keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 288/03.08.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.08.2011

Hotararea Consiliului Local 288/03.08.2011
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 14161/01.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1938/29.04.2011 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost" în valoare totală de 3.994.333,55 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei de Ajutor Social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", elaborate de către S.C. "BAU PROIECT" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezena hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 64.557,45 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.348.118,73 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 766.461,35 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.581.657,38 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ,,REABILITAREA,MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA CANTINEI DE AJUTOR

SOCIAL TIMIŞOARA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ” - documentaţie tehnico economică elaborată

de către S.C. ”BAU PROIECT” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 4/21.01.2011 şi a actului adiţional nr.1/03.06.2011

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 3.994.333,55 lei din care –valoarea Devizului General (TVA inclusă): 3.964.573,55 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat): 3.163.314,75 lei - Buget local: 64.557,45 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile: 3.227.872,20 lei Costuri neeligibile: . 0,00 lei TVA din care: 766.461,35 lei

TVA cheltuieli eligibile: 766.461,35 lei TVA cheltuieli neeligibile: 0,00 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă): 3.994.333,55 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 64.557,45 lei (fară TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 64.557,45 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 0,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 3.163.314,75 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 64.557,45 lei + 766.461,35 lei (TVA aferentă proiectului) + 1.581.657,38 lei (avans execuţie)

=2.412.676,18 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE EXECUŢIE – 12 luni LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE: -consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termică a clădirii, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, supraetajarea corpului 1 de clădire , construcţia unui corp nou în dreptul cantinei sociale, extinderea instalaţiilor sanitare şi termice etc.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Consilier Arh. Aurelia Junie Ing. Ionel Băruţa

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul investiţii Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2011 – 14161/01.07.2011

REFERAT privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. În contextul crizei economice mondiale, există riscul accentuării polarizării sociale şi apariţiei unor grupuri defavorizate de populaţie pentru care trebuie susţinute servicii sociale care se adresează persoanelor vulnerabile precum rromilor, copiilor abandonaţi, familiilor monoparentale etc. Oportune în acest context sunt: susţinerea logistică a ONG-urilor care implementează proiecte vizând crearea de servicii sociale alternative; înfiinţarea de Centre sociale pentru diferite categorii de persoane defavorizate; înfiinţarea unei reţele de servicii de sprijin, asistenţă la domiciliu, teleasistenţă, informare, consultanţă, transport la domiciliu, servicii de îngrijire comunitară, hot-line şi intervenţie de urgenţă, accentuarea programelor educaţionale cu conţinut civic, inclusiv încurajarea voluntariatului şi a iniţiativelor asociative. Obiectivul specific al proiectului este creşterea calităţii serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în dificultate (cu probleme socio-economice şi medicale deosebite – conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată şi a OG 68/2003 privind Serviciile Sociale), în special a persoanelor fără adăpost, aflate pe stradă care au vârsta peste 18 ani şi care, conform legislaţiei pot fi beneficiari ai cantinei de ajutor social. Prin dezvoltarea centrului de urgenţă pentru persoane fără adăpost se va asigura igiena personală, acces la servirea mesei (mic dejun, prânz şi cină), găzduire, consiliere şi suport specializat (social, psihologic, medical primar) în vederea reintegrării în societate şi familie precum şi reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială.

FP 53-01, Ver.1

In vederea realizării acestui obiectiv se intenţionează atragerea de fonduri europene, astfel în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a fost inclus proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost”, ce urmează a fi depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere, în vederea finanţării. Fondurile structurale constituie, aşadar, o oportunitate în găsirea surselor financiare necesare pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost”. Prin demararea activităţilor prevăzute în proiect se va reabilita Cantina de Ajutor Social a Primăriei Municipiului Timişoara şi Centrul de zi pentru persoane vârstnice astfel încât noul Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost creat să corespundă nevoilor actuale şi viitoare ale persoanelor aflate în situaţii socio-economice deosebite. Atribuţiile generale ale noului centrului vor fi :

• Prestarea de servicii sociale persoanelor aflate în situaţii economico-sociale deosebite inclusiv a celor lipsiţi de sprijin familial sau care trăiesc în stradă;

• pregătirea şi distribuirea către beneficiari a hranei zilnice în limita alocaţiei de 8,5 lei/zi/persoană; • consilierea, informarea şi susţinerea beneficiarilor în rezolvarea problemelor sociale astfel încât să se

reducă riscul de marginalizare şi excluziune socială; • acordarea de servicii sociale, inclusiv găzduire persoanelor aflate în stradă în vederea reducerii

riscului de excludere si marginalizare socială. Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost”, se găseşte la poziţia 33 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale şi este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv şi stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost” documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C.”BAU PROIECT”S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 4/21.01.2011 şi a actului adiţional nr.1/03.06.2011, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1. Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost ” în valoare totală de 3.994.333,55 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost”, elaborate de către S.C.,, BAU PROIECT” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 64.557,45 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile. 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 2.348.118,73 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 766.461,35 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 1.581.657,38 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Şef Serviciul Investiţii Întocmit, Ing. Gabriela BICA Ing. Ionel BĂRUŢA Avizat juridic, Mirela LASUSCHIEVICI