keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 130/28.09.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 130/28.09.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 21850/13.09.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicoale Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/.21.03.2011;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
Având în vedere Nota Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) nr.57816/03.08.2012 pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale pentru axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniile "Poli de creştere" şi Poli de Dezvoltare Urbană";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/13.12.2011, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă proiectul REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE în valoare totală de 2.995.213,20 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"."

Art. 2: Se aprobă înlocuirea Anexei cu principalii Indicatori tehnico-economici, prevăzută la Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/13.12.2011, cu Anexa la prezenta.

Art. 3: Se aprobă modificarea Art.3 din Hotărârea Consiliului Local 407/13.12.2011, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 62.577,71 lei (TVA eligibilă inclusă), alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce include şi TVA eligibilă, în sumă de 59.849,71 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2.200,00 lei.
c) T.V.A. corespunzătoare cheltuielilor neeligibile 528,00 lei".

Art. 4: Se aprobă modificarea Art.4 din Hotărârea Consiliului Local 407/13.12.2011, care va avea următorul conţinut:
"(1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.995.213,20 lei, alcătuită din:
a) contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 59.849,71 lei;
b) contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2.200,00 lei.;
c) T.V.A. neeligibilă în sumă de 528,00 lei;
d) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.932.635,49 lei.
(2) Cheltuielile eligibile cu T.V.A. aferentă, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare".

Art. 5: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/13.12.2011 rămân nemodificate.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE ”– documentaţie tehnico

economică elaborată de către S.C. ZAM GRUP S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 87/24.05.2011

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 2.995.213,20 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 2.042.444,96 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat+TVA eligibilă) 2.932.635,49 lei - Buget local (TVA eligibilă inclusă) 59.849,71 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile, inclusiv TVA eligibil (575.046,28 lei) 2.992.485,20 lei Costuri neeligibile 2.200,00 lei TVA – cheltuieli neeligibile 528,00 lei TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 2.995.213,20lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 62.577,71 (TVA inclusă) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile inclusiv TVA eligibilă: 59.849,71 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 2.200,00 lei TVA neeligibilă 528,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 2.932.635,49 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 59.849,71+ 2.200,00 lei (cheltuieli neeligibile) + 528,00 (TVA neeligibilă aferentă proiectului) + 2.932.635,49(avans implementare proiect)=2.995.213,20 lei Cheltuielile eligibile ale proiectului cu T.V.A. aferentă, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE REALIZARE: 6 luni DATE TEHNICE :

Regim de înălţime: P+M -max Hmin. atic: 3,50 m de la cota +0.00 Hmax. atic: 8,10 m de la cota +0.00 Suprafaţa terenului 1.379 mp Suprafata construită la sol: Scons ex.=693,12 mp

Scons pr. =689,45 mp Scons provizoriu =35,91 mp

P.O.T.ex.=50,2% P.O.T.pr.=49,9%

Suprafaţa desfăşurată: Sdesf ex.=735,40 mp Sdesf pr.= 1340,39 mp Sdesf. provizoriu =71,82 mp

C.U.T.ex. = 0.533 C.U.T.pr. = 0.972

Suprafaţa utilă totală (rezultata): 1117,54 mp

SPATII (denumire)

Suprafaţa [mp] %

Circulaţii 308,67 27,62 Săli de activităţi 509,87 45,62 Oficii pentru activităţi 22,84 2,04 Cabinete 117,90 10,54 Birouri 17,05 1,53 Chicinete şi oficii 5,82 0,53 Grupuri sanitare şi vestiare 84,38 7,55 Ateliere 17,50 1,56 Spaţii tehnice 8,44 0,76 Depozitări 25,07 2,25 SUPRAFAŢA TOTALĂ UTILĂ =

1117,54 100%

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea

subsolului, recompartimentarea funcţională, reconditionarea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice

Director executiv Direcţia Dezvoltare Sef Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTITII NICOLAE ROBU Nr. SC2012 – 21850/03.09.2012

REFERAT pentru modificarea HCL nr.407/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „REABILITARE CLĂDIRE

PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE , a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost- beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. -

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. În vederea amenajării unui Centru de zi pentru persoane în dificultate a fost identificată o clădire în regim de înălţime S+P, amplasată in zona de nord a municipiului Timişoara, pe str. Plavoşin nr. 21, la intersecţia cu str. Samuil Sagovici. Imobilul înscris in CF 404370, top 22370 este proprietatea Municipiului Timisoara. Clădirea a fost realizată in prima jumătate a secolului al XX-lea si a avut in diverse etape funcţiunea de construcţie administrativă si social culturală, de şcoala, iar in prezent o parte a spaţiului este utilizat ca spaţiu de depozitare, iar o parte este neutilizată. Clădirea care dispune şi de o curte generoasă, se află într-un stadiu avansat de uzură, iar amenajarea aici a unui centru pentru persoane în dificultate implică lucrări de constructii montaj ample şi o alocare masivă de fonduri, ce nu pot fi suportate din bugetul local. In acest context municipalitatea îşi propune realizarea obiectivului de investiţie mai sus menţionat, prin atragerea unor fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, în vederea finanţării. Proiectul „REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE” se găseşte la poziţia 47 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. În data de 9 noiembrie 2011 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.1135/2011 pentru modificarea şi completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale prin care se introduce un nou articol 11 cu următorul cuprins: "Art. 11^1. - (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. (3) În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menţionate la alin. (1), beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

FP 53-01, Ver.1

(4) Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei menţionate la alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de documentele justificative necesare. (5) În cazuri temeinic justificate se pot aproba excepţii de la prevederile alin. (1) prin hotărâre a Guvernului." Instrucţiunile de aplicare a prevederilor HG nr.1135/2011 aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr.204/27.12.2011 prevăd necesitatea depunerii de către solicitantul finanţării din instrumente structurale a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferente cheltuileilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare. Conform prevederilor HG 1135/09.11.2011 şi ale Ordinului minstrului afacerilor europene nr.204/27.12.2011, prevederile art.11 se aplică proiectelor depuse începând cu 1 ianuarie 2012. Luând în considerare cele menţionate mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, a emis Nota nr.57816/03.08.2012 pentru axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniile "Poli de creştere" şi Poli de Dezvoltare Urbană”, prin care solicită modificări şi completări la proiectele depuse ulterior datei de 1 ianuarie 2012, în funcţie de stadiul de evaluare al proiectului. Proiectul „REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE” a fost depus spre finanţare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în data de 9 Februarie 2012 şi se află în prezent în etapa pre-contractuală. Prin urmare, AMPOR solicită refacerea bugetului proiectului, conform noului model ataşat la Nota nr.57816/03.08.2012, prin reflectarea în mod distinct a T.V.A aferentă cheltuielilor eligibile şi pentru cheltuielile neeligibile, T.V.A eligibilă devine valoare eligibilă a proiectului, şi pe cale de consecinţă conduce la modificarea contribuţiei de 2 % a solicitantului la valoarea totală eligibilă a proiectului. Având în vedere aspectele mai sus menţionate

Propunem

spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele: 1: modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/13.12.2011, care va avea următorul conţinut: “Se aprobă proiectul REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE în valoare totală de 2.995.213,20 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: "Poli de creştere”.” 2: înlocuirea Anexei cu principalii Indicatori tehnico-economici, prevăzută la Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/13.12.2011, cu Anexa la prezenta. 3: modificarea Art.3 din Hotărârea Consiliului Local 407/13.12.2011, care va avea următorul conţinut: “Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 62.577,71 lei (TVA eligibilă inclusă), alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce include şi TVA eligibilă, în sumă de 59.849,71 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2.200,00 lei. c) T.V.A. corespunzătoare cheltuielilor neeligibile 528,00 lei”.

FP 53-01, Ver.1

4: modificarea Art.4 din Hotărârea Consiliului Local 407/13.12.2011, care va avea următorul conţinut: “ (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.995.213,20 lei, alcătuită din: a) contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 59.849,71 lei; b) contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 2.200,00 lei.; c) T.V.A. neeligibilă în sumă de 528,00 lei; d) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.932.635,49 lei. (2) Cheltuielile eligibile cu T.V.A. aferentă, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare”. 5. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 407/13.12.2011 rămân nemodificate. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Sef SERVICIUL INVESTIŢII Ing. Gabriela BICA AVIZAT JURIDIC

Cons. Juridic Alina JENARIU