keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 68/03.03.2015 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 68/03.03.2015
privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 5142/26.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 447/10.10.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 515/23.10.2014 - privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara după cum urmează:
(1) Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014 şi va avea următorul cuprins: "H.C.L. privind aprobarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara"
(2) Se modifică art. 1 şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se aprobă bugetul Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ATT54HUT.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc 514 2/26.02.20t$ PROGRAM DEZVOLTARE 2015 - 2018 mii lei Buget local 2016 -2018 — _ 1 1 | 3 4 | TOTAL GENERAL 162.277,95| _306.408,55| _182.463,99| _176.295,63 TOTAL GENERAL 7 162.277,95| DENUMIREA OBIECTIVULUI din care pe capitole PTT 1 162.277, pn Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.680,00 1.690,00 1.700,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generaie 475,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională itolul 65.02 Învăță Capitolul 65.02 învăţământ 9.205,04| _48.689,73| __18.115,00 2.679,90 Capitolul 66.02 Sănătate 23.823,49 28.000.00 | ao x Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 25178.04 11.664.41 12.412.67 8.602.67 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socia 815,99 775,00 650,00 585,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 13.100,06 2.472,80 6.058,12 1 1 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 600.00 [oo Capitolul 84.02 Transporturi 83813,83| 213.126,61| _142.388,20 2.924,06 1 159.804,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIADEZVOLTARE Smaranda HARACIC, Aufeli N 2 SS Verificat, Întocmit, SEF SERVI L PFLRN CONSILIER SERVICIUL PFLRN Gabriel BI Ț i iniţa TOMA Page 1

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 2

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ Nr. SC2015- 5142/26.02.2015

REFERAT privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al

Municipiului Timişoara şi modificarea H.C.L. nr. 87/11.03.2014

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Obiectivele de investiţii care nu se pot finanţa în cadrul acestor programe europene sau naţionale, se vor finanţa din fonduri ale bugetului local. Întrucât printre obiectivele de investiţii ale Municipiului Timişoara se află şi obiective care urmează a se realiza pe parcursul mai multor ani, este necesară elaborarea Programului Multianual de Dezvoltare pentru perioada următoare care să conţină bugetul şi lista proiectelor ce urmează a se finaţa din fonduri locale. Luând în considerare cele menţionate mai sus, se impune adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe Programul Multianual de Dezvoltare 2015-2018 conform Anexei: Investiţii din fonduri alocate de la bugetul local pentru anul 2015 şi estimări pentru perioada 2016- 2018, precum şi modificarea HCL nr. 87/11.03.2014. Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem :

- Aprobarea modificării H.C.L. nr. 87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timisoara după cum urmează:

(1) Se modifică titlul H.C.L. nr. 87/11.03.2014 şi va avea următorul cuprins: “H.C.L. privind aprobarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara”

(2) Se modifică art. 1 şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. Se aprobă bugetul Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Secretar, Ioan Cojocari

Director Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec.Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Întocmit, Ing. Gabriela Bica Cons. Maria Pantić- Telbis

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan