keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

14.09.2012

Hotararea Consiliului Local 97/14.09.2012
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 -21237/06.09.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010, Decizia nr. 14/31.03.2011 şi Decizia nr. 23/17.01.2012;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1938/29.04.2011 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1.360 din 20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" ale axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 416/13.12.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", în valoare totală de 24.695.616,45 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara" elaborate de către S.C. IPROTIM S.A., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totala a proiectului în suma de 24.695.616,45 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 525.317,42 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din:
- suma de 493.271,41 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului;
- suma de 26.929,42 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, fără T.V.A.;
- suma de 5.116,59 lei reprezentând T.V.A. aferentă cheltuielilor neeligibile;

Art. 4: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 13.291.000,00 lei reprezentând avans executie.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 416/13.12.2011.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare

din Municipiul Timişoara” conform documentaţiei elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)....................... ...24.695.616,45 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă)......................................................................... 22.446.621,38 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 24.170.299,03 lei - Buget local (2%)................................................................................................. .. 493.271,41 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile...................................................................................................... 24.663.570,44 lei Costuri neeligibile................................................................................................... 26.929,42 lei T.V.A aferent costurilor neeligibile...................................................................... 5.116,59 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă).................................................................... 24.695.616,45 lei Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara................ . 525.317,42 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile...................................................... 493.271,41 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA................................... 26.929,42 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile ........................................................................ 5.116,59 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată…………………………………24.170.299,03 lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

525.317,42 lei + 13.291.000,00 lei (avans execuţie) = 13.816.317,42 lei

Avansul necesar execuţiei se va recupera conform legislaţiei în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 9 luni Capacităţi (în unităţi fizice):

Linie cale simplă = 0,860 km Carosabil = 9.075 mp Trotuar = 2.891 mp Piste de ciclişti = 790 mp Spaţii verzi = 1.763 mp Arbori plantaţi = 155 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU R.T.U. CONSILIER

ADRIAN COLOJOARĂ LOREDANA SIBIAN

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiţii ,, Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului

Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”,

Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Proiectul “ Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicaţie în interiorul localităţilor”.

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara reprezintă 57,78 % din totalul de călători transportaţi, ceea ce demonstrează importanţa şi utilitatea acestuia în oraş. Implementarea acestui proiect, care vizează reabilitarea infrastructurii reţelelor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale aferente, inclusiv reglementarea reţelelor edilitare stradale, pe o lungime de 0,860 km stradali - pe str. Ştefan cel Mare, Timişoara - va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi la siguranţa circulaţiei, şi implicit la alinierea la standardele internaţionale în domeniu. Implementarea proiectului va facilita totodată accesul şi mobilitatea forţei de muncă. Proiectul este corelat din punct de vedere spaţial şi cu proiectul „Extindere linie cale tramvai Moşniţa”, implementarea acestui din urma proiect fiind condiţionată de reabilitarea liniilor de tramvai în zonă. Proiectul are un impact economic direct, acest tronson de linii de tramvai făcând legătura între zonele de locuinţe Lunei – Baba Dochia şi zona industrială Calea Buziaşului, cea mai importantă zonă industrială a oraşului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie alinierea la standardele internaţionale în domeniu, care impun alegerea şi aplicarea unor soluţii tehnice optime care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Creşterea vitezei de circulaţie; - Îmbunătăţirea siguranţei în circulaţie; - Îmbunătăţirea generală a traficului public urban; - Îmbunătăţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public (zgomot, vibraţii); - Diminuarea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii; - Protejarea materialului rulant (tramvaiul). Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin Hotărârea nr. 146/19.04.2011,

proiectul complex de investiţii ,, Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, modificată prin HCLMT nr. 416/13.12.2011.

Cod FP 53-01, Ver.1

Prin adresa cu nr. 57816/03.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a comunicat Nota pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale pentru axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere". În conformitate cu această notă solicitantul trebuie să revizuiască bugetul proiectului şi să îl supună spre aprobare Consiliului Local.

Hotărârea de Guvern nr. 1135/2011 introduce un nou articol, art. 111 potrivit căruia cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale.

Drept urmare este necesară o hotărâre pentru aprobarea întregului proiect de investiţii şi revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 416/13.12.2011. Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem următoarele: 1. Aprobarea proiectului "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara", în valoare totală de 24.695.616,45 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere". 2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timişoara" elaborate de către S.C. IPROTIM S.A., cu principalii Indicatori tehnico- economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. Aprobarea valorii totale a proiectului în suma de 24.695.616,45 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 525.317,42 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din: - suma de 493.271,41 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului; - suma de 26.929,42 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, fără T.V.A.; - suma de 5.116,59 lei reprezentând T.V.A. aferentă cheltuielilor neeligibile; 4. Alocarea în bugetul local a sumei de 13.291.000,00 lei reprezentând avans executie. 5. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 146/19.04.2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 416/13.12.2011.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER, EC. LOREDANA SIBIAN JR. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,