keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 362/27.08.2015 privind modificarea Hotărârii nr.67 din data de 26.02.2008, referitor la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice

27.08.2015

Hotararea Consiliului Local 362/27.08.2015
privind modificarea Hotărârii nr.67 din data de 26.02.2008, referitor la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-4120/16.02.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/26.02.2008 referitor la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice, se reglementeză modalităţile prin care Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi exercită prerogativele dreptului de preemţiune instituit prin prevederile Legii nr.422/2001, art.4, alin (8), privind protejarea monumentelor istorice.
La data emiterii Hotărârii Consiliului Local nr.67/26.02.2008, sarcina punerii în aplicare a celor mai sus menţionate a fost a Direcţiei Patrimoniu prin Serviciu Administrare Imobile care a fost împuternicit în acest sens.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.581 din 09.12.2014 a fost modificată şi aprobată Organigrama şi Statutul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara iar la data prezentei, sarcina efectuării tuturor demersurilor cu privire la exercitarea /neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat , este a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Compartimentul Monumente.
În conformitate cu prevederile Legii nr..422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.67/2008 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.581/2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
In baza art.36, alin (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1din Hotărârea Consiliului Local nr.67/2008 , care va avea următorul conţinut:
,,Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privind înştiinţările depuse de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a municipiului Timişoara faţă de ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat care intenţionează să vândă apartamente ,garaje,teren aferent acestora, care fac parte din imobile înscrise în Lista monumentelor istorice (O.M.C.C. nr.2314/2004), secţiunea Timişoara.
Pentru aceste situaţii se împuterniceşte Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse -Compartimentul Monumente pentru a da răspuns fiecărei înştiinţări sau oferte ,în parte, în cazul neexercitării dreptului de preemţiune.''

Art.2: Se modifică art.2 din Hotătâtra Consiliului Local nr.67/2008 , care va avea următorul conţinut:
,,În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de preemţiune privind înştiinţările depuse de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a municipiului Timişoara faţă de ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat care intenţionează să vândă clădiri cu mai multe apartamente , terenuri libere de construcţii, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, care fac parte din imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice (O.M.C.C nr.2314/2004), secţiunea Timişoara, Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse va prezenta fiecare înştiinţare în parte , cu propunerea executivului , Consiliului Local al municipiului Timişoara, care va hotărî pentru fiecare situaţie în parte.''

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;

Art .4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIR,TERENURI SI DOTARI DIVERSE COMPARTIMENT MONUMENTE NICOLAE ROBU SC2015-4120/16.02.2015 REFERAT

privind modificarea Hotărârii nr.67din data de 26.02.2008, referitor la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local

Timişoara, la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor

istorice.

Compartimentul Monumente :

Prin H.C.L nr.67/26.02.2008 referitor la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice, se reglementeză modalităţile prin care Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi exercită prerogativele dreptului de preemţiune instituit prin prevederile Legii nr.422/2001, art.4, alin (8), privind protejarea monumentelor istorice.

La data emiterii H.C.L nr.67/26.02.2008, sarcina punerii în aplicare a celor mai sus menţionate a fost a Direcţiei Patrimoniu prin Serviciu Administrare Imobile care a fost împuternicit în acest sens. Prin H.C.L nr.581 din 09.12.2014 a fost modificată şi aprobată Organigrama şi Statutul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara iar la data prezentei, sarcina efectuării tuturor demersurilor cu privire la exercitarea /neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat , este a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Compartimentul Monumente.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNE: Emiterea unei H.CL prin care să se modifice prevederile art.1şi art.2 din H.C.L

nr.67/26.02.2008, privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice şi împuternicirea Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Compartimentul Monumente să efectueze toate demersurile cu privire la exercitarea dreptului de preemţiune.

Cod FO 53-01,ver.2

-În acest sens, art.1 din H.CL.nr.67/26.02.2008, va avea următorul conţinut: ,,Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privind

înţtiinţările depuse de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a municipiului Timişoara faţă de ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat care intenţionează să vândă apartamente ,garaje,teren aferent acestora, care fac parte din imobile înscrise în Lista monumentelor istorice (O.M.C.C. nr.2314/2004), secţiunea Timişoara.

Pentru aceste situaţii se împuterniceşte Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse - Compartimentul Monumente pentru a da răspuns fiecărei înştiinţări sau oferte ,în parte, în cazul neexercitării dreptului de preemţiune.’’

iar art.2 din H.C.L nr.67/26.02.2008, va avea următorul conţinut: ,,În ceea ce priveşte exercitarea dreptului de preemţiune privind înştiinţările depuse de

către Ministerul Culturii şi Cultelor sau Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural a municipiului Timişoara faţă de ofertele proprietarilor , persoane fizice sau juridice de drept privat care intenţionează să vândă clădiri cu mai multe apartamente , terenuri libere de construcţii, spaţii cu altă destinaţie cecît aceea de locuinţă, care fac parte din imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice (O.M.C.C nr.2314/2004), secţiunea Timişoara, Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse va prezenta fiecare înstiinţare în parte , cu propunerea executivului , Consiliului Local al municipiului Timişoara, care va hotărî pentru fiecare situaţie în parte. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Iacob Dragoi Ioan Cojocari DIRECTOR, D.C.T.D.D Laura Koszegi Stoianov CONSILIER, Luminita Mirica AVIZAT, Serviciul Juridic Cod FO 53-01, ver.2