interes general şi particular legate de activitatea instituției, folosind aplicația Docs Connect/Lotus, Legis, Monitorul Oficial online, pagini web ale instituțiilor publice, informații din mass-media şi rețele de socializare, internet. b) Verificarea şi înregistrarea actelor/petiţiilor/cererilor/sesizărilor/documentațiilor preluate de la petenți, persoane fizice sau juridice,organe de control, în sistemul informatic integrat de management al documentelor Docs Connect/Lotus; distribuirea, în vederea rezolvării, către structurile organigramice. c) Preluarea şi înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor referitoare la activitatea instituției şi a angajaților acesteia, inclusiv cele ale avertizorilor publici, în sistemul informatic integrat de management al documentelor Docs Connect/Lotus; distribuirea, în vederea rezolvării, către structurile organigramice. d) Îndrumarea, consilierea şi sprijinirea asociaților de proprietari conform prevederilor Legii 230/2007 a asociaților de proprietari. e) Înmânarea şi eliberarea citaţiilor şi ale altor acte de procedură în condiţiile Noului Cod de Procedură Civilă; la expirarea termenului prevăzut de lege, returnarea la instanţele de judecată a citaţiilor/adreselor/actelor de procedură şi a procesului verbal aferent. 13

f) Asigurarea înscrierii în audienţă a cetăţenilor , pe structuri şi problematici, conform reglementărilor interne, gestionarea notelor de audienţe,participarea la audienţe, completarea registrelor de audienţă şi a notele de audienţă electronice, asigurarea corespondenţei sau a legăturii cu petenții. s) Verificarea stadiului de rezolvare al cererilor în “Sistemul de management al documentelor —Docs Connect” , la solicitarea beneficiarilor. h) Participarea la activitatea de relații cu publicul, informarea cetățenilor prin furnizarea pe loc a informațiilor de interes public solicitate verbal, punerea la dispoziţia cetăţenilor a formularelor tip conform Legii 544/2001 şi a altor formulare tipizate; i) Eliberarea de acorduri, avize, adeverinţe , certificate, autorizaţii, documentații aprobate sau respinse şi restituite, după caz, planuri, permise, atestate, formulare,alte acte/documente solicitate de petenți, persoane fizice şi juridice, prin cereri înregistrate în sistemul informatic integrat de management al documentelor Docs Connect/Lotus etc. j) Înregistrarea facturilor şi a documentelor conexe. k) Emiterea notelor de plată şi verificarea încasăriirii acestora în vederea gestionării creanţelor bugetare/fiscale, după caz. l) Îndeplinirea procedurii de publicitate a vânzării. 1.6.1 Biroul managementul documentelor a) Preluarea de corespondenţă la sediul Primăriei Municipiului Timişoara de la factorii poştali, firme de curierat, curieri ai judecătoriei, tribunalului, curţii de apel, poliţiei, de la executori judecătoreşti, poşta militară, curierii regiilor; distribuirea la compartimentele instituţiei; b) Preluarea de corespondenţă de la instituțiile cu care colaborează, prin deplasare pe teren; distribuirea la compartimentele instituţiei; c) Preluarea de corespondenţă de la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii , pe bază de semnătură, şi distribuirea la compartimentele instituţiei; d) Preluarea actelor care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local şi redistribuirea la Direcția Fiscală; e) Preluarea de adrese interne, referate, cereri concediu de odihnă, înştiințări de incapacitate de muncă, etc; distribuirea la compartimentele instituţiei; f) Introducerea în sistemul integrat de management al documentelor dox connect a solicitărilor de anchete sociale, la cererea poliţiei, a instanţelor judecătoreşti,a notarilor; g) Verificarea solicitărilor cetăţenilor înregistrate pe portalul PMT, înregistrarea şi repartizarea în funcţie de problematica acestora la compartimente; h) Preluarea, înregistrarea, centralizarea actelor de procedură de la instanţe şi executori judecătoreşti, redactarea centralizatoarelor pentru introducerea lor în flux şi predarea pe bază de semnătură; i) Întocmirea de procesele-verbale de afişare - dezafişare ; j) Afişarea la avizier a actelor de procedură; k) Redistribuirea citațiilor şi comunicărilor, publicațiile de vânzare 1134/2010 art 838; 1) Expedierea prin poştă şi poştă militară a corespondenței întocmită de compartimente; m) Asigurarea şi urmărirea circuitului documentelor în PMT şi între PMT şi instituții; n) Întocmirea documentației pentru inițierea procedurii de achiziție pentru prestarea de servicii poştale şi Urmărirea derulării contractului pentru „servicii poştale constând în preluarea, prelucrarea, transportul şi livrarea la destinatari a corespondenţei PMT. 2 DIRECŢIA ECONOMICĂ 14

2.1.Serviciul Buget a) Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform legii bugetului de stat şi legii finanţelor publice, pe baza propunerilor structurilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara transmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor; b) Primirea din partea structurilor de specialitate a prognozelor pe următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza legii finanţelor publice; c) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite, în conformitate cu legea finanţelor publice; d) Urmărirea fundamentării bugetului local, bugetului datoriei publice locale, întocmirea rectificărilor bugetului local, bugetului de venituri proprii şi bugetului de credite externe, realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru unitatea administrativ — teritorială; e) Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor, respectiv evidenţa contabilă sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului local; f) Întocmirea contului de execuţie al PMT (lunar, trimestrial, anual) prin centralizarea unităţilor subordonate (anexa la darea de seamă contabilă); g) Întocmirea situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru unităţile administrativ teritoriale subordonate, finanțate din bugetul local, venituri proprii, respectiv subvenţii de la bugetul de stat, conform O.M.F.P. nr. 166/2006, O.U.G. 48/2005, reglementate prin Legea 367/2005. h) Întocmirea notei justificative lunare privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pe seama bugetului local pe care le transmite către Direcţia Generală a Finanţelor Publice precum şi situaţia lunară privind finanţarea rambursabilă contractată direct sau garantată de unitatea administrativ teritorială, pe care o transmite Ministerului Finanţelor Publice; i) Colaborarea cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş privind execuţia bugetară, urmărirea plăţilor şi încadrarea în creditele bugetare aprobate. j) Urmărirea, aplicarea şi respectarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi a hotărârilor administraţiei publice locale legate de profilul activităţii de elaborare a bugetului; k) Participarea la întocmirea studiilor privind structura şi conţinutul bugetelor locale, la gestionarea surselor în limita creditelor alocate, la raportarea trimestrială a contului de execuţie a cheltuielilor; I) Întocmirea de analize privind cheltuielile curente şi de capital având în vedere angajamentele bugetare multianuale din anii anteriori şi de priorităţile anului pentru care se întocmeşte bugetul conform clasificaţiei bugetare; 2.2 Biroul Finanţare Şcoli a) Verificarea şi centralizarea lunară a execuțiilor bugetare la unitaţile de învaţământ şi întocmirea anexelor conform legii; b) Centralizarea situațiilor cu „Plăţi restante” şi „Furnizori neachitaţi” pentru bugetul local, venituri proprii şi componența acestora; ) Verificarea trimestriala a anexei 7 la bugetul local şi venituri proprii pentru fiecare unitate de e) Întocmirea la Bilanţul trimestrial a inaite soldurilor” din balanța centralizată a Biroului Finanţare Şcoli; întocmirea trimestriala a „Raportului explicativ” la Darea de seamă contabilă; f) Întocmirea documentele necesare (propunere, angajament, ordonanțare de plată, ordin de plată) pentru transferul sumelor alocate din bugetul local în conturile unităţilor de învăţamânt private; g) Întocmirea centralizărilor și deschiderilor bugetare cu privire la sumele privind stimularea,participarea în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 15

h) Elaborarea propunerii de buget pentru unitățile de învățământ şi repartizarea sumelor aprobate/rectificate prin bugetul local ordonatorilor terțiar de credite, pe baza unor adrese scrise; i) Verificarea documentatiilor elaborate prin grija unitaților de învățământ din subordinea PMT, din punct de vedere al conformităţii cu cerințele privind cuprinderea în buget a obiectivelor solicitate; j) Constituirea şi gestionarea dosarului unitații de învăţământ;întocmirea de analize şi situații privind cheltuielile curente şi de capital pentru unitățile de învăţământ ; k) Urmărirea gestionării resurselor financiare în limitele creditelor alocate prin bugetul local pentru unitațile de învățământ;raportarea lunară/ trimestrială a contului de execuție al cheltuielilor realizate pentru subcapitolul învăţământ; 2.3. Biroul Contabilitate a) Înregistrarea în contabilitate sistematic în conturi sintetice şi analitice pe baza documentelor justificative a tuturor operațiunilor patrimoniale; b) Întocmirea balanței de verificare analitică şi sintetică /lunară/trimestrială; c) Evidenţa analitica a veniturilor bugetului local operând ordinele de plată şi foile de vărsământ anexate acestora si efectuarea transferurilor bancare din contul colector in contul bugetului local; d) Întocmirea de state de plată/ordine de plata privind restituiri/compensări/transferuri de impozite şi taxe pe baza documentelor furnizate; e) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor efectuate în contabilitatea cheltuielilor — situația sintetică a clienților şi întocmirea jurnalului de vânzari/cumpărări în vederea întocmirii decontului de tva; f) Evidenţierea taxei pe valoarea adaugată datorată bugetului de stat, întocmirea registrelor jurnal aferente taxei pe valoarea adaugată/colectată precum si T.V.A. deductibil, depunerea declaratiei “300” privind decontul de taxă pe valoarea adaugată si declaratia “394”privind livrările /prestarile si achizițiile efectuate pe teritoriul national si efectuarea plății TVA-ului; g) Evidentierea deconturilor pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localităţii şi în străinătate; h) Întocmirea evidenţei sintetice a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor; i) Evidenţierea, achitarea și preluarea în programul informatic a statelor de plată salarii si indemnizatii; j) Urmărirea încasărilor şi restituirilor garanțiilor de licitaţii; k) Plătirea restituirilor/transferurilor din impozite şi taxe, întocmirea evidenţei sumelor neridicate reprezentând restituiri din impozite şi taxe pe baza statelor de plată; l) Incasarea şi plata în numerar şi virament, efectuarea operaţiunilor în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată . m) Evidentierea proiectelor cu finantare internationala; n) Întocmirea dării de seamă contabile, a anexelor pentru bilanţul propriu; o) Centralizarea darii de seamă şi a anexelor unităţilor subordonate şi raportarea dării de seamă contabile centralizate, raportul explicativ şi politicile contabile; p) Operarea intrării cărţilor de identitate pe baza avizului de insoţire a marfii în evidenţa contabilă cantitativ-valorică de produse finite ; q) Primirea zilnică de la Serviciul Evidenţă a Persoanelor a borderoului cu cererile înregistrate în vederea eliberării cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate provizorie, cu cererile înregistrate în vederea furnizării datelor din registrul naţional de evidenţă a persoanelor,cu cererile înregistrate în vederea desfacerii căsătoriei pe cale administrativă şi urmărirea încasărilor realizate; 2.4. Biroul Evidenţa Patrimoniului a) Gestionarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public şi privat al Municipiului Timişoara, cât şi a celor aflate în administrarea Municipiului Timişoara pentru asigurarea inventarierii, a evidenţei statistice, conform legislaţiei în vigoare. b) Urmărirea „verificarea şi colectarea creanţelor bugetare rezultate din contractele care nu au titlu de creanţă, precum şi creanțele rezultate din fişele de calcul. c) Înregistrarea în evidenţa patrimoniului a bunurilor imobile de natura mijloacelor fixe aflate în domeniul public/privat şi a celor aflate în administrarea/folosinţa Municipiului Timişoara; 16

d) Alocarea de numere de inventar imobilelor de natura mijloacelor fixe pe care le preia în evidenţa scriptică a patrimoniului public şi privat sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara; e) Întocmirea şi actualizarea evidenţei imobilelor cuprinse în categoria domeniului public, privat sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara pentru constituirea unei baze de date operaţionale a evidenţei patrimoniului; f) Urmărirea şi asigurarea evidenţei mişcărilor de bunuri imobile aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara (majorari/scăderi a valorii mijlocului fix ); g) Tinerea evidenţei contabile analitice a imobilelor de natura mijloacelor fixe; h) Verificarea faptului că imobilele de natura mijloacelor fixe evaluate/reevaluate, conform legislaţiei în vigoare, sunt înregistrate în evidența analitică; i) Asigurarea înregistrării scriptice a valorii imobilelor de natura mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara în baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii; j) Operarea în Fişele mijloacelor fixe a imobilelor, în sensul majorării/scăderii din evidenţa patrimoniului a valorii scriptice a acestora, în baza documentelor justificative; k) Transmiterea lunară a datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fişele contabile ale bunurilor -situaţia intrărilor şi ieşirilor valorilor scriptice a mijloacelor fixe- către Biroul Contabilitate; l) Se asigură că imobilele de natura mijloacelor fixe aflate în proprietatea Municipiului Timişoara (public şi privat), a Statului Român şi a celor pentru care Municipiul Timişoara are un interes sunt evaluate sau reevaluate de către experţi ANEVAR, conform legislației în vigoare; m) Întocmirea şi actualizarea evidenţei imobilelor evaluate/reevaluate cuprinse în categoria domeniului public, privat sau aflate în administrarea Municipiului Timişoara pentru constituirea unei baze de date operaţională a evidenţei patrimoniului; n) Asigurarea inventarierii anuale a mijloacelor fixe aparţinând Municipiului Timişoara, concretizată într-un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor o) Asigurarea înregistrarii rezultatelor inventarierii în baza raportului de valorificare a bunurilor aflate în evidenţa patrimoniului Municipiului Timişoara; p) Înregistrarea permanentă în contabilitatea analitică a facturilor emise pentru folosirea spaţiilor(clădiri/terenuri) cu titlu de despăgubire; q) Urmărirea încasărilor veniturilor aferente facturilor emise pentru folosirea spaţiilor(clădiri/terenuri) cu titlu de despăgubire; r) Emiterea de noi facturi pentru folosirea spaţiilor(clădiri/terenuri) cu titlu de despăgubire, s) Întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată, pentru societăţiile care nu respectă termenele de plată stabilite prin contract sau fişe de calcul; t) Verificarea pe teren a spaţiilor pentru care nu se ridică facturile, astfel fiind necesară întocmirea de procese verbale de afişaj la sediul societății debitoare. u) Întocmirea documentaţiilor necesare pentru deschiderea acţiunilor în instanţă în vederea recuperării creanţelor scadente şi derulării proceselor şi întocmirea de referate pentru recalcularea creanţelor până la emiterea sentinţelor investite cu titlu executoriu, v) Urmărirea societăților aflate în insolvenţă şi înscrierea debitelor conform legislației la masa credală. 17

3. DIRECȚIA EDILITARĂ 3.1 Compartimentul Secretariat a) Evidentierea documentelor intrate/repartizate/ expediate ; b) Comunicare, documentare şi coordonare internă;redactarea adreselor sau răspunsurilor la solicitări potrivit conform recomandării acestuia; c) Activități de secretariat şi protocol în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul directiei; 3.2 Serviciul Energetic Și Monitorizarea Serviciilor De Utilităţi Publice 3.2.1 Biroul Rețele Electrice, Iluminat, Rețele De Comunicaţii a) Derularea procedurilor de elaborare a studiilor şi proiectelor aferente investițiilor aprobate; b) Îndrumarea şi controlarea respectării legalității în cursul realizării lucrărilor din domeniul iluminatului public; c) Urmărirea şi verificarea respectării graficului de eşalonare a lucrărilor,a documentaţiilor tehnico- economice şi a tehnologiilor de execuţie; folosirea eficientă a resurselor alocate; d) Urmărirea executării lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate; e) Stabilirea lunară a necesarului resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi supunerea acestora spre avizare şi aprobare; f) Urmărirea întocmirii cărţii construcţiei şi stabilirea măsurilor pentru respectarea legalităţii; g) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate; h) Preluarea, înregistrarea şi întocmirea rapoartelor privind execuţia lucrărilor în curs; i) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; j) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi postgaranţie; k) Urmărirea îndeplinirii la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; Asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a manifestărilor organizate de, sau împreună cu Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare; m) Asigurarea iluminatului public; 18

n) Urmărirea şi coordonarea lucrărilor de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; o) Inspectarea teritoriului pentru depistarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi implicarea pentru remedierea lor; p) Obţinerea de avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul iluminatului public; q) Pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări de iluminat public ; r) Întocmirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă serviciului achiziţii publice în vederea inițierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerințe, etc.); s) Administrarea contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice; t) Transmiterea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ, însoţite de facturi; întocmirea propunerii de angajare şi a angajamentelor bugetare; 3.22 Compartimentul Termoficare, Rețele De Gaz a) Coordonarea activităţilor din domeniul energetic referitoare la asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor edilitare de alimentare cu energie termică; b) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică; c) Estimarea contractelor de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compararea valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice; d) Administrarea contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice; e) Obţinerea de avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiții promovate de compartiment; f) Pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări promovate de compartiment; g) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor de execuţie în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat, îndrumarea şi controlarea respectării legalităţii în cursul realizării acestora; h) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; i) Urmărirea şi stabilirea măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; j) Urmărirea şi verificarea respectării documentațiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; k) Urmărirea refacerii documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru execuţia lucrărilor conform acestor documentaţii; 1) Stabilirea lunară a necesarului resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept; m) Preluarea, înregistrarea şi întocmirea rapoartelor privind execuţia lucrărilor în curs; n) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; o) Transmiterea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii; p) Întocmirea de propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si de referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite Direcţiei Economice; q) Urmărirea întocmirii Cărţii construcţiei şi stabilirea de măsuri pentru respectarea legalităţii: 19

Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate, inclusiv cele finanțate şi realizate de distribuitorul de gaze naturale pe teritoriul Municipiului Timişoara; s) Constarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare în conformitate cu legislaţia; t) Urmărirea îndeplinirii la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; u) Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, analizarea şi verificarea pe teren a situaţiei, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin; v) Colaborarea cu S.C. Colterm S.A. pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi; w) Verificarea necesarului lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populației; x) Elaborarea, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supunerea spre aprobare a regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica, a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica şi pentru exploatarea SACET şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz; y) Elaborarea şi actualizarea bazei de date a serviciilor comunitare de utilităţi publice, privind datele de identificare ale operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice şi parametrii pentru fiecare serviciu de utilitate publică; z) Elaborarea, distribuirea şi interpretarea rezultatelor chestionarelor referitoare la satisfacţia cetăţenilor privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 3.3. Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare Cu Apă 3.3.1Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje a) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post-garanţie: b) Propunerea de programe de reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de drumuri de pe teritoriul Municipiului Timişoara; c) Îndrumarea şi controlarea respectării legalității în cursul realizării lucrărilor din domeniul său; d) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; e) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; f) Urmărirea şi verificarea respectării documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; g) Urmărirea execuției lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc., cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate; h) Stabilirea lunară a necesarului resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi supunerea spre aprobare; i) Prelucrarea, înregistrarea şi întocmirea rapoartelor privind execuţia lucrărilor în curs; j) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; k) Transmiterea către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a facturilor însoţite de situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; l]) Urmărirea întocmirii cărţii construcţiei şi stabilirea măsurilor pentru respectarea legalităţii; m) Verificarea documentației şi întocmirea „permisului de spargere” pentru lucrări tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi urmărirea refacerii tramei stradale; n) Verificarea documentației şi întocmirea „permisului de intervenţie” pentru lucrări tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi urmărirea refacerii tramei stradale; o) Verificarea documentației şi întocmirea „avizului de principiu drumuri” pentru lucrări care se execută pe domeniul public şi urmărirea refacerii tramei stradale; p) Promovarea lucrărilor de investiţii în domeniul de activitate; asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); q) Întocmirea şi transmiterea către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a propunerii de angajare, a angajamentelor bugetare şi a ordonanţării de plată; 20

r) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziție publică în domeniul de activitate şi înaintarea lor compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; s) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea obiectivelor de investiţii, a lucrărilor sau a serviciilor (după caz), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; t) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; u) Controlarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în domeniul de activitate; 3.3.2. Biroul Canalizare, Alimentare Cu Apă a) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post-garanţie: b) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate; c) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii canale pluviale deschise de pe raza Municipiului Timişoara d) Pregătirea, promovarea şi urmărirea lucrărilor lucrările de întreţinere şi reparaţii fântâni publice aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara; e) Efectuarea demersurilor necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; f) Urmărirea refacerii documentațiilor, când este cazul, stabilirea de măsuri pentru aplicarea acestora; g) Promovarea lucrărilor în domeniul apă-canal în vederea obţinerii fişei tehnice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de către comisia tehnico - economică a Municipiului Timişoara; h) Promovarea spre aprobarea consiliului local a documentaţiilor tehnice din domeniul alimentării cu apă, a canalizării şi epurării apelor uzate, necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local, alte fonduri şi din sursele proprii ale SC Aquatim SA. i) Obţinerea de avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate ; j) Pregătirea documentației necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; k) Pregătirea documentaţiei tehnice necesară a fi transmisă serviciului achiziţii publice în vederea inițierii procedurilor de achiziţie publică; ]) Estimarea fiecărui contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compararea valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice; m) Administrarea contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică; n) Urmărirea respectării clauzelor contractuale ale contractelor de servicii de proiectare a lucrărilor în domeniul apă-canal precum şi întocmirea certificatelor constatatoare privind îndeplinirea acestora; o) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; p) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; q) Urmărirea şi verificarea respectării documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; r) Urmărirea execuției lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariției unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. ; s) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; t) Transmiterea către compartimentul de specialitate a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoțite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor vor fi certificate în vederea efectuării plăţii; u) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate ; v) Urmărirea întocmirii cărţii construcţiei şi stabilirea de măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă; 21

w) Stabilirea lunară a necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare;întocmirea propunerii de angajare şi angajamente bugetare precum si de referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare; X) Colaborarea SC Aquatim SA în vederea întocmirii programelor anuale de investiţii, reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate de pe teritoriul Municipiului Timişoara, , privind întocmirea programului lunar de curăţare a receptorilor pluviali și privind serviciul de colectare,transport şi epurare a apelor meteorice; y) Colaborarea cu administraţia bazinală de apă Banat privind monitorizarea, utilizarea şi exploatarea fântânilor publice forate aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara; z) Constatarea faptelor ce contravin legislației în vigoare şi sancţionarea acestora; 3.3.3.Compartimentul Realizare, Întreţinere, Şi Reparare Drumuri, Trotuare Și Parcaje Intrainstituționale ale Municipalității a) Propunerea de programe de reparaţii şi întreţinere din domeniul său de activitate de pe teritoriul Municipiului Timişoara; b) Îndrumarea şi controlarea respectării legalităţii în cursul realizării lucrărilor; c) Urmărirea şi stabilirea de măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmărirea și stabilirea de măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmărirea şi verificarea respectării documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuție; Urmărirea execuției lucrărilor, asigurarea continuității şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor situații neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc., cu respectarea legislaţiei în Vigoare şi încadrarea în sumele alocate; 8) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post-garanție: h) Stabilirea lunară a necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare; i) Preluarea, înregistrarea şi întocmirea de rapoarte privind execuţia lucrărilor în curs; Jj) Verificarea şi confirmarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare; kW) Transmiterea către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a facturilor însoţite de situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 1) Convocarea comisiei de recepţie la lucrările din domeniul său de activitate de pe raza Municipiului Timişoara, şi participarea în calitate de membru la recepţionarea lucrărilor; 3.4Serviciul Transport 3.4.1Biroul Transport Și Siguranţa Circulaţiei a) Organizarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin promovarea spre aprobare în consiliul local a organigramei, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii, a obiectivelor, criteriilor de performanţă şi a bugetului operatorului de transport; b) Asigurarea exploatării sistemului/serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin darea în administrare a sistemului/serviciului de transport public; c) Contribuirea la dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin înfiinţare/modificare staţii de călători şi de trasee pentru mijloacele de transport în comun; d) Efectuarea demersurilor pentru asigurarea finanţării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin acordarea de compensaţii pentru acoperirea costurilor de exploatare ale operatorului de transport, în conformitate cu prevederile legale; e) Înregistrarea/ radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării sau care circulă ocazional pe drumurile publice (tramvaie, troleibuze, mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, vehicule cu tracţiune animală ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Timişoara); ) Autorizarea serviciului de transport public local pe raza Municipiului Timişoara (serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie şi troleibuze, serviciul de transport 22

public local de mărfuri în regim contractual, serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, serviciul de transport persoane în regim de taxi, serviciul de transport persoane în regim de închiriere, serviciul de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi; g) Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la locurile de parcare de pe raza Municipiului Timişoara prin acordarea cardurilor legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap; h) Urmărirea respectării regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem Timpark în Municipiul Timişoara; i) Organizarea şi desfăşurarea activității de evaluare şi valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a Municipiului Timişoara. j) Participarea la coordonarea activităţii comisiei de circulaţie şi verificarea punerii în aplicare a hotărârilor acesteia; k) Verificarea documentației depusă de solicitanţi pentru acordarea avizului comisiei de circulaţie; I) Întocmirea programului săptămânal/lunar de semnalizări rutiere pe orizontală şi verticală şi verificarea lucrărilor de semnalizare rutieră realizate; m) Reglementarea circulației rutiere prin implementarea de sensuri unice, semaforizarea intersecţiilor; n) Eliberarea de autorizaţii de circulaţie pentru accesul în zona restricţionată a autovehiculelor de mare tonaj, în conformitate cu prevederile legale; o) Întocmirea şi transmiterea compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Timişoara de propuneri de angajare, angajamente bugetare şi ordonanțări de plată; p) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică în domeniul de activitate şi înaintarea lor compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; q) Asigurarea condiţiilor legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); r) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea obiectivelor de investiţii, a lucrărilor sau a serviciilor (după caz), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; s) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; t) Controlarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în domeniul de activitate; 3.42 Biroul Monitorizare Trafic a) Asigurarea monitorizării în timp real a tuturor subsistemelor integrate în sistemul de trafic management şi supraveghere video; b) Accesarea şi monitorizarea sistemului de management al traficului; c) Verificarea/monitorizarea timpilor de semaforizare şi a modului de funcţionare a echipamentelor instalate în intersecţiile din Municipiul Timişoara; d) Accesarea în timp real sau off-line a datelor de diagnosticare şi a datelor de trafic; e) Monitorizarea prin intermediul camerelor video a anumitor zone acoperite de sistemul de managementul al traficului, precum şi monitorizarea tuturor serviciilor şi funcţionalităţilor oferite de către software-ul de supraveghere video; f) Menţinerea comunicaţiei cu dispeceratul RATT în privinţa funcţionării subsistemului de management al transportului public; g) Raportarea incidentelor de natură publică (nontrafic) la dispeceratul poliţiei locale; h) Monitorizarea funcţionării sistemului de informare publică (mesaje de interes public afişate pe panourile de informare publică); i) Accesarea bazelor de date pentru transmiterea imaginilor/datelor înregistrate la solicitarea poliției sau a altor organe abilitate; j) Asigurarea suportului software şi hardware pentru utilizatorii sistemului de management al traficului; k) Monitorizarea alarmelor emise de sistemul de managementul al defectelor şi asigurarea remedierii acestora; I) Întocmirea şi transmiterea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara de propuneri de angajare, angajamente bugetare şi ordonanţări de plată; 23

m) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică în domeniul de activitate şi le înaintarea acestora Serviciului de Achiziţii Publice. n) Asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); o) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetăţenilor; 35 Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare Cu Apă, Termoficare, Rețele De Gaz, Rețele Electrice, Iluminat, Rețele De Comunicaţii, Transport) 3.5.1 Biroul Generare Și Management Proiecte Edilitare a) Identificarea de programe naţionale/regionale/internaționale adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor locale privind construirea, reabilitarea, consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare pe raza municipiului timişoara; b) Generarea şi implementarea de strategii şi planuri de dezvoltare, modernizare şi îmbunătățire a serviciilor și rețelelor de utilități publice; c) Promovarea şi implementarea de proiectele stabilite ca prioritare, cuprinse în PMUD, respectiv în SIDU; d) Rezolvarea problemelor administrative ce țin de pregătirea și implementarea proiectelor, asigurarea comunicării între părţile contractuale, menţinerea relațiilor şi a corespondenței cu terţe părți implicate în derularea proiectelor; e) Acordarea de asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; f) Realizarea atribuţiilor în stabilirea, constatarea, controlul şi urmărirea creanţelor generate de inițierea proiectelor cu finanţare internaţională în vederea evitării pierderii finanţării datorate gestionării deficitare sau a utilizării eronate/frauduloase a fondurilor; g) Gestionarea resurselor financiare aferente programelor şi proiectelor coordonate, finanţate din diverse fonduri complementare atrase la bugetul local; h) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziţie publică în domeniul de activitate şi înaintarea Serviciului de Achiziţii Publice. i) Asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investițiilor din domeniul de activitate (obţinere avize, acorduri, etc.); j) Întocmirea şi transmiterea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a propunerii de angajare, angajamentelor bugetare şi ordonanţărilor de plată; k) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor; 3.52 Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare a) Urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea proiectelor, b) Colectarea datelor şi informațiilor necesare urmăririi stadiului implementării proiectelor; c) Monitorizarea implementării strategiilor şi planurilor de dezvoltare, modernizării şi îmbunătățirii serviciilor şi rețelelor de utilități publice; d) Monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în PMUD, respectiv în SIDU,; e) Monitorizarea proiectelor implementate și urmărirea realizării indicatorilor şi a rezultatelor propuse; f) Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor propuse prin proiect şi a obiectivelor strategiilor şi planurilor de dezvoltare a Municipiului Timişoara; g) Rezolvarea problemelor administrative ce țin de monitorizarea proiectului, menținerea relațiilor şi corespondența cu terțe părți implicate în implementarea proiectelor; h) Elaborarea de statistici şi rapoarte privind monitorizarea proiectelor implementate; i) Acordarea de asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; j) Are atribuţii în stabilirea, constatarea, controlul şi urmărirea creanţelor generate de monitorizarea proiectelor cu finanţare internaţională în vederea evitării pierderii finanţării datorată gestionării deficitare sau a utilizării eronate/frauduloase a fondurilor; k) Preluarea şi soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetăţenilor; 24

4 DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ 4.1. Serviciul Certificări Și Autorizări a)Întocmirea Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire pentru construcţii civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare altă natură, în conformitate cu prevederile legii 50/1991, după verificarea actelor, documentelor şi proiectelor tehnice; efectuarea verificărilor pe teren; b) Formularea de răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete şi la lucrările care se pot executa fără Autorizaţie de Construire; c) Vizarea din punct de vedere urbanistic a activității de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara; d) Păstrarea evidenţei şi înregistrarea solicitărilor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism şi Autorizaţiilor de Construire precum şi a celorlalte solicitări din domeniul de activitate; e) Întocmirea proceselor verbale de recepţie care stau la baza eliberării certificatelor de existenţă; Întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; g) Regularizarea taxei de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 42. Compartimentul Atelier De Urbanism a) Administrarea bazei de date cu documentaţii de urbanism; b) Elaborarea şi înaintarea documentațiilor / studiilor pentru achiziţia publică a serviciilor de proiectare pentru studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului; d) Propunerea unor concepte şi strategii de dezvoltare urbană a Municipiului Timişoara sau de îmbunătăţire a situaţiei existente; 4.3. Compartimentul Management Documente, Arhivare Și Statistică a) Preluarea, înregistrarea şi asigurarea fluxului documentelor şi documentațiilor de urbanism intrate şi emise în/de Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi care intră în competenţa de soluţionare a arhitectului şef/directorului executiv; b) Întocmirea evidențelor documentelor specifice, pe parcursul fluxului, conform etapelor procedurate, şi pe cele ale documentelor emise prin Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi care intră în competenţa de soluţionare a arhitectului şef/directorului executiv; c) Întocmirea răspunsurilor la solicitările directe de informaţii specifice activităţilor compartimentului, în limita competenţelor; 25

d) Documentarea şi întocmirea statisticilor INS solicitate prin Direcţia Judeţeană de Statistică, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Consiliului Judeţean, Instituţia Prefectului şi a altor instituţii administrative interesate; e) Pregătirea, asistarea şi consemnarea audienţelor susţinute de superiorii ierarhici; f) Inventarierea, păstrarea şi pregătirea şi transmiterea documentelor specifice de urbanism la arhiva instituţiei, conform legislaţiei în vigoare; 44. Compartimentul Monitorizare Și Control Urbanistic a) Verificarea pe teren, elaborarea şi comunicarea răspunsurilor la sesizările privind disciplina în construcţii; b) Întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; c) Întocmirea dosarelor pentru a fi înaintate în instanţă de către serviciul juridic, în cazul nerespectării măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare a contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor; d) Întocmirea punctului de vedere al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană privind exprimarea sau nu a dreptului de preemţiune. 4.5. Biroul Banca De Date Urbană a) Întocmirea de certificate de urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare pe baza documentaţiilor pentru lucrări de cadastru, alocare numere cadastrale, certificate de existenţă construcţii, de schimbare destinaţie spaţiu, întocmirea de certificate de existenţă construcţii, certificate de inexistenţă construcţii, de funcţionare garaje - construcţii provizorii teren, în baza autorizaţiilor de construire, în vederea operării în cartea funciară prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş ; b) Întocmirea de adeverinţe de schimbare denumire stradă, de atribuire denumire stradă, de atribuire număr stradal, parcuri, pieţe, adeverinţe de teren intravilan în vederea operării în cărţi funciare prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş; c) Formularea de răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete, în care se transmite modul de soluţionare; d) Emiterea avizului unic pentru reţele existente pe baza avizelor eliberate de societățile comerciale; e) Pronunţarea, din punct de vedere cadastral, asupra raportului de expertiză existent la dosar, la solicitările Serviciului Juridic; f) Întocmirea răspunsurilor la rapoartele de expertiză din dosare de legea nr.1/2000, dosare de legea nr.10/2001, 1247/2005, din punct de vedere cadastral şi urbanistic, verificându-se pe teren starea terenului revendicat; 8) Efectuarea de verificări pe teren pentru eliberarea certificatelor de existenţă/inexistenţă, adeverinţelor pentru numere poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, legea 10/2001, legea 1/2000, legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul Municipiului Timişoara. h) Eliberarea de extrase din planuri de situaţie scara 1:500 şi încadrare în zonă 1:5000; i) Identificarea de parcele/construcţii şi eliberarea de planuri de uz intern pentru toate compartimentele din structura primăriei; j) Completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara, iniţierea procedurilor de obţinere a hotărârilor de consiliu local în vederea trecerii din proprietatea statului român în proprietatea municipiului Timişoara a terenurilor cuprinse în investiţii de utilitate publică locală; k) Încheierea, administrarea şi urmărirea contractelor de lucrări/servicii specifice activității Biroului Banca De Date Urbană(GlIS, specific topo-cadastral etc.) ) Transmiterea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoțite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor se va certifica în vederea efectuării plății; m) Întocmirea de propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite compartimentului de specialitate; 26

n) Participarea ca membrii în comisii de recepţie a documentaţiilor topo-cadastrale, comisia tehnico- economică, comisia pentru aplicarea H.G.834/1991, comisiile de delimitare a hotarelor unităţiilor administrativ teritoriale ale municipiului timişoara cu comunele învecinate, constituite în baza ordinelor emise de instituţia prefectului- judeţul Timiş. 4.6. Biroul Avizare Conformităţi Pug/ Pud/ Puz a) Elaborarea de strategii, studii şi proiecte în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si a planificării spaţiale în vederea dezvoltării urbane şi metropolitane a municipiului Timişoara; b) Verificarea, analizarea și documentarea (inclusiv pe teren), a proiectelor tehnice, studiilor şi actelor ce vizează amenajarea teritoriului si planificarea spaţială şi elaborarea rapoartelor tehnice ce stau la baza proiectelor de hotărâri ale consiliului local cu privire la acestea; c) Asistarea proiectanţilor /fexperţilor angajaţi pentru elaborarea PUG-ului; d) Urmărirea contractelor cu experţii coptaţi privind planificarea spaţială şi amenajarea teritoriului; e) Acordarea asistenței interne şi externe in domeniul amenajării teritoriului, planificării spaţiale, respectiv dezvoltării urbane; f) Coordonarea şi asigurarea desfăşurării procedurii cu privire la implicarea publicului în elaborarea, revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; g) Organizarea şi participarea la evenimente, expoziţii, workshop-uri, dezbateri pe teme de urbanism; h) Asigurarea secretariatului comisiilor pe domeniul de activitate; i) Păstrarea evidenţei şi înregistrarea certificatelor de urbanism emise pentru obţinerea avizului de oportunitate şi elaborare PUG în baza avizului de oportunitate obţinut în prealabil; 4.7. Compartimentul Spaţii Publicitare a) Prelucrarea documentațiilor pentru autorizarea sistemelor publicitare temporare in conformitate cu legea nr. 154/2017 pentru modificarea si completarea legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate ; b) Verificarea pe teren a cererilor pentru solicitările de autorizare, cu propunerea avizării favorabile a cererilor sau, după caz, cu motivarea respingerii documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare; c) Întocmirea avizelor pentru publicitate temporară pentru societatile care îndeplinesc condiţiile legale; d) Preluarea sesizărilor, reclamațiilor şi a altor documente repartizate de sefii ierarhici in vederea intocmirii raspunsurilor in termenul prevazut de lege sau conform dispozitiilor curente ; e) Informarea telefonică a societăților care au debite, întocmirea somațiilor catre societătile care nu au ridicat avizele de publicitate temporara ; f) Operarea in baza de date a valorii avizelor incasate (taxă ocupare domeniul public, taxă reclamă, taxă autorizare, taxă imprimat) si returnate de la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii in vederea centralizării plaților efectuate pentru sistemele publicitare temporare ; g) Întocmirea de note de plată privind taxele de ocupare a domeniului public cu sisteme publicitare, de reclamă, publicitate , de autorizare si urmărirea încasării acestora; h) Analizarea solicitărilor de restituire a taxelor si întocmirea referatelor privind aceasta operațiune; i) Întocmirea, gestionarea şi îmbunătățirea bazei de date referitoare la avizele de publicitate temporară ; 4.8 Serviciul Generare Şi Management Proiecte Cu Finanţare Internaţională, Naţională Și Locală 4.8.1Compartiment Reabilitare Clădiri De Patrimoniu a) Coordonarea activităților rezultate din programe de reabilitare a clădirilor de patrimoniu aprobate; b) Asigurarea cooperării cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare de clădiri de patrimoniu; c) Asigurarea de consiliere şi consultanţă pentru locatari - proprietari clădiri de patrimoniu;asigurarea informării cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare; d) Asigurarea, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş, a semnalizării monumentelor istorice (ansambluri situri clădiri); 27

e) Asigurarea, împreună cu Direcţia Fiscală, a acordării de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri la care s-au realizat lucrări de reabilitare în condiţiile legii 153/2011; f) Identificarea de surse suplimentare de finanţare pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu, propunerea şi iniţierea de programe pe baza acestora; 4.8.2Biroul Eficientizare Energetică Blocuri a) Verificarea şi avizarea documentației de reabilitare termică blocurilor de locuinţe în cadrul programului operaţional regional (POR) 2014-2020; b) Efectuarea demersurilor în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică; c) Îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari cu privire la efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei blocului şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi producere a apei calde menajere, aferente clădirii; d) Contractarea, împreună cu asociaţiile de proprietari, expertiza şi auditul energetic, proiectarea şi execuția lucrărilor la blocurile de locuit nominalizate în programele anuale; e) Iniţierea de hotărâri ale consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; f) Notificarea asociațiilor de proprietari în privinţa condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie a blocurilor de locuinţe, a etapelor de intervenţie şi a modului de finanţare a cheltuielilor; g) Înaintarea de propuneri privind lista de priorităţi pentru blocurile ce urmează a fi incluse în programul naţional de reabilitare termică; h) Înaintarea de propuneri pentru fundamentarea bugetului local, în funcţie de estimarea cheltuielilor pe etape de intervenție; i) Preluarea de la auditorii energetici, persoane fizice/juridice, a raportului de expertiză energetică şi a certificatului energetic; j) Preluarea şi verificarea situațiilor de lucrări, vizate de dirigintele de şantier, a situaţiilor de lucrări executate; urmărirea lucrărilor de execuție; k) Organizarea recepției la terminarea lucrărilor de rebilitare termică, precum şi a recepţiei finale; 4.8.3. Biroul Proiecte Diverse a) Identificarea de programe şi generarea de proiecte adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor Primăriei Municipiului Timişoara; b) Contractarea de documentații tehnice şi financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare. c) Elaborarea documentaţiilor necesare în vederea completării cererilor de finanţare corespunzătoare programelor şi surselor de finanţare identificate. d) Colaborarea, respectiv consilierea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaţionale nerambursabile. e) Urmărirea executării contractelor de finanţare încheiate în cadrul proiectelor cofinanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale uniunii europene. f) Gestionarea corectă, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană relevantă, a resurselor aferente programelor/proiectelor coordonate, în special a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. 4.84. Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale Și Relaționare Cu Mediul Economic a) Întocmirea anuală a situației privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara; b) Desfăşurarea de activități pentru atragerea de investiţii străine; c) Iniţierea şi implementarea de proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; d) Întocmirea şi participarea la elaborarea materialelor de prezentare/promovare a municipiului timişoara; 28

e) Participarea la acţiuni vizând promovarea economică locală (seminarii, târguri, workshop-uri, conferințe, vizite, dezbateri publice, etc); f) Realizarea documentației şi a demersurilor necesare în vederea concesionării parcelor de teren din parcul industrial, încheierea contractelor de concesiune şi verificarea stadiului investiţiilor conform contractelor de concesiune încheiate; g) Participarea la monitorizarea strategiei integrate de dezvoltare locală în colaborare cu personalul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara, în ceea ce priveşte proiectele municipiului Timişoara; h) Desfăşurarea de activităţi în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; i) Întocmirea şi gestionarea bazei de date reale şi actualizată, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; j) Întocmirea de propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare şi transmiterea acestora Direcţiei Economice. 4.9. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a) Elaborarea programului de dezvoltare anual al municipiului Timişoara, aprobarea şi comunicarea acestuia; b) Elaborarea notei conceptuale, temei de proiectare/caiet de sarcini,a referatului de fundamentare in vederea elaborării strategiei de contractare, a referatului de necesitate privind achizitia publica, a contractului, propunerii de angajare cheltuieli şi angajamente bugetare pentru obiectivele de investiţii gestionate de direcție; c) Transmiterea la Serviciul Achiziţii Publice a documentelor in vederea demarării procedurii de achiziţii publice de servicii de proiectare/furnizare/executie lucrari, pentru obiectivele de investiţii gestionate de direcţie; d) Urmărirea derulării contractului, a termenelor şi obligaţiilor contractuale; e) Elaborarea procesului verbal de receptie a documentaţiei tehnico-economice si a procesului verbal de recepţie la punerea în funcţiune; f) Verificarea documentaţiei tehnico-economice (DTE) in vederea supunerii acesteia spre avizarea comisiei tehnico-economice (CTE)si elaborarea referatului privind avizarea acesteia; g) Verificarea si avizarea documentaţiilor tehnico-economice depuse la secretariatul comisiei tehnico- economice (CTE) şi returnarea acesteia la serviciile publice/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara, a DTE în cazul neavizării de către comisie; h) Certificarea facturii si transmiterea acesteia spre plata, impreuna cu procesul verbal de recepţie şi a avizul CTE; i) Predarea amplasamentului liber de sarcini — în prezența tuturor furnizorilor de utilităţi; j) Transmiterea anunţului de începere a execuției lucrărilor către Inspectoratul Judeţean în Construcţii; k) Emiterea ordinului de începere a lucrării (Ol) şi transmiterea acestuia,la executant şi dirigintele de santier; I]) Emiterea ordinului de sistare a lucrării (OS) şi transmiterea acestuia, la executant si dirigintele de santier; m) Întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse, faze determinante, probe, etc.; n) Verificarea şi confirmarea situaţiilor de lucrări şi a centralizatoarelor (situaţii de plată) in conformitate cu stadiul fizic de realizare a lucrărilor şi devizul ofertă; o) Verificarea facturilor, certificatelor de calitate şi de garanţie, agrementelor, buletinelor de încercare pentru materialele de construcţie; p) Verificarea şi confirmarea spre plată a facturilor pe baza situaţiilor de plată şi a centralizatoarelor în prealabil confirmate; q) Întocmirea documentelor pentru plata taxelor şi comisioanelor legale (către casa socială a constructorilor; inspectoratul judetean în construcţii, etc) şi a ordonanţării de plată; 29

r) Urmărirea reţinerii garanţiilor de bună execuție si eliberarea acestora pentru obiectivele de investitii gestionate de direcție; s) Constituirea şi convocarea comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor si a comisiei de recepţie finală, pentru obiectivele de investitii gestionate de direcție; t) Participarea la recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, pentru obiectivele de investitii gestionate de DGUDU,; u) Transmiterea facturii/fişei de proiect si a procesului verbal de recepţie, la Directia Economica, pentru înregistrarea mijlocului fix, intabularea investiţiilor terminate ( daca este cazul); v) Înregistrarea în registrul de facturi şi în format electronic a facturilor transmise la de spre plata pe fiecare obiectiv de investiţii; w) Predarea obiectivelor de investiţie spre exploatare; x) Urmărirea lucrărilor de remedieri şi completări (dacă e cazul), pe perioada de garanţie, pentru obiectivele de investitii gestionate de direcție; y) Întocmirea „cărţii tehnice” pentru obiectivele de investitii gestionate de direcție; z) Elaborarea raporului de progres si a raportului de monitorizare pentru obiectivele de investitii cu finantare nerambursabila, gestionate de direcţie; 4.10 Biroul Construcții-Instalații a) Pregătirea documentației necesare demarării procedurilor de achiziţii publice pentru servicii de proiectare şi lucrări de investiţii ( temă de proiectare, referat de fundamentare în vederea elaborării strategiei de contractare, referat de necesitate, notă conceptuală, angajament şi propuneri de cheltuieli), pentru toate investiţiile cuprinse în buget, la solicitarea Serviciului Şcoli Spitale, Biroului Sport Cultură şi a Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse, în limitele de competenţă ale biroului; b) Transmiterea către Serviciul Achiziţii Publice a documentelor în vederea demarării procedurii de achiziţii publice de servicii de proiectare pentru obiective din programul dezvoltare; c) Întocmirea documentațiilor pentru aprobarea prin HCL a lucrărilor de investiţii; d) Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor; e) Urmărirea derulării contractelor de servicii de proiectare şi a contractelor de lucrări de investiţii (colaborare cu prestatorul - inclusiv deplasări pe teren - în elaborarea studiilor/proiectelor,) privind respectarea termenelor şi obligaţiilor contractuale; f) Urmărirea şi verificarea în teren a lucrărilor de investiţii; g) Verificarea şi semnarea situaţiilor de lucrări şi a facturilor întocmite de către prestatori/furnizori; h) Întocmirea de ordonanţări de plată şi predarea către Direcţia Economică pentru efectuarea plăţilor; i) Reținerea garanțiilor de bună execuţie şi eliberarea după finalizarea lucrărilor/serviciilor; j) Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiilor finale; k) Predarea investițiilor finalizate compartimentelor PMT spre administrare; l) Anunţarea Inspectoratului De Stat În Construcţii, Inspectoratului Teritorial De Muncă şi a eliberatorului autorizaţiei de construire cu privire la începerea şi finalizarea lucrărilor; m) Achitarea comisioanelor stabilite prin lege; 5. Direcţia Eyidenţa Persoanei 5.1. Serviciul Evidenţa Persoanelor a) Primirea, analizarea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânarea acestora solicitanţilor; 30

b) Primirea, analizarea şi soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România; c) Primirea, analizarea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de poliție sau în penitenciar, din zona de responsabilitate şi înmânarea documentelor solicitate; d) Înregistrarea tuturor cererilor, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; e) Asigurarea corectitudinii datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate; Desfăşurarea de activităţi de distribuire a cărţilor de alegător; g) Desfăşurarea de activități de primire, analiza şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; h) Furnizarea, în condiţiile legii, a datelor de identificare şi de adresă ale persoanei către autoritățile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi către cetăţeni; i) Identificarea — pe baza menţiunilor operative -—a elementelor urmărite, cele cu interdicţia prezenței în anumite localităţi etc. şi anunțarea unităţilor de poliţie în vederea luării măsurilor legale; j) Asigurarea colaborării şi a schimbului permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.L, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; k) Soluţionarea cererilor formaţiunilor operative din M.A.L, S.R.I, S.P.P,, justiţie, parchet, M.AP.N, privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice; l) Acordarea de sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate; m) Întocmirea de situaţii statistice şi de analize ale activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul serviciului; n) Asigurarea gestiunii cărţilor de identitate provizorii şi întocmirea proceselor-verbale de scădere din gestiune; o) Asigurarea activităţilor de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice; p) Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale; q) Sesizarea dispariției, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportarea dispariţiei acestora; 1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în condiţiile legii; 5.2. Serviciul Stare Civilă a) Întocmirea, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, de acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, eliberarea către persoanele fizice îndreptățite de certificate doveditoare; b) Înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi transmiterea comunicărilor de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul i sau, după caz, exemplarul ii, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; c) Eliberarea gratuită, la cererea autorităților publice, de extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, precum şi ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor dat; d) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice, a dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; e) Transmiterea, structurilor de evidenţă a persoanelor, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil 31

al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor, din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu; f) Trimiterea centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, a documentului de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor; g) Comunicarea, în scris, Camerei Notarilor Publici, în a cărei rază administrativă se află, a listei actualizate a actelor de deces întocmite; h) Întocmirea de buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele institutului naţional de statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică Timiş; i) Dispunerea măsurilor necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă; j) Atribuirea codurilor numerice personale din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiţii de deplină securitate; k) Propunerea necesarului de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor; Il) Recontituirea registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, cu certificarea exactității datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei; m) Primirea, spre verificare, a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi a documentelor prezentate în motivare; n) Primirea cererilor de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; o) Primirea cererilor de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmeşte referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.E.P. Timiş; p) Primirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuarea verificărilor pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmirea documentaţiei şi a referatului cu propunerea de aprobare sau respingere şi înaintarea acestora D.E.P. timiş, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare / respingere a cererii de rectificare de către Primar; q) Primirea cererilor de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmirea documentaţiei şi a referatului prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al D.E.P. timiş; r) Înscrierea în registrele de stare civilă, de îndată, a menţiunilor privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.E.P. timiş; s) Transmiterea, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, a unei comunicari cu privire la schimbarea numelui Direcţiei generale de pașapoarte din cadrul M.A.I, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidențe operative din cadrul Inspectoratului general al poliţiei române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului; t) Înaintarea Direcţiei Judeţeane De Evidenţă A Persoanelor Timiş exemplarul ii al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul i; 32

u) Sesizarea imediată a D.E.P. Timiş în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special; v) Eliberarea de livrete de familie cu ocazia oficierii căsătoriei şi la cererea persoanelor fizice îndreptăţite; w) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, de certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate; x) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, de certificate de stare civilă în locul celor pierdute, furate sau deteriorate; y) Eliberarea, la cererea persoanelor fizice îndreptățit, de extrase multilingve de nastere, căsătorie sau deces; z) Efectuarea verificărilor necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România; aa) Efectuarea verificărilor şi întocmirea de referate cu propuneri în vederea avizării de către D.E.P. Timiş a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă; bb) Efectuarea verificărilor şi întocmirea de referate cu propuneri în dosarele având ca obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane; cc) Primirea cererilor de înregistrare tardivă a naşterii, însoţite de actele ce le susţin, efectuează verificările necesare şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către d.e.p. timiş; dd) Efectuarea verificărilor cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; ee) Primirea cererilor de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi,în fața ofițerului delegat, înregistrează cererile de divorţ pe cale administrativă, în registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora; ff) Confruntarea documentelor cu care se face dovada identității solicitanţilor şi constituie dosarul de divorţ; 88) Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr. 64/2011, eliberarea certificatului de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare; hh) Solicitarea, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul D.EP. Timiş, alocării, din registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta; ii) Comunicarea imediată către Serviciului Public Comunitar De Evidenţă A Persoanelor de la locul de domiciliu al celor doi soţi, o copie a certificatului de divorţ; j) Operarea pe actul de căsătorie menţiunea privind desfacerea căsătoriei prin divorţ şi transmite comunicări de menţiuni pentru actele de naştere ale celor doi soţi; kk) Completarea buletinului statistic privind divorţul administrativ pe care-l transmite până în data de 5 a lunii urmatoare direcţiei judeţene de statistică timiş; Il) Solicitarea aprobării primarului pentru clasarea dosarului, în cazul în care nu sunt întrunite, cumulativ cerinţele legii; mm) Întocmirea referatului cu propunerea de respingere a dosarului de divorţ şi supunerea spre aprobare primarului, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de codul civil. nn) Transmiterea, în vederea înregistrării în R.N.E.P., a menţiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă; 00) Colaborarea cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistrați la starea civilă; pp) Colaborarea cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în 33

legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; qq) Întocmirea situațiilor statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, precum şi procesele verbale de gestiune a certificatelor anulate la întocmire; mr) Ținerea evidenţei, până la predarea către D.E.P. Timiş, a certificatelor de stare civilă anulate; ss) Ținerea evidenţei, până la predarea către D.E.P. Timiş, a extraselor multilingve de stare civilă anulate; tt) Desfăşurarea de activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; uu) Asigurarea colaborării şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale m.a.i., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii; vv) Coordonarea activităţilor de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; ww) Executarea acțiunilor şi controalelor cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută; xx) Colaborarea cu formațiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi; yy) Transmiterea lunară la D.E.P. Timiş a situaţiei indicatorilor specifici,a situaţiei căsătoriilor mixte; zz) Transmiterea lunară către Agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială a situaţiei copiilor decedați; aaa) Colaborarea cu Direcţia Fiscală A Municipiului Timişoara şi Compartimentul Administrare Fond Funciar în vederea întocmirii, din oficiu a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale, pentru persoanele decedate, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara; transmiterea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale către Camera Notarilor Publici Timişoara ; 6. DIRECȚIA DE MEDIU 6.1. Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie Și Ameliorare Mediu a) Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind protecţia mediului; b) Colaborarea cu reprezentanții instituțiilor şi organizațiilor abilitate privind protecția mediului; c) Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar — gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană; d) Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii hotărârii consiliului local nr. 155/1999, hotărârii consiliului local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată; e) Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public; f) Întocmirea proceselor — verbale de afişare/dezafișare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei; 34

g) Avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. h) Avizarea planurilor de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri şi construcții edilitar-gospodăreşti, deşeurile stradale, a deşeurilor vegetale rezultate din curățarea şi întreținerea parcurilor şi a zonelor verzi, a deşeurilor din producție, a deşeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto şi din curățarea receptorilor pluviali. i) Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor privind calitatea aerului în municipiul Timişoara; j) Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea măsurilor privind calitatea solului în municipiul Timişoara; k) Monitorizarea poluării fonice şi cu vibrații în municipiul Timişoara; ) Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în municipiul Timişoara şi verificarea modalităţilor de aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi autorităţile locale privind calitatea apei; m) Coordonarea activităţilor de întreţinere, amenajare şi protecţie a perdelei forestiere a municipiului Timişoara; n) Administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice deţinute în proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; o) Întocmirea documentațiilor pentru realizarea studiilor şi execuţia lucrărilor de reconstrucţie ecologică a unor situri degradate; p) Verificarea şi soluţionarea solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, persoane fizice, juridice, asociaţii, instituţii, etc. privind problemele de mediu; q) Constatarea şi sancţionarea contravenţională, în baza legislaţiei în vigoare, a situaţiilor de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului. r) Propunerea unor teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, privind specificul serviciului; s) Întocmirea documentației tehnice necesară a fi transmisă serviciului achiziţii publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică; 5) Promovarea şi susţinerea programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; u) Urmărirea derulării contractelor de lucrări şi servicii, rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice, şi respectarea clauzelor contractuale ale acestora şi ale oricăror alte contracte care cad în competenţa serviciului şi eliberează certificatele constatoare pentru contractele încheiate; v) Urmărirea contractul de delegare de gestiune a serviciilor la S.C. Piețe s.a. wW) Arhivarea documentelor din cadrul serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; x) Actualizarea paginii web www.dmmt.ro şi www.biotowns.ro şi redactarea de materiale şi comunicate de presă în vederea promovării activităţii direcţiei de mediu în mass-media. 6.2. Serviciul Spaţii Verzi Şi Locuri De Joacă (Inclusiv Parcul Copiilor) a) Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; b) Efectuarea de verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi locurile de joacă şi intervenția prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii; c) Verificarea sesizărilor persoanelor fizice şi juridice pe probleme de spaţii verzi şi locuri de joacă, analizarea situațiilor pe teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competenţelor care îi revin; d) Colaborarea cu reprezentanții instituţiilor şi organizațiilor abilitate pe probleme de spaţii verzi, locuri de joacă şi în vederea aducerii speciilor din flora autohtonă la un efectiv optim, verificarea şi urmărirea protejării lor; e) Inventarierea problemelor de spaţii verzi şi locuri de joacă, împreună cu instituţiile abilitate, informarea şi propunerea de măsuri în acest sens; 35

f) Urmărirea şi asigurarea în permanență a unei stări corespunzătoare a mobilierului urban din spaţiile verzi şi locurile de joacă; g) Urmărirea şi asigurarea unei stari tehnice şi de funcţionare a echipamentelor de joacă şi a cerinţelor minime de securitate şi siguranţă în exploatare a acestora; h) Propunerea de măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi şi locurile de joacă; 1) Evaluarea şi propunerea de măsuri de recuperare a pagubelor înregistrate pe spaţiile verzi şi locurile de joacă; j) Urmărirea respectării normelor de înfrumusețare a zonelor verzi şi a locurilor de joacă de pe raza municipiului Timişoara, de către persoanele fizice şi juridice; k) Urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de operator în domeniul spaţiilor verzi şi locurilor de joacă; 1) Verificarea activității operatorilor conform programelor stabilite; m) Recepţionarea lucrărilor şi urmărirea realizării contractelor în derulare privind spaţiile verzi şi locurile de joacă, defrişări şi tăieri de corecție la arbori, achiziţii de material dendrologic, mobilier urban şi echipamente de joacă, refacerea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă afectate şi distruse; n) Urmărirea derulării contractelor de lucrări şi servicii, rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice, şi respectarea clauzelor contractuale ale acestora şi ale oricăror alte contracte care cad în competenţa serviciului şi eliberarea certificatelor constatoare pentru contractele încheiate; o) Organizarea periodică de întâlniri cu operatorii în domeniu, analizarea şi stabilirea măsurilor de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori; p) Urmărirea îmbunătățirii stării de sănătate a vegetației, studiul cauzelor ce conduc la îmbolnăvirea şi degradarea acesteia (boli, dăunători, poluare); q) Propunerea de teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, privind spaţiile verzi şi locurile de joacă în municipiul timişoara; r) Întocmirea documentației tehnice necesar a fi transmisă serviciului achiziţii publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, plange, memorii tehnice, note de estimare, cerințe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.); s) Urmărirea realizării registrului spaţiilor verzi a municipiului timişoara; 0 Promovarea şi susținerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; 6.3. Compartimentul Grădina Zoologică a) Asigurarea documentării şi derularea activităților în vederea obţinerii şi menţinerii acordului şi autorizaţiei de mediu, a autorizaţiei sanitar-veterinare emise de autorităţile sanitar-veterinare teritoriale şi a autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor legale; b) Asigurarea îndeplinirii cerinţelor legale privind obligaţiile şi răspunderea pentru conservarea vieţii sălbatice şi asigurarea bunăstării animalelor aflate în colecţie şi în perimetrul grădinii zoologice; c) Asigurarea criteriilor de conduită internaţională acceptate pentru obţinerea, transportul şi manipularea colecţiei de animale vii; d) Urmărirea, monitorizarea şi asigurarea în permanenţă a stării de siguranţă a adăposturilor şi habitatelor precum şi a stării de sănătate a animalelor aflate în colecţie; e) Aplicarea mărurilor de carantină, de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor animalelor, în funcţie de gradului de receptivitate al speciilor de animale din colecţie; f) Asigurarea îndeplinirii cerinţelor convenției privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie (cites), care reglementează importul, exportul, vânzarea şi alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenției; g) Derularea activităților specifice de aprovizionare, pe baza normelor de consum, pentru asigurarea stocului de hrană şi a raţiei zilnice corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, specific fiecărei specii şi potrivit cerinţelor individuale ale animalelor din colecţie şi de 36

depozitare în bune condiţii a stocurilor de hrană (referate de necesitate, note de estimare, caiete de sarcini, note justificative, alte documente necesare aprovizionării); h) Derularea activităților specifice în vederea îmbogăţirii colecţiei de animale şi asigurării pentru vizitatorii grădinii zoologice a condiţiilor de vizitare şi facilităţilor corespunzătoare; i) Întocmirea decumentațiilor şi promovarea de proiecte de hotărâre şi prezintă rapoarte către consiliul local al municipiului timişoara privind activitatea de administrare şi dezvoltare a grădinii zoologice din Timişoara; j) Colaborarea cu reprezentanții instituţiilor şi organizaţiilor abilitate privind protecţia animalelor şi conservarea biodiversităţii, protecţiei mediului şi sanitar-veterinare, federaţia grădinilor zoologice şi acvariilor din românia, alte instituţii şi organizaţii de profil şi grădini zoologice din ţară şi străinătate; k) Propunerea de teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini şi documentaţiile aferente pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, modernizări, extinderi, pentru servicii, lucrări şi reparaţii obiective şi investiții în domeniul de activitate specific grădinii zoologice; I) Întocmirea documentațiilor tehnice necesare a fi transmise serviciului achiziţii publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, plange, memorii tehnice, note de estimare, cerințe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, alte documente, etc.); m) Administrarea contractelor de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate serviciului achiziţii publice; n) Urmărirea respectării clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa compartimentului; o) Urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de către terţi în cadrul grădinii zoologice din timişoara; p) Urmărirea şi verificarea modului de realizare/implementare a lucrărilor de investiţii, dotări, servicii, reparații efectuate/executate în cadrul grădinii zoologice din Timişoara; q) Urmărirea realizării investiţiei „clădire educaţională multifuncţională” şi încheierea contractelor de cofinanţare cu Ministerul Mediului; r) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului în cadrul grădinii zoologice din Timişoara; s) Aplicarea măsurilor privind protecţia şi securitatea muncii în cadrul grădinii zoologice din Timişoara; t) Promovarea şi susținerea de programe privind educaţia şi sensibilizarea publicului vizitator privind protecţia animalelor, protecţia şi conservarea biodiversităţii, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; u) Urmărirea şi inventarierea problemelor legate de degradarea mediului natural din cadrul grădinii zoologice Timişoara şi propunerea de soluţii şi măsuri corespunzătoare; v) Aplicarea măsurilor de analiză etică a acţiunilor şi activităţilor proprii pentru toate situaţiile în care condițiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate; 1. DIRECŢIA COMUNICARE-RELAŢIONARE 7.1.Biroul Comunicare 37

11.1.Compartimentul Comunicare Electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) a) Actualizarea şi gestionarea portalului; b) Actualizarea şi gestionarea sistemului de comunicare si informare facilă a cetătenilor — panouri informative şi alte mijloace electronice; 1.1.2. Compartimentul Monitorul Primăriei a) Editarea ziarului Monitorul Primăriei şi a buletinului informativ; b) Gestionarea corespondenţei cu cetăţenii prin intermediul taloanelor; c) Realizarea de design/grafică pentru tipărituri; 1.1.3. Compartimentul Purtător De Cuvânt Și Informații Publice a) Relaţionarea cu mass-media; 1.1.4. Asigurarea accesului la informatii de interes public; 1.1.5. Compartimentul Centrul De Informare Turistică a) Oferirea de informaţii utile despre oraş vizitatorilor: cazare, transport, obiective de vizitat, monumente şi atracţii turistice, programe culturale, trasee turistice în oraş şi în zonă, modalităţi de petrecere a timpului liber, oferte ale operatorilor locali, excursii, tururi, programe şi evenimente ale comunității locale; b) Punerea la dispozitia turistilor a materialelor de promovare a Timişoarei şi a regiunii Banatului: hărţi, pliante, broşuri atât proprii, cât şi ale agenţilor economici din turism. 1.2.Biroul Relaţii Internaţionale a) Asigurarea relațiilor de cooperare ale municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite şi partenere/ asociaţii şi reţele de oraşe şi diverse instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale/ reprezentanţe străine în România şi reprezentanţe ale României în străinătate; 8. DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 8.1. Biroul Locuinţe a) Administrarea fondului locativ de stat al municipiului Timişoara, respectiv închirierea locuinţelor şi garajelor aferente acestora, aflate în proprietatea/administrarea Primăriei Municipiului Timişoara, calculul chiriei pentru acestea, urmărirea exploatării lor de către chiriaşi conform prevederilor legale, precum şi propunerea pentru redistribuire a locuinţelor care devin disponibile. b) Vânzarea locuințelor aflate în proprietatea/administrarea Primăriei Municipiului Timişoara. c) Efectuarea înscrierilor persoanelor îndreptățite pe listele de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul de stat sau sociale ale municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile legii nr.114/1996 - legea locuinţei şi cu hotărârile de consiliu local emise în acest sens; d) Analizarea şi centralizarea solicitărilor depuse de către petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale, împreună cu documentaţiile aferente necesare în vederea stabilirii punctajului, şi întocmirea listelor de priorități; e) Analizarea şi centralizarea cererilor depuse de către persoanele îndreptăţite pentru atribuirea unei locuinţe realizată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, în baza legii nr.152/1998 — modificată şi completată şi a normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia şi întocmirea listelor de priorităţi; f) Inventarierea şi verificarea locuinţelor aflate în evidenţă; g) Întocmirea de adeverințe şi acorduri la solicitarea petenţilor; 38

h) Verificarea în teren a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă închiriate şi urmărirea respectării prevederilor legii nr.114/1996 şi a clauzelor contractuale stabilite prin contractul de închiriere; i) Întocmirea de referate în vederea acţionării în instanţă a chiriaşilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau a legislaţiei în vigoare sau pentru neplata chiriei; j) Întocmirea de contracte de închiriere pentru locuințele aflate în administrare şi păstrarea evidenţei acestora; k) Calcularea şi recalcularea chiriei în baza OUG nr.40/1999, legii nr.241/2001 şi HG nr.310/2007 pentru spațiile cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea statului român şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara pe baza declaraţiilor de venit depuse de către chiriaşi; l) Întocmirea referatelor necesare soluționării notificărilor depuse de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora conform prevederilor legii 10/2001; m) Operarea de modificări ale contractelor de închiriere : radieri, includeri, transcrieri, unificări, schimburi, urmare a aprobărilor emise de conducere; n) Deschiderea de fişe analitice de evidenţă pe fiecare chiriaş în parte care cuprind numele şi prenumele, adresa, soldul la începutul anului şi chiria lunară şi încasarea chiriei lunare datorate de fiecare chiriaş şi operarea în ordine cronologică pe baza comunicărilor transmise, a modificărilor de chirii, a sistărilor şi preluării în evidenţă a chiriaşilor cu contracte noi; o) Întocmirea notelor de plată şi calcularea majorărilor de întârziere unde este cazul, încasarea sumelor calculate şi întocmirea somaţiilor de plată pentru debitori ; p) Evidentierea incasarilor în registrul de încasări şi în fişele analitice de evidenţă a tuturor încasărilor efectuate pe baza chitanţelor eliberate de către casierie şi întocmirea lunară a balanței analitice a chiriilor; q) Întocmirea situației debitorilor care urmează a se preda la compartimentul de specialitate ; 1) Întocmirea de adeverințe radiere ipotecă şi calcul plată rate ca urmare a vânzării locuințelor în baza legii nr.112/1995, ordonanța nr.19/1994, decretului-lege nr.61/1990 ; s) Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale şi întocmirea actelor adiţionale dacă este cazul; 0 Analizarea dosarelor în vederea vânzării locuințelor ANL, întocmirea contractelor, precontractelor, calculul sumei, evidenţa; u) Păstrarea evidenţei contractelor de vânzare cumpărare, a documentaţiei care a stat la baza vânzării, respectiv a corespondenţei aferentă acestora; v) Recalcularea dobânzii în cazul achitării integrale în avans a ratelor pentru contractele de vânzare- cumpărare; w) Eliberarea adeverinţelor necesare executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a fondului locativ de stat; 8.2. Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit Și Spaţii Utilitare a) Verificarea şi prelucrarea solicitărilor de întocmire a contractelor de concesiune/închiriere pentru terenul aferent garajelor autorizate şi edificate pe terenul proprietatea statului român sau al municipiului Timişoara; b) Întocmirea adreselor de verificare a amplasamentelor pe care sunt edificate garajele pentru care se solicită întocmirea contractului de concesiune/închiriere pentru terenul aferent; c) Întocmirea contractelor de concesiune/închiriere, actelor adiţionale ale acestora şi fişelor de calcul pentru terenul aferent garajelor; d) Comunicarea către Direcţia Fiscală a contractelor de concesiune/închiriere, actele adiţionale şi fişele de calcul încheiate pentru terenul aferent garajelor în vederea încasării redevenţei/chiriei stabilită prin contract; e) Întocmirea documentelor de reziliere a contractelor de concesiune/închiriere pentru terenul aferent garajelor, teren care a fost retrocedat sau pentru care a fost declarat interesul public; f) Întocmirea de comunicări pentru Direcţia fiscală pentru rezilierea contractelor de concesiune/închiriere, actelor adiţionale şi fişelor de calcul încheiate pentru terenul aferent garajelor în vederea sistării încasării redevenţei/chiriei stabilită prin contract, în cazurile terenurilor retrocedate; 39

g) Verificarea sesizărilor şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, analizarea situaţiilor pe teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competenţelor care îi revin; h) Urmărirea şi controlarea administrării şi bunei desfăşurări a activităţii în cele şase cimitire aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara ; i) Concesionarea de locuri de veci în cimitirele aflate în administrare, prelungirea concesionării locurilor de veci la cerere, precum şi reconcesionarea locurilor devenite disponibile; j) Încasarea taxei de concesiune a locului de veci ; k) Întocmirea raportărilor încasărilor concesiunii locului de veci şi comunicarea situaţiei încasărilor; I) Verificarea şi prelucrarea solicitărilor de concesionare/reconcesionare a locului de veci din cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara; m) Întocmirea și eliberarea de adeverinţele necesare autorităţilor străine pentru transportul şi înhumarea persoanelor decedate în străinătate; n) Păstrarea evidenţei locurilor de veci pe sectoare, parcele, rânduri, locuri(morminte) şi a încasărilor din taxele corespunzatoare concesionarii cât şi istoricul concesionărilor (mormintelor); o) Generarea de rapoarte periodice (lista cu locurile neocupate/expirate, lista încasărilor zilnice/lunare/anuale, evidenţa înhumărilor,etc.) şi păstrarea la zi a acestei evidențe; p) Creearea unei baze de date computerizată pentru cimitirele existente şi aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timisoara; q) Urmărirea activităţii de servicii funerare desfăşurată în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara; r) Verificarea în teren a activității de înhumare şi urmărirea respectării regulamentului de administrare a cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara; s) Urmărirea derulării şi monitorizarea contractelor de concesiune şi a activităţilor de pompe funebre încheiate de Municipiul Timişoara cu societăţile concesionare a activităţii din cimitire; t) Prestarea activității de curăţare a coşurilor de fum pe raza Municipiului Timişoara şi în comunele limitrofe acestuia pentru care se solicită încheierea unei convenții de prestări a acestor servicii ; u) Urmărirea şi controlarea serviciilor oferite populaţiei cu privire la curăţarea coşurilor de fum ; v) Întocmirea de convențiile de coşerit şi încasarea taxei de curățare a coșului de fum ; w) Întocmirea raportărilor încasărilor pentru activitatea de coşerit, comunicarea către Direcţia Economică a situaţiei acestora şi transmiterea documentele necesare; x) Verificarea şi prelucrarea solicitărilor de încheiere a convențiilor de coşerit; y) Întocmirea şi eliberarea de procese verbale/avize/adeverințe de funcţionare a coșului de fum; z) Generarea de rapoarte periodice cu privire la curăţarea coşurilor de fum şi a situaţiei convențiilor încheiate în acest sens şi păstrarea la zi aceastei evidențe; aa) Acordarea de asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; bb) Asigurarea respectării normelor de tehnică a securităţi muncii şi a celor PSI; cc) Urmărirea şi controlarea administrării şi bunei desfăşurare a activităţii de la wc-urile publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara ; dd) Urmărirea aprovizionării cu materiale consumabile, de curăţenie şi alte materiale; asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a tuturor activităţilor din domeniul de activitate specific; ee) Urmărirea, verificarea şi întocmirea de rapoarte cu privire la activitatea de curăţenie a wc-urilor publice aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara; ff) Urmărirea derulării şi monitorizarea contractelor de prestări servicii de curăţenie şi de amplasare a wc-urilor ecologice încheiate de Municipiul Timişoara; gg) Urmărirea contractelor de prestări servicii care le-au fost încredințate, a modului de derulare, a termenelor de execuţie şi a termenelor de plată a facturilor corespunzătoare; hh) Verificarea remedierii defecţiunilor şi avariilor la instalaţiile sanitare, tâmplărie, feronerie, instalaţii electrice, efectuarea demersurilor necesare pentru înlocuirea pieselor deteriorate de la wc-urile publice şi asigurarea funcţionării la parametrii normali ai clădirilor în care sunt amplasate şi a instalaţiilor acestora; 40

8.3. Biroul Cladiri-Terenuri a) Identificarea, înregistrarea, verificarea în teren, publicitatea imobiliara si valorificarea terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau privat) al municipiului Timisoara, precum si proprietatea statului roman în administrarea/folosința Consiliului Local al Municipiului Timisoara; b) Constituirea unei baze de date reale si operaţionale a terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau domeniul privat) al Municipiului Timişoara , precum si proprietatea statului roman in administrarea / folosinta Consiliului Local; c) Actualizarea permanenta a evidenţei terenurilor din domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara; d) Colaborarea cu Biroul Evidenţa Patrimoniului în vederea înregistrarii , evaluării si impunerii terenurilor aflate în proprietatea publica (domeniul public sau domeniul privat) al Municipiului Timisoara, precum si proprietatea statului român in administrarea / folosința Consiliului Local; e) Asigurarea realizării tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, sau prin dispoziţii ale Primarului, pentru identificarea , administrarea si valorificarea terenurilor din domeniul public şi privat al municipiului Timişoara, conform legislatiei in vigoare; f) Participarea la inventarierea proprietatii publice şi private a Municipiului Timisoara; g) Întocmirea de raportări statistice şi transmiterea de date altor compartimente sau instituţii , cu aprobarea conducerii; h) Constituirea bazei de date actualizate cu privire la terenurile aferente construcţiilor înstrăinate în baza legii nr. 112/1995, legii nr.79/1997; i) Inchirierea şi întocmirea contractelor de inchiriere la terenurile aferente construcţiilor înstrăinate în baza legii nr. 112/1995, legii 79/1997, incasarea si urmarirea clauzelor contractuale din contracte; concesionarea acestor terenuri in vederea extinderii constructiilor; j) Obţinerea de venituri din vânzarea terenurilor aferente construcţiilor vândute în baza legii 112/1995,în conformitate cu HCLMT nr. 275/2009; k) Identificarea de noi parcele de teren, si atribuirea acestora în vederea sprijinirii tinerilor conform legii nr.15/2003; ]) Obţinerea de venituri din vânzarea terenurilor aferente clădirilor, halelor în conformitate cu HCLMT nr. 82/2013 modificată cu HCLMT nr.76/2013. m) Verificarea, identificarea şi propunerea de hotărari pentru aprobare în Consiliul Local, în vederea includerii imobilelor aflate in proprietatea statului roman în domeniul public a Municipiului Timişoara. n) Verificarea documentaţiilor cadastrale pentru intabularea in cartea funciara a bunurilor aflate in patrimoniul Municipiului Timişoara o) Verificarea, avizarea documentaţiilor tehnice de dezmembrare, rectificare de carte funciară , întocmite de către alte persoane fizice sau juridice autorizate; p) Înaintarea de proiecte de hotărâri pentru aprobare in Consiliul Local privind trecerea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara şi intabularea acestora in cartea funciara ; q) Urmărirea si constituirea bazei de date după intabularea acestor imobile ; r) Asigurarea legăturii cu Biroul Banca De Date Urbană pentru identificarea imobilelor care prezintă interes pentru municipiul Timişoara. s) Efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii, preluării şi urmăririi contractelor în domeniul specific de activitate. t) Asigurarea legăturii cu OCPI TIMIŞ şi Serviciul De Carte Funciara Timişoara pentru crearea bazei de date şi a schimbului de informaţii privind evidenţa electronică şi transmiterea acestor date cu privire la bunurile aflate in patrimoniul Municipiului Timişoara. 41

84. Biroul Spaţii Cu Altă Destinație a) Asigurarea evidenţei patrimoniului public si privat al Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, întocmirea inventarului bunurilor carea aparțin domeniului public si privat în domeniul specific; b) Promovarea proiectelor de hotărâri pentru inchirierea, vânzarea, darea in folosinţă gratuită, concesionarea şi administrarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; c) Verificarea pe teren a sesizărilor, a cererilor de diverse modificări ale profilului de activitate, lucrări ale asociaţilor de locatari (proprietari), organe locale, cu privire la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; d) Păstrarea evidenţei cererilor beneficiarilor legii 341/2004 ( revoluționari ) privind solicitările de spații comerciale. e) Întocmirea de contracte de comodat privind atribuirea in folosinta gratuita a unor SAD-uri către fundații, asociaţii, organizații, ong-uri; f) Întocmirea şi actualizarea dispoziției de numire a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie, a comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidența legii nr. 550/14.10.2002, a comisia pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie libere de sarcini; g) Întocmirea in vederea aprobarii in consiliul local, al regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta; h) Centralizarea solicitărilor privind atribuirile de SAD-uri-uri, prelungiri contracte de inchiriere/concesiune care expiră, intocmirea ordinii de zi a comisiei, referate, proiecte de hotarari conform hotararilor comisiei, raspunsuri către solicitanti; i) Întocmirea documentației în vederea prezentării în comisia pentru vanzarea spatiilor medicale si a comisiei de contestatii in baza ordonantei de urgenta nr. 68/28.05.2008; D Întocmirea de contracte de vanzare cumparare ale cabinetelor medicale în baza ordonanţei de urgențăa nr. 68/28.05.2008; contractele de vanzare cumparare ale spatiilor comerciale sau de prestari servicii ce cad sub incidenta legii nr. 550/14.10.2002; k) Eliberarea acordului pentru diverse lucrări ca racordări de apă — canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune , pentru spațiile cu altă destinație aflate în evidență; l]) Întocmirea de procese verbale de predare primire a spatiilor cu alta destinatie ; m) Întocmirea tuturor actelor modificatoare la contractele aflate in cadrul biroului ( prelungiri, modificari parti, modificari obiect, etc.) n) Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiior pentru închirierea şi, respectiv vânzarea SAD- urilor; 0) Întocmirea contractelor de concesiune, închiriere, vânzare, comodat, pentru SAD-urile aflate in evidenta biroului; p) Întocmirea referatului pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a comisiei de rezolvare a contestaţiilor; Întocmirea dispoziției de numire a comisiilor de licitatie ; q) Asigurarea organizării procedurilor de licitatie a SAD-urilor, prin punerea la dispoziţia ofertanților a tuturor documentelor necesare, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale; r) Asigurarea desfăşurării procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele verbale de deschidere şi de negociere); s) Transmiterea contractelor incheiate in cadrul biroului SAD, către Directia Fiscala a municipiului Timisoara — compartimentul urmarire si evidenta venituri nefiscale si serviciul impuneri, Directiei economice - Biroul Evidenta Patrimoniu, în vederea colectării creanţelor si catre terti. 42

35. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE a) Asigurarea inregistrarii unitatii administrativ teritoriale in SEAP; b) Elaborarea strategiei de contractare , programul anual al achizitiilor publice si/sau programul de cumparari directe, precum si modificarile/completarile ulterioare ale acestora ; c) Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice cu respectarea procedurilor legale; 10.SERVICIUL JURIDIC 10.1. Biroul Contencios a) Reprezentarea intereselor autoritatii publice Municipiului Timişoara, Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Primarului Municipiului Timisoara în faţa instanţelor judecătoreşti, susţinerea intereselor acestora; b) Formularea de întâmpinări, note scrise, precizări, obiecţiuni, concluzii, ridicări de excepţii, alte cereri necesare şi utile soluționării cauzei, solicitarea administrării de probe în faţa instanţelor; d) Asigurarea evidenţei informatizate a proceselor şi litigiilor în care institutia este parte; e) Urmărirea obţinerii titlurilor executorii pentru creanțele unităţii; f) Comunicarea titlurilor executorii compartimentelor de specialitate şi executorului judecătoresc; g) Solicitarea opiniei compartimentelor de specialitate şi comisiilor constituite la nivelul instituţiei, vis a vis de solicitările formulate în litigiile în care instituţia este parte, opinie de care va ţine cont la formularea punctului de vedere al instituţiei în dosarele aflate pe rolul instanţelor; h) Solicitarea de relaţii de la alte instituţii, acolo unde este cazul; i) Formularea de răspunsuri la interogatorii şi de puncte de vedere la rapoartele de expertiză, în colaborare cu serviciile competente; j) Formularea de plângeri de carte funciară; k) Formularea contestației la executare, a cererilor de suspendare a executării; 1) Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; m) Exprimarea punctului de vedere în scris, prin referate, privind neexercitarea căilor de atac; n) Promovarea cererilor de chemare în judecată (desființări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative etc.) în baza unui referat întocmit de compartimentul de specialitate aprobat de Primarul Municipiului Timişoara; o) Formularea cererilor de intervenţie, cererilor de chemare în garanţie etc. în dosarele aflate pe rol şi în care institutia justifică un interes; p) Asigura autentificarea tuturor actelor notariale necesare instituţiei în baza procurii şi delegaţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara; r) Asigurarea consilierea juridica şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv; 43

s) Verificarea în evidenţa informatizată a Serviciului juridic cu privire la existenţa unor litigii, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice cât şi a compartimentelor interesate din cadrul instituţiei, formularea unui răspuns în scris, în baza cererii şi a actelor anexate. t) Indeplinirea şi a altor atribuţii care necesită cunoştinţe superioare de specialitate juridică prevăzute de lege sau încredințate de către Primar şi de către şefii ierarhici superiori; u) Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente a intereselor autorităţii administraţiei publice locale, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, in procesele avand ca obiect contestarea titlurilor de creanta emise in baza OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum si in litigiile vizand procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica; 10.2. Biroul Consultanţă Juridică a) Acordarea de consultanţă juridică celorlalte compartimente ale instituţiei în problemele legate de aplicarea şi executarea legilor; Asigurarea asistenţei juridice compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi persoanelor fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Serviciului Juridic, în limitele competențelor legale; b) Verificarea şi avizarea juridică a referatelor care însoțesc dispoziţiile primarului, precum şi a dispoziţiilor primarului; d) Avizarea juridică a contractelor, protocoalelor, actelor adiţionale încheiate de Municipiul Timisoara e) Intocmirea, verificarea şi avizarea contractelor de achiziţie publică; f) Verificarea şi avizarea juridică a autorizării activităţiilor comerciale în domeniul alimentaţiei publice, precum şi acordarea de consultanţă pe toate celelalte domenii comerciale; g) Emiterea de avize juridice cu privire la rapoartele de specialitate ce însoțesc proiectele de hotărâri; 11. SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE a)Asigurarea desfăşurării activităţi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi sănătate din subordinea consiliului local timişoara; gestionarea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile publice sanitare; b) Reglementarea raporturilor dintre proprietarul imobilelor şi utilizator / comodatar / administrator / chiriaşi, în scopul derulării corespunzătoare a activităţii unităţilor de învăţământ şi sănătate; c) Valorificarea prin închiriere/dare în folosinţă gratuită/administrare a spaţiilor rămase disponibile în imobilele cu destinaţia de învăţământ şi sănătate; d) Organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat, privat autorizat şi acreditat; e) Elaborarea documentatiei in vederea desemnarii reprezentanţilor primarului şi ai consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi sănătate, în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din unităţile de învăţământ; f) Elaborarea documentatiei pentru schimbarea destinaţiei imobilelor sau părţi din imobile cu destinaţia învăţământ în vederea demolării, rămânerii la dispoziţia consiliului local, transmiterii în administrare/folosință gratuită/închiriere sau achiziţionare imobile destinate activităţilor şcolare; J Promovare proceduri administrative în vederea rezolvării situaţiilor parcelare, a înregistrării în cartea funciara a imobilelor (construcţii şi teren). g) Asigurarea, împreună cu celelalte direcţii, acţiuni privind actualizarea inventarului domeniului public al municipiului timişoara, referitor la imobilele cu destinaţia unităţi de învăţământ şi unităţi sanitare, conform cu prevederile legii 213/1998 actualizată; h) Asigurarea realizarii lucrărilor topo-cadastrale pentru intabularea imobilelor cu destinaţia unităţi de învăţământ/sănătate; 44

î) Iniţierea procedurii privind închirierea unor imobile pentru desfăşurarea activităţi de învăţământ si sănătate /pentru închirierea spaţiilor temporar disponibile din unităţile de învăţământ prin licitaţie publică; j) Prezentare raportări şi/sau situaţii statistice solicitate de către autoritățile administraţiei publice locale şi/sau centrale, instituţii publice locale şi/sau centrale; k) Verifica cantitativ si valoric si avizeaza pentru plată situaţiile de lucrări înaintate spre decontare de către constructori, privind lucrările de reparaţii/întreţinere a imobilelor aferente unităţilor de învăţământ şi sănătate; urmărirea modului de execuţie al lucrărilor de reparații / întreţinere, încadrarea în termene şi in bugetul alocat pentru acestea. 12.1. Compartimentul Protecţia Muncii a) Asigurarea instruirii, testării şi perfecţionării profesionale periodice a persoanelor cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatilor; b) Elaborarea actelor specifice activităţii şi comunicarea acestora celor în drept; c) Asigurarea selectării furnizorilor de medicina muncii, expertilor in evaluare, echipamentelor de protectia muncii, medicamentelor si materialelor sanitare precum si aparatura necesara cabinetelor medicale scolare; d) Asigurarea si urmărirea evaluării riscurilor la locurile de muncă si a stării de sănătate a salariatilor; 12.2. Compartimentul Evidenţă Personal a) Asigurarea selecţionării şi recrutarea de personal; organizarea şi asigurarea funcţionării comisiei de concurs/ solutionare contestatii, organizarea si desfasurarea concursurilor/ examenelor pentru angajare şi promovare , inclusiv a managerilor institutiilor aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara; b) Intocmirea documentatiilor pentru încadrarea, promovarea, detaşarea si încetarea activității pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor publice fara personalitate juridica; întocmirea contractelor de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, acte administrative privind încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale salariaţilor; c) Stabilirea drepturilor salariatilor ; d) Întocmeşte statele de personal, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, statele de funcţii; e) Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale / personale ale salariaţilor aparatului de specialitate si al serviciilor publice fara personalitate juridica; f) Eliberarea adeverinţelor care atestă calitatea de funcţionar public/de angajat cu contract individual de muncă; g) Întocmirea de raportări statistice privind activitatea de personal; h) Evidentierea salariatiilor in registrele speciale; i) Asigurarea evidenţei timpului lucrat si nelucrat al salariatilor; j) Efectuarea programării concediilor de odihnă ale salariaţilor si evidențierea efectuării acestora; 45

k) Consiliaza aplicarea procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare; I) Asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de interese şi de avere pentru persoanele cu funcţii de conducere/control şi funcţionarii publici; 12.3. Compartimentul State De Plată a) Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare la nivelul ordonatorului principal de credite; b) Elaborarea documentatiei in vederea aprobarii nivelului salariului de baza la nivelul ordonatorului principal de credite si verifica propunerile ordonatorilor de credite ; c) Urmărirea respectării legalităţii privind încadrarea, salarizarea și acordarea drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local; d) Întocmirea proiectului de buget privind cheltuielile cu salalariile si cu pregatirea profesionala; 12.4. Compartimentul Perfecţionare Profesională a) Asigurarea selectării furnizorilor de formare profesională; b) Urmărirea derulării contractelor de formare profesională; c) Elaborarea planului de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile de formare profesională a salariaţilor; d) Urmărirea şi luarea măsurilor necesare pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului; c) Realizarea activităţii de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare,specializare,etc); e) Analizarea datelor şi informaţiilor şi elaborarea de programe, prognoze şi strategii de dezvoltare (în domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, etc.); 12.5 Compartimentul Securitate a) Elaborarea şi supunerea aprobării Primarului Municipiului Timişoara a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) Întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi supunerea spre avizarea instituţiilor abilitate; c) Coordonarea activității de protecţie a informaţiilor clasificate; d) Asigurarea relaționării cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea si să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate; e) Monitorizarea activității de aplicare a normelor de protecţie şi a modului de respectare a acestora; 13. BIROUL SPORT-CULTURĂ 13.1.Compartimentul Sport a) Intocmirea Notelor de fundamentare pentru elaborarea bugetului local-secţiunea de funcţionare privind activitatea sportiva şi înaintarea către Direcţia Economică; b) Promovarea sesiunilor de selecţie a proiectelor de sport, în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local pentru proiecte de activitate sportivă; c) Verificarea dosarelor de finanţare depuse de către structuri sportive si organizaţii din punct de vedere al eligibilităţii; d) Întocmirea Raportului de prezentare al proiectelor de sport şi prezentarea Comisiei de evaluare; 46

e) Efectuarea activităţilor secretariatului Comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor de proiecte şi comunicarea rezultatelor; f) Întocmirea documentaţiei Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a contribuţiilor financiare alocate structurilor şi organizaţiilor sportive ale căror proiecte au fost selectate; g) Încheierea contractelor de finantare nerambursabila ale Municipiului Timişoara cu structurile şi organizaţiile sportive; h) Urmărirea derulării contractelor de finanţare nerambursabilă şi execuţia contribuţiilor financiare, în baza rapoartelor comisiei de analiză şi control a documentelor justificative; întocmirea documentelor de plată; i) Verificarea modulului de îndeplinire a clauzelor prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate de Municipiul Timişoara cu structuri sportive/organizțtii. Intocmirea fişelor de evaluare semestriale/ anuale privind modul de îndeplinire a obiectivelor si indicatorilor cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă; j) Întocmirea Notei cu propunerea pentru diminuarea contribuției financiare, si dupa caz, rezilierea contractului de finantare nerambursabila încheiat de Municipiul Timişoara cu structuri sportive/ organizatii, în cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor ce le revin; k) Întocmirea şi gestionarea derulării Agendei cu programe sportive proprii destinate comunităţii: (ex: Zilele Sportului pentru Toţi, Ziua Timişoarei, Gala Sportului); I]) Gestionarea activităţii desfăşurate în bazele sportive administrate: Sala Polivalentă (Olimpia) "Constantin Jude” , Complex Sportiv Bega, Baza sportivă”Adrian Stoicov”, terenurile de sport în aer liber amenajate de municipiu pe domeniul public; m) Întocmirea programelor de utilizare a bazelor sportive în baza programelor competiţional şi a solicitărilor depuse de structuri sportive, organizatii, instituţii pentru activităti sportive, culturale; n) Gestionarea programelor sportive pentru practicarea înotului recreativ şi de întreţinere , prin care cetaţenii au acces gratuit la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega: ” Mişcarea pentru Sănătate” - înot recreativ pentru populaţie şi ”” Veteranii Masters”” - înot pentru persoane vârstnice; o) Întocmirea documentaţiei şi Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a modului de utilizare a bazelor sportive, tarifele si regimul de gratuităţi; p) Întocmirea documentelor necesare şi a contractului de punere la dispozitie/ închiriere a Sălii Polivalente "Constantin Jude” (Olimpia), a Complexului Sportiv Bega, a Bazei sportive” Adrian Stoicov”; q) Urmărirea modului de derulare a contractelor de punere la dispozitie/ închiriere a bazelor sportive şi execuţia financiară a acestora cu toate operaţiunile necesare, conform reglementărilor legale; m) Emiterea facturilor şi documentelor de încasare, înregistrarea facturi în registru, chitanţe şi întocmirea situaţiei lunare a încasărilor; s) Efectuarea încasărilor în numerar, întocmirea borderoului-decont şi a monetarului de predare a sumelor încasate precum şi predarea la casierie a sumelor încasate pentru serviciile de la bazele sportive; t) Asigurarea cu personalul contractual angajat a verificării zilnice pentru buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor bazelor sportive; u) Asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru buna desfăşurare zilnică a programelor de pregatire sportivă, respectiv pentru logistica competiţiilor sportive, a acţiunilor /evenimentelor sportive şi culturale desfăşurate în bazele sportive administrate; v) Verificarea zilnică a calităţii apei la bazinul de înot din cadrul Complexului Sportiv Bega şi completarea registrului de evidenţă zilnică a calităţii apei din bazin (valoarea pH-ului şi clorului rezidual liber); w) Executarea cu personalul propriu a lucrărilor de intervenții urgente, pentru reparaţii tâmplărie, instalaţii sanitare şi electrice, igienizări şi zugrăveli, lucrări de curațire şi îngrijire a spaţiilor verzi din perimetrul bazelor sportive; 47

x) Efectuarea permanentă a constatrilor privind deteriorările, nefuncţionalitățile şi avariile la clădiri şi instalaţii, întocmirea referatelor şi documentatiilor pentru intervenţii de reparaţii si a referatelor cu necesarul de materiale; y) Administrarea şi întreţinerea terenurilor de sport construite de Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public; z) Întocmirea referatelor cu necesarul de materiale pentru curăţenie şi materiale de întreţinere pentru bazele sportive administrate; aa) Elaborarea programului anual de reparaţii curente şi generarea de documente suport necesare pentru realizarea lucrărilor de reparatii la bazele sportive; bb) Urmarirea stadiului de realizare a lucrărilor de reparaţii curente; participarea la recepții la terminarea lucrărilor; cc) Intocmirea Referatelor de necesitate si oportunitate privind includerea în bugetul local-Programul de dezvoltare-investiții a obiectivelor sportive; dd) Generarea de documente suport pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice la obiective de investiţii pentru imobile baze sportive, instituţii culturale: referat de necesitate şi oportunitate / nota de fundamentare/ memorii tehnice/ cerere extrase CF pentru documentaţii topo cadastrale / corespondenţă compartimente; ee) Urmarirea stadiului de realizare a obiectivelor de investitii la obiective sportive, de cultură şi generarea de documente suport; ff) Intocmirea documentelor necesare, în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publice, pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii; gg) Gestionarea bazei de date privind evidenţa structurilor/ organizatiilor sportive, respectiv baza de date cu imobile baze sportive, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; 13.2.Compartimentul Cultură a) Întocmirea Notelor de fundamentare pentru elaborarea bugetului local-secţiunea de funcţionare privind activitatea instituţiilor de cultură şi finanţarea unităţilor de cult şi înaintarea către Direcţia Economică; b) Promovarea sesiunilor de selecţie a proiectelor de finanaţare a unităţilor de cult, în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult aparţinanad cultelor religioase recunoscute din România; c) Verificarea dosarelor de finanțare depuse de către unitaţile de cult din punct de vedere al eligibilității şi întocmirea Raportului de prezentare al proiectelor depuse catre Comisia de evaluare; d) Efectuarea activităților secretariatului Comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor de proiecte şi comunicarea rezultatelor; e) Întocmirea documentaţiei şi Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara a sprijinului financiar de la bugetul local pentru unitaţile de cult ale căror proiecte au fost selectate; f) Încheierea protocoalelor de finanţare cu unităţile centrale de cult; g) Urmărirea derulării protocoalelor de finanţare şi execuţia contribuţiilor financiare; h) Încheierea Rapoartelor de analiză şi control privind documentele justificative; i) Întocmirea documentelor de plată pentru tranşele de contribuţii financiare ; j) Întocmirea Notei cu propunerea pentru diminuarea contribuţiei financiare, şi după caz, rezilierea protocoalelor de finanţare nerambursabilă încheiate de Municipiul Timişoara cu unităţile de cult, în cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor ce le revin; k) Acordarea de suport pentru gestionarea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile culturale, cinematografe, grădini de spectacole aflate în proprietatea Municipiului Timişoara; l]) Gestionarea bazei de date privind evidenţa cu reţeaua de imobile în care funcţionează instituţiile culturale, aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv şi a contractelor aferente acestora, precum si evidenţa imobilelor în care funcţionează institutiile de cult; 48

14. BIROUL AUDIT a) Elaborarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern de la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi actualizarea acestora ca urmare a modificărilor organizatorice şi legislative; b) Avizarea normelor metodologice specifice entităţilor publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a cartei auditului intern; c) Acordarea avizului în vederea numirii, respectiv destituirii şefului compartimentului de audit intern din cadrul entităților subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara ; d) Acordarea avizului în vederea numirii, respectiv revocării auditorilor interni din cadrul entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; e) Elaborarea planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani; f) Elaborarea planului anual de audit public intern având la bază planul multianual de audit public intern; g) Efectuarea activităţilor de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Primăriei Municipiului Timişoara sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; h) Informarea U.C.A.A.P.L. teritorial despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entității ce a dispus misiunea; i) Informarea Serviciului Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — reprezentant al U.C.C.A.P.I. în teritoriu, la solicitarea acestora, prin rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern; j) Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, care prezintă modul de realizare a obiectivelor Biroului Audit; k) Raportarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern, Primarului Municipiului Timişoara şi structurii de control intern abilitată; D Realizarea misiunilor de audit public intern de asigurare, de consiliere şi de evaluare; m) Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a codului privind conduita etică a auditorilor interni în cadrul compartimentelor de audit public intern din entităţile publice subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; n) Elaborarea programului de asigurare şi îmbunătățire a calităţii activităţii de audit public intern şi a raportului de monitorizare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern; o) Desfăşurarea de activități specifice implementării, menținerii şi îmbunățirii sistemului de control intern managerial la nivelul Biroului Audit, conform 0.S.G.G. nr. 400/2015 cu modificările aferente; p) Desfăşurarea, la nivelul Biroului Audit, de activități privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională şi de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informațiilor de interes public adoptate la nivelul unității administrativ- teritoriale; 49

15. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII a) Mențţinerea şi îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității implementat şi certificat în conformitate cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 9001:2015; b) Gestionarea şi monitorizarea proceselor sistemului de management al calităţii, pentru asigurarea eficienţei activităţilor, controlului adecvat al acestora şi conformitatea cu cerinţele legale; c) Stabilirea metodologiei de elaborare a procedurilor operaționale şi urmărirea respectării acesteia d) Coordonarea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara în activitatea elaborare şi actualizare a procedurilor operaţionale care documentează activităţile acestora, conform cerințelor legale şi a modificărilor organizatorice; e) Asigurarea controlului tuturor documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv elaborarea, aprobarea, difuzarea, uzul, codificarea, accesul, păstrarea, revizuirea, retragerea, arhivarea şi distrugerea documentelor calităţii; f) Desfăşurarea auditurilor interne anuale pentru verificarea menţinerii conformităţii sistemului de management al calității implementat cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015; g) Identificarea, analizarea, implementarea şi urmărirea acţiunilor corective adoptate ca urmare a constătării de neconformităţi în funcţionarea sistemului de management al calității; h) Organizarea analizei efectuate de conducere cu privire la starea şi funcţionarea sistemului de management al calităţii; întocmirea documentației care stă la baza acestei analize; i) Întocmirea chestionarelor de evaluare a satisfacției cetățenilor şi prelucrarea informațiilor rezultate din completarea acestora; j) Identificarea unor măsuri de îmbunătățire continuă în vederea creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor cu privire la serviciile furnizate; elaborarea programului de îmbunătățire continuă; k) Elaborarea draftului programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul al Primăriei Municipiului Timişoara, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilități, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării sistemului; monitorizarea şi urmărirea îndeplinirii cerinţelor minimale cuprinse în acesta de către compartimentele de specialitate. ]) Corelarea procedurilor operationale existente în sistemul de management al calităţii cu cerinţele sistemului de control intern managerial şi realizarea de noi proceduri operaţionale şi de sistem care să corespundă cerințelor legale specifice controlului intern managerial; m) Coordonarea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara în activitatea de stabilire a obiectivelor specifice, a indicatorilor de performanţă şi a riscurilor asociate acestora; n) Elaborarea centralizatorului obiectivelor specifice, a centralizatorului indicatorilor de performanţă şi a registrului riscurilor la nivelul instituției şi supunerea acestora spre aprobare Primarului Municipiului Timişoara; o) Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. p) Consilierea entităților subordonate/sub autoritatea/în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu privire la implementarea sistemului de control managerial şi a strategiei naționale anticorupţie, prin organizarea întâlnirilor necesare inclusiv la sediul acestora q) Întocmirea şi comunicarea planului de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupţie; 1) Întocmirea, aprobarea și comunicarea inventarului măsurilor preventive anticorupţie. s) Întocmirea, aprobarea și comunicarea seturilor de indicatori de evaluare şi a seturilor de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategia națională anticorupţie, precum şi sursele de verificare. 50

t) Cresterea gradului de cunoastere, înțelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul municipiului Timişoara şi la nivelul entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea sau sub autoritatea Municipiului Timişoara; participarea la actiunile menite a promova şi întări integritatea și de a preveni corupția; u) Raportarea semestrială/anuală către Secretariatul Tehnic al SNA de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene privind aplicarea Strategiei Naționale Anticorupţie la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara şi al entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea sau sub autoritatea Municipiului Timişoara; v) Monitorizarea măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi în vederea aducerii la îndeplinire; w) Întocmirea formularului de urmărire măsuri corective şi difuzarea acestuia structurilor responsabile cu aducerea la îndeplinire; x) Colectarea datelor de la toate structurile din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Timişoara, întocmirea şi comunicarea tabelului centralizator privind stadiul implementării măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi, pe fiecare decizie în parte; actualizarea periodică a datelor; y) Urmărirea stadiului implementării măsurilor corective în cadrul unor întâlniri cu structurile responsabile şi transmiterea situaţiei către Curtea de Conturi, la solicitarea acesteia; z) Asigurarea secretariatului Comisiei de Monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, a Comisiei de Monitorizare a Municipiului Timişoara şi a Echipei de gestionare a riscurilor organizată la nivelul Municipiului Timişoara; 16. CORPUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI a) Efectuarea de misiuni de control încredințate de către Primarul Municipiului Timişoara; b) Soluţionarea sesizărilor adresate de cetăţeni Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către acesta Corpului de Control şi Antifraudă; c) Verificarea iregularităților pentru care au fost întocmite formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Biroul audit din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; d) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiuniilor în cazul refuzului personalului de execuţie sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Biroului Audit, în baza art. 22, lit. c) din legea nr. 672/2002; e) Efectuarea cercetării disciplinare prealabile, conform prevederilor art. 66, al. 4 din legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici, a faptei săvârşite de funcţionarul public ce constituie abatere disciplinară, atunci când fapta este de o gravitate minoră şi sancţiunea ce urmează a fi aplicată este mustrarea scrisă prevăzută de art. 65, al. 3, lit. A), în condiţiile prevăzute de art. 66, al. 1) din acelaşi act normativ; f) Efectuarea cercetării disciplinare prealabile, conform prevederilor art. 267 din legea nr. 53/2003 — codul muncii, în cazul faptelor săvârşite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timişoara ce constituie abatere disciplinară; g) Efectuarea cercetării disciplinare la solicitarea comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile art. 67, al 3 din legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici; 51

a) Consilierea operatorilor economici cu privire la activitatile comerciale ; b) Emiterea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, în conformitate cu prevederile legale ; c) Emiterea acordului pentru desfaşurarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile legale ; d) Analizarea si solutionarea solicitărilor agenţilor economici în cazul modificării orarului de funcţionare, pe o perioada limitată; priviind intenţia desfăşurării activităţii de soldare pentru participare la evenimentele comerciale ocazionale, emiterea avizului pentru desfaşurarea activităţii de comerţ stradal sau expedierea răspunsurilor negative , în vederea obţinerii acordului de funcţionare ambulant si desfăşurării unei activităţi de comerţ stradal temporar (terasă sezonieră, vehicul comercial, mobiler urban etc.) ; e) Soluţionarea petițiilor operatorilor economici cu privire la diversele situaţii legate de necesitatea autorizării sau procedura legală de autorizare ; f) Analizarea si soluitionarea documentațiilor depuse şi verificarea pe teren a condiţiilor pentru aprobarea declaraţiilor de alimentaţie publică în conformitate cu prevederle H.G. nr. 843/1999, întocmirea notei de constatare cu privire la avizarea sau respingerea cererilor depuse ; sg) Verificarea pe teren a existenței acordului de funţionare ambulant sau a avizului pentru desfăşurarea activităţii de comert stradal , precum şi dovada achitării taxelor de ocupare a domeniului public ; întocmirea documentelor specifice constatării(nota de constatare sau somaţie); h) Întocmirea de note de plată privind taxele de ocupare a domeniului public, de autorizare sau vizare anuală şi urmărirea plății acestora ; i) Urmărirea respectării clauzelor contractuale prevăzute în contractele de închiriere comerciale . j) Întocmirea de acte adiţionale la contractele de închiriere comerciale,în limita competenţelor legale. k) Întocmirea de referate de restituire sume aferente autorizării activităţilor comerciale sau ocupare domeniu public, în situaţia unor solicitări fundamentate ; I) Întocmirea documentelor specifice în cazul identificării unor fapte de comerţ stradal ilicite şi înaintarea acestora compartimentelor de specialitate; m) Participarea la acţiuni instituţionale sau interinstituţionale menite să identifice acte şi fapte de comerţ neautorizate ; n) Întocmirea documentației privind anularea acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, la solicitarea operatorilor economici ; privind propunerile de suspendare activitate/reducere orar de funcţionare, a acordurilor pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale; o) Întocmirea si gestionarea bazei de date activității specifice; a) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de deţinere, întreţinere, creştere, transport şi comercializare a animalelor deţinute de către persoanele fizice şi juridice pe raza Municipiului Timişoara şi a contravenţiilor constatate pentru legislaţia de protecţia mediului, protecţiei animalelor, precum şi domeniul deratizării, dezinsecţiei şi dezinfecţiei; b) Urmărirea punerii în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin; c) Verificarea sesizărilor/reclamațiilor cetăţenilor şi persoanelor juridice, inclusiv prin deplasare pe teren; d) Participarea la activităţile de control privind managementul animalelor de companie şi a animalelor fără stăpâni, precum şi pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, conform programelor stabilite; 52

e) Urmărirea derulării contractelor de achiziţie publică, de lucrări şi servicii şi respectarea clauzelor contractuale conform normelor în vigoare, privind gestionarea populaţiei canine, animalelor de companie , activităţi de ecarisaj, combaterea vectorilor şi dăunătorilor, prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, delarvizare prestate de către operatorul de servicii publice şi recepţionarea lucrărilor; f) Verificarea activității operatorilor serviciilor publice specifice biroului conform programelor stabilite, organizarea periodică de întâlniri cu operatorii în domeniu, analizarea şi stabilirea de măsuri pentru soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor primite de la utilizatori; g) Recepționarea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a lucrărilor şi serviciilor şi urmărirea realizării contractelor; întocmirea documentelor de plată a serviciilor prestate; h) Coordonarea acţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a unor spaţii publice, a unor instituţii publice, determinate de evenimente speciale, de necesitate sau de apariția unor circumstanţe speciale care impun luarea de măsuri corespunzătoare; i) Asigurarea informării prin mijloace adecvate a populației, agenţilor economici, instituţiilor publice asupra obligaţilor ce le revin privind protecţia, bunăstarea animalelor şi a lucrărilor de combatere a vectorilor pe raza municipiului Timişoara; j) Organizarea şi coordonarea de campanii de adopţie a animalelor de companie fără stăpân; k) Promovarea şi susținerea de programe de educaţie a cetăţenilor împreună cu diverse organizații, asociaţii, instituţii, privind specificul compartimentului; l) Asigurarea necesafunctionarii institutiei ; m) Gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotarea apararatului propriu de specialitate păstrarea evidenţei actualizate a acestora; n) Întreprinderea demersurilor necesare pentru casarea obiectelor de inventar si mijloacelor fixe atunci cand depăşesc durata normală de funcţionare si nu mai îndeplinesc caracteristicile de funcționare; scoaterea ulterioară a acestora din evidențele contabile; o) Întocmirea de procese verbale de receptie pentru mijloacele fixe care intră in gestiune, numerotarea prin coduri, predarea pentru înregistrare la Biroul Contabilitate şi urmărirea mişcării acestora în instituţie pe baza bonurilor de miscare (atunci cand acestea sunt predate de la un angajat la altul) p) Participarea la efectuarea anuală a inventarului la mijloace fixe si obiecte de inventar din instituție şi a celor date in custodie; comunicarea cu membrii comisiei de inventariere. q) Urmărirea contractelor de prestari servicii care le-au fost incredintate, a modului de derulare a termenelor de execuție a lucrărilor si a termenelor scadente pentru achitarea facturilor corespunzatoare, inclusiv a contractelor de utilităţi necesare pentru desfăşurarea activității (salubrizare,apa-canal,energie electrica si termică) pentru toate locațiile in care isi desfasoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului. Tr) Asigurarea respectării normelor de tehnică a securității muncii si a celor P.S.I pentru clădirile în care isi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului. s) Urmărirea modului de întreținere al clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului şi asigurarea funcționării acestora la parametrii optimi. t) Urmărirea activității magaziei de consumabile si material; colaborarea cu Biroul Contabilitate. u) Urmărirea activității de curațenie în clădirile în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului şi asigurarea materialelor necesare pentru efectuarea acestei activități. v) Participarea la organizarea alegerilor locale,parlamentare, europarlamentare şi a referendumurilor, asigurarea materialelor necesare si transportul buletinelor,urnelor,cabinelor,steagurilor pentru dotarea secțiilor de vot si buna desfăşurare a acestora . 53

19. BIROUL LOGISTICĂ a) Efectuarea demersurilor necesare pentru punerea in aplicare a legilor şi actelor normative care reglementează activităţile de achiziţii, emiterea de comenzi, încheierea şi urmărirea contractelor de prestări servicii privind intreținerea parcului auto, centralei telefonice, liftului de transport persoane, rampelor de ridicare a persoanelor cu dizabilitati, mentenanța sistemului numere de ordine si a instalaţiei de climatizare; b) Pregătirea documentațiilor tehnice necesar a fi transmisă Serviciului de Achiziţii Publice în vederea inițierii procedurilor de achizitie publică (referate de necesitate si oportunitate, caiete de sarcini, referate de fundamentare in vederea elaborării strategiei de contractare a achizitiei etc.); c) Estimarea fiecărui contract de achizitie publică ce urmeaza a se atribui si compararea valorilor contractelor cu pragurile valorice prevăzute in actele normative care legifereaza achizițiile publice; d) Administrarea contractelor de achizitie publică de produse si servicii rezultate in urma desfasurării procedurilor de achiziție publică solicitate Serviciului de Achizitii Publice; e) Urmărirea respectării clauzelor contractuale din contractile gestionate în cadrul biroului; f) Întocmirea de propuneri de angajare si angajamente bugetare precum si referate in vederea angajării cheltuielilor bugetare; transmiterea acestora Direcţiei Economice; g) Organizarea activității si întreţinerea parcului auto; h) Întocmirea de note de comenzi in vederea achiziţionarii produselor si serviciilor; i) Eliberarea foilor de parcurs pentru autoturismele din parcul auto propriu al instituției şi a ordinelor de deplasare pentru conducătorii auto; j) Normarea consumului de carburanţi conform kilometrilor efectuaţi şi confirmaţi din foile de parcurs ale autoturismelor din dotarea parcului auto propriu al instituției şi întocmirea lunară a ”fişei activităţii zilnice” pentru fiecare autoturism în parte conform normelor specifice legale în vigoare; k) Asigurarea aprovizionării cu bonuri valorice carburanți auto pentru autoturismele din parcul auto al instituției, cu respectarea normelor stabilite prin O.G. nr. 80/2001 cu completările şi modificările ulterioare. ]) Asigurarea bunei desfăşurări a activităţii de exploatare şi participarea la lucrările de întreţinere şi reparații a autoturismelor din dotarea parcului auto propriu al Primariei Municipiului Timisoara; m) Asigurarea încadrării în cotele stabilite conform legislaţiei în vigoare ale consumului de carburanţi pentru autoturismele din dotare; n) Încheierea asigurărilor auto obligatorii şi casco pentru autoturismele din parcul auto al instituţiei. a) Programarea şi organizarea activităţilor de verificare şi recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală, de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; b) Coordonarea şi urmărirea modului de realizare a serviciilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara; c) Monitorizarea prin GPS a lucrărilor mecanice stabilite conform graficelor de lucrări; d) Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi încadrarea lucrărilor în sumele alocate din bugetul local pentru serviciile de salubrizare; e) Întocmirea documentelor necesare decontării lucrărilor recepționate; ) Întocmirea şi supunerea, spre aprobare, în Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a documentelor necesare în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică, în domeniul specific 54

activităţii biroului, pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea problemelor de salubrizare şi întreţinerea căilor de comunicaţie în municipiul Timişoara; urmărirea respectării clauzelor contractuale în contractele rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie; g) Organizarea de acţiuni ecologice de curățenie de primăvară şi de toamnă; h) Soluţionarea, în termenul legal, a sesizărilor, reclamațiilor şi solicitărilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, prin verificarea în teren a aspectelor sesizate şi aplicarea măsurilor legale ce se impun; Consilierea persoanelor fizice şi juridice în domeniul de activitate al biroului; 0) Participarea la acțiuni comune desfăşurate împreună cu reprezentanți ai Direcţiei Poliţia Locală, CJT, ISU Timişoara, etc. j) Monitorizarea activităților desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie de resturi de materiale rezultate din reparații şi din amenajări interioare; k) Participarea şi susţinerea de programe privind educaţia ecologică a cetăţenilor, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; D Întocmirea de informări, rapoarte şi note de constatare referitoare la acţiunile şi activităţile de salubrizare şi igienizare a municipiului, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea Primăriei Municipiului Timişoara; 21. COMPARTIMENTUL SERVICII INFORMATICE a) Elaborarea de studii tehnice privind necesităţile instituţiei în funcţie de orientările curente în tehnologia informatică; documentelor cu alte sisteme informatice implementate in instituție; c) Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale privind contractele de prestări-servicii informatice sau de furnizare echipamente informatice încheiate de Primăria Municipiului Timişoara cu operatorii economici; d) Elaborarea caietelor de sarcini şi a documentelor, în sprijinul activităţii celorlalte compartimente; e) Propunerea de îmbunătățiri, de soluţii tehnice şi organizatorice pentru sistemul informatic; participarea la aplicarea lor; f) Participarea la întocmirea programului anual al achiziţiilor publice şi a programului de investiţii; g) Acordarea asistenței de specialitate structurilor organigramice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. a) Verificarea documentațiilor si intocmirea adeverințelor, rapoartelor şi proiectelor de hotărâre, privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la ofertele proprietarilor persoane fizice sau juridice de drept privat de înstrăinare a imobilelor monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice conform legii nr.422/2001 si a H.C.L nr.67/26.02.2008; b) Elaborarea şi gestionarea bazei de date reale si actualizate, inclusiv in format electronic, in domeniul sau de activitate; c) Întocmirea de situații si raportări statistice in domeniul de activitate; d) Comunicarea Direcţiei Fiscale a situației cu eliberarea adeverintelor de exercitare/neexercitare a dreptului de preemțiune , în baza legii 422/2001 privind protejarea monumentelor ; e) Culegerea de informatii in vederea completării fişelor analitice de inventariere a lucrarilor de artă plastică monumentală din Municipiul Timisoara 55

f) Culegerea de informatii in vederea completarii fişelor de evidență a operelor comemorative de razboi; g) Transmiterea documentelor in vederea evaluării si înregistrării in evidența mijloacelor fixe a monumentelor si statuilor care fac parte din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, Biroului Evidenta Patrimoniu din cadrul Direcţiei Economice . h) Verificarea documentațiilor depuse in vederea aprobării mutării monumentelor de arta -statui aflate pe domeniul public si privat al Municipiului Timisoara; i) Verificarea sesizărilor şi reclamațiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, în domeniul de activitate al compartimentului, analizarea situaţiilor pe teren şi urmărirea rezolvării acestora ;comunicarea în termen a răspunsurilor; j) Colaborarea cu compartimentele specializate din cadrul instituției, cu organismele de specialitate si cu instituţiile publice cu responsabilități in domeniul protejării monumentelor istorice,precum si cu proprietarii sau administratorii de monumente istorice; k) Înştiințarea proprietarilor sau titularilor drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre obligațiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic al acestora; ID) Păstrarea şi arhivarea documentaţiilor aferente solicitarilor privind eliberarea adeverințelor de exercitare/neexercitare a dreptului de preemțiune in baza legii nr.422/2001; 23. COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU e SITUAŢII DE URGENȚĂ a) Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul Municipiului Timişoara; b) Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; c) Informarea şi pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; d) Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime în cazuri de urgenţă civilă; c) Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; f) Protecţia populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; g) Asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă; h) Organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităților naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă; i) Participarea la activităţi de colaborare națională şi internaţională în domeniu; j) Constituirea resurselor financiare şi constituirea bazei tehnico-materiale specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă; k) Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamațiilor scrise, telefonice, electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor instituției în domeniul situaţiilor de urgenţă; ]) Coordonarea activității formaţiunii de intervenţie „SALVO”, participarea la intervenţii, activităţi, antrenamente şi la şedinţele de pregătire teoretică şi practică a membrilor formaţiunii; m) Actualizarea planurilor în domeniul situațiilor de urgenţă şi elaborarea documentelor necesare comitetului local al municipiului Timişoara; 56

n) Executarea unor acţiuni pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare; are acces liber în orice incintă a persoanelor fizice sau juridice, cu sprijinul organelor abilitate; o) Participarea la exerciții şi aplicații de protecție civilă şi organizarea acţiunilor de alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență desfăşurate în cadrul instituției ; p) Întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de muncă conform solicitărilor structurii teritoriale pentru probleme speciale Timiş; q) Efectuarea instructajului în domeniul situațiilor de urgență pentru salariaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; r) Controlarea modului de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace de stingere, propunerea de măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în acest domeniu şi actualizarea documentelor operative pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor; s) Elaborarea planurilor anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, tehnice, materiale destinate gestionării situațiilor de urgență; 0 Asigurarea întreţinerii şi menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de intervenție şi a mijloacelor de radiocomunicații din dotarea compartimentului ; 24. COMPARTIMENTUL GUVERNARE - _CORPORATIVĂ a) Numirea reprezentanților statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi aprobarea mandatului acestora; b) Propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie , cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de legislația în vigoare; c) Întocmirea scrisorii de aşteptări şi publicarea acesteia pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director înscrişi pe lista scurtă; d) Monitorizarea şi evaluarea prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor a performanţei consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii; e) Asigurarea transparenţei politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care exercită competențele de autoritate publică tutelară; f) Mandatarea reprezentanților săi în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie; g) Monitorizarea și evaluarea prin structurile de guvernanţă corporativă proprii a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi la contractul de mandat; h) Stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administraţie, asigurarea înscrierii acestora în contractele de mandat; a) Identificarea de programe şi generarea de proiecte adecvate pentru implementării proiectelor asumate in candidature capitala culturala; 57

b) Contractarea de documentații tehnice şi financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare. c) Elaborarea documentaţiilor necesare în vederea completării cererilor de finanțare corespunzătoare programelor şi surselor de finanţare identificate. d) Colaborarea, respectiv consilierea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaţionale nerambursabile. e) Urmărirea executării contractelor de finanţare încheiate în cadrul proiectelor ; f) Gestionarea resurselor aferente programelor/proiectelor coordinate; 26. COMPARTIMENTUL RELAŢIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE a) Asigurarea secretariatului consiliului consultativ al minoritatilor nationale, al intalnirilor, colaborarilor cu orasele infratite in care se vorbeste limba romana sau una din limbile minoritatilor nationale timisene; b) Gestionarea programelor si asigurarea desfasurarii activitatilor stabilite; c) Analizarea solicitarilor unitatilor de cult traditionale ale minoritatilor ; d) Participarea la elaborarea si realizarea programelor de reabilitare, pastrare, valorificare turistica si dezvoltarea patrimoniului; 27.BIROUL CABINET PRIMAR 3 27.1.Compartimentul Secretariat 27.2.Compartimentul Protocol E i 27.3.Compartimentul Relații Locale, Regionale şi Naţionale 274.Compartimentul Consilieri Personali Primar a) intocmeste agenda primarului; b) primeste, inregistreaza si distribuie zilnic corespondenta primarului ; c) asigura preluarea apelurilor telefonice la cabinetul primarului ; d) asigura accesul in biroul primarului, conform dispozitiilor acestuia ; e) redacteaza corespondenta primarului; f) executa documentatiile pentru viza primar; sg) asigura transmiterea documentelor prin fax si tine evidenta acestora ; h) executa si alte activitati specifice, dispuse de catre primar ; i) adminstreaza posta electonica —cabinet primar ; j) asigura consilierea primarului in domeniile de interes; k) tine evidenta operativa Dispozitiilor Primarului si Hotararilor Consiliului Local. CAPITOLULUL IV DISPOZIȚII FINALE Art.46 În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara este implementat şi certificat un sistem de management al calității în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 9001: 2015; 58

Art.47 În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, integrat sistemului de management al calității, este implementat un sistem de control intern managerial, în conformitate cu cerințele legale. Art.48 Procesele prin care subdiviziunile structurii organizatorice, în baza atribuțiile aprobate, realizează fiecare activitate specifică în parte (desfăşurarea cronologică a acţiunilor/operațiunilor, circuitul documentelor, responsabilitățile, înregistrările care rezultă ş.a.) sunt documentate în proceduri de sistem şi proceduri operaționale aprobate de Primarul Municipiului Timişoara. Art.49 Pentru fiecare dintre subdiviziunile structurii organizatorice sunt aprobate anual obiective SMART care decurg din obiectivele generale stabilite de Primarul Municipiului Timişoara şi a căror realizare este monitorizată. Riscurile de nerealizare a obiectivelor specifice sunt identificate, evaluate şi monitorizate la nivelul fiecărei structuri. Art.50 Fiecărui obiectiv specific îi sunt asociați unul sau mai mulți indicatori de performanță a căror îndeplinire este monitorizată permanent la nivelul fiecărei structuri . Art.51 Normele de conduită profesională sunt cuprinse într-un Cod de Etică şi Integritate, aprobat prin Dispoziția Primarului, şi este adus la cunoştinţa tuturor angajaților instituției. Art.52 Regulamentul Intern este aprobat prin Dispoziția Primarului şi este adus la cunoştinţa tuturor angajaților Primăriei Municipiului Timişoara. CUPRINS CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Pag.2-3 CAPITOLUL II CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Pag.4-5 SECŢIUNEA I-A: Primarul Municipiului Timişoara Pag. 4 SECŢIUNEA A-II-A : Viceprimarii Municipiului Timişoara Pag. 5 SECȚIUNEA Alll- A: Administratorul Public Al Municipiului Timişoara Pag. 5 SECŢIUNEA A- IV-A: Secretarul Municipiului Timişoara Pag. 5 CAPITOLUL III APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Pag.6- 59 SECȚIUNEA [: Structura Organizatorică Pag.6-8 SECȚIUNEA A-II-A : Atribuţii Principale Pag.8 L Atribuţii comune funcțiilor de conducere şi Pag. 8 Funcțiilor de execuție IL Atribuții ale funcțiilor de conducere Pag.9 III. Responsabilități ale funcțiilor de conducere Pag.9 IV. Autoritatea funcţiilor de conducere (competenţe) Pag. 9 V. Atribuţii ale subdiviziunilor structurii organizatorice Pag. 10 le DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL Pag. 10-14 1.1. Compartimentul Arhivă Pag. 10 12 Compartimentul Administrare Fond Funciar Pag.10-11 LA Serviciul Autoritate Tutelară Pag. 11-12 14. Serviciul de Administraţie Locală Pag. 12-13 1.5. Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţeni Pag. 14-15 1.5.1. Biroul Managementul Documentelor Pag. 14-15 2. DIRECȚIA ECONOMICĂ Pag. 14-17 2.1. Serviciul Buget Pag. 15 22. Biroul Finanţare Şcoli Pag. 15-16 2.3. Biroul Contabilitate Pag. 16 24. Biroul Evidenţa Patrimoniului Pag. 16-17 3. DIRECȚIA EDILITARĂ Pag. 18-24 3, Compartimentul Secretariat Pag. 18 59

32 321. 3.22. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 33.3. 34 34.1. 3.42. 3.5. 3.5.1. 3.52. 4.1. 4.2. 43. 44. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. 4.8.1. 4.82. 4.83. 4.84. 49, 4.10. 6.1. 6.2. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1 71.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.14. 72. 8.1. 8.2. 83. Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice Biroul Reţele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicaţii Compartimentul Termoficare, Rețele de gaz Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă Biroul Drumuri, Poduri, Parcaje Biroul Canalizare, Alimentare cu Apă Compartimentul Realizare, Întreţinere, şi Reparare Drumuri, Trotuare şi Parcaje Intrainstituţionale ale Municipalități Serviciul Transport Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei Biroul Monitorizare Trafic Serviciul Proiecte Edilitare (Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă, Termoficare, Rețele de gaz, Rețele Electrice, Iluminat, Reţele de Comunicaţii, Transport) Biroul Generare şi Management Proiecte Edilitare Biroul Monitorizare Implementare Proiecte Edilitare DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ Serviciul Certificări şi Autorizări Compartimentul Atelier de Urbanism Compartimentul Management Documente, Arhivare şi Statistică Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic Biroul Banca de Date Urbană Biroul Avizare Conformităţi Pug/ Pud/ Puz Compartimentul Spaţii Publicitare Serviciul Generare şi Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Naţională şi Locală Compartiment Reabilitare Clădiri de Patrimoniu Biroul Eficientizare Energetică Blocuri Biroul Proiecte Diverse Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaționare cu Mediul Economic Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte Biroul Construcții-Instalații DIRECȚIA EVIDENŢA PERSOANEI Serviciul Evidenţa Persoanelor Serviciul Stare Civilă DIRECŢIA DE MEDIU Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție şi Ameliorare Mediu Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă (inclusiv Parcul Copiilor) Compartimentul Grădina Zoologică DIRECŢIA COMUNICARE-RELAȚIONARE Biroul Comunicare Compartimentul Comunicare electronică (Site, Facebook, Panouri Informative) Compartimentul Monitorul Primăriei Compartimentul Purtător de Cuvânt şi Informaţii Publice Compartimentul Centrul de Informare Turistică Biroul Relaţii Internaţionale DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE Biroul Locuinţe Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare Biroul Cladiri-Terenuri Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 18-20 18 19-20 20-22 20-21 21-22 22 22-23 22-23 23-24 24 2 24 25-30 25 25 25-26 26 26-27 27 27 27-29 27-28 28 28 Pag.28- 29 Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 29-30 30 30-34 30-31 31-34 34-37 34-35 35-36 36-37 37-38 37-38 38 38 38 38 38 38-42 38-39 39-40 41 60

84. 10. 101. 10.2. 11. 12, 12.1. 122. 123. 124. 12.5. 13. 13.1 132 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 23. 26. 27. 27.1. 272. 27.3. 274. CAPITOLUL IV Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL JURIDIC Biroul Contencios Biroul Consultanţă Juridică SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE SERVICIUL RESURSE UMANE Compartimentul Protecţia Muncii Compartimentul Evidenţă Personal Compartimentul State de Plată Compartimentul Perfecţionare Profesională Compartimentul Securitate BIROUL SPORT-CULTURĂ Compartimentul Sport Compartimentul Cultură BIROUL AUDIT BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII CORPUL DE CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ AL PRIMARULUI BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZISECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE BIROUL LOGISTICĂ BIROUL SALUBRIZARE COMPARTIMENTUL SERVICII INFORMATICE COMPARTIMENTUL MONUMENTE COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ COMPARTIMENTUL GUVERNARE CORPORATIVĂ UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE ANGAJATE CA ȘI CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII COMPARTIMENTUL RELAŢIONARE CU MINORITĂȚILE ETNICE BIROUL CABINET PRIMAR Compartimentul Secretariat Compartimentul Protocol Compartimentul Relații Locale, Regionale şi Naționale Compartimentul Consilieri Personali Primar DISPOZITII FINALE CUPRINS Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 42 43 43-44 43-44 44 44-45 45 - 46 45 45 - 46 46 46 46 46 -48 46 -48 48 49 50 - SI 51 52 52-53 54 54-55 55 55-56 56 - 57 57 57-58 58 58 58 58 58 58 Pag.58-59 Pag. 59-61 61