keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 87/28.02.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

28.02.2012

Hotararea Consiliului Local 87/28.02.2012
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 5152 /24.02.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local a comunei Dumbrăviţa nr. 40/31.05.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1938/29.04.2011 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1.360 din 20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" ale axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/07.02.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.392/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)", în valoare totală de 17.228.808,17 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)" elaborate de către S.C. INCERTRANS S.A., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totala a proiectului în suma de 17.228.808,17 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 8.982.598,17 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din:
- suma de 33.383,02 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fara T.V.A);
- suma de 5.630.000,00 lei reprezentând avans executie (fara TVA);
- suma de 3.313.470,23 lei, reprezentând cofinantarea la TVA aferenta cheltuielilor eligibile;
- suma de 5.744,92 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferenta).

Art. 4: Se aprobă participarea în parteneriat a Municipiului Timisoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)", alături de comuna Dumbrăviţa, în calitate de Partener 2 şi Consiliul Judeţean Timiş în calitate de Partener 3, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/13.12.2011 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/07.02.2012.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Comunei Dumbrăviţa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Acord.pdf

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere

1

Acord de parteneriat

Art. 1. Părţile 1) MUNICIPIUL TIMIŞOARA, având sediul pe str. C.D. LOGA, nr. 1, TIMIŞOARA, judeţul TIMIŞ,

cod poştal 300030, România, telefon: 0256/408300, fax: 0256/490635, cod de înregistrare fiscală RO 14756536, reprezentată legal de dl. CIUHANDU Gheorghe Coriolan, având funcţia de primar, identificat prin C.I seria TM nr. 828550, CNP 1470615354724, în calitate de lider al parteneriatului, (Partener 1),

2) COMUNA DUMBRĂVIŢA, având sediul pe str. Petofi Sandor, nr. 31, DUMBRĂVIŢA, judeţul TIMIŞ, telefon/fax: 0256/214272, cod poştal 307160, România, cod de înregistrare fiscală 4663480, reprezentată legal de dl. SZILAGYI Gheza, având funcţia de primar, identificat prin C.I seria TM nr. 443167, CNP 1480227354796, în calitate de partener (Partener 2)

3) CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ, având sediul pe bd.Revoluţiei 1989, nr.17, TIMIŞOARA, judeţul TIMIŞ, cod poştal 300034, telefon: 0256/406300, fax: 0256/406400, cod de înregistrare fiscală ..., reprezentat legal de dl. OSTAFICIUC Constantin, având funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, identificat prin C.I. seria ....... nr........................, CNP ........................................., în calitate de partener (Partener 3)

au convenit încheierea prezentului Acord de Parteneriat, după cum urmează: Art. 2. Scopul şi obiectivele Acordului de Parteneriat Scopul acestui parteneriat este de a stabili care sunt drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa”, care urmează a fi depus spre finanţare, în vederea accesării în comun a fondurilor europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere. Obiectivul colaborării partenerilor în cadrul acestui parteneriat este: extinderea reţelei de troleibuz, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun spre aşezările suburbane din zona localităţii Dumbrăviţa. Art. 3. Durata Acordului de Parteneriat Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către cei 3 (trei) parteneri şi încetează prin acordul părţilor, dar nu mai devreme de data de 31 decembrie 2020, cu un termen de preaviz de 15 zile calendaristice, exprimat în scris. Art. 4. Drepturile şi obligaţiile fiecăruia dintre parteneri Art. 4.1. Liderul de proiect - Municipiul Timişoara are următoarele drepturi: (1) Dreptul de a solicita şi de a primi de la Partenerul 2 şi de la Partenerul 3 orice informaţii, date, documente legate de depunerea în vederea accesării finanţării nerambursabile şi de implementarea proiectului „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa” care îi sunt necesare în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare a cheltuielilor şi a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin contractul de finanţare; (2) Dreptul de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la faţa locului, în vederea asigurării corectitudinii şi legalităţii activităţilor prevăzute în proiect; (3) Dreptul de a semna în numele parteneriatului Cererea de finanţare pentru proiect, Contractul de finanţare pentru proiectul individual „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa” inclus în Planul integrat al Polului de Creştere Timişoara pentru care solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1. al POR, cu respectarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Normelor de aplicare cu modificările şi completările ulterioare; (4) Dreptul de proprietatea asupra infrastructurii tehnico-edilitare nou construite, precum şi dreptul de a utiliza şi de a administra respectiva infrastructură. Art.4.2. Liderul de proiect - Municipiul Timişoara are următoarele obligaţii:

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere

2

(1) Obligaţia de a semna, prin reprezentantul său legal, Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare, precum şi orice alte documente necesare (rapoarte de progres, cereri de pre- finanţare/rambursare împreună cu documentele justificative etc.) în vederea derulării Proiectului, în numele parteneriatului, precum şi de a le transmite către AM POR/OI; (2) Obligaţia de a asigura derularea financiară a proiectului; (3) Obligaţia de a deschide un cont distinct pentru proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub- domeniul: Poli de creştere; (4) Obligaţia de a asigura resursele financiare necesare derulării proiectului, respectiv:

- cota de 12% din partea de co-finanţare (2% din cheltuieli eligibile); - cota de 100% din cheltuielile neeligibile; - TVA aferent proiectului,

şi de a prevedea în bugetul propriu aceste sume, în cotele şi valorile prevăzute la articolul 4.4.; (5) Obligaţia de a desfăşura procedurile de achiziţie publică, conform normelor în vigoare; (6) Obligaţia de a informa Partenerul 2 ŞI Partenerul 3 despre progresul în implementarea proiectului şi de a-i furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare; (7) Obligaţia de a consulta Partenerul 2 şi Partenerul 3 cu regularitate cu privire la propunerile pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării acestora de către Autoritatea de Management/Organismul intermediar POR; (8) Obligaţia de a pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării infrastructurii tehnico-edilitare nou create; (9) Obligaţia de a utiliza infrastructura şi utilităţile aferente create prin proiect în scopul pentru care aceasta a fost creată, conform prevederilor proiectului, cu respectarea cererii de finanţare; (10) Obligaţia de a lua în considerare propunerile făcute, în mod justificat, de Partenerul 2 şi/sau Partenerul 3 privind efectuarea unei anumite achiziţii, respectând bugetul aprobat al proiectului, fără a contraveni prevederilor contractului de finanţare. Art.4.3. Partenerul 2 - Comuna Dumbrăviţa are următoarele drepturi: (1) Dreptul de a fi reprezentat de către liderul de proiect, prin reprezentantul său legal, în faţa AM POR/OI în numele parteneriatului şi în scopul proiectului; (2) Dreptul de a fi consultat cu regularitate de către liderul de proiect, de a fi informat despre progresul în implementarea proiectului şi de a i se furniza, de către liderul de proiect, copii ale rapoartelor de progres şi financiare; (3) Dreptul de a fi consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar POR; (4) Dreptul de a solicita şi de a primi copii după orice rapoarte, cerere de pre-finanţare, cererile de rambursare a cheltuielilor etc., depuse pe parcursul implementării proiectului. Art.4.4. Partenerul 2 - Comuna Dumbrăviţa are următoarele obligaţii: (1) Partenerul 2 are obligaţia de a transmite către Liderul de Proiect (Partenerul 1) orice informaţii, date, documente, legate de depunerea în vederea accesării finanţării nerambursabile şi de implementarea proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa”, care îi sunt necesare Partenerului 1 în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare a cheltuielilor şi a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin contractul de finanţare; (2) Obligaţia de a furniza Liderului de Proiect orice informaţii, acte etc. în scopul verficării de către liderul de proiect a corectitudinii şi legalităţii activităţilor prevăzute în proiect, derulate de către Partenerul 2; (3) Obligaţia de a furniza Liderului de proiect orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementarea a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale; (4) Obligaţia de a pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării infrastructurii tehnico-edilitare nou create;

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere

3

(5) Obligaţia de a nu schimba destinaţia infrastructurii create prin proiect, pe toata durata de existenţă a acesteia; (6) Obligaţia de a nu tulbura în niciun fel dreptul de proprietate, utilizare şi administrare asupra infrastructurii nou create; (7) Obligaţia de a vira cota parte din co-finanţare în contul de proiect deschis de Liderul de proiect, în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul (2) din prezentul acord; (8) Obligaţia de a asigura resursele financiare necesare derulării proiectului astfel:

- cota de 88% din partea de co-finanţare (2% din cheltuieli eligibile), şi de a prevedea în bugetul propriu aceste sume, în cotele şi valorile prevăzute la articolul 4.4. Art.4.5. Partenerul 3 – Consiliul Judeţean Timiş are următoarele drepturi: (1) Dreptul de a fi reprezentat de către liderul de proiect, prin reprezentantul său legal, în faţa AM POR/OI în numele parteneriatului şi în scopul proiectului; (2) Dreptul de a fi consultat cu regularitate de către liderul de proiect, de a fi informat despre progresul în implementarea proiectului şi de a i se furniza, de către liderul de proiect, copii ale rapoartelor de progres şi financiare; (3) Dreptul de a fi consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru orice modificări ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar POR; (4) Dreptul de a solicita şi de a primi copii după orice rapoarte, cerere de pre-finanţare, cererile de rambursare a cheltuielilor etc., depuse pe parcursul implementării proiectului. Art.4.6. Partenerul 3 – Consiliul Judeţean Timiş are următoarele obligaţii: (1) Partenerul 3 are obligaţia de a transmite către Liderul de Proiect (Partenerul 1) orice informaţii, date, documente, legate de depunerea în vederea accesării finanţării nerambursabile şi de implementarea proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa”, care îi sunt necesare Partenerului 1 în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR/OI a cererii de finanţare, a studiului de fezabilitate, a documentaţiei tehnico-economice, a proiectului tehnic, a răspunsurilor la solicitările de clarificări din partea AM POR/OI, a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare/rambursare a cheltuielilor şi a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin contractul de finanţare; (2) Obligaţia de a furniza Liderului de Proiect orice informaţii, acte etc. în scopul verficării de către liderul de proiect a corectitudinii şi legalităţii activităţilor prevăzute în proiect, derulate de către Partenerul 3; (3) Obligaţia de a furniza Liderului de proiect orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementarea a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale; (4) Obligaţia de a pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării infrastructurii tehnico-edilitare nou create; (5) Obligaţia de a nu schimba destinaţia infrastructurii create prin proiect, pe toata durata de existenţă a acesteia; (6) Obligaţia de a nu tulbura în niciun fel dreptul de proprietate, utilizare şi administrare asupra infrastructurii nou create; Art.4.7. Rolurile şi responsabilităţile partenerilor Rolurile şi responsabilităţile fiecăruia dintre cei doi parteneri în implementarea „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa” sunt descrise în tabelul de mai jos:

Instituţia Roluri şi responsabilităţi Municipiul Timişoara Lider de Proiect (Partener 1)

- constituie o echipă mixtă de implementare a proiectului şi participă cu resurse umane în această echipă - asigură pregătirea terenului pe care va fi amplasată investiţia „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa” - organizează procedurile de achiziţie publică pentru activităţile aprobate în bugetul proiectului - urmăreşte derularea activităţilor contractate conform bugetului proiectului şi graficului de activităţi, prin echipa de implementare a proiectului

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere

4

- derulează şi coordonează activităţile administrative necesare pe parcursul implementării proiectului - asigură managementul proiectului, inclusiv prin desemnarea unui manager de proiect - asigură monitorizarea activităţii firmei de consultanţă în managementul proiectului - asigură controlul şi auditul proiectului - asigură promovarea proiectului

Comuna Dumbrăviţa (Partener 2)

- participă cu resurse umane în echipa mixtă de implementare a proiectului, respectiv un membru - asigură pregătirea terenului pe care va fi amplasată investiţia „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa” - participă la urmărirea derulării activităţilor contractate conform bugetului proiectului şi graficului de activităţi, prin membrul desemnat în echipa de implementare a proiectului - participă la derularea activităţilor administrative necesare pe parcursul implementării proiectului, inclusiv prin transmiterea de informaţii, date, raportări etc. Către Liderul de proiect - asigură Liderului de proiect toate informaţiile necesare pentru derularea activităţilor de control şi audit al proiectului - contribuie la promovarea proiectului

Consiliul Judeţean Timiş (Partener 3)

- asigură pregătirea terenului pe care va fi amplasată investiţia „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa” - participă la derularea activităţilor administrative necesare pe parcursul implementării proiectului, inclusiv prin transmiterea de informaţii, date, raportări etc. către Liderul de proiect - asigură Liderului de proiect toate informaţiile necesare pentru derularea activităţilor de control şi audit al proiectului - contribuie la promovarea proiectului

Art. 4.4. Contribuţia financiară la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: (1) Valoarea totală fără TVA a proiectului este de 13.914.226,02 lei, din care: - maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă - 2% din totalul cheltuielilor eligibile (co-finanţare) se va suporta de către Parteneril 1 şi Partenerul 2 în cote-părţi astfel: 12% de către Partenerul 1 şi 88% de către Partenerul 2. (2)În vederea asigurării implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor conform legislaţiei în vigoare, partenerii vor contribui cu următoarele sume necesare derulării proiectului, astfel:

Instituţia Contribuţia financiară Municipiul Timişoara Lider de Proiect (Partener 1)

Municipiul Timişoara va asigura suma de până la 3.352.598,17 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, astfel: - 33.383,02 lei reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile (2% din valoarea eligibilă a proiectului); - 4.633 lei reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli neeligibile; - 3.314.582,15 lei, reprezentând TVA aferent proiectului.

Comuna Dumbăviţa (Partener 2)

Comuna Dumbrăviţa va asigura suma de până la 244.808,85 lei, reprezentând contribuţia proprie a Comunei Dumbrăviţa la cofinanţarea proiectului, astfel: - 244.808,85 lei reprezentând contribuţia Comunei Dumbrăviţa pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere

5

(2% din valoarea eligibilă a proiectului). (3) Partenerul 1 va asigura în avans plata TVA aferentă cheltuileilor eligibile şi neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.314.582,15 lei, aceasta urmând a fi rambursată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare. Art.5. Modalităţi de luare a deciziilor în cadrul parteneriatului (1)Toate deciziile legate de implementarea proiectului se iau de către echipa de management a proiectului. În acest sens, comunicările între parteneri se fac în scris (prin poştă, fax, mail cu confirmare de primire), prin transmiterea lor la sediul fiecăruia, menţionat în preambulul prezentului acord. (2) În luarea unei decizii vor fi respectate toate prevederile cererii de finanţare. În alte aspecte ce exced cererea de finanţare, decizia va fi luată în sensul cel mai benefic pentru proiect, respectând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a Programului Operaţional Regional, astfel încât orice decizie luată să nu afecteze condiţiile de eligibilitate prevăzute pentru domeniul de intervenţie 1.1. Art. 6 Modalităţi de efectuare a plăţilor/transfer al fondurilor (1) Toate plăţile pentru proiect se vor efectua de către Liderului de proiect, care va asigura derularea financiară a proiectului. În acest sens, Liderul de proiect va deschide un cont distinct pentru proiect, transferul fondurilor nerambursabile acordate de AM POR pentru proiect urmând a se face exclusiv în contul deschis de către liderul de proiect (Partener 1); (2) Partenerul 2 va vira în avans suma reprezentând contribuţia proprie din co-finanţare, conform bugetului proiectului şi corespunzător cotei-părţi ce îi revine. Art. 7 Modificarea Acordului de Parteneriat (1) Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai dacă este convenită de către toţi cei 3 parteneri şi acceptată în prealabil de AM POR, fără a se aduce atingere proiectului, dar şi drepturilor vreunuia dintre parteneri; (2) Nu este permisă modificarea prezentului Acord de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanţare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăţi în implementarea corespunzătoare şi în termenele stabilite a proiectului; (3) În cazul unei modificări a prezentului Acord de parteneriat care periclitează finanţarea, care poate produce retragerea sau încetarea finanţării sau care afectează condiţiile de eligibilitate pentru domeniul major de intervenţie 1.1. Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, partenerii înţeleg că proiectul poate fi declarat neeligibil, contractul de finanţare poate fi reziliat iar sumele acordate până în acel moment vor fi recuperate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile contractuale. (4) Nu este permisă în nicio situaţie înlocuirea unui dintre cei trei parteneri. (5) Retragerea oricăruia dintre cei trei parteneri duce la modificarea condiţiilor de eligibilitate şi, implicit, va avea aceleaşi consecinţe ca şi cele menţionate la aliniatul (3) al articolului 7 din prezentul acord. Art. 8 Dreptul de proprietate (1) Partenerii au obligaţia să menţină proprietatea Infrastructurii realizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare. Partenerul 1 are obligaţia să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; (2) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate în proiect din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate; (3) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, concesioneze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului; (4) Partenerii pun la dispoziţie, cu titlu gratuit, terenul necesar amplasării reţelei de troleibuz şi se obligă să nu schimbe destinaţia acestuia pe toata durata de existenţă a infrastructurii nou create, fără a înstrăina, închiria, concesiona sau gaja terenul respectiv. (5) Dreptul de proprietate, inclusiv cea intelectuală, şi/sau de utilizare asupra oricăror bunuri – mobile sau imobile – create/achiziţionate ca urmare a implementării proiectului „Extindere reţea

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de creştere

6

de troleibuz Dumbrăviţa”, precum şi asupra rezultatelor proiectului va reveni Municipiului Timişoara. Art.9 Răspunderea În cazul în care unul dintre parteneri nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin cu privire la implementarea proiectului „Extindere reţea de troleibuz Dumbrăviţa”,, conform prevederilor contractului de finanţare, ambii partenerii răspund solidar şi indivizibil faţă de AM POR/OI. Art. 10 Forţa Majoră (1) Forţa majoră, definită conform dreptului comun, exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. (2) Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă. (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Art. 11 Dispoziţii finale (1) Orice modificare a prezentului acord în sensul prevederilor articolului 7 va trebui aprobată în prealabil de consiliile locale ale celor doi parteneri, precum şi de Consiliul Judeţean Timiş. (2) Orice conflict rezultat din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu îl pot soluţiona pe cale amiabilă, va fi soluţionat de instanţele competente. (3) Prezentul acord este guvernat de legea română. Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare partener în parte, urmând ca un (1) exemplar în original să fie anexat la Cererea de Finanţare. Semnături Municipiul Timişoara Ciuhandu Gheorghe Coriolan, Semnătura Data şi locul

Primar al Municipiului Timişoara semnării Lider de proiect (PARTENER 1) Comuna Dumbrăviţa Szilagyi Gheza, Semnătura Data şi locul

Primar al Comunei Dumbrăviţa semnării

(PARTENER 2) Consiliul Judeţean Timiş Constantin Ofstaficiuc Semnătura Data şi locul

Preşedinte Consiliul Judeţean Timiş semnării (PARTENER 3)

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)", a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de

proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -

"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de

creştere"

Proiectul "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea

reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)" este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului, programul Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de creştere. Prin hotărârea nr. 137/27.04.2010, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, inclusiv Lista de proiecte prioritare, iar aceste documente au fost avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010. PID-ul a fost aprobat, de asemenea, de către comunele din polul de creştere Timişoara prin hotărâri de consiliu local, iar de comuna Dumbrăviţa prin H.C.L. nr. 40/31.05.2010.

Obiectivul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)" este unul din obiectivele Studiului Vision Timişoara 2030, de realizare a sistemului integrat de circulaţie şi transport în Municipiul Timişoara şi aria peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în Municipiul Timişoara, în vederea creării condiţiilor politice, economice şi tehnice de dezvoltare urbană, care să permită materializarea ţintelor de dezvoltare strategică a Municipiului Timişoara.

Oraşul Timişoara are o bogată tradiţie în servicii publice de calitate, principalul operator de transport public de călători în municipiul Timişoara şi în comunele suburbane fiind Regia Autonomă de transport Timişoara (aflată în subordinea Consiliului Municipal), a cărui activitate reprezintă continuarea neîntreruptă a unei tradiţii de 130 de ani. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport public din oraşul Timişoara sunt priorităţile strategiei în perioada 2009 – 2030. Obiectivele principale ţin de încurajarea transportului în comun, creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor, asigurarea finanţării necesare dezvoltării, realizarea unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată şi eficientă precum şi dezvoltarea transportului electric în zona periurbană , urmărindu-se capacitatea mare de transport şi gradul mic de poluare, care stimulează dezvoltarea actualei reţele de troleibuze.

Implementarea acestui proiect presupune extinderea reţelei de troleibuze, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun spre aşezările suburbane din zona localităţii Dumbrăviţa.

Realizarea proiectului va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi în privinţa siguranţei circulaţiei şi implicit alinierea la standardele internaţionale în domeniu.

Cod FP 53-01, Ver.1

Creşterea sensibilă a intensităţii circulaţiei aduce cu sine mărirea timpului necesar pentru deplasare, respectiv de parcurgere a traseului de către vehiculele de transport în comun.

Experienţa arată că infrastructura rutieră evoluează mai încet decât gradul de motorizare şi gradul de mobilitate al populaţiei, fapt pentru care este necesar să se stabilească unele măsuri în avans pentru asigurarea fluidităţii circulaţiei pe drumurile publice.

În aceste condiţii, rolul transportului în comun de călători creşte, deoarece cea mai mare parte a populaţiei active se va îndrepta spre mijlocul de transport în comun, abandonând, pentru asemenea deplasări, autoturismele (dar în aceeaşi măsură creşte şi răspunderea faţă de societate în ceea ce priveşte modernizarea sistemului de transport urban de călători).

Localitatea Dumbrăviţa este situată în nordul Municipiului Timişoara, pe DJ 691, cu o suprafaţă de aproximativ 20 km2. Numărul locuitorilor este de aproximativ 7000.

Datorită societăţilor comerciale existente pe teritoriul localităţii, care însumează în jur de 2800 de locuri de muncă, fluxurile de călători atrase zilnic se situează în jurul valorii de 2500 de navetişti. De asemenea, din localitate către Municipiul Timişoara sunt generate alte circa 4000 de deplasări, doar pentru muncă şi educaţie, la care se adaugă cele făcute în alte scopuri (interes persoanel, sănătate, divertisment, etc.). În prezent aceste deplasări se efectuează cu autoturismele personale şi în mai mică măsură cu transportul public judeţean.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din cadrul Polului de creştere Timişoara, în vederera stimulării dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zonă.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin Hotărârea nr. 392/13.12.2011, participarea în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", principalii indicatori tehnico-economici, valoarea totala a proiectului, precum şi contributia proprie a Municipiului Timisoara, iar prin HCL nr. 49/07.02.2012 s-au adus modificări acestei hotărâri.

În conformitate cu ghidul solicitantului sectoarele de drum pe care se derulează lucrările de investiţii trebuie să fie în proprietatea sau administrarea solicitantului. Întrucât lucrările de investiţii se vor realiza pe un sector de drum aflat în administrarea Consiliului Judeţean Timiş este necesară asocierea cu această instituţie.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că nu reiese din hotărârile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara faptul că documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)" ar fi aprobate. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, ca urmare a depunerii Cererii de Finanţare, a solicitat clarificări cu privire la aceste aspecte, drept urmare este necesară o hotărâre pentru aprobarea întregului proiect de investiţii şi revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/13.12.2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/07.02.2012. Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare următoarele:

1. Aprobarea proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)", în valoare totală de 17.228.808,17 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub- domeniul: "Poli de creştere". 2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)" elaborate de către S.C. INCERTRANS S.A., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cod FP 53-01, Ver.1

3. Aprobarea valoarii totale a proiectului în suma de 17.228.808,17 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 8.982.598,17 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din: - suma de 33.383,02 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fara T.V.A); - suma de 5.630.000,00 lei reprezentând avans executie (fara TVA); - suma de 3.313.470,23 lei, reprezentând cofinantarea la TVA aferenta cheltuielilor eligibile; - suma de 5.744,92 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferenta). 4. Aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timisoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)", alături de comuna Dumbrăviţa, în calitate de Partener 2 şi Consiliul Judeţean Timiş în calitate de Partener 3, în conformitate cu Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre. 5. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/13.12.2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/07.02.2012.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR D.T., EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU R.T.U., ŞEF BIROU T.S.C., ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER, EC. LOREDANA SIBIAN JR. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Extindere reţea troleibuz Dumbrăvăiţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze

Timişoara – Dumbrăviţa)”

conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. INCERTRANS S.A., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 186/23.09.2011

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 17.228.808,17 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 9.869.163,57 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat): 13.631.401,02 lei - Co-finanţare (2% din cheltuielile eligibile) 278.191,87 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 13.909.593,02 lei Costuri neeligibile 4.633,00 lei TVA 3.314.582,15 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 17.228.808,17 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 3.352.598,17 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 33.383,02 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 4.633,00 lei TVA aferent proiectului: 3.314.582,15 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 13.631.401,15 lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 38.016,02 lei + 3.314.582,15 lei (TVA aferent proiectului) + 5.630.000,00 lei (avans execuţie) = 8.982.598,17 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei se vor recupera conform legislaţiei în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 6 luni CAPACITĂŢI FIZICE:

• Lungime traseu extins (linie contact dublă) 3.700 m • Numar staţii de troleibuz 12 staţii

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU R.T.U. CONSILIER ADRIAN COLOJOARĂ LOREDANA SIBIAN