keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 161/23.10.2012 privind aprobarea proiectului "Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People" ("Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri") câştigat de Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia

23.10.2012

Hotararea Consiliului Local 161/23.10.2012
privind aprobarea proiectului "Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People" ("Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri") câştigat de Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-18768/02.08.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Luând în considerare Adresa de la Liceul Teoretic Dositei Obradovici din Timişoara, nr. de ieşire 1114/23.07.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2012-018495/31.07.2012;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People" ("Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri") in valoare totala de 124.956 EURO , câştigat de Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia.

Art.2: Se aproba alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a echivalentului in RON a sumei de 852,70 Euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Teoretic Dositei Obradovici si contributia proprie a Colegiului National C.D.Loga , dupa cum urmeaza:
- 545,64 Euro pentru Liceul Teoretic Dositei Obradovici
- 307,06 Euro pentru Colegiul National C.D.Loga

Art.3:(1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a echivalentului în RON a sumei de 41.782,30 Euro pentru finanţarea activităţilor de implementare a proiectului "Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People" ("Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri"), cu titlu de avans rambursabil, sumă alcătuită din 23.189,70 Euro de la Uniunea Europeana si 3.546,66 Euro de la Bugetul de Stat, sume aferente Liceului Teoretic Dositei Obradovici si 13.050,05 Euro de la Uniunea Europeana si 1.995,89 Euro de la Bugetul de Stat, sume aferente Colegiului Naţional C.D.Loga.
(2) Suma de 41.782,30 Euro se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului prin cereri de rambursare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentul Control Intern ;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Liceului Teoretic Dositei Obradovici;
- Colegiului National C.D.Loga
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1  

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA ECONOMICA Serviciul Financiar Invatamant Nicolae Robu SC2012 -18768/02.08.2012

REFERAT privind aprobarea proiectului “Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri”)câştigat de Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional “C.D. Loga” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia

Liceul Teoretic “DOSITEI OBRADOVICI” din Timişoara, în parteneriat cu Colegiul Naţional “C.D. Loga” din Timişoara, cu Osnovna škola ,, Mladost” din Vârşeţ şi Liceul Borislav Petrov- Braca din Vârşeţ, Serbia, ca Leader de proiect, au câştigat proiectul “Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri”)– proiect aprobat al axei prioritare 3, din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră IPA România – Republica Serbia, MIS ETC Code 1246 / 29.03.2012 aprobat de Comitetul Comun de Monitorizare de Programe.

În vederea întocmirii documentaţiei necesare semnării contractului de finanţare, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră din Timişoara, prin Adresa cu nr. ieşire 750/29.03.2012, a solicitat hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Consiliul Local Timişoara este ordonatorul principal de credite.

Date fiind cele prezentate, precum şi faptul că atat Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” ”cat si Colegiul Naţional C.D.Loga ambele din Timisoara, nu au venituri proprii, iar ordonatorul principal de credite este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cele doua instituţii de învăţământ solicită , prin adresele cu nr. de ieşire 1114/23.07.2012 si nr. de ieşire 2307/20.09.2012, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2012 – 018495/31.07.2012 si SC 2012 – 22634/24.09.2012 , efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului si includerea în bugetul local pe perioada implementarii acestuia a sumei de 852.70 Euro din care 545.64 Euro pentru Liceul Teoretic Dositei Obradovici si 307,06 Euro pentru Liceul Teoretic C.D.Loga , reprezentând contribuţia proprie a liceelor în proiect, precum şi echivalentul în lei a sumei de 41.782.3 Euro din care 26.736,36 Euro pentru Liceul Teoretic Dositei Obradovici si 15.045.94 Euro pentru Colegiul Naţional C.D.Loga, de care este nevoie pentru derularea proiectului în primele 6 luni de activitate. Suma de 41.782,30 Euro constituie avans rambursabil şi se va recupera prin cereri de rambursare.

Proiectul “Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri”)–se va derula pe parcursul unui an, iar principalele activităţi din proiect sunt următoarele:

1.Activităţi pregătitoare

FP 53-01, Ver. 1  

 

2

2. Crearea grupurilor alcătuite din elevi;

3. Crearea şi actualizarea unei pagini web;

4. Vizitarea obiectivelor turistice şi studierea asemănărilor şi a diferenţelor dintre oraşele Timişoara şi Vârşeţ;

5. Analizarea datelor şi a impresiilor obţinute prin vizitele celor două oraşe.

6. Expoziţii

7. Concurs de cunoştinţe

8. Discuţii;

9. Dezbateri;

10.Introducere în dramaturgie şi prezentarea pieselor de teatru specifice locului;

11. Vizitarea pieselor de teatru şi opera;

12. Psihodrama;

13. Organizarea unei întâlniri finale pentru prezentarea rezultatelor proiectului;

14. Întâlniri ale echipei de proiect;

15. Realizarea pliantelor

16. Realizarea video-clipurilor legate de proiect.

17. Informare şi publicitate;

18. Pregătirea echipamentelor necesare derulării activităţilor din proiect;

19. Efectuarea vizitelor propuse în proiect.

20. Traducerile in limba engleză, sârbă şi română;

21. Multiplicarea materialelor necesare proiectului;

22. Procurarea consumabilelor;

23. Organizarea evenimentului final;

24. Evaluarea internă.

Proiectul presupune achiziţia de echipamente, transport, traduceri, publicări, catering , achiziţie de produse de papetărie şi birotică, utilităţi (apă, căldură, Internet), servicii de birou (telefon, fax, electricitate).

Valoarea totală a proiectului este de , 124.956 Euro, iar contribuţia proprie a leceelor în proiect este în cuantum de 852,70 Euro din care 545,64 Euro contributia Liceului Teoretic Dositei Obradovici si 307,06 Euro contributia Colegiul Naţional C.D.Loga, asa cum rezultă din tabelul cu sursele de finanţare a proiectului, ataşat prezentului referat.

Suma de 41.782.30 Euro reprezinta avans rambursabil, de care cele doua licee au nevoie pentru derularea proiectului în primele 6 luni de activitate, respectiv 26.736.36 Euro pentru Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” din Timişoara si 15.045,94 Euro pentru Colegiul Naţional C.D.Loga ,conform tabelului cu cheltuielile eligibile estimate, ataşat prezentului referat.

FP 53-01, Ver. 1  

 

3

Având în vedere cele mai sus menţionate, Propunem următoarele:

1. aprobarea proiectului “Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri”)–în valoare totală de 124.956 Euro câştigat de Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional “C.D. Loga” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.

2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a echivalentului in RON a sumei de 852.70 Euro, reprezentând contribuţia proprie în proiect, sumă alcătuită din:

- 545.64 Euro contribuţia proprie în proiect a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici;

- 307,06 Euro contributia proprie in proiect a Colegiului Naţional C.D.Loga;

3. (1) aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a echivalentului în RON a sumei de de 41.782.30 Euro pentru finanţarea activităţilor din primele 6 luni de implementare a proiectului cu titlu de avans rambursabil dupa cum urmeaza :

- 26.736,36 Euro pentru Liceul Teoretic Dositei Obradovici Timisoara si

- 15.045,94 Euro pentru Colegiul Naţional C.D.Loga Timisoara;

(2) Suma de de 41.782.30 Euro se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului prin cereri de rambursare de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

  DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL FINANCIAR ÎNVĂŢĂMÂNT

Smaranda HARACICU

AVIZAT JURIDIC Consilier

Consilier Juridic Delia BOGDAN