keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 503/22.10.2013
privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 29084 /11.10.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2013-003793/07.10.2013;
Având în vedere Hotărârile Consiliului de Administraţie al RATT nr. 125/26.09.2013, 127/26.09.2013, 128/26.09.2013;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTEArt.1: Se aprobă Planul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Contractul de mandat, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Componenţa Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara este următoarea:
* dl.POPOVICI DUMITRU - preşedinte C.A.
* dl. GOIA IOAN - membru
* dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru
* dl.CIANCA DANIEL - membru
* dl. CHIS CULITA - membru
* dl.KARAGENA SORIN - membru


Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_3.pdf

ROMÂNIA Anexa 3 JUDEȚUL TIMIS la Hotărârea nr. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA CONTRACT DE MANDAT Încheiat astăzi „între: Consiliul local al Municipiului Timisoara (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Timisoara;jBd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030;Telefon:0256-408300;Fax:0256- 490635, reprezentat prin domnul „ Preşedinte al Consiliului Local al Municipiului Timisoara şi Domnul/doamna (denumit în continuare „mandatar”), membru al consiliului de administraţie alt REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMISOARA, domiciliat în „ str. nr, „ judeţul identificat cu BIC, seria _____ nr. „eliberat de la data de apelabil la următoarele numere de telefon: Domiciliu Serviciu Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile şi limitele ce urmează a fi prezentate mai jos şi în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 şi art. 91 alin. 2 lit.d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare Cap. 1. - Obiectul contractului Obieciul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la regie, în cadrul consiliului de administratie, în condițiile şi limitele impuse de prezentul contract. Cap, - Atribuţiile și obligațiile părţilor contractante În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1. Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuţiile de mai jos, astfel: a) aprobă direcțiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome; b) verifică funcţionarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare; c) numeşte şi revocă directorul şi stabileşte remuneraţia lui; d) evaluează activitatea directorului, verifică execuţia contractului de mandat al acestuia; e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include şi informaţii referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor. 5) îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome, conform prevederilor legale.

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat şi este ținut să-şi îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința şi prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros. (2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută. Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat: a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către regia la care este mandatar; b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea regiei autonome pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract; c) să ia măsuri ca regia autonomă să transmită mandantului toate datele şi informaţiile stabilite de acesta; d) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcţionare a regiei autonome pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile ce le consideră că ar trebui luate; e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații şi date asupra exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome; h) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație şi să prezinte Consiliului Local spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite, î în termen 90 de zile de la data numirii sale. Art. 4. Obligaţiile mandantului: În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații: a) să stabilească remuneraţia lunară fixă, pentru executarea mandatului său, şi componenta variabila , revizuită anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuţi în contractul de mandat. b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale. Cap. ÎI - Răspunderea contractuală a părților semnatare Art. 5. Răspunderea mandatarului: a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condiţiile legislaţiei în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcţionează pentru neexecutarea totală/parțială cât şi pentru executarea defectuoasă a acestuia; b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde şi potrivit legii penale. Art. 6. Răspunderea mandantului: a) răspunderea mandantului va fi operată în situaţia nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum şi în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate; b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite de mandatat prin depăşirea competențelor atribuite prin prezentul contract; Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului şi durata mandatului Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la regia autonomă, o remunerație lunară fixă conform Hotararii de Consiliul local numarul 125 din 26 februarie 2013, articolul numarul 3, respectiv de 20% pentru presedintele consiliului de administratie si 15% pentru

membrii consiliului de administratie din indemnizatia lunara a viceprimarului Municipiului Timisoara. Remuneratie variabila va fi stabilita lunar, ca suma rezultata din aplicarea procentului de depasire a criterilor si obiectivelor de performanta cumulate de minim 100% din indemnizatia bruta lunara a directorului general, Pentru nerealizarea criterilor si obiectivelor de performanta lunare remuneratia variabila nu se acorda. Art. 8. Durata mandatului este de 3 (trei) ani si 6 luni de la data aprobarii planului de administrare in Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului. Cap. Y. Încetarea contractului Art. 9. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta efectele în următoarele condiții: a) Renunţarea mandatarului la mandatul său. În acestă situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puţin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; b) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare; c) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea; d) Decesul mandatarului. Cap. VI. - Alte clauze Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său. Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane. Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal şi criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant. Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia. Art. 14. Anexa privind obiectivele şi criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract. Anexa cu Obiectivele şi criteriile de performanță poate fi modificată anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare. Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi s-a semnat în 2 (două) exemplare. MANDANT, MANDATAR, Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin Primarul Municipiului Timisoara

CRITERIILE ŞI 2 OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ anexă la Contractul de mandat Anexă la Contractul de mandat 1. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE Nr. Crt. Denumire criteriu U.M. Propunere, nivel de referință 2012 Realizat 2012 Propunere, nivel de referință 2013 Coeficient de pondere Randamentul la tramvaie: (călători transportați/kilometru) căl/km Randamentul la troleibuze: (călători transportați/kilometru) căl/km Randamentul la autobuze: (călători transportați/kilometru) căl/km min 8,5 12,453 min 11,0 0,04 9,38 min 8,5 0,03 6,07 min 6,0 0,03 Pondere ture realizate: (nr. de ture realizate zilnic/ar. de ture palnificate zilnic)x100 % min 93 98,38 min 93,8 0,10 Pondere km de transport urban realizați: (nr. km transport urban realizaţi zilnic/ar. km transport urban programați zilnic)x100 % min 93 98,94 min 94,2 0,06 Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător: (nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiţii % 100 100 100 0,10 Gradul de curățenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun: (nr. de autovehicule curate controlate la ieşirea din depou/nr. autovehicule controlate)x 100 % 100 100 100 0,05 Viteza medie comercială la tramvaie 14,5 14,77 14,51 0,10 Viteza medie comercială la troleibuze Km/h 14 15,07 14,25 0,10 10. Viteza medie comercială la autobuze Km/h 16,5 18,87 16,58 0,10 11. Coeficientul de stare tehnică a parcului (nr.vehicule bune de circulație/ nr.vehicule inventar) x100 % min 61 63,68 min 61 0.05 12. Respectarea graficului de circulație: (total minute nt/lună 1250 [min] în 1392,35

întârziere din vina regiei, în medie pentru un autovehicul pentru una lună) 1 lună/1 vehicul Respectarea graficului de circulaţie: (total minute întârziere din vina regiei, în medie lunară pentru. o semicursa) minute/ |semicursa| 1,84 max 3 0,06 13. Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei: (450 incidente/an) nr/an 450 349 376 0,09 14. Numărul de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT: (ar. reclamaţii pentru una lună) nrlună 23 11 12 0,09 1,00 2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ Nr. Crt. Denumire criteriu U.M. Propunere, nivel de referință 2012 Realizat 2012 Propunere, nivel de referință 2013 Coeficient de pondere Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță % 100 110,74 100 0,50 Productivitatea muncii: (cifra de afaceri/nr. salariați) lei/per s min 58.000 71.346 min 61.000 0,05 Achitarea obligațiilor în termenele legale: [(total obligații — penalități şi majorări)total obligații la bugete şi fonduri speciale]x100 % 100 69,52 70 0,03 = Cheltuieli la 1000 lei venituri lei max 999,48 1105,48 max 999,48 0,05 Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli — reducere pierderi:(indicele de crestere a veniturilor sa fie mai mare decat indicele de crestere a cheltuielilor). min 1 0.88 min 1 0,05 Cresterea cifrei de afaceri % 65.567 Min.67.500 0.05 Perioada de recuperare a creanţelor: (total creanțe/cifra de afaceri) x nr. zile de la începutul anului zile max 30 45,74 max 30 0,05 Gradul de îndatorare: (datorii totale/total active)x100 % max 60 19,03 max 60 0,05 Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100 % max 53 44,12 max 53 0,05

10.| Menţinerea şi îmbunătățirea | % 100 100 100 0,05 sistemului de management integrat calitate-mediu- securitate şi sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare. 11.| Implementarea şi dezvoltarea | % - - 100 0,05 sistemului de control intern/managerial. Gradul global de îndeplinire a obiectivelor 100,00 103,40 100,00 1,00 La calcularea obiectivelor și criteriilor specifice de performanţă se va ține seama de următoarele: 1. Creanțele se vor diminua cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenţii de încasat. Nivelul subvenţiilor de încasat în totalul creanţelor influențeaza semnificativ obiectivul „Perioada de recuperare a creanţelor”. 2. Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocaţii bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung. 3. Creanţele şi datoriile se vor diminua cu sumele stabilite prin Decizia de impunere 69/28.01.2010, întrucât sumele sunt în litigiu. 4. La obiectivul „Achitarea obligațiilor în termenele legale”, propunem diminuarea indicatorului la 70%, prin eşalonarea obligațiilor de plată solicitate la ANAF sau contractarea unui credit bancar pentru stingerea obligatiilor cu condiția obţinerii garanțiilor necesare. 3. Propunerile vizând indicatorii de exploatare au ținut cont de condițiile de trafic existente şi de influența datelor generate de „Sistemul de eficientizare a veniturilor şi cheltuielilor RATT”. 6. Indicatorii „viteză medie comercială”, „respectarea graficului de circulație” şi „nr. de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT” şi „Coeficientul de stare tehnică” se vor calcula lunar, distinct. 7. Înlocuirea criteriului de performanță „Randamentul” având valoare de 8,5 căl/km prevăzută pe anul 2012” cu „Randamentul la tramvaie” cu propunere nivel de referință 2013 de min 11,0 căl/km, „Randamentul la troleibuze” cu propunere nivel de referință 2013 de min 8,5 căl/km şi „Randamentul la autobuze” cu propunere nivel de referință 2013 de min 6,0 căl/km. 8. Schimbarea modului de calcul a criteriului de performanță „Respectarea graficului de circulaţie”, prin modificarea limitei de 1.250 total minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 vehicul/1 lună în maxim 3 minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 semicursă /1 lună. 9. S-au propus suplimentar obiectivele de performanţă „Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial” si „„ Cresterea cifrei de afaceri” . Formule de calcul ale criteriilor de performanță 1,2, 3. Randamentul la tramvaie, troleibuze şi autobuze [ căl/km ] _ Nr. de călători transportați Km. realizați 4, Pondere ture realizate [ % ] Nr. ture realizațe zilnic 100 Nr. ture planificate zilnic

5. Pondere km de transport urban realizaţi [ % ] - „Nr. km. transport urban realizați zilnic. 100 Nr. km. transport urban programați zilnic 6. Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător [ % ] - „Nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal, 100 Nr. total petiții 7. Gradul de curățenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun [ % ] — _Nr. autovehicule curate controlate la ieşire din depou . 100 Nr. autovehicule controlate 8,9, 10. Viteza medie comercială la tramvaie, troleibuze şi autobuze [ km/h ] = Km. lunar realizați traseu Ore circulaţie realizate lunar în traseu, exclusiv staționările la capete de linie 11. Coeficientul de stare tehnică a parcului [ % ] _ Nr. vehiculelor bune de circulație zilnic x 100 Nr. vehicule inventar 12. Respectarea graficului de circulație [ nr/lună ] = total minute întârziere din vina regiei, în medie / 1 semicursa / 1 lună 13. Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei [ număr/an ] 14. Numărul de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT / 1 lună [ număr/lună] Formule de calcul ale obiectivelor de performanță 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță [ % ] 2. Productivitatea muncii [ lei/pers ] _ _Cifra de afaceri Nr. salariaţi 3. Achitarea obligațiilor în termenele legale:[ % ] Total obligații la bugete şi fonduri speciale — penalități și majorări x 100 Total obligații la bugete şi fonduri speciale 4. Cheltuieli la 1000 lei venituri [ lei ] — Cheltuieli totale x 1000 Venituri totale

5. Indice de creştere venituri raportat la cheltuieli ch - Ly 0 Vo Chi Vi — veniturile perioadei realizate cumulat Vo-— veniturile perioadei similare an anterior cumulat Ch; — cheltuielile perioadei realizate cumulat Cho — cheltuielile perioadei similare an anterior cumulat 6. Cresterea cifrei de afaceri [% ] 7. Perioada de recuperare a creanţelor [ zile] * = _Total creanţe” x nr.zile de la începutul anului Cifra de afaceri * Creanțele se vor diminua cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenții de încasat. 8. Grad de îndatorare [ % ] x _ _Datorii totale x 100 Total active *Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocaţii bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung. 9. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale [ % ] _ Cheltuieli cu salariile 1 x 100 Cheltuieli totale 10. Menţinerea şi îmbunătățirea sisteraului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare [ % ] — Nr.zile calend. cumulate de la începutul anului cu certificare SMI x 100 Nr.zile calend. cumulate de la începutul anului 11. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial [ % ] — Suma gradelor de implementare a standardelor de control intern/managerial Numărul standardelor de control intern/managerial

Atasament: ANEXA_2.pdf

ANEXA 2 Birou Planificare Organizare Calitate C.L.M. Timisoara Primaria Municipiului Timisoara Consiliul de Adminstraţie Director General Cabinet Director General Şcoala Formare Profesionala Serviciul Resurse Umane Birou Control Financiar de Gestiune Si erviciu Audit Public Intern Serviciul Intern de Prevenire si Protectie Serviciul Monitorizare si Siguranta Circulatiei Birou Siguranta Circulatiei Y Centrul de Cercetare si Dezvoltare Corneliu Miklosi Director Tehnic x 1 + + 3 + x Contabil Şef Serviciul Tehnic Serviciul Tehnologia Informatiei Serviciul Achizitii Publice şi Depozite Muzeu Transport Public Corneliu Miklosi Sectia Transport Tramvaie Sectia Transport Troleibuze Sectia Transport Autobuze + Birou Administrare Retea si Comunicatii —3 + Atelier tramvaie Atelier Infrastructura Contabil Serviciul Financiar Serviciul Vanzari Birou Titluri de Calatorie

ANEXA 2 Dati) [E “TIMISOAR 1 o tat A STAT DE FUNCŢII I DIRECTOR GENERAL 1 1. SERVICIU AUDIT PUBLIC INTERN Personal TESA Sef serviciu audit public intern Studii superioare economice, Facultatea de economie si administrarea afacerilor specializare management |Managementul strategic al organizatilor: |dezvoltarea spatiului de afaceri Certificat de atestare auditor intern [Studii superioare Certificat de atestare auditor intern Studii superioare juridice Certificat de atestare auditor intern IL intern Şef cabinet Specialist relatii publice Consilier juridic Manager energetic Consilier Personal operativ Personal muncitor Studii superioare tehnice in management în producție şi transporturi Management in afaceri Studii superioare în ştiinţe politice, filozofie şi ştiinţele comunicării, juridice Studii superioare Studii superioare tehnice, specializarea electrotehnica Studii postuniversitare Gestiunea Energiei Studii superioare 2 Studii superioare AI

2.1. BIROU PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE Personal TESA Şef birou E tudii superioare economice sau tehnice [Inginer calitate Inginer Studii superioare tehnice Specializări în Managementul Calității şi Auditor intern pentru sistemul de management al calității Studii superioare tehnice in management în [producție şi transporturi Inginer 3. SERVICIU RESURSE UMANE Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice Studii superioare tehnice sau economice Studii postuniversitare managementul resurselor umane Economist Studii superioare economice Șef structură psihologică |Studii superioare psihologice Studii postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii Psiholog Studii superioare psihologice. Studii [postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii şef şcoală formare profesională Personal operativ Studii superioare tehnice sau juridice Studii postuniversitare managementul resurselor umane Atestat profesor de legislație rutieră Studii superioare a | |. Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice Studii postuniversitare Evaluator al riscurilor pt. SSM / Securitate şi sănătate în muncă / Auditor intern pentru sistemul de management sănătate şi securitate în muncă Sef cabinet medicina muncii

Sef cabinet stomatologic Personal operativ Personal muncitor 5. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE Studii superioare medicina dentara Studii superioare, medii TITEI Personal TESA Șef birou Economist Studii superioare economice şi / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de gestiune şi controllingul costurilor Studii superioare economice 2 Şef serviciu Studii superioare tehnice Studii postuniversitare organizarea transportului urban Inginer Studii superioare tehnice Inginer Studii superioare tehnice in management în Personal operativ 6.1. BIROU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Personal TESA Şef birou Studii superioare tehnice sau juridice Sef statie ITP Personal operativ

II. DIRECTOR TEHNIC 2 1. SERVICIU TEHNIC Personal TESA Şef serviciu [Studii superioare tehnice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea material rulant Inginer Studii superioare tehnice Specializarea utilajul si tehnologia sudării Inginer Studii superioare tehnice Specializarea tehnologia construcţiilor de maşini Inginer Studii superioare Specializarea ingineria şi protecţia mediului Studii superioare tehnice Specializarea construcţii [Inginer Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Inginer Studii superioare de scurtă sau de lungă durată Personal operativ Studii superioare sau medii 8. SERVICIU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice sau informatice Analist programator Studii superioare informatica/ matematica Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ

8. 1. BIROU ADMINISTRARE RETEA SI COMUNICATII Personal TESA |Şefbirou [Studii superioare tehnice sau informatice Inginer Studii superioare tehnice Personal TESA Şef serviciu Studii superioare economice, tehnice sau juridice Inginer Studii superioare tehnice in management în 1 producție şi transporturi Expert achizitii Studii superioare tehnice,economice, juridice 2 Specializare in achizitii publice Personal operativ Studii superioare 3 Personal TESA Şef sectie Studii superioare tehnice Contabil şef secţie Studii superioare economice Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică sau automatizari si calculatoare Inginer Studii superioare tehnice Personal operativ Studii superioare

10.1. ATELIER TRAMVAIE 218 _10.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ TR E E Şef atelier Studii superioare tehnice Inginer Studii superioare tehnice [E material rulant pe Studii superioare tehnice in management în PENT şi transporturi Personal operativ, Studii superioare din care: pet d ; TU RE E Şef atelier Studii superioare tehnice Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Inginer [Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică Inginer Studii superioare tehnice fii Personal operativ, din |Studii superioare sau medii ar Maistru Şcoală de maiştrii Personal muncitor 11. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE Personal TESA Şef sectie Studii superioare i Specializarea electronica si telecomunicatii Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnică sau automatizari si ie [Personal operativ [Studii superioare Personal muncitor |

12, SECTIA TRANSPORT AUTOBUZE Personal TESA DN Şef sectie Sfudii superioare tehnice, specializare in autovehicule rutiere [Master in tehnici avansate in transportul rutier Economist Studii superioare economice Inginer Studii superioare tehnice, specializare management in productie si transporturi sau mecanica Inginer [Studii superioare tehnice de lunga sau de scurta durata P ersonal operativ Studii superioare Maistru Şcoală de maiştrii Personal muncitor 13. MUZEU TRANSPORT PUBLIC “CORNELIU MIKLOŞI” Personal TESA Muzeograf Studii superioare Restaurator Studii superioare Facultatea de arte si desing specializarea conservare si restaurare Referent Studii superioare

UI, CONTABIL ŞEF 3 14. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 14 Personal TESA Şef serviciu Studii superioare economice Studii postuniversitare în domeniul financiar contabil „Certificare expert contabil sau contabil autorizat studii superioare Economist Studii superioare economice Specializarea finanțe contabilitate Economist Studii superioare economice Specializarea contabilitate şi informati Studii superioare economice Economist Personal operativ Studii superioare economice,medii 15. SERVICIUL VÂNZĂRI Personal TESA Şef serviciu Studii superioare tehnice si economice Personal operativ Studii superioare sau medii Personal muncitor Şef birou Personal operativ Studii superioare sau medii Personal muncitor

IV. CENTRU DE CERCETARE / DEZVOLTARE “CORNELIU MIKLOŞI” 4 Personal TESA Şef centru cercetare Studii superioare tehnice Inginer de cercetare Studii superioare tehnice Specializarea mecanica /informatica Inginer de cercetare Studii superioare tehnice Specializarea electrotehnica/electronica RETETE de cercetare Studii superioare tehnice Consilier TOTAL PERSONAL: 930, DIN CARE: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 93 PERSONAL OPERATIV: 98 PERSONAL MUNCITOR: 736

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Revizia: O LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR CAP TITLU CAPITOL Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare Ed.2, - | POPERTA rev.0/09.07.2009 7 x Ed.2, FOAIE DE GARDĂ rev.0/09.07.2009 7 o LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Ed.2, i MODIFICĂRILOR rev.0/09.07.2009 Fd.2, CUPRINS rev.0/09.07.2009 7 4 ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA Ed.2, REGIEI rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului integrat de ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE Eficientizare a Încasărilor şi > COMPARTIMENTELOR DIN Ed.2, Cheltuielilor ( SIEIC) SUBORDINEA DIRECTORULUI rev.0/09.07.2009 , GENERAL pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane. Ed.2, Introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 3 COMPARTIMENTELOR ŞI Eficientizare a Încasărilor şi SECȚIILOR DIN SUBORDINEA Cheltuielilor ( SIEIC) DIRECTORULUI TEHNIC pentru Biroul Aprovizionare Depozite. Ed.2, Introducere atribuții conform rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Direcţia Transport Electric, Direcţia Transport Auto şi Serviciul Exploatare. Organizează, îndrumă şi COMPARTIMENTELOR ŞI controlează activitatea de 1 | DIRECȚIILOR DIN SUBORDINEA curățenie şi dezinfecție a DIRECTORULUI ADJUNCT mijloacelor de transport din Ed. 2 Sora cu tn E Se subordine, atunci când este rev.1/01.01.2010 nevoie. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. Ed.2, Introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 5 COMPARTIMENTELOR DIN Eficientizare a Încasărilor şi SUBORDINEA CONTABILULUI ȘEF Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Serviciul Vânzări. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Ed.2, Introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE rev.0/09.07.2009 Sistemului Integrat de 6 COMPARTIMENTELOR DIN Eficientizare a Încasărilor şi SUBORDINEA DIRECTORULUI Cheltuielilor ( SIEIC), TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ed. 3rev0 Eliminare capitol din ROF conform HCL. 7 CONDUCEREA REGIEI ŞI Ed.2, PATRIMONIUL rev.0/09.07.2009 Ed.2, 8 DISPOZIȚII FINALE rev.0/09.07.2009 - Ed.2, Modificarea ROF după rev.0/09.07.2009 organigrama valabilă din 09.07.2009 şi introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor 9 TOT ROF ( SIEIC) Modificarea ROF, conform Ed. 3rev0 aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 4rev0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Ed, 5rev 0 Modificarea ROF, conform 10 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 6&rev 0 Modificarea ROF, conform 11 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 7rev 0 Modificarea ROF, conform 12 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 8 rev 0 Modificarea ROF, conform 13 TOT ROF aprobării Consiliului Local Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Cap. 0: CUPRINS Foaie de gardă Lista de control a reviziilor / modificărilor Cuprins Cap. 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI Cap. 2: Cap. 3: Cap. 4: 1.1 DISPOZIȚII GENERALE 12 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 2.1 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 2.2. CABINET DIRECTOR GENERAL 2.2.1 COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE 2.2.2. COMPARTIMENT GESTIONARE ENERGIE 2.2.3. BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE 2.2.3.1 COMPARTIMENT CALITATE 23 SERVICIUL RESURSE UMANE 23.1 ŞCOALA FORMARE PROFESIONALĂ 24. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 25. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 26. SERVICIUL MONITORIZARE ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 2.6.1 BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 2.7. COMISIA DE DISCIPLINĂ 2.8. CENTRUL DE CERCETARE / DEZVOLTARE "CORNELIU MIKLOŞI” ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC 3.1 SERVICIUL TEHNIC 32 SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 3.2.1 BIROUL ADMINISTRARE RETEA COMUNICATII 3.3. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ŞI DEPOZITE . 34. MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC „CORNELIU MIKLOSI” 3.5. SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE 3.5.1 ATELIER TRAMVAIE 3.5.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ 36. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE 37. SECȚIA TRANSPORT AUTOBUZE ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA CONTABILULUI SEF 41 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 42 SERVICIUL VÂNZĂRI 4.2.1 BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE Cap. 5 : CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL 5.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 52 DIRECTOR GENERAL 53 DIRECTOR TEHNIC 54 CONTABIL ŞEF 55 PATRIMONIUL REGIEI Cap. 6 : DISPOZIȚII FINALE Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE i Capitolul 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1Dispoziţii generale Art.1. Regia Autonomă de Transport Timişoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991, Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este : 4931 —Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Art2. Activităţile secundare, conform codificării CAEN ( ordin 337/2007 ), sunt: 1392 — fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1610 - tăierea şi rindeluirea lemnului 2219 - fabricarea altor produce din cauciuc 2433 — producția de profile obținute la rece 2451- turnarea fontei 2453- turnarea metalelor neferoase uşoare 2454- turnarea altor metale neferoase 2511 — fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2512 — fabricarea de usi si ferestre din metal 2550 - fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor 2561 — tratarea si acoperirea metalelor 2582 — operațiuni de mecanică generală 2573 — fabricarea uneltelor 2593 — fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2594 — fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe 2599 — fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2711 — fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2790 — fabricarea altor echipamente electrice 2815 - fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2823 -fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2849 — fabricarea altor maşini — unelte n.c.a. 2910 — fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3020 - fabricarea materialului rulant 3101 — fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3311 — repararea articolelor fabricate din metal 3312 — repararea maşinilor 3314 — repararea echipamentelor electrice 3513 — distribuția energiei electrice 3831 - demontarea (dezasamblarea) masinilor, şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 — recuperarea materialelor reciclabile sortate 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 4211 — lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 4212 — lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață şi subterane 4213 — construcţia de poduri şi tuneluri 4221 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații 4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 — lucrări de demolare a construcțiilor 4312 — lucrări de pregătire a terenului 4313 — lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții 4321 — lucrări de instalații electrice 4322 — lucrări de instalații sanitare, de încălzire şi de aer condiționat 4334 — lucrări de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4391 — lucrări de învelitori, şarpante și terase la construcții Acest document aste proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 4399 - alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4520 — întreținerea şi repararea autovehiculelor 4531 — comerț cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 — comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4672 — comerț cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4673 — comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare 4677 — comerț cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4690 — comerț cu ridicata nespecializat 4724 — comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 — comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 — comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4789 — comert cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piețe ai altor produse 4932 — transporturi cu taxiuri 4939 — alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 - transporturi rutiere de mărfuri 5030 - transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5210 - depozitări 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5510 — hoteluri şi alte facilități de cazare similare 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată 5590 - alte servicii de cazare 5610 -— restaurante 5621 — activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 — alte activități de alimentație n.c.a. 5630 — baruri şi alte activități de servire a băuturilor 6399 — alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6820 — închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7219 — cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7120 — activități de testări şi analize tehnice 7220 — cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 7320 — activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice 7410 — activități de design specializat 7490 - alte activități profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 — activități de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7712 — activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7739 — activități de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7820 — activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 - servicii de furnizare şi management a forței de muncă 7911 -— activități ale agențiilor turistice 7912 — activități ale tur-operatorilor 7990 — alte servicii de rezervare şi asistență turistică 8230 — activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8299 - alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - invăţământ secundar, tehnic sau profesional 8553 - scoli de conducere (pilotaj) 8559 — alte forme de învățământ n.c.a. 8621 - activități de asistență medicală generală 8622 — activități de asistență medicală specializată 8623 -— activități de asistență stomatologică 8899 — alte activități de asistență socială fără cazare 9002 — activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9004 — activități de gestionare a sălilor de spectacole 9101 — activități ale bibliotecilor şi arhivelor 9102 — activități ale muzeelor Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 9311 — activități ale bazelor sportive 9329 — alte activități recreative şi distractive n.c.a. Art.3, Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activității sale. Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale şi sportive, ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru premierea acestuia. Consiliul de Administraţie al Regiei poate hotări şi crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Regia Autonomă poate concesiona, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producţie şi terenuri pe bază de licitație publică. Regia poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secțiilor şi a altor subunități economice din subordinea lor. Art4. Sediul R.A. Transport Timişoara este în municipiul Timişoara, B-dul Take lonescu, nr.56. 1.2.Structura organizatorică a Regiei Art.5. Pentru îndeplinirea funcţiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precum şi organigramei aprobate, regia are următoarele funcții de conducere şi structuri organizaționale funcționale: Funcţii de conducere: - Director general. - Directori de resort: Tehnic, Contabil Şef. - Şefi structuri organizaționale. Structuri organizaționale funcţionale : - Serviciul audit public intern (SAPI) - Cabinet Director General (CDG) - Compartiment relatii publice (CRP) - Compartiment gestionare energie (CGE) - Biroul Planificare, Organizare, Calitate (BPOC) - Compartiment calitate (CCIM) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Şcoala Formare Profesională (SFP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecție (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): - Biroul Siguranța Circulaţiei (BSC) - Serviciul Tehnic (ST) - Serviciul Tehnologia Informatiei ( STI) - Biroul Administrare Retea si Comunicatii (BARC) - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite (SAPD) - Muzeu Transport Public „Corneliu Miklosi” - Serviciul Financiar — Contabil (SFC) - Serviciul Vânzări (SV): - Biroul Titluri de Călători (BTC) - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD) - Centrul de cercetare / dezvoltare CORNELIU MIKLOŞI” Art.6. Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanț contabil, cu gestiune economică şi cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secţiei ce vor fi tratate la capitolul respectiv: Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

EEE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | | FUNCŢIONARE n eee ee te - Sectia Transport Tramvaie (STT) - Sectia Transport Troleibuze(STTr.) - Sectia Transport Autobuze(STA) Art.7. Directorul General este preşedintele Consiliului de Administraţie al regiei, conform OG nr. 15/09.08.1993. Directorul General al R.A.T. Timişoara are în subordine directă: - Director Tehnic (DT) - Contabil Şef (CS) - Centru de cercetare/dezvoltare „Corneliu Mikiosi” - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul audit public intern (SAPI) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite - Serviciul Tehnologia Informatiei - Secţia Transport Tramvaie - Sectia Transport Autobuze - Sectia transport Troleibuze - Muzeul de transport public „CORNELIU MIKLOSI” Art.8. Contabilul Şef este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Financiar Contabil - Serviciul Vânzări; Art.10. Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administraţie al R.A.T. Timişoara. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe. Capitolul 2: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 2.1. Serviciul Audit Public Intern Art,2. Serviciul Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor legislative în vigoare privind auditul public intern, în mod independent şi obiectiv. Auditorul intern oferă consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. Auditorul public intern evaluează, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor şi de control şi face propuneri concrete pentru a le consolida eficacitatea. 2.2 Cabinet Director General Art.3. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : a) activitatea de secretariat b) monitorizare rapoarte şi statistici c) activitatea de registratură Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. | | | |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE d) activitatea de agrement ATRIBUŢII Art.4. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul cabinetului. a) Activitatea de secretariat stabileşte şi urmăreşte agenda de lucru a directorului general; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; răspunde de întocmirea documentelor protocolare; pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească directorul general şi stabilirea programului; rezolvă corespondenta internațională; asigură activitatea de traduceri şi translatări; informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute; participă la audiențele susținute de directorul general, distribuie celor abilitați spre rezolvare problemele ridicate de către salariați, urmăreşte şi informează modul de soluţionare a acestora; triază corespondența în funcţie de importanța şi urgența lor şi asigură repartizarea documentelor pe domenii; transmite publicații, prospecte şi oferte obişnuite de preţuri direct la direcţiile executive de resort, dirijează corespondența între direcții executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinație, fără viza directorului general; exercită rolul unui prim filtru a corespondenței, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenție deosebită; preia şi difuzează fax-urile adresate directorului general: evidența necesarului de consumabile şi evidența de personal (şeful de cabinet întocmeşte referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidența orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor profesionale); asigură directorului general legăturile telefonice exterioare; preluarea de la şefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care şeful de cabinet director general le poate rezolva sau chiar poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine; organizează intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcție de programul acestuia, de importanța şi urgenţa problemelor; asigură directorului general condiții optime de muncă şi de luare a deciziilor; repartizarea sarcinilor, pe compartimente şi lucrători, după caz; coordonează secretariatele şi circulația documentelor la direcţiile executive. b) Monitorizare rapoarte şi statistici solicită şi centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; monitorizează evidențele statistice ale regiei; reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naționale şi internaționale; întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul cabinetului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul cabinetului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; c) Activitatea de registratură asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE înregistrează şi asigură multiplicarea şi difuzarea documentelor la compartimentele de lucru; urmăreşte şi verifică lunar fondurile utilizate pentru cheltuiei poştale efectuate la transmiterea corespondenței prin oficiul poştal. d) Activitatea de agrement Această activitate se desfăşoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii: 1) Culti 1) Cultural II) Centru social sindical (Mini — hotel, restaurant, bar) ll) Planificare, salarizare, normare IV) Personal, învăţământ, administrare V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, PSI VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic VII) Contabilitate, financiar ural se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ştrandului, a terenurilor sportive şi a tuturor spațiilor pentru recreație; organizează evenimente în spațiile proprii ; face publicitate pentru atragerea clientelei; asigură funcţionarea ştrandului în perioada de vară, în condiții de igienă; ia măsuri pentru funcționarea tuturor utilităţilor: dușuri, saună, garderobe, grupuri sanitare; urmăreşte şi ține evidența funcționării utilităţilor şi instalațiilor ce deservesc activitatea de agrement. Il) Centru social sindical gestionează şi răspunde de patrimoniul şi activitatea centrului social sindical - complexul de " Agrement al Regiei asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă; asigură prepararea mâncării pentru servirea clienților la restaurant, asigură funcţionarea barului; face publicitate pentru atragerea clienților, asigură condiţii de igienă la prepararea hranei şi servirea clienților; asigură condiții de confort în limita clasării mini — hotelului; menţine integritatea mobilierului şi a altor dotări; urmăreşte asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă; se ocupă de aprovizionarea cu alimente şi băuturi necesare pentru restaurant şi bar; ia măsuri pentru achiziționarea materialelor consumabile în activitatea mini — hotelului; face propuneri de tarife pentru serviciile oferite; face propuneri de casare şi declasare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate; scoate din uz cele aprobate la casare; propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi; face recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziționate. Ill) Planificarea, salarizarea, normarea întocmeşte necesarul de personal pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine: comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine și îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern și Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenelor stabilite pentru toate activitățile. IV) Personal, administrativ întocmeşte planificarea anuală a concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite; asigură ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.l., urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului aferent acestor activități ; se îngrijeşte şi asigură condiții corespunzătoare de muncă şi de viaţă pentru personalul aferent acestor activități; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; V) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de sănătate şi securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personal a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor, VI) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilităţilor şi instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; asigură depozitarea, păstrarea şi conservarea în condiţii de siguranță a materialelor, precum şi recepționarea acestora; organizează şi asigură colectarea deşeurilor şi evacuarea lor, conform instrucţiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile; îşi asigură stocuri de materii prime şi materiale la nivelul optim permis de fonduri; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului. Vil) Contabilitate - financiar Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă; - primeşte indicatorii economici şi financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; - organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor; - face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie; - ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; - exercită atribuțiile de control financiar preventiv; - urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; - întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate, face propuneri de tarife; - urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; - efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; - ţine evidența valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază şi nevoile gospodăreşti; - participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; - întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar. 2.2.1. Compartiment Relaţii Publice În domeniul său de activitate are următoarele atribuții şi răspunderi pe domeniile următoare: a) Informarea interinstituțională b) Informarea directă a persoanelor c) Informarea presei şi relații cu presa d) Informarea internă a personalului ATRIBUŢII - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMi; - răspunde de autorizarea tuturor activităţilor ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte planificarea concediilor de odihnă peniru personalul din subordine; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în Vigoare; a) Informarea interinstituțională - comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de audiențe, numele şi prenumele persoanelor din conducerea regiei şi a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul și bilanțul contabil, programe şi strategii proprii, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii; - asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei. b) Informarea directă a persoanelor - organizează asigurarea accesului persoanelor la informații de interes public; - precizează condițiile în care persoanele au acces la informații; - asigură cu formulare tipizate legale activitatea; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Revizia: 0 - asigură rezolvarea în termen a petițiilor, ține evidența petițiilor adresate directorului general, a termenelor scadente şi a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor regiei; - formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, respectând cerințele legale în domeniu; - organizează şi asigură funcționarea unui punct de informare-documentare. c) Informarea presei şi relații cu presa - coordonează şi execută activitatea de "Purtător de cuvânt al RATT”; - informează în timp util ziariştii despre acţiunile şi activitățile de interes public ale regiei; - difuzează comunicate şi informări de presă, convoacă conferințe de presă; - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale RATT; - rezolvă probleme legate de acreditarea ziariştilor; - stabileşte şi execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media; - realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT. d) Informarea internă a personalului - instituie un sistem de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei; - instruieşte angajații asupra obligațiilor şi termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea legii. 2.2.2 Compartimentul Gestionare Energie Compartimentul Gestionare Energie are ca atribuțiuni următoarele: - elaborează şi implementează programul de eficiență energetică; - urmăreşte consumurile energetice precum şi folosirea rațională a energiei; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul compartimentului: - reprezintă interesele regiei în relațiile contractuale cu furnizorii de utilităţi; - reprezintă interesele regiei în relația cu A.N.R.E. (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei); - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 2.2.3. Biroul Planificare, Organizare — Calitate Art.5, Biroul Planificare, organizare calitate, are următoarele activități: a) Organizare b) Planificarea activității de transport public de persoane c) Analiză economică d) Managementul responsabilități sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în muncă ATRIBUŢII Art.6. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine și o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE a) c) salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul biroului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul biroului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; Organizare editează organigrama regiei, în urma deciziilor de reorganizare luate şi o supune spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Consiliului Local al municipiului Timişoara editează, în baza propunerilor de la compartimente, şi supune aprobării Regulamentul de Organizare şi Funcționare (ROF) respectiv Statul de Funcțiuni al regiei şi răspunde de difuzarea ROF în vederea cunoaşterii şi aplicării întocmai întocmeşte necesarul de personal la nivel de regie pe categorii. Planificarea activității de transport public de persoane evaluează periodic fluxurile de călători în vederea determinării capacității de transport oferite necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate , precum şi capacitățile de transport necesare; stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate speciale şi capacitățile de transport necesare, în baza solicitărilor beneficiarilor: întocmeşte documentația tehnică necesară specifică activității de planificare a activității de transport public de persoane; urmăreşte realizarea indicatorilor de exploatare şi prezintă conducerii rapoarte cu evoluția şi nivelul de realizare al acestora; colaborează cu alte instituții de specialitate la coordonarea şi desfăşurarea studiilor privind calitatea serviciilor de transport; efectuează calculul realizării criteriilor şi obiectivelor de performantă, conform legislației în vigoare; calculează indicele productivității muncii, lunar şi cumulat de la începutul anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent; planifică transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", la solicitarea acestora, conform statutului de înființare al Asociaţiei; planifică transportul de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. Analiză economică întocmeşte analize economice privind activitatea de bază a regiei; calculează lunar realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanță stabilite prin HCL, pe care le transmite spre aprobare Consiliului de Administrație al regiei; raportează realizarea indicatorilor de performanță Primăriei municipilui Timişoara; calculează şi transmite celor interesați indicele de productivitatea muncii; colectează date de la celelalte compartimente ale regiei în vederea calculării şi evidenţei principalilor indicatori tehnico-economici ai organizației, completează şi transmite documentații, repartizate biroului, solicitate de alte instituții referitoare la indicatorii regiei. Atribuțiuni specifice privind respectarea cerințelor SIEIC: definirea şi desenarea traseelor de transport în comun pentru monitorizare; verificarea, updatarea şi corectarea traseelor pentru monitorizare corectă, respectiv obținerea de rapoarte corecte; optimizarea graficelor de circulație pe baza datelor provenite din back office-ul Sistemului de Monitorizare Vehicule (SMV), respectiv din Sistemul Automat de Taxare (SAT); propagarea în SMV a graficelor de circulație funcție de zi sau perioada calendaristică; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE în vederea optimizării programelor de circulație, solicită secțiilor de exploatare programarea vehiculelor echipate cu senzori de numărare călători, pe liniile investigate pentru perioada de analiză; evidențierea şi calculul efectelor economice ale optimizărilor aplicate; cooperarea cu toate compartimentele RATT implicate în utilizarea şi gestionare SIEIC pentru îmbunătățirea soluțiilor de monitorizare şi optimizare a activității de transport de persoane 2.2.3.1. Compartiment calitate d) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în muncă Art.7. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri de sistem şi operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMT; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. organizează, coordonează şi conduce activitatea în domeniul calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială, în vederea menținerii şi îmbunătățirii sistemului de management integrat; gestionează sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă; menține şi îmbunătăţeşte sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu condițiile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 şi cu politica în domeniul calitate- mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială a R.A.T, Timişoara; elaborează, modifică, difuzează, actualizează şi păstrează documentele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit intern şi de secundă parte; identifică şi înregistrează neconformitățile şi previne utilizarea neintenționată a produselor neconforme; întocmeşte şi controlează înregistrările sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială aferente auditelor,; asigură analiza proiectelor sau reviziilor procedurilor de sistem, operaționale şi instrucţiunilor de lucru întocmite de alte compartimente ale regiei pentru încadrarea lor în cerințele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială: organizează şi conduce activitatea de audit social, din momentul certificării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale, 2.3. Serviciul Resurse Umane Art.8. Serviciul Resurse Umane are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii: a) personal, învăţământ, salarizare b) şcoală formare profesională c) activitatea de arhivare d) structura de psihologie ATRIBUŢII a) Personal, Învățământ, Salarizare răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă şi controlează; coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități; urmăreşte utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea şi perfecționarea profesională a acestuia; îndrumă conducerile compartimentelor de lucru în aplicarea şi respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului; organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris ai proprietarului nu este permisă. j

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie cu sprijinul şefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul General; - alegerile se organizează ori de câte ori locui (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante); - primeşte zilnic raportările cu privire la prezența la serviciu a personalului, centralizează şi informează conducerea; - urmăreşte respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern; - în funcţie de structura organizatorică întocmeşte statele de funcțiuni; - menţine la zi fişele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului şi o ataşează ca anexă la contractul individual de muncă; - întocmeşte şi ține la zi statul de personal al tuturor salariaților; - propune împreună cu organele abiliate sănatatea şi securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri; - ține registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mişcarea acestuia în cadrul regiei, precum şi dosarele profesionale personale ale salariaţilor; - prezintă directorului general situaţia drepturilor ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile; - coordonează documentaţia pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; - urmăreşte aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru; - colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; - centralizează planificarea anuală a concediilor de odihnă; - ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor fără salar; - stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; - ține la zi şi operează în programul de personal trangele de vechime în muncă a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de vechime; - ține la zi şi operează în programul de personal tranşele de vechime în muncă în cadrul regiei a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de fidelitate; - eliberează, la cerere foştilor angajați adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de muncă; - întocmeşte dosarele de pensie; - Vizează cererile salariaților privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare; - întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii care îşi încetează activitatea şi a notelor de predare- primire în cazul modificării locului de muncă sau a funcției; - participă la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncă şi asigură înregistrarea și difuzarea acestuia; - întocmeşte raportările statistice către Institutul Naţional de Statistică privind categoriile de salariați, numărul şi natura posturilor vacante şi orice alte situații statistice privind resursele umane; - participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul Intern; - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni. 2.3.1 Şcoala formare profesională b) Şcoală Formare Profesională - primeşte şi centralizează necesarul de instruire de la compartimentele de lucru, întocmeşte “Planul de instruire anual" și îl supune aprobării Cosiliului de Administrație, conform procedurilor de sistem; - operează modificări în “Plan de instruire anual” în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională; Acest document aste proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

| organizează şi coordonează în condițiile legii activitatea de formare profesională şi perfecționare a personalului propriu; organizează şi coordonează activitatea “Şcolii de şoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislația în vigoare; ține evidența cursanților, întocmește cataloagele și caietele cursanților, organizeaza examenele periodice și examenul de absolvire a cursurilor, întocmeşte dosarele pentru examenul de obținere a permisului de conducere auto, participă la examenul de obţinere a permisului auto; ține evidența lectorilor și a instructorilor auto precum și orelor efectuate de aceștia; întocmeşte pontajele lunare pentru lectori și vizează pontajele instructorilor auto; asigură relația de colaborare cu Autoritatea Rutieră Romănă și Biroul Examinări Auto; ține evidența salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare; întocmeşte actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de Muncă, urmăreşte semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat şi angajator); ține evidența concediilor de studii; urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecărui post şi loc de muncă şi perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază; ține evidența şi informează conducerea asupra ofertelor şi a invitațiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați şi a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională; vizează notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaţilor, confirmând dacă aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesională şi dacă au restituit contravaloarea cursului, primeşte cereri, îndrumă şi acordă informațiile necesare elevilor, studenților care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum şi instituțiilor de învăţământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale; urmăreşte integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat; elaborează şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; asigură asistenţă conducătorilor locurilor de muncă în cadrul pricesului de evaluare profesională anuală, centralizează calificativele obținute în baza fişelor de evaluare a performanțelor profesionale și arhivează documentele; propune şi inițiază proceduri şi instrucţiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării şi examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale. c) Activitatea de arhivare răspunde de evidența, inventarierea, selecţionarea, păstratrea şi folosirea documentelor şi înregistrărilor din cadrul RAT Timişoara conform prevederilor Legii nr.16/1996 actualizată a Arhivelor Naţionale; răspunde de întocmirea nomenclatorului dosarelor arhivate, centralizând proiectele de nomenclator ale fiecărui compartiment, d) Structura de psihologie 1) În domeniul său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuții de bază: evaluarea psihologică a funcţiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității în domeniul siguranței circulației rutiere: persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sau persoana cu atribuții specifice de siguranța circulației (şef secție, şef atelier exploatare, şef coloană, profesor legislație); conducător auto transport persoane în interes public; conducător auto transport intern marfă; conducător auto transport internațional persoane şi marfă; conducător auto transporturi speciale interne şi internaționale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori); instructor conducere auto. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității: personal cu funcţii de decizie (funcționar public-director general, director adjunct din instituții publice); personal care conduce utilaje, vehicule de transport intra-uzinal şi/sau maşina firmei (conducerea maşinii instituţiei, manipulant pod rulant, manevrant Tv, Tb, Bus, moto-stivuitorist) electricieni (muncă în rețele electrice de joasă şi medie tensiune) agenți pază pompieri evaluarea psihologică a altor categorii de personal conform deciziei conducerii regiei: - vânzători titluri de călătorie - tehnicieni asistență - evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații: la şcolarizare în funcția de conducător Tramvai, Troleibuz: la angajare într-o funcție din domeniul siguranței circulației (SC) sau sănătății şi securității în muncă (SSM) la schimbarea funcției sau a tipului de transport pentru menținerea în funcţie (SC, SSM) muncă la înălțime; muncă de noapte; muncă în rețele electrice de înaltă tensiune; muncă în rețele electrice de joasă şi medie tensiune; personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina firmei; personal care lucrează în condiții de izolare; manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină). la sesizarea de către conducerea unității sau a şefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate; în urma implicării în evenimente de circulație; expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură; reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a avizului. Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă. Urmăreşte adaptarea/integrarea cursanților începători la/fin specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz. Emite avize psihologice şi propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menţinerea sau schimbarea din funcţie a personalului examinat. Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecționeze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viața personală, familială sau profesională. Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii şi procedee noi, cu licenţă) a Structurii de Psihologie. Desfăşoară activitate ştiinţifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din România (efectuează studii şi cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfăşurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naționale şi internaționale de psihologie, sau în publicații de specialitate). Întreţine corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic. Menţine relații intra-interdisciplinare: a) relații profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinete şi structuri de psihologie, universități, centre de studii psihologice, asociații profesionale din țară şi străinătate, b) relații interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicul de medicina muncii, cu alte servicii, unități ale Regiei. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

FUNCŢIONARE 8 Revizia: 0 [ |. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI [ 13) Se preocupă de cunoaşterea şi aplicarea legislației în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei, 14) Elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. 15) Participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI. 16) Respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.4 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Art.9. Serviciul are în subordine directă Compartimentul Servicii Situaţii de Urgență, având următoarele atribuții şi răspunderi: a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă b) Medicina muncii c) Situaţii de urgență (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) şi pază generală d) Activitate stomatologică ATRIBUȚII a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă Art.10. Serviciul intern de prevenire şi protecție funcționează ca şi compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General. Art.11. Activitățile de prevenire şi protecție, desfăşurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele: - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; - elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; - elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților şi ale unității/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - propunerea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; - verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecție, precum şi a atribuțiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul securității şi sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului; - întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informațiilor primite; - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unității; - asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui; - evidența zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii; - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; - evidența meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; - evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; - evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; - monitorizarea funcționării sistemelor şi dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; - Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum şi a sistemelor de siguranță; - face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologice din zonele de muncă, a dinamicii acestora şi a duratei de expunere a salariaților în condițiile respective; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE Şi FUNCȚIONARE informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecție; întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi şantiere temporare şi mobile; evidența echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; urmărirea întreținerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege; întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege; elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege; urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecție; colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; urmărirea actualizării planului de avertizare, planului de prevenire şi protecție, şi al planului de evacuare; propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislației în vigoare; organizează şi participă pe post de secretar la şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate în muncă. Art.12. Alte atribuții coordonate direct de şeful Serviciului |.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de SMI şi regulamentele interne în vigoare ale regiei: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la dezvoltarea, menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcție; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective; stabileşte reguli privind instruirea şi însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

FUNCȚIONARE - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine și o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților, - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern și Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează și dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; 1 b) Medicina muncii Art.13. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcționează distinct, conform prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie. Art.14. Activitatea de medicina muncii este coordonată şi condusă de către medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică şi deontologie medicală. De asemenea medicul de medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul, ATRIBUŢII - organizează supravegherea medicală a condiţiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaților, depistarea bolilor profesionale, cunoaşterea şi dispensarizarea bolilor legate de profesiune şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfăşurării activității, urmăreşte realizarea contractului colectiv de muncă; - asigură funcționarea cabinetului de medicină a muncii şi accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ; - ține legătura cu organele sanitare şi medicale coordonatoare; - monitorizează condițiile de muncă şi procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condițiilor de mediu şi de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă şi după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale; - organizează şi controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală - stabileşte locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecţie, depistează și semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare; - analizează periodic şi ține evidența morbidității; - ia in evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar; - efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislației; - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile și responsabilitățile ce revin din documentele SMI c) Situaţii de urgență (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) şi pază generală Art.15. Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : l) Activitatea de protecție civilă Il) Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor III) Paza generală Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCŢIONARE Art.16. În domeniile în care îşi desfăşoară activitatea serviciului are următoarele atribuții: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 1) Activitatea de Protecţie civilă Art.17. Activitatea revine în mod direct serviciului care organizează şi conduce activitatea celulei de urgență pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare. ATRIBUȚII prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităților de protecție civilă; organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă; asigură alarmarea salariaților şi populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfăşurate; participa la exercitii şi aplicaţii de protecție civilă şi conduc nemijlocit acțiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi inlaturare a urmărilor situațiilor de urgenta desfăşurate de regie sau formatiunile proprii; înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecţie civilă la nivelul regiei; încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste sau voluntare; mențin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora şi le verifică periodic; îndeplinesc alte obligații şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate. conduce aciivitățile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecție civilă al R.A.T.Timişoara; îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecție civilă a celulei de urgență, a şefilor şi comandanților formațiunilor de protecție civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă şi a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al județului Timiş; urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcții şi amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecție civilă; ține evidența şi controlează întreținerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire; prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire; are şi alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al județului Timiş fără a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităților de protecție civilă din cadrul regiei; ține evidența militară a angajaților şi agenților prin Centrul Militar Zonal Timis; ține evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parțială; participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiş. Il) Prevenirea şi stingerea incendiilor Art.18. Activitatea revine în mod direct serviciului care organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. ATRIBUŢII desfăşoară activități de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență; întocmeşte actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum şi documentele şi evidentele specifice: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - întocmeşte/actualizează instrucțiunile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu şi stabileste atribuțiile ce revin salariațitor; - organizează salvarea salariaților şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecție specifice şi prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; - asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgentă; - elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia; - organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; - planifică şi execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor şi propune remedierea deficienţelor constatate; - asigură funcționarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; - reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții; - propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecție specifice; - prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; - verifică întreținerea şi funcționarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor; - colaborează cu organele Ministerului Administrației şi Internelor pe linia prevenirii incendiilor. - acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor. - întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență; - asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale. Il) Paza generală Art.19. Activitatea revine în mod direct serviciului care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces şi circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numeşte persoanele responsabile cu aceasta pe incintă. ATRIBUŢII - elaborează planurile de paza a obiectivelor şi bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; - ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor, instalațiilor şi a mijloacelor tehnice de pază şi alarmare prevăzute în plan; - cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora şi propune măsuri necesare; - întocmeşte documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază; - ține legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează efectuarea pazei, dacă este cazul. d) Activitate stomatologică - asigură funcționarea cabinetului stomatologic şi evidența specifică din cadrul acestuia. 2.5. Biroul Control Financiar de Gestiune Art.20. Biroul Control Financiar de Gestiune are in principal urmatoarele obiective: - asigurarea integrității patrimoniului regiei, precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al Primariei aflate în administrare, în concesiune sau în închirierea ; - respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activității economico- financiare a regiei ; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - creşterea eficienței în utilizarea resurselor alocate. ATRIBUŢII Art.21. În domeniul său de activitate Biroului Control Financiar de Gestiune, are următoarele atribuții şi răspunderi: - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor şi resurselor, deținute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidența contabilă; - verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei; - verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei; - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plățile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; - Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare; - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative; elaborează analize economico-financiare pentru conducerea regiei în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătățirii performanțelor; | intocmeste proiectul Programului anual/trimestrial/lunar de activitate si il supune aprobarii directorului general al regiei; - intocmeste Raportul anual/trimestrial/lunar in legatura cu realizarea Programului de activitate; - completeaza Registru de evidenta controale; - organizează desfăşurarea şi valorificarea potrivit normelor legale a acţiunilor de control; - efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf; - urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penaie, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagube; - participă la anchetele de cercetare a evenimentelor lor; - elaborareaza si revizuieste instructiunile proprii de organizare si functionare a Biroului; - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - în baza rezultatelor de analiză a controalelor efectuate, propune în rapoartele de control sancţiuni şi măsuri de îmbunătățire a activității controlate; - efectuează verificări tematice pe orice problemă economică care poate produce pagube; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor | Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. | - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, | Regulamentului intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. | implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Biroulu; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul biroului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 2.6. Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei Art.22. Serviciul are în subordine: a) Biroul Siguranța Circulației | ATRIBUŢII Art.23. În domeniul său de activitate Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației are următoarele atribuții şi răspunderi : - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă menținerea şi îmbunătățirea SMI; : - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; | - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare i la situații de modificare/suspendare/incetare a elementelor din contractul individual de muncă a : salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, ! Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control | intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; | - controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul | călător: ordinea, confortul şi starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire; - analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluții; - urmăreşte respectarea graficelor de circulație de către secții inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieşire din traseu, orele de trecere şi acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite; - ţine legătura cu instituțiile care administrează drumurile, Poliția rutieră, Primăria; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în acest serviciu, dacă este cazul; - verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; - urmăreşte modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport; - se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de STT, STTr şi STA; | - ţine evidența şi urmăreşte recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terțe persoane, societăți de asigurări împreună cu asistența juridică şi serviciul financiar-contabil; - ține legătura cu societățile de asigurări; - urmăreşte conducerea preventivă şi respectarea restricțiilor; - colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau drumuri şi informează pe cei în cauză pentru remediere; - verifică existența şi amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule; - controlează şi ține evidența îndeplinirii planului de exploatare; - urmăreşte modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către controlorii de trafic din dispeceratul central, - înregistrează şi evidențiază întreruperile de circulație; - analizează cauzele şi frecvența accidentelor de circulație, întocmeşte periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei, | - organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța j | | i Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE circulației; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei; ia măsuri pentru înregistrarea şi evidența evenimentelor de circulație la nivel de regie; propune măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulație, pentru întărirea disciplinei, pentru sancţionarea abaterilor pe linie de siguranța circulației; elaborează, difuzează şi urmăreşte utilizarea de mijloace de propagandă şi instruire pe linie de siguranța circulației; verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secții se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse; ține evidența stațiilor pentru călători şi sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condițiile de siguranța circulatiei; controlorii de trafic din dispeceratul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar 16””-08', sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia; controlorul de trafic din dispeceratul central are în subordine dispeceratele de sectii, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 16-08”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale; Se ocupa de monitorizarea energetica a regiei respectiv de orice incident pe aceasta linie. Preia integral activitatea de conducerea a activitatii energetice de la substatiile de redresare transformare ale regiei pe care o urmareste, supravegheaza si controleaza monitorizează respectarea graficelor efectuand rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcţie de diverse situaţii impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice SIEIC; comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare şi prin voce. Prioritară va fi comunicația prin mesaje scrise; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă; urmăreşte în permanenţă modul cum sunt respectate programele de circulaţie colaborând cu sefii de garaj de la secții şi şefii de coloană. la decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul şefilor de ateliere,sefilor de coloana sau conducătorilor secției; urmăreşte permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) respectarea graficele de circulație, intervenind prin modificarea graficelor de circulație când situația o impune solicitând în acest sens şi intervenția sefilor de coloana, sefilor de garaj aconducatorilor sectiilor, controlorilor de trafic de pe Timis 59; ține evidența zilnică a tuturor mijloacelor de transport din exploatare, înregistrând toate întârzierile la ieşirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze; în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenție din cadrul Secţiei Transport Tramvaie, Sectia Transport troleibuze şi Secţiei Transport Autobuze, solicitând (dacă este cazul ) şi sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliția Rutieră, Poliţia Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovații, modul de rezolvare; monitorizează debranşările şi branşările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție şi revizii dacă debranşarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfăşurarea circulației în condiții acceptabile; în urma evenimentelor de circulație sau din alte cauze, sprijină acţiunea de readucere în depouri a mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în traseu, întocmind raport dacă se constată nereguli; colaborează cu secţiile si compartimentele Regiei privind folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenție din dotarea acestora numai la intervențiile făcute la evenimentele ce au legătură cu activitatea R.A.T.T. (intervenții unde sunt implicate mijloace de transport R.A.T.T. sau când este blocată circulația pe liniile R.A.T.T.); în cazul accidentelor de muncă produse în intervalul 16:00 — 24:00 — 8:00 informează imediat lucrătorul desemnat din cadrul serviciului IPP, şeful compartimentului implicat precum şi conducerea R.A.T.T, luând măsurile de prim ajutor, precum şi apelarea la serviciul de specialitate “112”; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris a! proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE în timpul serviciului, primeşte note telefonice, alte înştiințări, având obligația să le transmită sigur şi în timp util persoanelor în drept, acestea fiind înregistrate într-un registru de evidență; în timpul serviciului, în relația cu mass media precum şi la solicitările persoanelor străine indiferent în ce calitate s-au prezentat, este autorizat să dea relații referitoare la realizarea programelor de circulaţie, modificări apărute pe durate scurte sau mai lungi şi măsurile luate. Atributiile dispeceratului central privind monitorizarea, urmarirea, supravegherea si controlul pe linie energetica analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. 2.6.1, Biroul Siguranţa Circulaţiei Coordonează şi activitatea de inspecție tehnică periodică, având următoarele responsabilități: Art.24, răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul stației ITP; efectuează inspecții tehnice periodice la parcul propriu de vehicule al regiei şi verificări la ieşirea din reparație a acestora; efectuează inspecții tehnice periodice contra cost, pentru terți; asigură întreținerea aparaturii din dotare în parametrii prin efectuarea reviziilor la societăți acreditate de R.A.R. răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale. 2.7. Comisia de disciplină Comisia de disciplină la nivel central, organ de cercetare disciplinară la nivelul regiei, conform Legii 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice şi alte unități care semnalează încălcări ale legii, va putea fi sesizată cu privire la săvârşirea următoarelor fapte: infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals şi infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor regiei; încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile şi conflictele de interese; folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic; încălcări ale legii în privința accesului la informații şi a transparenţei decizionale; încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice şi finanțările nerambursabile: incompetența sau neglijența în serviciu; evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al regiei; încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Semnalarea unor astfel de încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracțiuni, de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție constituie avertizare în interes public. 2.8. Centrul de Cercetare / Dezvoltare “Corneliu Mikloşi” Centrul este infiintat fara personalitate juridica in cadrul organizatiei R.AT.T. si are o durata de functionare nedeterminata. Art.25 Atributiile Centrului de Cercetare / Dezvoltare “Corneliu Mikloşi”, sunt - de a concentra, integra si dezvolta potențialul de cecetare existent in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara si Primaria Municipiului Timișoara. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCŢIONARE de a concepe, dezvolta şi implementa aplicații ITS în domeniul transportului public de persoane rutier, feroviar, aerian, naval, co-modal/ logistică, mobilitate urbană (trafic general, transport public de persoane, accidentologie, protecția mediului etc.); de a dezvolta aplicații software pentru probleme de modelare, proiectare şi simulare a proceselor de transport public de persoane rutier, feroviar, aerian si naval (asemănător marilor centre/institute de cercetare in domeniul transporturilor existente pe lângă universitațile de profil din lume); de transfer tehnologic intre regie şi susținatorii activi ai regiei (Primăria Municipiului Timișoara, Universitatea Politehnica Timisoara, S.C. Drumuri Municipale Timişoara), care sunt si susținători ai conceptului de dezvoltare durabilă „Vision Timisoara 2030- suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara”. de a asigura prin spații, dotare si pregătire adecvată, competitivitatea și vizibilitatea internaţională a rezultatelor cercetărilor efectuate de către cercetatorii ce activează in Universitatea Politehnica Timisoara și cei care susțin acest centru ( Primăria Municipiului Timişoara) a fl un centru de cercetare în domeniul ITS, reprezentativ pentru partea de Vest a Romaniei cu posibilitatea de a intra în circuitul manifestărilor stiințificeltehnice pe plan european și mondial in domeniul ITS. Obiectivul principal al acestor aplicații telematice, îl reprezintă integrarea sistemului om-vehicul- drum într-un concept nou, în scopul creşterii siguranței circulației, reducerea congestiei traficului, creării unui mediu mai curat materia-lizat printr-un impact scăzut asupra mediului înconjurător, a creării unui sistem de transport mai eficient şi mai fiabil cu un confort sporit, respectiv o utilizare eficientă a infrastructurii prin conectarea tuturor modurilor de transport. Domeniile de specialitate conform clasificarii CAEN 2013 sunt: 7219,- cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, 7120 — activitati de testari si analize tehnice, 7220 — cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste. Obiectul de activitate prevede dezvoltarea parteneriatului economic si informational, managementul si instruirea factorului uman, planificarea si modelarea prognozelor de transport , sisteme de supraveghere a traficului , studii ergonomice asupra conditiilor de munca ale personalului, sustinerea initiativelor membrilor pentru a oferi calatorilor un transport public aliniat la standardele si cerintele internationale de calitate si eficienta „promovarea elaborarii unor studii de natura operativa si ergonomica din domeniul transportului public. 2.2.- Obiectivele strategice ale centrului de cercetare in transport: - dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul standardelor actuale în domeniul ITS; - asigurarea unor condiții de cercetare de nivel ridicat pentru cercetătorii ce activează în cadrul RATT, Universității Politehnica Timişoara si Primariei Municipiului Timişoara; - dezvoltarea de noi domenii de cercetare în utilizarea si optimizarea operării Sistemelor Inteligente de Transport, în conformitate cu tendințele din cercetarea internațională şi cu cerințele economiei româneşti şi europene; - creşterea vizibilității, reprezentativității şi impactului celor implicati- autorități publice, operatori de transport, si utilizatori finali- în interiorul comunității ştiinţifice naționale şi internaţionale; - stimularea dezvoltării de parteneriate de cercetare la nivel naţional şi internațional în domeniu; - creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetărilor la nivelul operatorilor economici si crearea unui cadru propice diseminării de noi cunoştinţe in rândul comunitatii Din perspectiva tehnologiilor ITS, centrul isi propune : reducerea congestiilor şi a numărului de accidente; cresterea capacitatii efective a rețelei rutiere urbane, fără constructii noi; îmbunătățirea relațiilor dintre furnizarea de servicii şi întărirea economiei ca urmare a cresterii mobilității şi accesibilității populației la sistemele de transport: reducerea semnificativa a poluarii de catre vehicule, in aspecial a emisiilor de CO2. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Capitolul 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI Art.1. SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 3.1. Serviciul Tehnic Art.2, a) b c) ) ) d e f) 9) h) ) Art.3, Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: planificarea, programarea şi urmărirea producției cercetarea şi normarea consumurilor normarea muncii rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje investiții protecția mediului proiectare şi asimilare piese de schimb elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant gestionare colecție de standarde RATT şi biblioteca tehnică patrimoniu şi administrativ ATRIBUŢII În domeniul său de activitate Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SI: răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul Şeful Serviciului Tehnic va avea şi următoarele atribuții: organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a Salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale, implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; a) Planificarea , programarea şi urmărirea producției întocmeşte planurile de perspectivă privind repararea mijloacelor de transport la SR, a rețelelor de linie cale, contact; defalcă sarcinile lunare de plan pentru secții; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE urmăreşte şi prezintă conducerii modul de realizare a programelor de producție; planifică reparații accidentale în funcție de capacitățile disponibile; planifică reparațiile curente la clădiri şi instalații; planifică şi urmăreşte reviziile tehnice a mijloacelor de transport în comun; propune lista de reparații clădiri şi instalații, în baza propunerilor sectoarelor şi secțiilor din regie, în ordinea priorităților şi a analizei oportunității şi economicității; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului. b) Cercetarea şi normarea consumurilor întocmeşte norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, anvelope şi alte materiale: analizează periodic depăşirile consumurilor stabilite propunând măsuri corespunzătoare de încadrare; efectuează determinări experimentale la tipurile noi de vehicule intrate în dotarea unității precum şi la cele la care s-au efectuat modificări constructive privind consumuriie; verifică şi instruieşte personalul însărcinat cu probleme de normare şi urmărire a consumurilor din subunități; participă la acţiuni de control şi îndrumare a unităților din subordine privind încadrarea în consumurile normate; se preocupă în mod permanent de creşterea productivității muncii, stabileşte căi şi soluții corecte de creştere a acesteia; urmăreşte reducerea efortului fizic al muncitorilor prin măsuri de mecanizare a proceselor de producție; întocmeşte Caiete de Sarcini pentru achiziții de materiale, piese schimb, utilaje, servicii, diverse lucrări, etc. c) Normarea muncii Serviciul asigură normarea proceselor tehnologice din cadrul atelierelor în care se lucrează în acord. În această activitate, serviciul are următoarele atribuții: asigură aplicarea normării la toate activitățile şi categoriile de personal în acord, controlează modul de aplicare şi face propuneri conducerii pentru modificarea normelor; efectuează fotografieri ale locurilor de muncă, analizând gradul de încărcare ai acestora la solicitarea managementului de vârf; elaborează şi reexaminează normele de muncă locale folosite în locuri de muncă; organizează şi urmăreşte aplicarea experimentală a normelor de muncă, analizează rezultatele şi propune măsuri; difuzează subunităților normele cu caracter unificat aprobate pentru munca în acord şi normativele de personal pentru cele care lucrează în regie, urmărind aplicarea lor; verifică modul de aplicare ale normelor şi normativelor, înregistrarea corectă în evidență a datelor privind munca depusă, făcând propuneri corespunzătoare; răspunde de corelarea normelor de muncă cu condițiile de producție create la locurile de muncă, d) Rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje asigură documentația necesară şi răspunde de înscrierea în circulație a tramvaielor şi troleibuzelor; participă la constatarea defecțiunilor la introducerea în reparație a mijloacelor de transport; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); verifică şi avizează devizele antecalcul şi facturile peste prețurile ferme la reparații capitale; participă la recepţia vehiculelor la ieşirea din reparație; stabileşte tehnologii pentru obiective de autodotare, scule şi dispozitive, îmbunătățiri constructive proiectate, alte lucrări ocazionale sau pentru terți; face comenzi către terți şi urmăreşte derularea lor, pentru piese de schimb sau operații tehnologice care nu se pot executa în atelierele proprii; urmăreşte elaborarea tematicilor de perfecționare a cunoştinţelor profesionale şi a celor pentru diverse concursuri; răspunde de aplicarea strictă a dispoziţiilor privind instalațiile sub presiune şi instalațiile de ridicat (ISCIR); analizează dosarele de casare cu privire la starea tehnică a mijloacelor fixe care îndeplinesc condițiile de casare şi face propuneri de menținere în exploatare respectiv de aprobare a casării; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE asigură executarea documentațiilor de casare, urmăreşte dezmembrarea şi scoaterea din evidența contabilă a mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi echipament de protecție aprobate la casare; urmărește valorificarea materialelor rezultate din procesul de producție sau din casări; urmăreşte fişele utilajelor; asigură asistența tehnică la toate lucrările de construcţii care nu sunt investiții; planifică lucrările de întreţinere şi reparații ale utilajelor tehnologice din dotarea regiei, conduce şi organizează recepţia lucrărilor de reparații instalații şi utilaje; verifică existența şi aplicarea instrucțiunilor privind instalațiile de ridicat şi a celor sub presiune, la locurile de muncă; face controale periodice pe linie ISCIR, propune măsurile ce se impun conform reglementărilor legale; asigură trimiterea de utilaje în reparație la terți, ține evidența contractelor de reparare, participă la recepție; dă avize pentru lucrări ale terţilor în zonele aferente instalațiilor regiei. e) Investiţii 1) investiții Il) atragerea de fonduri internaționale şi credite externe Art.4. În domeniul activității de investiții, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : I) Investiţii propune promovarea de noi investiții privind dezvoltarea regiei; propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; propune lista de dotări cu mijloace de transport, în baza necesarului întocmit de către compartimentele regiei, în ordinea priorităților şi în limita fondurilor alocate; propune lista de achiziţii utilaje independente, în baza necesarelor întocmite de sectoarele interesate, în urma analizei priorităților şi în limita fondurilor alocate; asigură deschiderea finanțării la lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede în propunerile de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor de construcții montaj şi evidențiază realizarea acestora; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; întocmeşte caiete de sarcini la investiții de construcții - montaj şi proiectare în construcții, solicitând în acest scop sprijin din partea beneficiarilor şi a specialiştilor din regie; participă la încheierea de contracte de antrepriză, pe bază de licitație, cu unitățile de construcții; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat, la toate lucrările de investiții, răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor tehnologice din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; organizează efectuarea în regie proprie a investiţiilor pentru care s-a aprobat această metodă; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obținerea amplasamentului investiţiei şi a tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caistelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; - răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; - asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor. Il) Atragerea de fonduri internaționale şi credite externe - întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; - urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante: - sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obţinere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; - caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; - asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei , traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; - solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. î) Protecția mediului Art.5. Activitatea de protecția mediului revine în primul rând responsabilului de protecția mediului din cadrul serviciului. ATRIBUŢII - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite (noxe), face propuneri de măsuri pentru înlăturarea noxelor ; - ține legătura şi asigură asistența de specialitate în relațiile cu instituțiile de specialitate; - Va întreprinde toate demersurile necesare pentru obţinerea/actualizarea autorizaţiilor de mediu. - controlează la toate locurile de muncă aplicarea normelor privind protecția mediului ; - participă la recepţia locurilor de muncă nou înființate din punct de vedere al protecției mediului, urmăreşte obținerea autorizaţiilor de funcţionare privind protecția mediului; - întocmeşte împreună cu compartimentele şi secțiile de producție proiectul planului de măsuri şi propunerile privind fondurile necesare pentru protecția mediului, urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor prevăzute şi a eficienței acestora ; - întocmeşte analizele privind activitatea de protecţia mediului pentru conducere, întocmeşte date statistice şi rapoarte anuale, trimestriale, lunare solicitate de autoritatea teritorială de mediu ; - avizează instrucțiunile proprii de protecţia mediului elaborate de alte compartimente de muncă si | face propuneri de modificare sau complectare a normelor interne de protecție a mediului ; | - informează operativ conducerea asupra rezultatelor obținute în urma controalelor efectuate în cadrul j secțiilor regiei şi propune măsuri de protecția mediului care să fie incluse în contractele colective de | muncă, urmăreşte realizarea lor ; - urmăreşte realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării şi controlării secțiilor ; - sesizează conducerea asupra necesitații opririi activității la locurile de muncă ce prezintă pericol iminent de poluare a mediului ; i - urmăreşte dotarea cu instalații, utilaje si dispozitive de protecție a mediului şi folosirea lor la toate | secțiile făcând controale şi propunînd masuri operative de remediere a deficienţelor ; | - colaborează cu Autoritatea teritorială de protecție a mediului ; | - asigură în cadrul diferitelor forme de perfecționare a personalului informarea/instruirea acestuia privind normele de protecția mediului ; | - se ocupă de achiziționarea mijloacelor de propagandă privind protecția mediului în colaborare cu | instituțiile abilitate. Ţ | g) Proiectare şi asimilare piese de schimb Art.8 În domeniul activității de proiectare şi asimilare piese de schimb, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : | - întocmeşte proiecte de execuție pentru piese de schimb executate în atelierele de reparații ale | RATT, - răspunde de lansarea documentației de execuție către secția executantă; | - răspunde de validarea internă a proiectelor de execuție realizate; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE :8 Revizia: 0 - răspunde de omologarea internă a pieselor de schimb asimilate; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul biroului, dacă este cazul; - propune comisia de validare proiecte; - propune comisia de omologare interna piese de schimb; - modifică, actualizează, păstrează şi difuzează documentația de execuție pentru piese de schimb executate in atelierele de reparație; - întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţia de piese de schimb şi materiale necesare pentru repararea mijloacelor de transport; - participă, în urma numirii prin decizie, la şedinţele de licitaţie pentru selecția de oferte organizate la sediul RATT; - participă, în urma numirii prin decizie, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de piese de schimb şi materiale, analizează ofertele tehnice în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. h) Elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant Art.7 În domeniul activității de elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi - elaborează specificații tehnice pentru serviciile de întreținere şi reparare tramvaie; - elaborează documentele necesare pentru obținerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar, pentru serviciile de întreţinere şi reparare material rulant şi a infrastructurii de transport cu tramvaiul, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER; - modifică, actualizează, difuzează şi păstrează documentele pentru obţinerea şi menținerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar. i) Gestionare colecție de standarde RATT şi biblioteca tehnică Art.8 În domeniul activității de gestionare colecție de standarde RA.T..T şi biblioteca tehnică, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : ține evidența colecţiei de standarde a RATT, face propuneri şi inițiază demersurile necesare pentru actualizarea ei; reprezintă regia în colaborarea cu Asociația de Standardizare din România; face demersurile necesare pentru achitarea cotizației de membru ASR gestionează şi organizează activitatea bibliotecii tehnice. j) Activitate patrimoniu-administrativ Art.9 În domeniul activității de patrimoniu-administrativ, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : răspunde de patrimoniul regiei, în acest sens ține evidența, terenurilor, construcțiilor şi a situației juridice a acestora, răspunde de buna gospodărire a tuturor imobilelor din administrarea regiei; - urmăreşte realizarea planului de investiții şi reparații capitale pentru imobile, instalații aferente şi pentru mijloacele fixe necesare activității de administrație, participă la recepționarea lor, întocmeşte propunerile de reparații curente şi accidentale; - asigură necesarul regiei cu extrase CF pentru imobilele şi terenurile din patrimoniul regiei; - urmăreşte plata taxelor pe clădirile, terenul şi mijloacele de transport din RAT Timişoara; - ține evidența locuințelor de serviciu - contracte de închiriere cu Primăria Municipiului Timişoara; - efectuează împreună cu Serviciul Financiar — Contabil inventarieri periodice ale mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar administrativ gospodăresc, organizează evidența acestora; - controlează modul cum sunt întreținute şi reparate maşinile, utilajele, instalațiile şi celelalte fonduri fixe, de natură administrativă: - ține evidența inventarelor personale cu mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente individuale de protecție şi de lucru; - ia măsuri pentru gospodărirea rechizitelor şi a altor materiale cu caracter administrativ gospodăresc, răspunde de distribuirea rechizitelor de birou: - participă la stabilirea planului financiar privind cheltuielile administrativ - gospodăreşti; - elaborează necesarul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, şi rechizite de birou pentru administrație; - răspunde de evacuarea, depozitarea şi predarea spre valorificare a deşeurilor rezultate din activitatea administrativă; - răspunde de completarea bonurilor de consum pentru compartimentele din sectorul administrativ; - coordonează activitatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție a regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE [Ediția 8 Rovizia: 0 | | întocmeşte bonuri de consum pentru acordarea tichetelor de masă, pentru toate compatimentele din regie; urmăreşte contractele administrative date spre urmărire serviciului. 3.2. Serviciul Tehnologia Informației Art.10 În domeniul său de activitate Serviciul Tehnologia Informației are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului serviciului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmește raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine și o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/incetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților, întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeşte Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicaţii de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei: . reţelele de comunicații de date interne şi prin Internet, în cadrul sediului RATT, Depouri, Secția Transport Autobuze, Secţia Transport Tramvaie,Troleibuze, Centru de Taxare şi Monitorizare (CTM), Chioşcuri de bilete şi Staţii de redresare. rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim intern, în cadrul sediului RATT, Depouri, CTM şi Chioscuri de bilete. rețelele de comunicație prin telefonie fixă în regim extern pentru toate compartimentele RATT. comunicaţia prin telefonie mobilă într-un grup al persoanalului RATT. e comunicația mobilă prin echipamente de radiocomunicații. gestionarea, întreținerea şi reparația harware şi software pentru echipamentele de calcul (servere, stații de lucru). asistența şi suportul tehnic pentru exploatarea sistemelor de operare şi a aplicaților specifice din cadrul RATT (aplicațiile din cadrul Sistemului Automat de Taxare, Sistemului de Monitorizare Vehicule, aplicații de personal- salarizare, FAZ, financiar- contabilitate, gestiuni, etc); în cazul defecțiunilor minore, cu personalul specializat pe operațiuni de service, remediază echipamentele defecte transmise de S.T.T., S.T.A., Serviciul Vânzări etc., conform procedurilor emise; în cazul defecţiunilor care se încadrează în garanția prevazută de contract, trimite echipamentele defecte furnizorului şi urmăreşte încadrarea oricărei defecţiuni ca termen de remediere în clauzele contractuale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

se preocupă de asigurarea consumabilelor utilizate de echipamentele sistemului (referat necesitate, notă justificativă, caiet sarcini, identificare potențiali furnizori); se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; urmăreşte efectuarea în timp util a lucrărilor de refacere a brangamentelor electrice precum şi a instalațiilor pentru montarea echipamentelor în condiții de securitate maximă: răspunde de soluţionarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente; gestionarea, întreținerea imprimantelor şi copiatoarelor; reparația subansamblelor electronice din toate sectoarele de activitate ale regiei (module utilizate pe mijloacele de transport în comun, în echipamente de calcul şi comunicații, elemente de comanda şi acționarea macazelor, etc); întreținerea şi reparația instalațiilor de climatizare ale autovehiculelor precum şi cele montate în încăperile regiei; realizare de aplicații sau implementarea unor aplicații achiziționate pentru realizarea unor nevoi de eficientizare apărute în activitatea regiei; realizarea de caiete de sarcini pentru achiziția de tehnică de calcul şi comunicații. atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: + întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; e urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; e sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obţinere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; - caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; + asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; + solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. 3.2.1. Biroul administrare retea si comunicatii În domeniul său de activitate Biroul de Administrare si Comunicatii are următoarele atribuții şi răspunderi: se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşi utilizatori (Serviciul Vânzări, Secţia Transport Tramvaie, Secţia Transport Troleibuze, Secţia Transport Autobuze, Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației, etc.); emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului; prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC); coordonează funcţionalitatea întregului sistem, intervenind prin acţiuni corective în toate compartimentele RATT implicate în utilizarea SIEIC; colaborează cu furnizorii sisternului pentru orice anomalie apărută în funcționalitatea sistemului; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului; se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); autorizează roluri pentru diverşi operatori în cadrul SAT, SMV, Sistem Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces; analizează şi dezvoltă partea de software pentru aplicațiile care rulează în cadrul compartimentelor; întreține bazele de date ale aplicațiilor sistemului; verifică efectuarea zilnică a backup-ului bazelor de date; configurează parametrii şi caracteristicile sistemului în ceea ce priveşte partea de vânzare şi monitorizare vehicule; verifică realizarea traseelor monitorizate şi existența graficelor de circulație; reconstituie parcursul vehiculelor implicate în evenimente de circulație; analizează cererile utilizatorilor în vederea adaptării aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize; elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sisternului; propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; asigură deschiderea finanțării la proiectele şi lucrările de investiții aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiţii de către forurile competente; prevede şi propune proiecte de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor şi evidenţiază realizarea acestora. raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcțiune la termen a investițiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor, echipamentelor şi serviciilor din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcționare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentaţiei pentru obținerea tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor, şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor; Atribuţii privind activitatea de control titluri de călătorie şi anume: monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; întocmire situații şi analize periodice; cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul , PSION cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: * descrierea dispozitivului; e utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE utilizare echipament pentru control: "pornirea echipamentului; configurare echipament; transfer date; configurarea schimbului de lucru; preluarea datelor de control din Validator; configurarea datelor de control; controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); închiderea schimbului; = consultare statistică; "transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă, Asigură formarea profesională a controlorului prin prelucrarea următoarelor atributii: deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul! verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor; acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcţionalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul: în cazul în care contravenientul nu deţine un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator; transferul informațiilor către Back Office; pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul; la întoarcerea echipei de controlori terți, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul serviciului. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicaţii RATT; la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informaţiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obţine rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Asigură asistentă tehnică pentru activitatea controlorilor terţi prin: centralizarea activităților controlorilor se face la STI; rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. 3.3. Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite Acest document este proprietate a R.A,T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCŢIONARE Art.11. Art.12. Serviciul are următoarele domenii de activitate: a) organizarea de proceduri de achiziții b) contracte c) import- export d) aprovizionarea tehnico — materială e) depozite ATRIBUŢII Serviciul răspunde de următoarele activități : răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul, elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competenţelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; a) Organizarea de proceduri de achiziții publice întocmeşte programul anual de achiziții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabileşte valoarea estimată a achiziției; stabileşte procedura de achiziții, pe baza valorii estimate a achiziției, întocmeşte documentația în funcție de procedura de achiziție stabilită şi de criteriul de atribuire; propune comisia de evaluare a ofertelor; organizează procedura de achiziție, informează comisia despre prevederile legale; organizează şi asigură publicitatea legală şi evidența documentațiilor de licitaţie; organizează licitaţii pentru spațiile şi bunurile disponibile ale regiei; asigură secretul ofertelor şi al altor documente considerate a nu fi de interes public; ține legătura cu ofertanții comunicând rezultatele procedurilor de achiziție tuturor celor care au participat; informează la solicitare pe cei implicați despre reglementările în vigoare în materie de proceduri de achizitie, obligațiile ce le revin. b) Contracte colaborează cu urmăritorul de contract la întocmirea contractelor la care RATT este parte; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Import: păstrează contractele în original în care regia este parte, de asemenea toată corespondența legată de contractele respective; analizează, împreună cu secția (compartimentul) beneficiară, sau urmăritorul de contract şi juristul, proiectele de contract la care regia este beneficiar, formulează divergențe (dacă este cazul) şi le înaintează spre semnare oficiului juridic şi conducerii; urmăreşte contractele pentru care este desemnat ca urmăritor; întocmeşte şi expediază formele de penalități către contractanţii care nu îşi onorează obligațiile contractuale la sesizarea urmăritorilor de contracte, prin compartimentul Facturare; solicită partenerului modificarea clauzelor contractuale, în cazul în care regia nu îşi poate îndeplini obligațiile, la sesizarea urmăritorului de contract; urmăreşte expirarea contractelor în derulare și anunță conducerea regiei cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract; informează lunar despre situația lunii precedente în derularea contractelor; întocmeşte lunar informarea către conducere despre nereguli în derularea contractelor, aflate din raportările lunare ale compartimentelor care derulează contracte; răspunde de derularea contractelor de aprovizionare; ține legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecţiunilor nesoluţionate; urmăreşte corectitudinea derulării contractelor de închiriere stâlpi pentru montare de fibră optică; ține evidența şi urmăreşte derularea contractelor externe. -export asigură importul de bunuri, materiale şi piese din import, în baza contractelor încheiate, pentru necesitățile regiei; întocmeşte demersurile pentru vămuire, verifică achitarea taxelor vamale, comisionul în vamă, TVA. asistă la vămuire şi la recepţia mărfurilor. d) Aprovizionarea tehnico — materială se ocupă cu aprovizionarea tehnico-materială a regiei, în funcţie de solicitările aprobate ale compartimentelor regiei; efectuează achiziții directe, conform reglementărilor legale în vigoare; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor secțiilor de producție, pe baza necesarului întocmit de acestea şi aprobat de Directorul Tehnic, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu stocurile existente; asigură aprovizionarea cu imprimate de bilete şi carduri la solicitarea Serviciului Vânzări; urmăreşte şi răspunde de acoperirea cu comenzi a necesarului de aprovizionat şi de realizarea acestora; urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de furnizare produse pentru care este urmăritor; ine legătura curentă cu toți furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecțiunilor nesoluționate; participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor aprovizionate, constată eventualele neconcordanțe şi le comunică furnizorilor în vederea reglementării; asigură documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le prezintă organelor de recepție a gestiunilor; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil în vederea preîntâmpinării formării şi reintroducerii în circuitul economic a stocurilor supranormative şi materialelor cu mişcare lentă; adoptă măsuri pentru optimizarea transporturilor de aprovizionare ale regiei, şi ține evidența acestora; întocmeşte şi urmăreşte planul de lucru zilnic al mijloacelor de transport pentru nevoi proprii, pe baza necesităților de aprovizionare, asigurând justa lor folosire; controlează şi avizează zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor folosite în activitatea de aprovizionare, în vederea înlăturării abaterilor, repartizării şi folosirii judicioase a acestora; urmăreşte, sesizează şi propune măsuri ce trebuiesc luate de câte ori se constată abateri în ceea ce priveşte nerealizarea planului de transport de aprovizionare, depăşirea consumului de combustibil, etc. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ține evidenta persoanelor cărora li s-au încredințat comenzi, urmăreşte finalizarea sau anularea acestora. e) Depozitare materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, gestionarea titlurilor de călătorie 3.4. primeşte, păstrează şi eliberează bunurile materiale aflate în administrarea regiei; ține evidența tuturor materiilor prime, materialelor aflate în magazie precum şi a echipamentelor de lucru şi de protecție; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; face propuneri privind componența comisiilor de recepție, convoacă comisiile de recepție şi organizează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor care intră în gestiune, recepționează bunurile; receptionează titlurile de călătorie şi alte produse destinate vânzarii prin chioşcuri; întocmeşte fise de gestiune pentru imprimate cu regim special; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din gestiune; sesizează şi propune măsuri privind valorificarea materiilor prime, materialelor şi a deşeurilor recuperabile, când este cazul; păstrează documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le transmite împreună cu marfa utilizatorilor; eliberează materiale şi bunuri, numai conform repartizărilor primite de la compartimentele regiei, în cazurile în care se impune acest lucru; urmăreşte nivelul stocurilor existente, ia măsuri pentru a nu se forma stocuri supranormative; sesizează conducerea regiei cu privire la formarea stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare; asigură transferuri între gestiuni în funcție de solicitările secţiilor; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajelor; completează actele cu privire la operațiile din gestiune şi înregistrează în evidența tehnico — operativă a locului de depozitare, operațiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor, actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit compartimentelor de resort la termenele şi în condițiile stabilite prin procedurile în vigoare; informează compartimentele interesate asupra nivelurilor stocurilor de la depozite; informează conducerea regiei asupra abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” Art.13. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: coordonează întreaga activitate de organizare, autorizare şi funcționare a muzeului; ține evidența inventarului muzeului şi răspunde de întreținerea şi exploatarea acestuia; întocmeşte documentația necesară aferentă desfăşurării activităților din cadrul muzeului; propune măsuri cu privire la conservarea, în condiții optime, a exponatelor muzeului; răspunde de respectarea tuturor cerințelor legale privind administrarea şi activitatea muzeului. 3.5 Secția Transport Tramvaie Art.14. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistența Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Art.15, Secția Transport Tramvaie este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învățământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Şeful de secție au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie are şi următoarele atribuții de serviciu: răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI raspunde de intocmirea si transmiterea catre Serviciul Resurse Umane a raportului zilnic de prezență al personalului; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul sectiei; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul sectiei, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCȚIONARE 3.5.1 Atelier Tramvaie Art.16. Atelierul este gestionarul bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) întreținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare c) măsurători tehnice, merceologie; d) planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie e) personal, învăţământ, administrativ f) sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU g) mecano - energetic, aprovizionare h) contabilitate — financiar i) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUŢII Art.17. Atelierul are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI: implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul atelierului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul atelierului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului, dacă este cazul, a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu tramvaiul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de tramvaie, propune măsuri de îmbunătățire acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului tramvaielor ; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi validatoare; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calcului necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică valabilitatea actelor obligatorii ale personalului de exploatare, respectiv carte de identitate, permis de conducere, aviz medical şi aviz psihologic şi interzice ieşirea în traseu cu valabiltatea acestor acte expirată. verifică şi obligă personalul de bord să efectueze vizitele medicale şi examenele psihologice conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi procedurilor în vigoare; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ținerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toţi conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

organizează îndepiinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; participă la examinarea anuală a personalului de bord pe siguranța circulației; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovaţii, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea tramvaielor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor; urmăreşte rulajul tramvaielor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; supraveghează transportul personalului de exploatare ia serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei, daca este cazul. b) Întreţinerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare urmareste si raspunde de întreținerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, respectând cerințele legale din domeniu; urmareste executarea, planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare), colaboreaza la executarea de reparații accidentale la tramvaie, în limitele dotării tehnice a secției, urmareste programarea şi executarea de reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la tramvaie sau subansamble de tramvai şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie; asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor, ține evidența parcului de tramvaie din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; urmareste dimensionarea sarcinilor de lucrări pe formații de lucru, organizarea activitatii personalului în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor in vederea confirmarii acesteia; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. c) Măsurători tehnice, metrologie efectuează controale interfazice şi măsurători la punctele cheie care asigură calitatea reparațiilor; urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte reclamaţii la furnizori împreună cu Servicul Achizitii Publice si Depozite, dacă este cazul; verifică şi răspunde de calitatea pieselor de schimb confecționate şi a subansamblelor recondiționate sau reparate în cadrul atelierului; organizează probele de traseu ale vehiculelor ieşite din reparație; atestă calitatea lucrărilor de reparații efectuate precum şi faptul că s-au efectuat toate lucrările necesare; controlează calitatea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb folosite în procesul de producție cu ocazia recepționării lor în magazie; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE întocmeşte hecesarul de dotare cu aparate de măsurare şi monitorizare precum şi cu standuri de probă; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; organizează verificări periodice a aparaturii de măsurare şi monitorizare conform cerințelor legale; asigură dotarea personalului propriu cu aparate de măsurare şi monitorizare conform necesarului. d) Planificarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normate; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului atelierului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției luând măsuri pentru realizarea acestuia; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare, e) Personal, învățământ, salarizare, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului atelierului; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în atelier; asigură în incinta atelierului ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.l. a atelierului, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul atelierului; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul atelierului condiții corespunzătoare de muncă şi de viaţă; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. i

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul atelierului, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; î) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în atelier, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulaţiei; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al atelierului; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor g) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; răspunde de funcționarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. h) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a atelierului; primeşte indicatorii economici şi financiari ai atelierului, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a atelierului conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din atelier, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 8 Revizia:0 FUNCȚIONARE exercită atribuțiile de control financiar preventiv la atelier; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de atelier; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; verifică modul de întocmire al pontajelor şi avizează pentru conformitate cu realitatea şi bun la plată; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale atelierului şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; ține evidența mijloacelor fixe ale atelierului şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea atelierului , i) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situaţia; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de garaj au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul cu privire la verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă, Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerinţelor SIEIC. identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim "comercial, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC), În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din Vvalidatoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Atelierul tramvaie are si următoarele atribuţiuni: execută întreținerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la tramvaie; programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conforim dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la mijloacele de transport şi modul de comportare în exploatare; întreţine, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie ; asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor , ține evidența parcului de tramvaie din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu: răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților, întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. |

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Şefi de coloană mai au următoarele atribuțiuni: reprezintă secția în zilele lucrătoare pe intervalul orar 16-08", sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de coloană se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulaţie), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, şeful de coloană ; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; ține legătura permanent cu şeful de garaj în vederea remedierii defecţiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă: informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

eat aci ne apa ai | |[ coc _— REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 3.5.2. Atelier Infrastructură Art.18. Atelierul Infrastructură are următoarele atribuțiuni pe domenii: exploatarea, întreținerea şi repararea mijloacelor din dotarea atelierului Infrastructura exploatarea liniilor de cale, contact, a substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei elaborarea procedurilor operaționale, instrucțiunilor tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa. Exploatarea, întreținerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelierului Infrastructura primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de exploatarea liniilor de cale, contact, a substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; execută lucrările de întreținere şi reparații curente la linia cale şi linia contact, propune executarea de lucrările de întreținere şi reparații curente la substații de transformare; execută reparații accidentale la linia cale, contact, substații, rețele de alimentare cu energie; execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative la linia cale linia contact şi propune executarea de lucrările reparații capitale în termenele prevazute de normative la substaţii; execută intervenții la evenimente legate de linia cale şi linia contact; verifică zilnic aparatele speciale de linie cale şi contact; asigură funcționarea permanentă a substațiilor, anunțând sectoarele de exploatare a mijloacelor de transport electric, din timp, despre avarii sau intreruperi la rețelele de contact; verifică periodic starea izolației cablurilor de alimentare a rețelei de contact; colaboreaza cu ENEL în verificarea stării tehnice a părții de înaltă tensiune a rețelelor şi stațiilor, execută recondiționări la piese de linie cale şi linie contact; execută piese de schimb pentru care este dotată tehnic atelierul; asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în rețelele de linie cale, contact sau substații; asigură degajarea liniilor de cale în caz de întreruperi sau evenimente grave; ține evidența întregii rețele de linie cale şi contact, urmăreşte realizarea ciclurilor de revizii şi reparații planificate, calitatea reparațiilor; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. monitorizează în permanență rețelele de contact tramvai şi troleibuz precum şi rețelele de cabluri de alimentare prin sistemul de telecomandă automată; coordonează şi efectuează manevre pe medie tensiune; prognozează şi transmite către managerul energetic consumul energetic în funcție de graficele de circulaţie şi numărul de unități zilnice tramvai şi troleibuz. primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de exploatarea substațiilor şi rețelelor de alimentare ale regiei; propune executarea de lucrările de întreținere şi reparații curente la substații de transformare; propune executarea de reparații accidentale la substații, rețele de alimentare cu energie; propune executarea de intervenții la evenimente legate de substațiile regiei; propune executarea de lucrări accidentale la cabluri de alimentare; asigură degajarea substațiilor în caz de întreruperi sau evenimente grave; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu răspunde de gestionarea eficientă și eficace a bunurilor și resurselor încredințate Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă; ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI - întocmește raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane: - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, | Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul atelierului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul atelierului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi | SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulaţiei; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; - ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; - asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; - foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. - asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; - răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; | i Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. 3.6 Secţia Transport Troleibuze Art.19. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Art.20. Secţia Transport Troleibuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) întreținerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învăţământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUŢII Art.21. Secţia are următoarele atribuțiuni pe domenii: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI: implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa, a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu troleibuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de troleibuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului troleibuzelor ; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE rr i urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ţinerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însofiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulaţiei, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea troleibuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația troleibuzelor; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; supraveghează transportul personaluiui de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei. b) Întreținerea, repararea, curatenia si dezinfectia mijloacelor din dotare execută întreținerea parcului de troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la troleibuze, în limitele dotării tehnice a secției; programează şi execută reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a troleibuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la troleibuze sau subansamble de troleibuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe troleibuze; asigură depanarea troleibuzelor pe trasee; răspunde de integritatea troleibuzelor, ține evidența parcului de troleibuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcţionării şi a imobilizării acestora. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE c) Planificarea, normarea, control titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normate; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secție, raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; d) Personal, învățământ, salarizare, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) raspunde de intocmirea fisei soferului, ca document in vederea salarizarii personalului de bord; raspunde de informarea personalului de bord cu privire la planificarea lunara la locul de munca; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. gestionează bunurile de inventar ale secției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secţie; asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S. a secției, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă și de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secției, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secţiei; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; verifică valabilitatea actelor obligatorii ale personalului de exploatare, respectiv carte de identitate, permis de conducere, aviz medical şi aviz psihologic şi interzice ieşirea în traseu cu valabiltatea acestor acte expirată. verifică şi obligă personalul de bord să efectueze vizitele medicale şi examenele psihologice conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi procedurilor în vigoare; foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucţiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secției conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secţie, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secție; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. ţ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secţiei, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; verifică modul de întocmire al pontajelor și avizează pentru conformitate cu realitatea și bun la plată; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situațiile lunare privind realizarea prețului de cost pe articole de calculaţie, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport : ține evidența mijloacelor fixe ale secției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secției. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Sefi de garaj - depouri au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă secţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşiri, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ) trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situaţie pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască "Planificarea vagoanelor pe oameni"; completează foile de parcurs pentru schimbul de troleibuze (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, şeful de coloană sau şeful de atelier; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de coloana; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecţiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 - urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; - utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; - informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcţie de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM: - instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul Vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - urmăreşte scoaterea în circulaţie de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcționalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); - la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; - la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă, Şeful de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; - instrulesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; - informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); - organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; - urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acțiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; - din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locaţiile Laboratorului Electric; - în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil, - în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; - trecerea validatoarelor în regim "comercial", cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare: Acest document este proprietate a RA.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; | - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui j compartiment şi loc de muncă. | Şeful de secție are şi următoarele atribuții de serviciu - răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se | respecte prevederile referitoare la timpul de iucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a : documentației specifice SMI | - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a i salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul secţiei; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul secției, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; 3.7 Secţia Transport Autobuze Art.22. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Art.23. Secţia Transport Autobuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) Întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) Planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie d) Personal, învățământ, administrare e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU f) Aprovizionare, mecano - energetic g) Contabilitate, financiar h) Monitorizare, ATRIBUŢII Şeful de secție are următoarele atribuții de serviciu - răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; | - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare: comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul secției; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul secţiei, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulaţiei primeşte graficele de circulație cu autobuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de autobuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului autobuzelor; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulaţie, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; verifică şi organizează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; asigură salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigură ținerea fişei personale a conducătorilor de autovehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea autobuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația autobuzelor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentația pentru casarea acestora; repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului; primeşte comenzile pentru curse speciale şi calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă; ține evidența consumurilor de carburanți şi lubrifianți, anvelope; analizează şi face propuneri de înființare de noi trasee; răspunde de înscrierea în circulație a mijtoacelor auto intrate în dotarea secției; răspunde de radierea mijloacelor auto din dotarea secției; rezolvă problemele ce țin de Registrul Auto Român si ARR; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei: asigură transportul pe canale şi fluvii interioare în baza dotării tehnice disponibile. b) Întreținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare execută întreținerea parcului de autobuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la autobuze, în limitele dotării tehnice a secţiei; programează şi execută reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a autobuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secții sau unități la autobuze sau subansamble de autobuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; răspunde de integritatea autobuzelor, ține evidența parcului de autobuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a! lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora; execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării; execută revizii şi reparații curente sau accidentale la parcul de marfă şi intervenție al regiei; execută comenzi ocazionale de lucrări de întreținere sau reparare auto sau reparații subansamble şi piese, în limita dotării şi a capacităților disponibile. c) Planificarea, normarea, controlul titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secției (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secției, cotele de participare la beneficiu a personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; întocmeşte tabele cu personalul secției care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. d) Personal, învăţământ, salarizare, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; gestionează bunurile de inventar ale direcției asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secţie; asigură în incinta secției ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi S.U, a secției, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secției, se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secției condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancționare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă. Î ] i

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secției; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; verifică valabilitatea actelor obligatorii ale personalului de exploatare, respectiv carte de identitate, permis de conducere, aviz medical şi aviz psihologic şi interzice ieşirea în traseu cu valabiltatea acestor acte expirată. verifică şi obligă personalul de bord să efectueze vizitele medicale şi examenele psihologice conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi procedurilor în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii, asigură aplicarea şi respectarea de către personalul direcției a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar face analiza rentabilității activităților şi traseelor, face propuneri de tarife; conduce şi coordonează activitatea de casierie a secției; răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secţiei conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor; ia măsuri în limita competenței pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secției, urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secție; - verifică modul de întocmire al pontajelor și avizează pentru conformitate cu realitatea și bun la plată; - urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; - efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; - organizează şi ține evidența fizică şi valorică a consumurilor de carburanți şi lubrifianți; - ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; - participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; - întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; - ține evidența mijloacelor fixe ale secției şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secţiei. h) Monitorizare, dispecerat Sefi de garaj au următoarele atribuțiuni principale: - reprezintă secţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă seful de garaj de secție se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; - urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun şi intervenție din cadrul sectiei; - respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; - participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; - urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, ora şi minutul intrării în garaj, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecţiunilor tehnice ( pe traseu, garaj ); - trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (maşini la dispoziție, imobilizate, în circulaţie), situație pe care o transmite la Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulației şi la conducerea secţiei; - trebuie să cunoască planificarea autobuzelor pentru ziua următoare; - trebuie să cunoască „Planul de garare a autovehiculelor”; - trebuie să cunoască "Planificarea autobuzelor pe oameni”; - completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-maşini (doar pentru intrările neplanificate); - urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând dispecerul central, şeful de coloană; - la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în garaj a mijloacelor de transport; - dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcției şi confirmă foile de parcurs; - asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; - ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp util a mijloacelor de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; - informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din garaj; - scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în garaj, semnează foaia de parcurs; - atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; - răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; - îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; - orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris, verbal sau telefonic şefului ierarhic; Acest document este proprietate a R.A.T,T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreşte respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri semnificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă: informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM: instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj' pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca flecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii flecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncționare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncţionare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează dernontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

8 Revizia: 0 FUNCȚIONARE | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI [e funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcționează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Capitolul 4 : ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 4.1 Serviciul Financiar Contabil Art.2. Serviciul Financiar - Contabil are atribuții şi responsabilități în următoarele domenii de activitate: a) Activitatea de contabilitate: - contabilitatea financiara - contabilitateade gestiune b) Planificarea financiară c) Finanțarea investițiilor şi contabilitatea acestora d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ATRIBUŢII Art.3. În domeniul său de activitate compartimentul financiar are următoarele atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. Şeful Serviciului Financiar Contabil va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează și verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern și Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE implementează, monitorizează și dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelu serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția și ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; a) Activitatea de contabilitate-financiar răspunde de organizarea contabilităţii astfel încât să asigure măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor precum şi a rezultatelor obținute în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne cât şi pentru clienți, instituții şi alți utilizatori; pregăteşte și participă la întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale), în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; participă la organizarea şi valorificarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv potrivit reglementărilor contabile aplicabile; răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor economice efectuate; conduce contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidență; efectuează înregistrarea în contabilitate a notelor contabile ale stocurilor din depozitele regiei şi efectuează concilieri şi verificări ale conturilor sintetice; ține evidența creanţelor şi datoriilor şi conduce contabilitatea clienților şi furnizorilor pe categorii şi pe fiecare persoană fizică şi juridică; întocmeşte contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz; conduce contabilitatea veniturilor, pe feluri de venituri, după natură sau surse, după caz; asigură închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi stabilirea profitului şi pierderii; întocmeşte şi păstrează registrele de contabilitate în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Economiei şi Finanțelor; întocmeşte pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate, balanța de verificare lunară, atât pentru conturile sintetice şi pentru cele analitice: întocmeşte dările de seamă statistice specifice; întocmeşte jurnalele de vânzări şi cumpărări şi decontul de TVA: efectuarea operațiunilor de încasări şi plăți cu numerar, avansuri şi deconturi din trezorerie, întocmirea şi evidența documentelor justificative privind operațiunile cu numerar, întocmirea şi depunerea deconturilor de subvenții şi înregistrarea în contabilitate a acestora; întocmirea registrelor de casă şi gestionarea documentelor cu regim special; întocmirea notelor contabile privind salariile şi calculul contribuţiilor precum şi virarea reținerilor către beneficiari; întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale; colaborează cu alte servicii pentru calculul indicatorilor de performanță şi furnizează informaţiile necesare calculului acestor indicatori; asigură compatibilitatea cu legislația fiscală a întocmirii şi evidenţei documentelor primare şia înregistrării acestora în contabilitatea primară şi financiară; organizează şi conduce contabilitea de gestiune adaptată la specificul activității şi anume pe destinații şi centre de cost; întocmeşte diverse rapoarte solicitate de conducere sau alte instituţii; propuneri de îmbunătățire şi modernizare a activităților regiei pentru o bună desfăşurare a controlului financiar preventiv; întocmeşte situația principalilor indicatori economico — financiari lunari; exercită controlul financiar — preventiv, privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operațiunilor; ține evidența documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în cadrul Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pe regie şi secții (lunar şi anual) şi urmăreşte realizarea lui; informează conducerea asupra tuturor abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

diția: 8 Revizia: 0 IŢ | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI i FUNCȚIONARE | - răspunde de plata drepturilor salariale, inclusiv tichete de masă, pentru angajaţi regiei și pentru membrii consiliului de administrație, în baza pontajelor primite; - asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii şi ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucțiunilor în probleme de salarizare; - calculează drepturile băneşti cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor şi pontajelor primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern - întocmeşte fişele fiscale sau alte acte similare, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite şi le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât şi personalului; - ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare; - efectuează plata orelor suplimentare pentru personal în baza documentelor corespunzătoare; - ţine evidenţă concediilor medicale şi le plateste în condițiile legii; - colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; - întocmeşte statele de plată a salariilor; - întocmeşte statele de plată pentru concedii de odihnă; - răspunde de completarea şi transmiterea către instituțiile abilitate a declarațiilor privind salarizarea, inclusiv concediile medicale - stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; - urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; - eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu; b) Planificarea financiară - întocmeşte situația datoriilor conform legislației în vigoare; - ține evidența debitelor regiei şi colaborează cu compartimentele în cadrul cărora s-au generat debitele pentru recuperarea lor; - ține evidența clienților şi transmite lunar situația acestora către toate secţiile, sectoarele regiei şi asistență juridică şi, pentru ca urmăritorii de contracte să întocmescă documentația necesară acționării în instanță pentru recuperarea creanţelor; - ține evidența plăţilor cu carnete CEC, - ține evidența garanțiilor pentru gestionarii regiei; - urmăreşte permanent utilizarea eficientă a creditelor şi rambursarea acestora; - efectuează plațile către furnizorii de bunuri, utilități, imobilizaii etc, precum şi plata obligațiilor către bugete în funcție de disponibilitățile regiei; - asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile către buget şi alte obligații, în funcție de disponibil. c) Finanțarea investițiilor şi contabilitatea acestora - colaborează cu direcțiile şi compartimentele regiei cu privire la identificarea şi evidențierea corectă a surselor de finanțare a investițiilor din surse proprii şi alocații bugetare; - asigură înregistrarea corectă a investițiilor şi ține evidența fiecărui obiectiv de investiții, pe surse de finanţare. d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar - organizează şi ține evidența contabilă a mijloacelor fixe ale regiei pe fiecare obiect de evidență şi pe secții şi sectoare; - organizează evidența contabilă obiectelor de inventar şi materialelor de protecție ale regiei pe secții şi sectoare, conform organigramei aprobate. 4.2. Serviciul vanzari Art.4. Serviciul coordonează activitatea Biroului Titluri de Calatorie. Art.5, Serviciul răspunde de următoarele activități şi are ca atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în compartimentul său. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ATRIBUŢII Art.6. Serviciul Vânzări, are următoarele atribuțiuni generale: redactare corespondente cu clienții; redactare contracte vânzare titluri prin terţi; valorificare spații publicitare; analiză petiții; coordonarea activităților de vânzări şi verificări titluri de călătorie; coordonarea activităților de marketing, tarifare şi analiză economică avand următoarele responsabilități: calculare tarife transport urban; calculare tarife alte activități ale regiei; propunere structură ofertă tarife de transport; concepere şi gestionare modele titluri de călătorie sau carduri; obținere şi gestionare avize pentru titluri, carduri şi tarifele utilizate; redactare caiete de sarcini pentru tipărirea de titluri şi achiziția de carduri; colectare lunar tarife în țară la transport public; colectare periodic tarife concurență în domeniile de interes şi tarife practicate de mass-media; monitorizare indici de inflație şi cursul valutar; coordonarea activității de facturare alte prestații decât vânzarea de titluri; urmărire contracte de realizare a titlurilor pe suport de hârtie; întocmire situații şi analize periodice privind evoluția vânzărilor pe tipuri de titluri de călătorie şi propuneri privind politica tarifelor acestora ținând cont de evoluția vânzărilor; întocmeşte analize economice cu privire la eficiența activității de transport public de călători în vederea dimensionării corecte a tarifelor, colaborează şi transmite date celorlalte compartimente ale regiei în vederea eficientizării activității de bază a RATT. realizează şi dezvoltă sistemul informațional de marketing, în scopul cunoaşterii aprofundate şi în timp util a mediului intern şi a celui extern regiei, alege, stochează şi prelucrează într-o formă adecvată diverse informații necesare fundamentării, adoptării execuției şi controlului deciziilor de marketing; realizează, la solicitarea conducerii, studii şi sondaje de opinie privind sistemul comunicațional dintre beneficiarii de servicii şi regie; realizează planul de marketing prin care se urmăreşte cunoaşterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea regiei; participă la organizarea de seminarii şi simpozioane; propune şi organizează participarea regiei la târguri şi expoziții interne şi internaționale; realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor şi comportamentul acestora; cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață şi a mixului de marketing; organizează reclama comercială a activităților regiei; transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Biroului Tehnologia Informaţiei în vederea actualizări site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; Serviciul are şi atribuțiuni de valorificare a spatiilor publicitare: ține evidența chiriilor, locațiilor, taxe de reclamă şi afişaj propriu şi solicită plata acestora Serviciului Financiar — Contabil; ține evidența spațiilor pe care se încasează chirie şi a încasării chiriilor; întocmeşte contracte de închiriere pentru spaţiile publicitare disponibile, conform tarifelor aprobate; urmăreşte derularea contractelor de asociere în domeniu valorificării spațiilor publicitare disponibile; propune măsuri de îmbunătățire a activității pentru creşterea vânzărilor; întocmeşte lunar situația contractelor de publicitate; urmăreşte derularea contractelor de închiriere stălpi pentru montare cablu fibra optică Şeful Serviciului Vânzări va avea şi următoarele atribuții: organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; Art.7, Serviciul Vânzări, are şi atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1. ATRIBUȚII CALL CENTER propune soluții pentru petițiile adresate serviciului pe probleme de Sistem Automat de Taxare (SAT) din partea încasatoarelor; preia şi transmite petițiile de la călători conducerii regiei; asigură asistență casierelor de la centrele online în problemele întâmpinate în momentul emiterii şi reîncărcării cardurilor de călătorie, eliberării de titluri clasice de călătorie (vechile abonamente de carton) prin sistemul de taxare; informează şefii ierarhici în legatură cu problemele apărute în teren; înregistrează solicitări pentru introducerea sau scoaterea din lista neagră; desfăşoară toate activitățile ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor cu privire la complexitatea noului sistem de taxare, la modul de procurare, utilizare, păstrare, reîncarcare şi modificare a noilor titluri de transport ale regiei; asigurarea asistenței şi verificarea instruirii casierilor şi controlorilor pentru aplicațiile SAT (aplicații pentru casierie, centre de vânzare on-line, inclusiv centre de personalizare cu poză Centrul de abonamente intrarea Doinei, controlori); desfăşurarea tuturor activităților ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor asigurarea punţii de legatură între călători şi conducerea serviciului prin informarea permanentă a acesteia cu privire la solicitările călătorilor, transmise telefonic, prin e-mail sau în scris; urmărirea, verificarea şi îndrumarea activității desfăşurate prin punctele de desfacere titluri de călătorie şi ținerea permanentă a legăturii cu casierele, informându-le pe acestea imediat, asupra oricăror modificări apărute; prezentarea propunerilor de îmbunătățire a activității de desfacere a cardurilor Activ cât şi a cardurilor de suprataxă, dacă este cazul; respectarea prevederilor legale privind sanatatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; participarea la instructajele periodice efectuate în sensul aliniatului de mai sus, işi însuşeşte şi respectă informațiile şi reglementările în materie; în funcţie de solicitările primite de la călători, propune soluţii pentru problemele ridicate şi le înaintează către conducerea biroului în vederea adaptării activității la cerințele acestora; centralizează problemele apărute în timpul utilizării noilor echipamente de lucru şi le trasnmite spre soluţionare către persoanelele abilitate în acest scop; preia petițiile depuse de publicul călător referitoare la activitatea casierelor de la punctele de desfacere; se informează asupra noutăților apărute în domeniul său de activitate şi propune introducerea acestora în activitatea compartimentului; Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE preia şi distribuie casierilor coordonatori, circularele şi informațiile referitoare la modificările survenite în domeniul de activitate. 2. ATRIBUTII CASIERI SISTEM cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; cunoaşte întrega procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT; în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (calculator, imprimantă, OMNIKEZ, carduri, programe informatice, etc.) anunță imediat personalul abilitat; participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; stabileşte valoarea zilnică a gestiunilor încasatorilor în funcție de vânzările de la unitățile la care sunt repartizați şi de cantitatea de marfă existentă. Casierii de sistem au atribuții şi pentru fiecare puncticasier/schimb: configurează pachetele cu marfa necesară vânzării; scrie pe cardurile casierilor articolele şi cantitățile din pachetele de marfă destinată vânzării; listează fişa de înzestrare operator; realizează fizic pachetele de marfă destinate vânzării conform fişei de înzestrare operator; descarcă cardurile casierilor de la punctele de vânzare; listează fişele de descărcare operator; preia marfa rămasă nevândută; verifică dacă marfa primită este identică cu fişa de descărcare: pentru situațiile în care apar probleme la punctele de vânzare care împiedică circuitul normal al procesului de vânzare (lipsă curent, echipament defect) — operează documentele de stoc necesare pentru reglarea stocurilor din casierie şi a vânzării; verifică şi urmăreşte ca marfa fizică existentă în casierie să coincidă cu stocurile din sistemul de gestiune (SAT). 4.2.1.Biroul Titluri de Calatorie Art.8. Biroul Titluri de Calatorie, are următoarele atribuțiuni generale: vânzarea titlurilor de călătorie şi alte produse la chioşcurile şi centrul de gratuități al regiei prin operatori / încasatori şi ghiseul de call — center; vânzarea titlurilor de călătorie prin merceologi către agenți economici contra comision şi urmărirea încasării creanţelor; eliberarea titlurilor de călătorie aferente acordării de facilități călătorilor, înregistrate în protocolul încheiat între RATT şi Primăria Municipiului Timişoara; verificarea dreptului şi documentelor justificative de facilitate; gestiunea documentelor justificative de facilitate; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare prin merceologi; gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare produse de la terți; coordonarea caseriei de titluri a sistemului de tiketing; întocmire şi difuzare situații şi analize periodice; solicită adaptarea aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informației în vederea actualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. soluţionează sesizările repartizate şi ține evidența acestora. Biroul Titluri de Calatorie are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1 - VERIFICATORI verifică concordanța între documentele justificative scanate pentru eliberarea diverselor tipuri de gratuități şi titlul eliberat la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri; verifică zilnic cardurile vândute să corespundă cu personalizările şi propun corecțiile după caz: Acest document este proprietate a RA.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - verifică raportul memoriilor fiscale ale caselor de marcat; - verifică şi analizează raporturile fiscale lunare ale caselor de marcat electronice; - stabileşte diferențele raportate în registrele fiscale; - analizează diferențele existente între rapoartele de vânzări şi raportul fiscal zilnic al casierilor; - verifică zilnic încasările în Sistemul Automat de Taxare pe chioşcuri, centru de abonamente; - verifică zilnic bonurile nefiscale şi z-le astfel încât sumele încasate să corespundă cu rapoartele din SAT, - anunță încasatoarele să treacă în registrul fiscal diferența de vânzare constatată între bonul nefiscal şi Z, - verifică, lunar rapoartele „z” lunare, cu rapoartele SAT, depistând eventualele erori şi propune reglarea lor; | - verifică fişele încasatorilor cu documentele ce stau la baza acestora (fişe de înzestrare, descărcare i şi bonuri fiscale, vânzarea corectă pe tarife, precum şi stocurile zilnice cu rapoartele de stocuri din ! cadrul SAT); - verifică registrele fiscale de înregistrare a vânzărilor care nu trec prin casa de marcat; - verifică rapoartele de vânzare de la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri privind corespondența cu bonurile fiscale şi bonurile nefiscale; - analizează eliberarea eronată a cardurilor active pentru care s-a emis bon fiscal şi pentru situațiile justificate de restituire a sumelor, va face documentele aferente, iar pentru situațiile din vina încasatorului va face propuneri de recuperare a sumelor de la persoanele vinovate; - colaborează cu personalul abilitat în vederea soluționării problemelor ce apar vis-a-vis de stocuri; - colaborează cu chioşcurile de bilete (monitorizare, instrucţiuni, consiliere); - va completa în registrul de neconformități toate deficiențele constatate urmare a verificărilor efectuate la toate punctele de mai sus. 2. VANZATORI PUNCTE VÂNZARE - cunoaşte toate procedurile de lucru din cadrul SAT şi urmăreşte permanent respectarea lor; - cunoaşte toate tipurile de titluri şi legitimații de călătorie cuprinse în oferta tarifară practicată de regie incluse în SAT; - cunoaşte oferta tarifară practicată de regie (tipuri titluri de transport, liniile pe care acestea sunt valabile); - înainte de a efectua vânzarea se asigură că a înteles corect care este produsul solicitat de client; - înainte de emiterea bonului fiscal, verifică corectitudinea datelor tipărite pe card prin butonul « Consultare card »; - oferă informații corecte călătorilor despre noul sistem de taxare, iar în cazul în care nu poate oferi informațiile solicitate, îi îndrumă pe aceştia către punctele abilitate în acest sens (cali center); - utilizarea de către casier a cardului de călător doar în scopul efectuării vânzării sau reîncărcării titlului de călătorie; - cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; - cunoaşte întreaga procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT ; - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (TATOO, imprimanta fiscală, OMNIKEY, carduri, programe electronice, etc.), anunță imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; - toate produsele stocabile-carduri de călătorie şi consumabile-bilete şi legitimații una zi, se vând numai prin casa de marcat fiscală; - se aprovizionează cu role pentru imprimantele fiscale; - casierul este obligat să ia măsuri pentru a preveni sustragerea, deteriorarea, degradarea produselor şi aparaturii sistemului de taxare; - în cazul în care echipamentele din dotarea centrului nu funcționează, anunță personalul abilitat cu privire la această disfuncție apărută, iar vânzarea va fi operată în registrul fiscal; - pentru înregistrările înscrise în registrul fiscal fiecare casier va întocmi un borderou cu cantitățile şi | tarifele vândute pe care-l va preda la casierie; - în prima zi a fiecărei luni casierul va lista pentru luna anterioară raportul Z comprimat pe care-l va preda la ora schimbului la casierie; - la epuizarea hârtiei din imprimanta fiscala, va preda rola martor la casierie după ce scrie pe aceasta următoarele date : perioada de utilizare, punctul de vânzare, seria fizică şi fiscală a casei de marcat; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI [ FUNCŢIONARE Ediţia: 8 Revizia: 0 în registrul fiscal se înscriu numai produsele vândute atunci când nu funcționează casa de marcat (datorită defectării acesteia sau întreruperilor de curent electric); închiderea schimbului prin aplicația SAT (Sistem Automat de Taxare) se va face la încheierea programului de lucru (sau cu 3-5 minute mai devreme); - la eliberarea legitimațiilor de călătorie pe suport — card nominal- casierul are următorele obligații: La emitere: în baza actului de identitate prezentat de client - să completeze corect datele în sistem; să solicite clientului informații clare cu privire la tipul titlului de călătorie pe care acesta îl doreşte; să completeze corect celelalte date necesare eliberării unui titlu de călătorie (selectarea corectă a tipului de călător: cetățean Timişoara, elevi, studenti, etc ). La reîncarcare: să verifice documentele — pentru toate categoriile de utilizatori. Operatii efectuate la PUNCTUL DE VÂNZARE pornirea programului de vânzare; dublu clic pe iconița aplicației aflată pe Desktop; se introduce cardul personal de operator în dispozitivul Omnikey, se tastează PIN-ul, apoi se apasă butonul "Autentifică”; se apasă butonul “Deschidere schimb”; cardul de operator trebuie să fie în Omnikey pentru a fi citit; din fereastra “Alege schimb de lucru” se selectează schimbul şi se apasă "Continuă". După deschiderea schimbului de lucru, ecranul principal al aplicației va afişa toate butoanele portocalii; la deschiderea schimbului de lucru se face şi transferul gestiunii de pe cardul casierului online pe calculator; cardul de operator se scoate din Omnikey; personalizarea unui card de călător; se verifică imprimanta Tattoo să fie încărcată cu carduri; se apasă butonul “Personalizare”; se scrie CNP-ul călătorului şi se apasă Validează; se scriu numele, prenumele, tipul de utilizator, se completează documentele (carte identitate, carnet student, carnet elev), se apasă Salvează Documente; se apasă Personalizează, Se aşteaptă să iasă cardul din Tattoo. La întrebarea CARD PRINTAT CORECT? se alege răspunsul corespunzător Da / Nu; se aşează cardul în Omnikey; se apasă butonul “Vânzare”; din ecranul vânzare se selectează tipul de abonament care se vinde; se completează data de la care începe abonamentul şi, după caz, linia sau liniile pe care se emite. Se apasă “Adaugă” pentru a adăuga produsul în lista de achiziție; se deschide ecranul de personalizare, unde se apasă butonul stânga jos Salvare; se apasă butonul “Bon Fiscal”; în ecranul de încasare, se completează suma de bani pe care o dă clientul; se emite bonul fiscal prin acționarea butonului “Emite Bon Fiscal”, bonul şi cardul de călătorie se dau clientului; închiderea schimbului de lucru şi a aplicației VÂNZARE; se apasă butonul portocaliu “Închide Schimb; se deschide fereastra de bonuri neprintate; dacă este cazul se tipăresc bonurile neprintate; se apasă butonul Închide (colțul dreapta jos); aplicația scrie: Prezentați cardul de vânzător; se aşează cardul de operator în Omnikey şi se apasă OK; în timpul închiderii schimbului vor ieşi 2 bonuri din imprimanta fiscală: unul nefiscal (are rol de verificare) şi unul fiscal care reprezintă Z-ul casierei pe schimb (se predă în casierie), aplicația cere să se introducă codul PIN. Se introduce PIN-ul. Se apasă Enter sau Autentifică; se închide aplicația de la butonul portocaliu “Închidere Aplicație”. Vânzatorului de bilete şi abonamente îi sunt interzise: utilizarea altor parole, coduri (în afara celor personale) pentru autentificarea în SAT; utilizarea datelor personale ale călătorilor în alte scopuri în afară de personalizarea, emiterea, încărcarea cardurilor nominale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

1 1 | i I accesarea şi utilizarea altor date cu caracter personal, în afara celor necesare îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu; folosirea de programe software care provin din afara R.A.T.T. Se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori emite instrucţiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului, prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicaţia SIEIC); coordonează activitatea de supra-control; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, moditicarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncție pe care o reclamă utilizatorii sistemului; se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; răspunde de soluționarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicația SIEIC); propune modificări de amplasamente a punctelor de vânzare în vederea optimizării veniturilor încasate, ca urmare a analizei efectuate rezultate din prelucrarea informațiilor din cadrul rapoartelor sistemului; propune dezvoltarea aplicațiilor funcție de concluziile rezultate din analize; elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului, propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; prevede şi propune proiecte de investiții , fondurile şi sursele de plată ale acestora; participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; participă la încheierea de contracte, pe bază de licitație; atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: + întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; + urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei: + caută finanţare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; + asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; + solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. Biroul, are şi atribuțiuni principale privind activitatea de control titluri de călătorie contractate cu terți şi asigurarea asistenței tehnice pentru aceştia şi anume: monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; planificare ture, echipe, zone, linii; efectuarea controlului valabilității titlurilor de călătorie conform reglementărilor specifice; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: 0 sancţionarea călătorilor care încalcă prevederile legale; decontarea încasărilor, după caz; înregistrarea proceselor — verbale de contravenție, gestionarea şi arhivarea lor; urmărirea încasării proceselor — verbale de contravenție; întocmire situații şi analize periodice; cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION „; cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: + descrierea dispozitivului; * utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; utilizare echipament pentru control: " pornirea echipamentului; “configurare echipament; = transfer date; = configurarea schimbului de lucru; x preluarea datelor de control din Validator; a configurarea datelor de control; " controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient), = închiderea schimbului; “ consultare statistică; = transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Detaliere mod de lucru pentru controlor tert deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în madul „Conirol” în vehicului verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar, dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor, acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcționalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecție la orice validator; transferul informațiilor către Back Office; pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul de la grupul de control; la întoarcerea echipei de controlori, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul de la grupul de controlori. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT; la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

rr E REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE i EREI ENI IP din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Rapoarte privind activitatea controlorilor terţi centralizarea activităților controlorilor se face în cadrul biroului unde se vor preda procesele verbale; rapoartele specifice activității de control vor fi obținute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicația de gestiune a cardurilor. Capitolul 5 : CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Art.1, Conducerea regiei autonome revine Directorului General şi Consiliului de Administrație, Directorul General fiind preşedintele Consiliului de Administraţie. 5.1 Consiliul de Administraţie Art.2. Consiliul de Administrație este numit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru o perioadă de 4 ani. Regia este condusa de un director general care face parte din consiliul de administratie al regiei. Directorul general ocupa si functia de presedinte al Consiliului de Administratie al regiei conform prezentului regulament de organizare si functionare. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei cu excepţia celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuții de bază : Stabileşte tactica şi strategia regiei pe anul în curs şi de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate. Hotărăşte cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori , după caz, de la bugetele locale, Aprobă bugetul şi bilanțul regiei. Stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului regiei, aprobând Regulamentul de Organizare si Funcționare al regiei. Aprobă structura organizatorică. 5.2 Director General Art.3. Directorul general al regiei coordonează activitatea următoarelor persoane şi compartimente din R.A.T. Timişoara: - Director Tehnic - Contabil Şef - Cabinet Director General - Serviciul Audit public Intern - Serviciul Resurse Umane - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie - Biroul Control Financiar de Gestiune - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei Art.4. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții principale: asigură managementul la vârf al organizației; aprobă Manualul SMI, Organigrama şi Schema Generală de Procese; stabileşte şi aprobă politica şi obiectivele pentru responsabilitate socială — calitate — mediu - sănătate şi securitate în muncă; numeşte Reprezentantul Managementului; numeşte SBAAP şi îi atribuie autoritatea gestionării SMI; asigură condițiile realizării politicii şi obiectivelor; aprobă documentele SMI; conduce analiza SMI efectuată de management; alocă resursele necesare menținerii şi îmbunătățirii SMI; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: O FUNCȚIONARE numeste comisia de implementare, monitorizare şi dezvoltare a Sistemului de Cantrol Intern Managerial, aproba obiectivele şi activitățile pentru fiecare compartiment de lucru, în conformitate cu prezentul ROF aproba documentele elaborate de comisie, inclusiv raportul anual asupra Sistemului de Control Intern Managerial; aproba Registrul Riscurilor la nivelul regiei, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; aprobă programul de instruire a personalului; aprobă planificarea anuală a auditurilor interne; analizează periodic rapoartele de audit şi dispune măsurile necesare pentru a asigura eficiența SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI: angajează prin semnătura sa regia, putând delega cu drept de semnătură împuterniciți legali; încheie contractele regiei şi efectuează rezilierea acestora; prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul program de activitate al regiei pentru anul următor, aprobă operațiile de plată; aprobă cererile de angajare; revocă din funcție sau desface contractele de muncă ale personalului regiei; stabileşte strategia de dezvoltare a regiei; aprobă planurile anuale şi lunare; aprobă investițiile; aprobă schema organizatorică şi fişele postului; organizează controlul realizării sarcinilor; negociază contractul colectiv de muncă şi elaborează regulamentul intern; aprobă premierea sau sancţionarea personalului regiei la propunerea şefilor de compartimente; coordonează direct activitatea Directorului Tehnic privind următoarele domenii de activitate: activitatea tehnică, activitatea de reparații mijloace de transport, activitatea de reparații clădiri, instalații şi utilaje, activitatea de investiții, activitatea de construcţii, activitatea energetică, confecții şi recondiționări piese şi subansamble de schimb, activitatea secţiilor de producție reparatoare de mijloace de transport, activitatea de aprovizionare, depozitare, organizarea recepției cantitative şi calitative, activitatea comercială şi de import-export, organizarea de licitații, contracte, protecția mediului, activitatea de administrare rețea, comunicații şi laborator electronic; coordonează direct activitatea Contabilului Şef privind următoarele domenii de activitate: activitatea de contabilitate, planificarea financiară, urmărirea realizării indicatorilor financiari, finanțarea şi contabilitatea investițiilor, activitatea de casierie, activitatea de vânzări titluri de călătorie, activitatea de control titluri de călătorie, activitatea de supracontrol, prețuri şi tarife, activitatea de strategii, programe şi implementare proiecte, activitatea de marketing, valorificare spații publicitare şi control financiar preventiv; coordonează direct activitatea Serviciului Resurse Umane privind următoarele domenii de activitate: activitatea structurii psihologice, activitate de angajare, activitatea de personal, activitatea de întocmire a pontajelor la nivel de regie, activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului, activitatea de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu, asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități, menținerea la zi a fişelor de post. coordonează activitatea Biroulului Planificare, Organizare — Calitate privind următoarele domenii de activitate: normarea muncii, organizare, calcularea criteriilor şi obiectivelor de performanță, planificarea transportului public de persoane, analize economice, menținerea şi îmbunătățirea sistemului de management integrat, activitatea de audit intern, activitatea administrativă, activitatea de arhivă, activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari, răspunde de patrimoniul regiei; coordonează direct activitatea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecție în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea în domeniul situațiilor de urgență, activitatea de medicina muncii, activitate stomatologică, activitatea de pază generală; coordonează activitatea Biroului Control Financiar de gestiune privind activitatea de control gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagubelor, verificare a întocmirii şi circulație documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile, planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vărf, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizia: 0 FUNCŢIONARE documentației Sistemului de Management Integrat, participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu, urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.D., la solicitarea acestuia; coordonează direct activitatea Cabinetului DG privind următoarele domenii de activitate: activitate de secretariat, centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei, activitatea de agrement, monitorizează evidențele statistice ale regiei, întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite, întocmirea documentelor protocolare, activitatea de traduceri şi translatări, intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituţiei la directorul general;activitatea de tratare şi soluționare a petițiilor, asigură informarea interinstituționalizată, informarea persoanelor, informarea presei şi relațiile cu presa, precum şi informarea angajaților regiei; coordonează activitatea compartimentului de gestionare a Energiei coordonează activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform prevederilor legale în vigoare, în calitatea de preşedinte al acestuia; coordonează activitatea Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei privind următoarele domenii de activitate: siguranța circulației şi monitorizarea transportului public de persoane, activitatea de inspecții tehnice periodice; asigură funcționarea Comisiei de Disciplină conform cerințelor legale. 5.3 Director Tehnic Art.5. Directorul Tehnic, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Sectia Transport Tramvaie - Sectia Transport Troleibuze - Sectia Transport Autobuze - Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare - Serviciul Tehnologia Informației Art.6. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: coordonează activitatea de dispecerizare a activității de transport public local de persoane; răspunde de întreaga activitate de transport în comun, pe care o organizează, îndrumă şi controlează, conform organigramei aprobate; cunoaşterea tuturor particularităților şi caracteristicilor transportului în comun pe raza oraşului Timişoara în scopul ridicării nivelului calitativ al serviciului de transport prestat pentru populație, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare şi creşterea productivității şi rentabilității; asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; aplică strategia şi tactica optimizării transportului public local de persoane ținând cont de satisfacerea cererii de transport şi utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, precum şi folosirea integrală a capacității parcului; asigură exploatarea parcului de autovehicule în condițiile utilizării raționale a parcului, realizarea unor indicatori tehnici şi de exploatare la cote superioare şi cu o servire optimă a călătorilor: asigură efectuarea transportului de călători în condiții de siguranță a circulației sporite; dispune asigurarea curățeniei mijloacelor de transport la ieşirea în circulație şi la capete de linii; asigură date de interes, pentru călători, privitoare la programe de circulație, modificări trasee, etc. în stațiile de oprire, dispecerate, chioşcuri, mijloace de transport; coordonează organizarea rețelei de transport public de persoane în oraşul Timişoara cu tramvaiul, troleibuzul şi autobuzul; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; creşterea prestigiului regiei prin îmbunătățirea relațiilor conducătorilor de autovehicule, dispeceri, etc cu călătorii; respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, contractul colectiv de muncă, răspunzând în fața directorului general; respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobate; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE negociază contractele de muncă individuale cu subordonații în condițiile impuse de directoru general al RATT, pentru realizarea sarcinilor proprii cooperează cu toate compartimentele regiei; coordonează elaborarea instrucțiunilor de lucru, tehnice, procedurilor operaționale şi a specificațiilor tehnice din cadrul direcției; coordonează şi asigură efectuarea transportului pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei; conduce activitatea de întreținere şi reparare linii cale, contact, substații de transformare; coordonează şi asigură efectuarea transportului de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. asigurarea efectuării la timp şi în volum complet a reparațiilor, cu respectarea prescripțiilor stabilite de uzina constructoare şi normativelor în vigoare; asigură remedierea imobilizărilor din cauze tehnice; asigură realizarea indicatorilor tehnici la limite superioare, impuse prin planul de muncă; asigură cheltuieli minime de mijloace financiare, tehnice, umane şi materiale; asigură realizarea de piese şi subansamble de schimb la nivelul necesarului şi conform prescripțiilor; conduce activitatea de planificare tehnică şi urmărirea realizării reparațiilor de calitate, cu cheltuieli minime de materiale şi manoperă; coordonează activitatea tehnică în regie, proiectarea, normarea consumurilor, inovații, evidența mijloacelor de transport, gospodărirea energiei, rezolvarea problemelor tehnice ale regiei; coordonează activitatea de mecano - energetic pe regie; coordonează activitatea de protecția mediului; conduce toată activitatea de investiții şi modernizări din regie; coordonează dezvoltarea regiei în conformitate cu strategia stabilită de directorul general, stabileşte priorități de finanțare de la buget, din surse proprii şi din fonduri internaționale; asigură încadrarea în fondurile alocate prin plan; asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; coordonează activitatea de dezvoltare, investiții, modernizări, extinderi; asigură legalitatea executării lucrărilor de reparații şi investiții; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; asigură realizarea planului de investiții, modernizări, extinderi aprobat, evidențiază realizările aferente, face plățile şi recepţia lucrărilor de investiții, indiferent de sursa de finanțare; coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; coordonează activitatea laboratorului electronic; conduce activitatea de tehnică de calcul şi rețele comunicații ale regiei; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; asigură aprovizionarea şi depozitarea cu materiale şi piese de schimb a secțiilor şi atelierelor regiei; răspunde de contractarea şi derularea contractelor privind reclamele comerciale difuzate prin mijloacele de transport în comun; gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei; răspunde de organizarea licitaţiilor, ținerea evidenţei contractelor; promovarea de noi proiecte şi investiţii privind dezvoltarea regiei; derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; coordonarea întocmirea caietelor de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; întocmeşte contracte pentru aprovizionarea tehnico-materială. 5.4 Contabil Şef Art.7 . Contabilul Şef prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - Serviciul Financiar - Contabil - Serviciul Vanzari Art.8 . În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: conduce întreaga activitate financiar - contabilă a regiei, pe care o organizează, îndrumă, controlează şi răspunde pentru activitatea serviciilor din subordine; întocmeşte Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al regiei, prezintă şi susține acest buget în fața Consiliului de Administrație, urmăreşte realizarea lui; organizează controlul financiar preventiv; dispune măsuri pentru realizarea veniturilor şi respectarea strictă a disciplinei financiare; organizează ținerea evidenţei contabile în toate unitățile regiei, întocmirea balanțelor de verificare, a bilanţului şi a dărilor de seamă contabile; avizează sub aspect financiar şi tarifar propuneri de modificări în rețeaua de transport sau orice alte activităţi noi; urmăreşte gestionarea titlurilor de călătorie; propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei; urmăreşte modul de colectare şi de circulație a numerarului şi gestionarea titlurilor de călătorie; organizează deservirea publicului călător cu titluri de călătorie, prin organizarea şi dotarea punctelor de vânzare; analizează realizarea încasărilor şi stabileşte cauzele eventualelor nerealizări, luând măsurile ce se impun; întocmeşte documentația de fundamentare a prețurilor pentru titluri de călătorie, le negociază şi le supune spre aprobare; coordonează pe linie economică şi financiar — contabilă activitatea de investiții cu finanțare internațională; analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei precum şi pentru reducerea pierderilor la transportul în comun împreună cu directorii de resort; răspunde de realizarea unui circuit informațional eficient în domeniul financiar - contabil şi de raționalizarea şi simplificarea sistemului de evidență; dispune măsuri şi asigură aplicarea celor legate de conservarea, integritatea şi apărarea patrimoniului regiei şi pentru urmărirea recuperării pagubelor produse acestuia; organizează inventarierea patrimoniului; asigură la nivel de regie, în conformitate cu dispozițiile legale, îndeplinirea tuturor obligațiilor către buget, bănci şi terți; verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează credite, cheltuieli, încasări în numerar, titluri de încasare; verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale regiei; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa, dacă este cazul; angajează regia prin semnătura sa, alături de directorul general al regiei, în toate operațiile patrimoniale; aprobă operațiile de plată; prezintă Consiliului de Administrație raportul cu privire la situația economică - financiară a regiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi; respectă întocmai legile în vigoare ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta; respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobat; colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei în domeniile pe care le coordonează; verifică corectitudinea întocmirii devizelor; coordonează aclivitatea de facturare, tarifare, control titluri de călătorie şi supracontrol;, coordonează elaborarea de proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI (fai tar 0 FUNCŢIONARE [lea 5.5 Patrimoniul Regiei Art.9 . Regia Autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Capitolul 6 : DISPOZIŢII FINALE Art.1. Personalul permanent, temporar sau detaşat în cadrul regiei este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, în executarea atribuțiilor, îndeplinirea sarcinilor şi desfăşurarea relațiilor. Dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al regiei se aduc la cunoştinţa întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici. Art.2. Atribuţiile stabilite în prezentul regulament se detaliază sub forma de sarcini de serviciu pe fiecare funcție în parte, prin fişele posturilor. Şefii de compartimente vor înmâna fiecărui angajat din statul de funcțiuni un exemplar din fişa postului, corespunzătoare funcției ocupate de acesta sub luare de semnătură. Art.3. Personalul căruia i s-au adus la cunoştinţă sarcinile de serviciu poartă răspunderea pentru exercitarea incompletă sau necorespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin. Neîndeplinirea atribuțiilor sau neexecutarea sarcinilor încredințate de şeful ierarhic, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, precum şi diminuarea salariului potrivit reglementărilor în vigoare. Art.4. Transmiterea şi urmărirea sarcinilor se realizează pe cale ierarhică, răspunderea îndeplinirii acestora revenind personalului căruia i-au fost trasate. În cazul că activitatea respectivă necesită îndrumare şi control, răspunderea revine şefului ierarhic direct. Art.5. Delegările de atribuții se fac prin act scris cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Art.6. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu organigrama aprobată.Modificările intervenite în atribuțiile de serviciu ale personalului se vor opera ori de câte ori este cazul, în fişele posturilor respective, de către şefii compartimentelor în cauză, cu aprobarea directorului general al regiei şi se aduc la cunoştinţa celor interesați. Art.7. Prevederile prezentului regulament se completează şi se corelează cu dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă, sistemul de salarizare ce se aplică în cadrul R.AT.T. şi prevederile Regulamentului Intern al R.A.T. Timişoara. Art.8. Prezentul Regulament se pune în aplicare prin dispoziția conducătorului regiei şi se pune la dispoziția compartimentelor organizației, în format electronic, de către Biroul Planificare, Organizare Calitate prin programul LEGIS. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Atasament: ANEXA_1.pdf

ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PERIOADA DE IMPLEMENTARE :42 luni de zile de la aprobare APROBAT, CONSILIUL DE ADMINISTRA PLAN DE ADMINISTRARE CONFORM OUG NR. 109/2011 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIŞOARA - 2013

Sediu central: B-dul. Take Ionescu nr. 56, cod 300074, Timişoara, jud. Timiş. Vedere asupra sediului central. Tipuri de tramvaie aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

| | | | i | Tipuri de troleibuze aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara Tipuri de autoutilitare aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

PLAN DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA În vederea îndeplinirii mandatului încredințat prin contractul de mandat, supunem spre aprobare Planul de Administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, pentru mandatul de 3 ani si 6 luni. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA cu sediul in Timişoara, B-dul Take lonescu Nr.56 a fost înființată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome şi prin Decizia Primariei Nr.99/29.01/1991, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - şi alte obiecte secundare de activități de prestări servicii către populație sau agenți economici. Forma de proprietate actuală este regie autonomă, cu capital integral de stat, fiind o entitate publică sub autoritatea unității administrativ - teritoriale Municipiul Timisoara, conform Hotararii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome şi societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau județean. RATT desfăsoară un serviciu de utilitate publică, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes econonomic şi social general desfaşurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administrației publice locale. Administrația publică locală şi RATT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea şi dezvoltarea economică a localității prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport. În desfasurarea activitatii sale, RATT utilizează, în ceea mai mare parte, bunuri ce aparțin domenuilui public şi privat al Municipiului Timisoara, date în administrarea şi exploatarea regiei, bunuri care trebuie exploatate şi utitilizate în condiții de eficiență, Planul de administrare cuprinde strategia de administrare a Regiei pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat în vederea respectării principiilor de eficiență economică şi rentabilitate în vederea funcționării regiei autonome de transport. Regia înregistrează pierdere cumulată din anii anteriori, care va fi recuperată din profiturile viitoare. Această pierdere se datorează în mare parte lipsei lichiditățiilor. În anul 2012 s-au obţinut unele îmbunătățiri, înregistrându-se un profit de 2.340.067 lei şi s-a reuşit achitarea unei părti foarte mari a datoriilor, în special a obligațiilor fiscale, fiind necesară punerea în aplicare a unui plan de administrare orientat în special pe aducerea pe profit a regiei şi stabilizarea regiei. PROGRAME DE MĂSURI ŞI ACȚIUNI STRATEGICE PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT AVÂND LA BAZĂ CRITERIILE ŞI OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ STABILITE DE CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA Program de măsuri şi acţiuni strategice Concluziile sunt prezentate sintetic în „PROGRAM DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI STRATEGICE” prezentate mai jos. Programul este structurat pe trei feluri de acțiuni şi anume: > acțiuni pentru reducerea costurilor; > acțiuni pentru creşterea veniturilor; > studii şi proiecte pentru modernizarea structurii organizaționale a tehnologiei informațiilor şi comunicațiilor. Analiza realizată a arătat că regia are resurse umane capabile să realizeze programul de acţiuni strategice şi, în final, să eficientizeze activitatea de transport public de persoane în Municipiul Timişoara şi să se asigure, în acelaşi timp, sporirea calității acestuia. 1

Prin realizarea acţiunilor propuse, Timişoara trebuie să se alinieze la standarde! transportul public de persoane din municipiul ele actuale europene. ACŢIUNI PENTRU REDUCEREA COSTURILOR ŞI CREŞTEREA VENITURILOR Nr.| Măsura/acțiunea Obiective Rezultate scontate Resurse necesare crt. 1 [Reducerea consumurilor Reducerea Reducerea consumurilor |Dotare cu de energie electrică, |combustibili şi utilități (apă tehnologic posibil consumurilor la nivelul de energie electrică, cu |combustibil, utilități echipamente Proiectare acțiune rece, caldă, energie termică, influenţe favorabile gaz metan) asupra costurilor Sistem de contorizare 2 |Reducerea consumurilor de combustibili la autobuze Rentabilizare prin Reducerea consumului utilizarea echipamentelorde combustibili |de control şi monitorizare cu care sunt dotate Formare şoferi pentru |conducere rațională cu |consumuri minime jautobuzele 3 [Studiu de eficiență Rentabilizarea prin Reducerea noxelor Fundamentare privind promovarea unui reducerea semnificativă [studiu ransport ecologic bazat pe tracțiune electrică prin înlocuirea treptată a autobuzelor cu motoare diesel 4 |Reducerea cheltuielilor a secţiile de mentenanţă a transportului poluant Rentabilizarea activităților economice Reducerea costurilor la |Studiu privind nivelul de echilibru organizarea pe centre [Creşterea veniturilor prin de costuri/profit, lucrări şi produse Aplicare în etapa a l-a suplimentare pentru terți până la obținerea echilibrului financiar [recerea la etapa a Il- [a de externalizare a activității dacă nu se poate realiza rentabilizarea. [Reducerea consumurilor Studii şi proiecte de energie electrică Dotare cu echipamente Proiectare acțiune Sistem de contorizare 5 |Modernizarea sistemului de |Reducerea felecomandă şi telemăsură a consumurilor la nivelul cablurilor de alimentare la ehnologic posibil cu substațiile de transformare şi influențe favorabile redresare şi modernizarea asupra costurilor acestora. 6. |Achiziția unui sistem Integrarea sistemului de |Gestiunea reală a Studiu si proiectarea informatic de gestionare a activității regiei, a gestiune [contabilităţii financiare şi de taxare automată urmărire şi dirijare a mijloacelor de transport şi cheltuielilor de [mentenanţă şi reparații Eliminarea birocrației nejustificate [sistemului Achiziţia de echipamente 7. |Achiziţia de mijloace de Reducerea consu murilor Echipamente de Proiect de acțiune transport (parc de autovehicule utilizat la activitățile conexe ale regiei mentenanţă rețea contact, linie cale, mijloace de transport, autovehicule de intervenție) pentru înlocuirea tuturor autovehiculelor vechi [mari consumatoare de |combustibili de combustibili şi urmărire a consumurilor ubrefianți Monitorizarea tuturor Reducerea sub 1000 tep consumurilor şi analiza pe întreaga regie ca acestora scop final

Modernizarea sistemului de . ticketing şi urmărire şi [dirijarea circulației şi integrarea acestuia în sistemul general de management al traficului oraşului; Achiziţionare echipamente de reîncarcare carduri; |Achiziționare automate de taxare; Introducerea ofertei de plată produse tarifare prin SMS; POS; card bancar etc. Modificare ofertă de tarifare; Intensificare şi acțiuni |pomune cu poliția comunitară pentru eficientizarea controlului; Extinderea personalului cu latribuții de control titluri de călătorie. [de achiziție şi de plată a călătoriei; Reducerea drastică a călătorilor frauduloşi şi creşterea veniturilor prin taxarea adecvată a călătoriilor; Optimizarea serviciilor [de control titluri de călătorie; |Asigurarea desfăşurării circulației |conform graficelor optimizate; lOperativitate în cazul evenimentelor. Modernizarea sistemului Stabilirea echipamentelor şi necesarului de dotări; Stabilirea valorii de creştere a veniturilor prin taxarea corespunzătoare la călătorilor din investițiile efectuate; Respectarea graficelor şi promptitudine sporită în caz de evenimente; Creşterea numărului de călători datorită obținerii de informații în timp real. Costuri conform proiect şi grafic de execuție; Echipamente şi software; Achizitie si implementare sistem studiu de fezabilitate; Costuri conform proiect şi grafic de execuţie. Sistem de reglementare a . leirculației pe căi rezervate şi asigurarea priorității TC în intersecții, inclusiv la semafoare. Creşterea fluenţei circulaţiei şi respectarea graficelor; [Creşterea vitezei [comerciale medii a TC. Respectarea graficelor şi promptitudine sporită n caz de evenimente; Creşterea numărului de [călători datorită punctualității. Echipamente şi [software alocate de municipalitate şi operatorul de transport. 10. |Armonizarea condițiilor de călătorie în mijloacele de transport cu standardele europene; Achiziţionare de tramvaie noi conform cu standardele UE lOrganizare procedură de achiziţie, întocmire |documentație de achiziție publică; — etapa 2, [conform Caiet de Sarcini; ISporire confort şi atragere călători, [Conformitate şi minimizare prețuri de achiziție; [Creştere număr călători Resurse financiare din fonduri structurale sau laite surse, Studiu de Transport public . de personane pentru extinderea în metropolitan Asigurarea necesarului [de mobilitate urbană şi metropolitană; Asigurarea unui transoport accesibil, atractiv şi eficient. [Creşterea numărului de călători ariante de dezvoltare şi finanțare [nființarea unui centru de . trafic general pentru transportul public de personae în Bulevardul Take lonescu, nr 56 ISporire confort şi atragere călători Creşterea numărului de călători ISurse proprii sau surse de la buget STUDII ŞI PROIECTE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII ŞI STRUCTURII ORGANIZAŢIONALE lert. . |Măsura/acțiunea Obiective Rezultate scontate Resurse necesare Studiu privind reproiectarea structurii organizaționale şi a instrurnentarului managerial Creerea unei structuri Fexibile Eliminarea birocrației nejustificate; Regia va deveni un operator performant Surse proprii Studiu privind crearea, organizarea şi stabilirea procedurilor pentru serviciul de planificare tehnică Exploatarea tehnică a parcului mijloacelor de transport |Gestiunea reală a cheltuielilor de mentenanţă şi reparații Surse proprii

Studii şi proiectare şi achizitia [Reproiectarea unui sistem informatic integrat [structurii organizaționale Eficență şi performanță n activitatea regiei Surse proprii Studiu privind crearea, lorganizarea şi stabilirea uniformelor de serviciu la întreg personalul de exploatare Impactul asupra personalului de procedurilor pentru acordarea [exploatare Imbunătățirea imaginii regiei Surse proprii Studiu privind participarea Inteligente de Transport în colaborare cu Primăria IMunicipiului Timişoara, Universitatea Politehnica interesate Studiu de oportunitate regiei la înființarea unui Institut |şi de soluții; |de Cercetare în Sisteme |Asigurarea personalului calificat pentru implementarea conceptului Fraunhofer| laprobat în Consiliul şi alte servicii publice |Local Timişoara Asigurarea personalului calificat în transportul public de persoane Surse proprii Înființarea unui centru de Isemnalizare şi dirijare a Universitatea Politehnica Studiu de oportunitate şi de soluții; raficului în Bulevardul Take |Integrarea sistemului onescu, nr. 56 în colaborare cu de urmărire şi dirijarea Primăria Municipiului Timişoara [circulației mijloacelor de transport ale regiei |Fimişoara şi alte servicii publice [în traficul general al interesate municipiului în colaborarea cu serviciul public de poliție. Asigurarea siguranței şi a confortului călătorului Surse proprii Studiu de modernizare platformă de garare (căi de şi utilităţile aferente) din B-dul Dâmbovița nr. 1-3 [Concentrarea sistemelor de transport acces, ateliere de întreținere [în două puncte mari autobuze, troleibuze, tramvaie [ale municipiului |Asigurarea unei baze Imoderne de mentenanţă pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze Surse proprii Studiu de modernizare a depoului nr.2 de tramvaie Studiu de soluții Automatizarea şi realizarea fluxului de exploatare tehnică a tramvaielor Surse proprii Mmunicipiului- Strada Calea Buziaşului [Studiu de realizare a unui nou Studiu de soluții şi depou de tramvaie în sudul oportunitate Automatizarea şi realizarea fluxului de exploatare tehnică a tramvaielor Surse proprii 10 troleibuzul şi a substatilor de redresare transformare Studiu de reabilitare a rețelei [Studiu de soluții şi |de contact pentru transportul culoportunitate Eficență şi performanță [n activitatea regiei; Asigurarea siguranței şi confortului călătorului; [Gestiunea reală a cheltuielilor de mentenanţă şi reparații [Surse proprii 11 Studiu de realizare a de transport public în conformitate cu Vision 2030. Extinderea a |extinderilor traseelor mijloacelor transportului electric, [n mod special [Transport ecologic pentru zonele neacoperite ale municipiului Surse proprii

Reabilitarea muzeului de transport public Corneliu Mikloşi [Conservarea principalelor mijloace Imaginea Municipiului [Timişoara Surse proprii 12 linclusiv a colecției publice. de transport public şi a Achiziţia de noi elemente mijloacelor conexe a pentru expunere în muzeu. acestora de la [inființarea transportului public în Timişoara în lanul 1869 13 |Reabilitarea infrastructurii Reabilitarea liniei cale |Eficenţă şi performanță |Resurse bugetare, rețelei de transport în comun cu de tramvai [n activitatea regiei; fonduri structurale si tramvaiul în municipiul nemordenizată Asigurarea siguranței şi [alte surse [Timişoara (HCL [confortului călătorului; [Gestiunea reală a cheltuielilor de mentenanţă şi reparații. 14 |Studiu şi proiect de Concentrarea Urmărire mai eficientă a |Surse proprii [modernizare parter şi etaj 1 activităților tehnico - [activității de mentenanţă [clădire administrativă B-dul |economice într- un |şi reparații mijloace de Dâmboviţa nr. 1-3 singur punct de lucru [transport. pentru a creşte eficiența activității regiei 15 |Modernizare clădiri Asigurarea unei baze [Personal bine calificat şi [Surse proprii sau alte administrative, împrejmuiri şi corespunzătoare de levaluat. surse jamenajare parcare, str. Intrarea instruire a personalului Doinei nr. 2 [de exploatare 16 |Studii şi proiecte pentru Creşterea veniturilor şi Dezvoltarea transportuluilAccesarea de fonduri implementarea conceptului [Timişoara — Vision 2030 la nivel de transport public de persoane o mai bună deservire a călătorilor; Regia poate devenii un operator regional important în transportul public de persoane public de persoane în aglomerația urbană a Municipiului Timişoara; Intocmirea dosarelor de inanțare a dezvoltării structurii transportului public de persoane prin centru de cercetare a regiei. structurale, operaționale şi alte surse

Măsuri pentru realizarea criterilor şi obiectivelor de performanță stabilite de Consiliul Local Timisoara - HCL nr. 256/ 2013 CRITERIILE ŞI OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ anexă la Contractul de mandat 1, Criterii de performanță Denumire criteriu U.M. Propunere, nivel de referință 2012 Realizat 2012 Propunere, nivel de referință 2013 Coeficient de pondere Randamentul la tramvaie (călători transportați/kilometru) căl/km Randamentul la troleibuze (călători transportaţi/kilometru) căl/km Randamentul la autobuze (călători transportaţi/kilometru) căl/km min 8,5 12,45 min 11,0 0,04 9,38 min 8,5 0,03 6,07 min 6,0 0,03 Pondere ture realizate (nr. de ture realizate zilnic/nr. de ture palnificate ziinic x 100) % min 93 98,38 min 93,8 0,10 Pondere km de transport urban realizați (nr. km transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic x 100) % min 93 98,94 min 94,2 0,08 Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător (nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiții x 100) % 100 100 100 0,10 Gradul de curățenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun: (nr. de autovehicule curate controlate la ieşirea din depou/nr. autovehicule controlate x 100) % 100 100 100 0,05 Viteza medie comercială la tramvaie Km/h 145 14,77 14,51 0,10 Viteza medie comercială la troleibuze Km/h 14 15,07 14,25 0,10 10, Viteza medie comercială la autobuze Km/h 16,5 18,87 18,58 0,10 11. Coeficientul de stare tehnică a parcului (nr.vehicule bune de circulaţie/ nr.vehicule inventar x 100) % min 61 63,68 min 61 0.05 12. Respectarea graficului de circulație (total minute întârziere din vina regiei, în medie pentru un autovehicul pentru una lună) nrilună 1250 [min] în 1 lună/1 vehicul 1392,35 Respectarea graficului de circulație (total minute întârziere din vina regiei, în medie lunară pentru o semicursă) pninute/ semicursa 1,84 max 3 0,06 13, Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaţilor regiei (450 incidente/an) nr/an 450 349 376 0,09 14, Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT (nr. reclamaţii pentru una lună) nr/lună 25 11 12 0,09 1,00

2. Obiective de performanță Nr. Propunere, Realizat Propunere, Coeficient Crt, iei 2012 nivel de Denumire criteriu U.M. | nivel de E de nt referință referință 2012 2013 pondere 1, | Gradul de îndeplinire a criteriilor de | % 100 110,74 100 0,50 performanță 2. | Productivitatea muncii (cifra de | lei/pe | min 58.000 71.346 min 61.000 0,05 afaceri/nr. salariaţi) rs 3. | Achitarea obligațiilor în termenele | % 100 69,52 70 0,05 legale (total obligații — penalități şi majorări/total obligații la bugete şi fonduri speciale x 100) 4. | Cheltuieli la 1000 lei venituri lei max 999,48 1105,48 max 999,48 0,05 5. | Indicele de creştere venituri raportat | - min 1 0.88 min 1 0,05 la cheltuieli — reducere pierderi (indicele de creştere a veniturilor să fie mai mare decât indicele de creştere a cheltuielilor). 6. | Creşterea cifrei de afaceri % - 65.567 Min.67.500 0.05 7. | Perioada de recuperare a zile max 30 45,74 max 30 0,05 Creanțelor (total creanțe/cifra de afaceri x nr. zile de la începutul anului) 8. | Gradul de îndatorare (datorii | % max 60 19,03 max 60 0,05 totale/total active x 100) 9. | Ponderea cheltuielilor cu salariile în | % max 53 44,12 max 53 0,05 cheltuieli totale (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale x 100) 10. | Menţinerea şi îmbunătățirea | % 100 100 100 0,05 sistemului de management integrat Ccalitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare. 11, | Implementarea şi dezvoltarea | % - = 100 0,05 sistemului de control intern/managerial. Gradul global de îndeplinire a obiectivelor 100,00 103,40 100,00 1,00 La calcularea obiectivelor şi criteriilor specifice de performanță se va ține seama de următoarele: 1. Creanțele se vor diminua cu valoarea T.V.A. de recuperat şi subvenții de încasat. Nivelul subvenţiilor de încasat în totalul creanţelor influențează semnificativ obiectivul „Perioada de recuperare a creanţelor”. 2. Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocații bugetare şi valoarea creditelor pe termen lung. 3. Creanțele şi datoriile se vor diminua cu sumele stabilite prin Decizia de impunere 69/28.01/2010, întrucât sumele sunt în litigiu. 4. La obiectivul „Achitarea obligațiilor în termenele legale”, se diminuează indicatorul la 70%, prin eşalonarea obligaţiilor de plată solicitate la ANAF sau contractarea unui credit bancar pentru stingerea obligațiilor cu condiția obținerii garanțiilor necesare, 5. Indicatorii de exploatare au ținut cont de condițiile de trafic existente şi de influența datelor generate de „Sistemul de eficientizare a veniturilor şi cheltuielilor RATT”. 6. Indicatorii „viteză medie comercială”, „respectarea graficului de circulație” şi „nr. de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT” şi „Coeficientul de stare tehnică” se vor calcula lunar, distinct. 7. Înlocuirea criteriului de performanță „Randamentul” având valoare de 8,5 căl/km prevăzută pe anul 2012" cu „Randamentul la tramvaie” cu propunere nivel de referință 2013 de min 11,0 căl/km, „Randamentul la troleibuze” cu propunere nivel de referință 2013 de min 8,5 căl/km şi „Randamentul la autobuze” cu propunere nivel de referință 2013 de min 6,0 căl/km. 8. Schimbarea modului de calcul al criteriului de performanță „Respectarea graficului de circulație”, prin modificarea limitei de 1.250 total minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 vehicul/1 lună în maxim 3 minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 semicursă /1 lună. 9. S-au propus obiectivele de performanță „Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial” şi „ Cresterea cifrei de afaceri” .

MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR PRINCIPALE Obiectivele sunt propuse spre a fi realizate prin atragerea de fonduri structurale şi de la bugetul local. Prin realizarea acestor obiective regia şi municipalitatea au ca scop şi consecință includerea activității regiei într-un sistem integrat de transport metropolitan care să acopere necesarul de mobilitate al cetățenilor. Pentu Muzeul de Transport Public de Persoane Corneliu Mikloşi se va demara documetația tehnică şi proiectul de amenajare a acestui muzeu în clădirile proprii şi, spațial, în incintele aflate pe Bulevardul Take — lonescu, nr 58 si nr. 83, unde există clădiri istorice, care pot fi declarate monumente istorice (cazul halelor de reparații). Acesta este unul din principalele obiective de realizat în perioada imediat următoare cu mari beneficii pentru imaginea regiei şi a municipalității. Abordarea sistemică şi politica de marketing a punerii în funcţiune a muzeului presupune: > îmbinarea conceptului de marketing cu cel de cultură; crearea de concepte noi; crearea unei identități a locului de cultură; identificarea nevoilor, aspirațiilor şi aşteptărilor vizitatorilor; determinarea gradului de satisfacție al consumatorului, al motivației şi al comportamentelor culturale. Politica de marketing se va face prin strategii legate chiar de cele 4 elemente ale mix-ului de marketing: serviciu, preț, distribuție şi promovare. Cu alte cuvinte: > strategii de modelare ale activităţiilor în sensul creşterii interesului public; > strategii de formare ale publicului muzeului prin crearea motivațiilor şi obişnuințelor de a vizita muzeul. Se acordă facilități diferitelor categorii de public. > strategii de promovare ale muzeului şi ale acţiunilor sale, prin înnoirea gamei de vederi, calendare, afişe, pliante, broşuri, ghiduri, casete video, CD-uri, website şi prin apariții constante în mass-media. Politica de promovare prin reclamă se face la nivel local, regional, național sau internațional şi va convinge publicul să utilizeze diferitele servicii Obiective: > păstrarea continuă a muzeului în conştiinţa publicului (prezența în programe mass- media, panouri, afişe publicitare, crearea unei relaţii muzeu-instituţii specifice în vederea creării de produse specifice pentru standul de vânzare); > formarea unui public constant printr-o strategie pedagogică, vizând toate categoriile de vizitatori dar, mai ales, tinerii, luând în considerare faptul că instituția muzeală se află în concurență cu teatrul, opera, cinematograful, biblioteca, etc, Implementarea în cadrul regiei a Standardul SA 8000:2008-Responsabilitatea socială ca parte integrantă a sistemului de management integrat care se va implementa şi ulterior certifica. Standardul SA 8000:2008 este cel mai recunoscut reper internațional pentru managementul etic al resurselor umane, al cărui obiectiv fundamental este de a îmbunătăţi condițiile de muncă din cadrul organizațiilor. Acest obiectiv a deschis drumul organizațiilor spre îmbunătățirea şi demonstrarea responsabilități sociale în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale omului la locul său de muncă. Având în vedere faptul că problematica a fost şi este permanent în atenția managementului de vârf al RATT, considerăm oportună implementarea SA 8000:2008. În acest fel există posibilitatea ca regia să sesize tendințele economice şi sociale într-un cadru organizat şi documentat, având posibilitatea certă de a se conecta asupra mediului în care activează. Principalele beneficii ale implementării SA 8000:2008 sunt: e Pentru organizație: - câştigarea unor parteneri de încredere; - îmbunătățirea imaginii organizației; - creşterea gradului de competitivitate; VYYVY

- creşterea nivelului de retenție a personalului. e Pentru angajați: - condiții de lucru mai bune; - scăderea riscurilor privind accidentele de muncă; - o mai bună cunoaştere a drepturilor care revin angajaților; - o mai bună comunicare cu managementul; - un nivel al remunerației care corespunde muncii depuse. Potrivit definiției Comisiei Europene, "responsabilitatea socială este un concept prin care organizația îşi integrează socialul şi mediul înconjurător în propriile operațiuni economice şi interacționează cu principalii actori din domeniul său de interes, în mod voluntar". Având în vedere cele prezentate concluzionăm că o organizație trebuie să se concentreze asupra a trei categorii de obiective: economică, socială şi ecologică. Astfel, în cadrul obiectivului economic, pe lângă obținerea de rezultate economice favorabile, se mai încadrează atât ecoeficiența, cât şi responsabilitatea socială. RATT fiind certificată pe Sistemul de Management Integrat (calitate-mediu-SSM), şi ținând cont de preocupările managementului de vârf cu privire la obiectivele prezentate mai sus, considerăm că este oportun a se documenta şi implementa Sistemul de Management al Responsabilității Sociale în conformitate cu SA 8000:20008. Această acțiune aduce un plus valoare prezentelor certificări ale regiei. Analiza şi evaluarea personalului din cadrul regiei în vederea restructurării, reorganizării şi eficientizării activității de organizare internă; îmbunătățirea structurii organizatorice a regiei în scopul descentralizării, responsabilizării şi eficientizării activității tuturor nivelelor ierarhice; actualizarea organigramei funcționale şi a Regulamentului de organizare şi funcționare, reactualizare fişe de post ca instrumente principale de stabilire a atribuțiilor şi responsabilitățiilor, în vederea atingerii obiectivelor entității şi asigurarea unui control intern /managerial adecvat. Se va ține cont de următoarele aspecte: > necesitatea reconfigurării structurii organizaționale în funcție de stadiul de dezvoltare al companiei şi strategia sa de dezvoltare; > crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar şi a celor de marketing şi vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor şi tehnologiilor digitale; > introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice moderne de tip ERP (Enterprise Ressource Planning), care să asigure baze de date relaționale şi să permită, atât optimizarea rețelei TP, cât şi soluții viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze şi autobuze, în variante flexibile în funcție de cerințele călătorilor, dar şi eficiente din punct de vedere financiar. > înfiintarea unor compartimente şi activități noi, legate pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing şi prioritizarea circulației mijloacelor de TP şi, pe de altă parte, asigurarea eficienței prin aplicarea metodelor moderne de controlling şi bugetare a activităților pe Centre de Costuri/Profit. Imbunătățirea managementului resurselor umane: > asigurarea unui personal calificat şi competent, care să răspundă cerințelor domeniilor de activitate specifice ; > menținerea stabilității personalului angajat prin asigurarea unui mediu de lucru favorabil; > facilitarea mobilității ocupaţionale şi profesionale: > îmbunătățirea performanțelor profesionale ale angajatilor, prin asigurarea unui program de pregatire şi instruire continuă. Asigurarea securității şi sănătății în muncă : > urmărirea şi verificarea efectuării instruirii de SSM > identificarea factorilor de risc şi gestionarea expunerilor la factorii de risc;

> monitorizarea stării de santate a personalului angajat, la angajare şi periodic; >» determinari de noxe, monitorizare salariați expuți la factori de risc. Prioritizare a transportului pe traseele actuale şi în perspectiva extinderii. Pentru ca serviciul de transport public din Timisoara să beneficieze de un număr mare de utilizatori, este necesar ca utilizatorii serviciului să ajungă la destinație mai repede şi mai confortabil. Facilitățile transportului public, precum liniile de transport cu tramvaiul, care au şine fixe, pot să satisfacă aceste cerințe cu uşurinţă. În schimb, călătoriile cu autobuzul şi troleibuzul, care circulă pe aceeaşi platformă împreună cu alte vehicule motorizate sunt obligate să oprească şi să pornească în mod repetat datorită congestiilor din trafic şi datorită restricțiilor impuse de semaforizare. Aceste lucruri înrăutățesc atât confortul pasagerilor, cât şi timpii de călătorie, rezultând întârzieri mari. Efortul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Regiei Autonome de Transport de îmbunătățire a serviciilor oferite de transportul public, se concretizează în modernizarea infrastructurii căii de rulare a tramvaielor, achiziții de noi mijloace de transport (tramvaie, troleibuze, autobuze) cu grad foarte redus de poluare şi managementul traficului, ce favorizează îmbunătățirea fluidizării traficului prin facilități de prioritizare în intersecții şi pe traseu pentru vehiculele RATT şi crearea de culoare dedicate numai vehiculelor RATT, salvare, sau pompieri, utilizând servicii ITS deja implementate. Toate aceste activități au ca scop crearea unei atitudini pozitive, noi față de regie, care, în final, să conducă spre atragerea de categorii de călători şi la creşterea gradului de satisfacție a acestora față de serviciile oferite. Luând în considerare situația din ce în ce mai dificilă a rețelei stradale din Timişoara, este vitală stimularea populației înspre folosirea mai mult a mijloacelor de transport public de persoane. Sistemul integrat de management al traficului şi al transportului public, care va integra şi sistemul de prioritizare a transportul public trebuie să acopere, în primul rând, reţeaua urbană şi peri-urbană, dar cu posibilitate de extindere şi la nivel regional. Sistemul de management şi control al transportului urban va asigura următoarele servicii: controlul adaptiv al traficului urban, managementul transportului public şi al transportului modal, managementul parcărilor, monitorizarea traficului şi al parametrilor de mediu. Implementarea acestui sistem va îmbunătăți funcționarea, siguranța şi eficacitatea rețelei locale de transport şi va duce la îmbunătățirea gradului de confort al cetățenilor. La stabilirea alternativelor şi strategiilor de prioritizare a transportului public de persoane, în corelație cu rezolvarea problemelor majore ridicate de transportul general, în special al congestiilor (realocări de spații: benzi speciale pentru TC, remodelarea străzilor, spații speciale pentru transportul public, trasee de biciclete, etc). Probleme propuse spre rezolvare: > Definirea culoarelor unde este necesară prioritizarea transportului public; > Stabilirea metodelor prin care activităţiile de transport public pot fi prioritizate: abordari generale (creşterea spațiului carosabilului alocat modurilor de prioritizare, vehicule noi, etc) şi abordări specifice managementului cererilor de transport (accesibilitate, restricționări, calmarea traficului, managementul parcărilor, îmbunătățirea traficului ciclist şi pietonal, etc) ; >» Stabilirea alternativelor privind amenajările rutiere şi a conceptului, respectiv arhitectura sistemului de prioritizare/dirijare inteligentă aferentă, cu obiectivul de creştere a calității serviciilor furnizate de transportul public, în vederea creşterii atractivității acestuia; > Conceptul /arhitectura sistemului de prioritizare care se va implementa, va folosi sistemele ITS deja implementate de RATT: comunicatia prin GPS, rețeaua de fibră optică, sistemul de management a! transportului public, respectiv sistemul de control adaptiv a traficului; > Reconfigurarea celor mai importante intersecții din Timisoara, în vederea susținerii sistemului de prioritizare a transportului public: semafoare noi, sisteme de detecție a mijloacelor de transport public şi a traficului şi toata infrastructura necesară; 10

> integrarea în sistemul general de prioritizare a transportului public, a soluţiilor programului de semaforizare a intersecțiilor, în vederea creării unor axe de coordonare a traficului general, cât şi a transportului public de persoane; > Analiza performanțelor intersecțiilor semaforizate în raport cu algoritmul de prioritizare a transportului public: întârzierile, consumul de combustibil şi congestiile traficului; > Analiza cantitativă a efectelor asupra mediului, efecte induse de prioritizarea transportului public prin controlul semnalelor; > Metodele de prioritizare (fizice- prin crearea de benzi speciale pentru transportul public, amenajarea stațiilor, etc şi prin controlul semnalelor in intersecții) să poată utiliza şi să integreze/să fie integrat în sistemele telematice ale transportul public deja implementate de RATT (centrul de management al transportului public, centrul de manajament a traficului, managamentul parcărilor) şi să asigure prioritatea de trecere pe culoarele de transport şi in intersecții. Problemele propuse a fi tratate în cadrul proiectului sunt: » Definirea culoarelor unde este necesară prioritizarea transportului public; > Stabilirea lucrărilor de proiectare privind amenajarea rutieră şi a conceptului, respectiv arhitectura sistemelor de prioritizare/dirijare inteligentă aferente, cu obiectivul de creştere a vitezei comerciale, respectiv de creştere a atractivității sistemului de transport public; Conceptul/arhitectura ce se va implementa va folosi şi sistemul de comunicații bazat pe rețeaua de fibră optică dezvoltată de beneficiar: > Reabilitarea celor mai importante intersecţii din Timişoara. Aceasta presupune semafoare noi, sisteme de detecție a traficului şi toată infrastructura necesară acestora. > Continuarea programului de semaforizare a intersecțiilor şi crearea unor axe cu funcționare ordonată a instalațiilor (undă verde); > Reproiectarea timpilor de semaforizare în intersecții; >» Implementarea unui sistem de control adaptiv al traficului rutier; » Crearea de benzi de circulație rezervate exclusiv mijloacelor de transport în comun, taximetrelor şi vehiculelor pe două roți (biciclete, motorete, scutere, motociclete); > Acordarea priorității de trecere pentru mijloacele de transport în comun în toate intersecțiile din municipiul Timişoara; > Amenajarea de intersecții izolate şi crearea unor benzi suplimentare de circulație prin modificarea geometriei străzilor; > Instalarea de camere video pentru monitorizarea în timp real a traficului rutier din intersecții; > Amenajarea unui centru de control şi management al traficului; > Realizarea de parcări colective cu tarife diferențiate (mari în centru şi scăzute către periferie) > Se va asigura corelarea propunerilor cu prevederile planurilor de amenajare ale teritoriului existente. Având în vedere ca acest proiect se încadrează în pachetul de studii ce vizează realizarea strategiei de dezvoltare „Vision Timişoara 2030”, proiectantul va asigura corelarea propunerilor cu studiile conexe; > Respectarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), care va constitui baza pentru depunerea de proiecte, în vederea aprobării acestora; > Efectuarea demersurilor şi susținerea documentațiilor pentru obținerea Avizului Comisiei de Circulaţie, a celorlalte Avize şi a Acordurilor privind implementarea sistemului de prioritizare a mijloacelor de transport public de persoane. Asigurarea mobilității urbane prin intermediul transportului public de persoane în Municipiul Timişoara presupune urmarirea unui plan de acţiuni care să cuprindă: > modernizarea parcului auto > modernizarea infrastructurii > dezvoltarea unui transport intermodal 11

Principiile recomandate şi aplicate la dezvoltarea transportului public de persoane în Municipiul Timişoara şi organizării acestuia ar fi următoarele: > pentru fiecare sistem de mijloc de transport să se asigure circulaţia pe benzi separate de traficul general; achiziția mijloacelor de transport să se orienteze numai pentru cele cu podea coborâtă pentru a asigura confortul călătorilor; autobuzele să nu pătrundă în centrul oraşului şi să nu se suprapună cu traseele liniilor de tramvai şi troleibuze; rețeaua de transportul electric (tramvai şi troleibuz) se va extinde atât în interiorul municipiului, cât şi în exterior, pentru a asigura un transport ecologic; crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar şi a celor de marketing şi vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor şi tehnologiilor digitale; introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice moderne de tip ERP (Enterprise Ressource Planning), care să asigure baze de date relaționale şi să permită, atât optimizarea rețelei, cât şi soluţii viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze şi autobuze, în variante flexibile în funcție de cerințele călătorilor, dar şi eficiente din punct de vedere financiar; promovarea unor compartimente şi activităţi noi, legate, pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizarea traficului, tiketing şi prioritizarea circulației mijloacelor de transport in comun, şi, pe de altă parte, asigurarea rentabilității prin aplicarea metodelor moderne de controlling şi bugetare a activităților pe Centre de Costuri/Profit. Planurile de accesibilitate a călătoriilor în mijloacele de transport şi-au propus să rezolve următoarele probleme: VV să coordoneze planificarea între diferitele sectoare şi departamente din regiune; să elimine obstacolele care afectează persoanele având deficiențe de vedere; să elimine obstacolele pentru persoanele având o mobilitate redusă; să elimine obstacolele fizice (scări, peroane, borduri, etc.); să elimine obstacolele pentru persoanele cu deficiențe de auz; să elimine obstacolele pentru persoanele având deficiențe intelectuale; să ofere cetățenilor un mijloc de acces la birourile de votare; să amelioreze planificarea prin intermediul consultanților; să amelioreze implementarea accesibilității printr-un sistem de monitorizare adecvat; să amelioreze accesibilitatea cu ajutorul formării personalului; să elimine obstacolele pentru persoanele cu handicap angajați ai serviciilor de transport în comun; să amelioreze serviciile acordate clienţilor, să pună în dezbatere publică planurile de transport, rațional întocmite cu prezentarea avantajelor obținute prin utilizarea acestora. Concluziile studiilor efectuate privind utilizarea transportului în comun cu tramvaiul arată că există un grad mai mare de acceptare a acestuia deoarece 40% din cei care folosesc tramvaiele sunt posesori de autoturisme. 12

MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ MINIMALE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA A.CRITERII DE PERFORMANAȚĂ 1. Randamentul (călători transportați / kilometru) Criteriului de performanță „Randamentul” diferentiat pe cele 3 moduri de transport:” „Randamentul la tramvaie” cu nivel de referință 2013 de min 11,0 căl/km, „Randamentul la troleibuze” cu nivel de referință 2013 de min 8,5 căl/km şi „Randamentul la autobuze” cu nivel de referință 2013 de min 6,0 căl/km. Pentru realizarea acestui indicator se vor lua urmatoarele masuri: > optimizarea programelor de circulație utilizând datele din Sistemul integrat de eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor; identificarea şi analiza traseelor nerentabile, cu precădere la autobuze; realizarea de puncte de transfer pentru un transport intermodal; asigurarea unui confort şi siguranța sporită pentru călători; promovarea transportului public de transport printr-un marketing adecvat; creearea de benzi separate de traficul general pentru mijloacele de transport. 2. Pondere ture realizate (nr.de ture realizate zilnic/nr.de ture planificate zilnic x 100) > asigurarea parcului de mijloace de transport în regim de rezervă şi în stare tehnică bună; > asigurarea interschimbabilitati personalului de bord în traseu prin stabilirea de noi puncte de transfer, 3. Ponderea km de transport urban realizați: (nr. km transportați urban realizați zilnic/ nr. km transportaţi urban programați zilnic x 100) > asigurarea coeficientului de stare tehnică a parcului de mijloace de transport pentru regimul de circulatie şi de rezervă. 4. Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător (nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiții x 100) > dezvoltarea activității de relații cu publicul, utilizând inclusiv call center-ul din cadrul sistemului de ticheting, instruirea personalului care are contact direct cu publicul; 5. Gradul de curățenie şi dezinfecție zilnică al mijloacelor de transport în comun: (nr. de autovehicule curate controlate la ieşire din depou /nr.autovehicule controlate x 100) dotarea punctelor de spălare cu instalații automatizate pentru curăţenia interioară şi exterioară a mijloacelor de transport; executarea dezifecției cu substanțe de tip ecologic; organizarea unei proceduri pentru sistemul de calitate a serviciului furnizat; prelucrarea sanitară a spațiilor în activitatea regiei să se realizeze respectându-se următoarele: o controlul calității eficienței activității de igienizare şi dezinfecţie a autobuzelor/autoturismelor/troleibuzelor şi a tramvaielor prin prelevarea de teste de salubritate. Aceste probe se recoltează din zonele de potențială poluare, după ce s-au efectuat curăţenia şi dezinfecția. Indicatorii sanitari şi valorile acceptate propuse pentru controlul condițiilor de igienă sunt: NTG-37*C < 5000 UFC/100 cmp pentru pereți şi pentru colacul toaletelor şi mai puțin de 2000 pentru clanțe şi pentru rezemătoare de cap. Enterobacteriile şi B.Proteus trebuie să fie absente. Depăşirea valorilor stabilite pentru indicatorii menționați denotă ineficiența activității de igienizare şi dezinfecție; o încărcătura microbiologică a aerului se controlează prin recoltarea de probe de aeromicrofloră. Probele se recoltează semestrial, în sezoanele extreme, în spații în care se consideră că s-a făcut curat. În funcţie de suprafața încăperii se stabilesc 2-6 puncte de recoltare prin sedimentare pe placă după expunere de VVYv 13

15 minute în medie. Indicatorii utilizați pentru evaluarea calității aerului sunt NTG-37"C, număr de streptococi, număr de coliformi fecali, număr de stafilococi. Valorile acceptate pentru aceşti indicatori sunt: NTG- 37"C=1000UFC/mc aer, streptococi a- hemolitici = 1% din NTG, coliformi 0O/mc, stafilococi fără normă (cu cât proporția este mai mare, cu atât contaminarea este mai mare). Prezența stafilococului denotă o contaminare de origine umană. Depăşirea valorilor indicate denctă ineficiența operațiunilor de salubrizare. o se vor lua măsuri de întreținere zilnică a condițiilor de igienă optime în mijloacele de transport, la capetele de linii şi în stații; La amenajarea traseelor mijloacelor de transport se va ține seama de următoarele cerințe privind menținerea sănătății populației şi a personalului: > Alegerea traseului se face astfel încât să nu parcurgă zone cu obiective protejate (locuințe, parcuri, locuri de odihnă, de studiu, asistență medicală, îngrijirea copiilor şi bătrânilor etc.), iar dacă acest lucru este inevitabil din considerente urbanistice, se păstrează distanțele stabilite prin studii de impact între aceste trasee şi obiectivele protejate; în aceste studii se iau în considerare emisiile de poluanți chimici şi pulberi, de zgomot şi de vibrații; > Alegerea amplasamentelor staţiilor se va face ținându-se seama şi de posibilitățile unor categorii de populație (vârstnici, copii, bolnavi cu maladii cronice, persoane cu dizabilități) de a parcurge pe jos distanța de la locuința lor la stație; > Amenajarea traseelor se va face astfel încât să se reducă la minimum impactul poluanților asupra sănătății publice (linii de tramvai insonorizate, pavimente din materiale care să nu producă zgomot şi să nu elibereze în atmosferă substanțe chimice sau pulberi periculoase, evitarea detaliilor accidentate în pavimente). La capetele de linii se vor amenaja spații de refacere pentru personal şi pentru adăpostirea conducătorilor de vehicule, care să fie prevăzute cu grupuri sanitare dotate cu toalete, chiuvete, asigurându-se iluminatul, ventilația şi încălzirea conform standardelor în vigoare. În stații se vor monta alte dotari utile, La amenajarea stațiilor se va urmarii acoperirea a cât mai multor necesități de protecție a călătorilor care aşteaptă (adăpostire față de intemperii, protecție faţă de temperaturile prea scăzute sau prea ridicate, față de iradierea solară directă sau de vânturi puternice). În stații pot exista unităţi comerciale sau de servicii, cu condiția respectării normelor prevăzute în standardele în vigoare referitoare la aceste unități. Se evita pe cât posibil răspândirea pe sol a reziduurilor lichide petroliere, a apelor uzate şi a reziduurilor solide rezultate din salubrizarea şi întreținerea mijloacelor de transport. Salubrizarea mijloacelor de transport se va face numai în spații special amenajate, de către personal specializat pentru această operațiune. Regia se obliga sa întrețină, stațiile şi mijloacele de transport în comun aflate in administrare sau proprietate, în condiții optime de igienă, să asigure întreţinerea, salubrizarea şi curăţarea permanentă, să realizeze dezinfecția şi dezinsecţia vehiculelor ori de câte ori este nevoie şi să asigure un microclimat favorabil în mijloacele de transport. 6.Viteza medie comercială la tramvaie > înfiinţarea centrului de trafic general în municipiul Timişoara > prioritizarea transportului prin intersecții, respectiv asigurarea pe cât posibil a platformelor proprii pentru tramvaie 7. Viteza medie comercială la troleibuze > înființarea centrului de trafic general în municipiul Timişoara > prioritizarea transportului prin intersecții, respectiv asigurarea pe cat posibil a benzilor proprii pentru troleibuze 8. Viteza medie comercială la autobuze > înfiinţarea centrului de trafic general în municipiul Timişoara > prioritizarea transportului prin intersecții, respectiv asigurarea pe cat posibil a benzilor proprii pentru autobuze 14

9. Coeficientul de stare tehnică al parcului (nr. de vehicule bune de circulatie/nr. de vehicule inventar x 100) >» asigurarea surselor financiare pentru înnoirea parcului de mijloacele de transport care să înlocuiască parcul vechi existent, în special cu tramvaie şi autobuze de mica capacitate; > asigurarea dotării cu utilaje şi piese de schimb pentru a reduce timpul de imobilizare a mijloacelor de transport pentru asigurarea capacității de transport necesară, cererii de transport şi pentru creşterea atractivității transportului public; 10, Respectarea graficului de circulație (total minute întârziere din vina regiei in medie lunara pentru o semicursă) > prin masuri de prioritizare a transportului public de persoane, măsuri prezentate la indicatorul specific de mai sus; > înființarea unui serviciu de monitarizare şi sigurantă a circulatiei în cadrul regiei cu atribuții clare pentru acest domeniu; > utilizarea datelor din sistemul de urmărire şi dirijare a circulației în vederea diminuării minutelor de întârziere indiferent de cauzele şi incidentele de circulație care produc aceste întârzieri; > o colaborare directă cu poliția comunitară, respectiv, cea rutiera pentru îndepărtarea blocajelor de circulatie şi diminuarea ambuteiajelor la ore de vârf. 11 Numarul incidentelor de circulatie din vina proprie a angajatilor regiei (nr. Incidentepentru un an) > intensificarea cursurilor de formare continuă a personalului de bord, prin realizarea planurilor de instruire de către serviciul resurse umane; > asigurarea unei mentenanțe corespunzatoare parcului de mijloace de transport, respectiv, a infrastructurii de exploatare necesară acestuia prin reparații în cantitatea şi calitatea cerută de standarde. 12.Numarul de reclamaţii cu privire la atitudinea personalului RATT (nr.reclamatii pentru o luna) > instruirea personalului de bord şi a celui care asigură mentenanța infrastructurii de exploatare, cel putin o dată pe semestru; > evaluarea a intreg personalului regiei, inclusiv testarea periodică, în mod special al personalului care reprezintă interfața între regie şi client, pentru a îmbunătății indicatorul privind satisfacția clientului; > creearea unui corp de controlori operativi, respectiv, a unor controlori de urmarire, supraveghere şi control în subordinea directorului general. B.OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ 1. Productivitatea muncii: (cifra de afaceri /nr salariati) a).Cresterea cifrei de afaceri Se vor lua urmatioarele măsuri: V VYYVYV vw > modificarea ofertei tarifare; modernizare şi extindere sisteme de plată a calatoriei (automate de taxare, echipamente de încărcare carduri, automate de bilete, plata prin SMS, POS, etc); fidelizare clienți abonamente; extindere control titluri de călătorie; creştere venituri din extindere transport metropolitan; atragerea de venituri din alte activităţi: ITP, servicii diverse, închirieri/valorificare stocuri fara miscare, etc; înnoire parc mijloace de transport - investiții privind achiziția de tramvaie, autobuze, respective, completarea cu troleibuze; achiziția de autoturisme si autobuze de mica capacitate. b).Nr. salariati 15

Actualizarea organigramei funcționale a regiei, a R.O.F. şi a fiselor posturilor pentru stabilirea atribuțiilor responsabilitățiilor în vederea atingerii obiectivelor. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane a)selecţie şi angajare > perfecționare activitate în cadrul compartimentului de resurse umane > colaborare cu firme de specialitate > angajarea de personal cu studii superioare de specialitate pentru personalul de conducere din activitatea de exploatare. b)formarea personalului > perfecționare activitate la compartimentul de resurse umane > colaborare cu firme de specialitate c) sistem de recompense şi sancţiuni n > delegare de competențe şi responsabilizare a personalului din toate compartimentele > încheierea de contracte de management cu directorii executivi privind realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanță la nivelul centrului de cost în condițiile şi la nivelul cerințelor prevăzute în contractul de mandat încheiat cu autoritatea publică locală. 2. Achitarea obligațiilor în termenele legale (total obligatii — penalităţi şi majorări/ total obligații la bugete şi fonduri speciale x100) > plata cu prioritate a tuturor obligațiilor la bugete şi fonduri speciale conform cerințelor legale; > menţinerea eşalonării la plată pe întreaga perioadă de eşalonare şi plata ratelor din Decizia de eşlonare a obligațiilor restante pentru care a fost obținută eşalonarea. 3. Cheltuieli la 1000 lei venituri Reducere costuri. Econornii la energia electrică > contorizare la fiecare utilizator, inclusiv pentru vehicule > recuperare energiei de tracțiune la frânări > înnoire parc mijloace de transport > organizarea licitației de achiziţie a energiei electrice de pe piață pentru a reduce costurile cu achiziție >» achizitia de autovehicule electrice pentru transportul public Economii la energia termică. > contorizare separata Fe fiecare centru de cost. > modernizarea instalațiilor termice pentru toate incintele regiei > modernizarea centralelor pe gaz din cadrul regiei > Dotarea cu centrale performante pentru toate locatile regiei Economii la carburanți > contorizare consum şi urmărire pentru fiecare autovehicul, inclusiv troleibuzele > utilizarea biocombustibilului la parcul circulant al regiei acolo unde este posibil Optimizare linii şi grafice > dezvoltarea şi modernizarea sistemului automat de taxare şi de monitorizare a circulației mijloacelor de TC, a sistemului de urmărire şi dirijare a circulației (GPS) existent prin achizitia unui sistem nou, > dezvoltarea activității de marketing Utilizarea intensivă a timpului de lucru > reorganizarea şi restructurarea regiei prin elaborarea unei noi structurii organizatorice — organigrama şi stat de Tuncții- funcțiuni > Externalizare de activități Reducerea costurilor cu aprovizionarea > aprovizionarea tehnico-materială centralizat la nivel de regie respectand achizitiile publice Externalizarea activității > realizarea de contracte cu terți pentru activității de turnătorie, forjarie sau prelucrare de piese de scimb si subansamble Externalizarea activitatii de complex de agrement (minihotel, strand, teren de handbal şi vestiare aferente). Externalizarea acestei activitatii prin predarea cu titlul de folosință gratuit 16

către asociația non profit FC Electrica 1869, a intreg patrimoniului pe baza de contract de comodat pe o durata egală cu durata de existență a acestei asociații. R.A.T.Timisoara este membru fondator al acestei asociații cu tradiție în Timişoara începand cu anul 1929, alături de sindicatele regiei. Externalizarea acestei activități ar degreva regia de cheltuieli pentru activități care nu fac obiectul de activitate al regiei şi, totodată, ar fi o sursa de finanțare pentru asociaţie. În atare condiții, asociația ar obține venituri din activități de închiriere: minihotel, teren, vestiare şi activități de agrement prin deschiderea strandului, cu care s-ar autofinanța, reducând la minim cheltuielile celor trei membrii fondatori. Responsabilitățiile şi obligațiile de proprietar ale regiei asupra acestor construcții se pastrează şi se vor trece explicit în contractul de comodat încheiat între regie şi asociația FC Electrica 1869. Taxele şi impozitele aferente clădirilor şi terenurilor care fac obiectul contractului de comodat se vor plăti de către regie, orice lucrare de expertizare, proiectare, modernizare, extindere sau consolidare a clădirilor şi instalațiilor aferente se vor suporta de către regie. Asociaţia va avea obligația de menţinere în stare de funcţionare a acestor clădiri şi construcţii speciale, inclusiv forajele existente pe terenuri, acestea fiind date în folosință gratuită de către regie. Reutilizarea spațiilor administrative > redistribuirea spațiilor conform cu necesităților demolarea clădirilor şi spațiilor de productie excedentare concentrarea activității regiei în doua puncte diametral opuse pe raza municipiului — Bulevardul Dambovița şi Calea Buziaşului înființarea muzeului de transport public ca o noua sursă de venit şi promovare a transportului public de persoane în Timişoara înființarea arhivei regiei în locatia din str.Take lonescu, nr. 56, respectiv a bibliotecii tehnice în clădirea adminstrativă de lângă fosta vopsitorie (actualul sediu al direcţiei TI şi laboratorul electronic) respective a centrului de cercetare si trafic 4. Indice de creştere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi (indicele de creştere al veniturilor să fie mai mare decat indicele de creştere al cheltuielilor) > Creşterea veniturilor prin atragerea de venituri suplimentare şi încadrarea în cheltuieli normate; > Urmărirea permanentă a cheltuielilor astfel încât indicele de creştere al acestora să nu depăşească indicele de creştere al veniturilor. 5.Creşterea cifrei de afaceri: Extindere linii (rețea) de TP , , , > studiere nevoi de transport, inclusiv de tip metropolitan sau pe canalul Bega > sistem de tiketing modernizat, pentru toate categoriile sociale persoane fizice şi pentru persoane juridice > intesificarea controlului de bilete şi abonamente şi reorganizarea acestuia prin colaborarea cu poliția comunitară. Se va înființa un control operativ care pe lângă atribuțiile de control în colaborare cu poliția comunitară, va efectua şi alte verificări ale mijloacelor de transport sau ale infrastructurii aferente traseelor mijloacelor de transport, respectiv efectuează verificări şi controale pe baza de program şi alte activități conexe activității de bază a regiei. Atragere de călători noi > promovare transportului public de către compartimentul de marketing > extindere servicii de transport public de persoane în metropolitan > contractarea de curse speciale de tip „convenție” cu scopul de aducere de venituri suplimentare regiei 6. Perioada de recuperare a creanţelor: (total creanţe[cifra de afaceri x nr, zile de la începutul anului) Urmarirea permanentă a încasării creanţelor: > pentru toate creanțele care depăşesc termenul de 30 de zile se vor inaința acțiuni de recuperare în instanță prin cabinete de avocatura care va asigura asistența şi consultanța juridică ; VV YY 17

> urmarirea şi incadrarea în programul de reducere a creanţelor stabilite prin BVC, prin luarea tuturor măsurilor legale de recuperare; 7. Grad de îndatorare: (datorii totale/total active x 100) > urmărirea permanentă a nivelului datoriilor, realizarea unui grafic de plată, evitarea pe cât posibil a plații de penalități şi majorări şi realizarea unui nivel al gradului de îndatorare adecvat pentru menținerea echilibrului financiar al regiei 8. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli total x 100) Se vor utiliza metode specifice reducerii fondului de salarii prin: > concedierea de personal (concediere individuală sau concedierea colectivă) conform programelor de restructurare care vor fi supuse aprobării > renegocierea sporurilor, drepturilor şi facilitățiilor acordate salariaților prin modificarea clauzelor contractului colectiv de muncă prin negociere cu sindicatele Reducere nivelurilor ierarhice şi restructurare pe centre de cost sau profit > organigramă nouă şi stat de funcţii-funcțiuni care se va implementa în cadrul regiei făcând parte integrantă din contractul de management — contractul de mandat, > evaluarea întregului personal al regiei printr-o firmă de specialitate în resurse umane şi declanşarea concedierii individuale sau colective Extindere sistem informatic > sistem informatic integrat > sistem de asistare la luarea deciziilor > restructurarea serviciului de exploatare prin desființarea acestuia şi descentralizarea acestuia, respectiv de persoane cu studii superioare de preferat din domeniul transporturilor Management orientat spre performanță > reducerea birocrației prin asumarea de responsabilități (reducerea numărului de semnături de pe acte prin noua organigramă care reduce în mod obligatoriu nivele ierarhice şi elimină structurile paralele) > introducerea unui sistem de controlling (controlul eficient al cheltuielilor) prin achiziționarea unui nou program de contabilitate la nivel de regie care să fie compatibil cu sistemul de ticheting şi urmărire şi dirijare a circulatiei deja existent în regie 9. Menţinerea şi îmbunătațirea sistemului de management integrat calitate-mediu- securitate şi sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare Y menţinerea certificării sistemului de management integrat calitate mediu şi securitate sănătate în muncă şi a responsabilității sociale Managementul de vârf al organizației a stabilit următoarele obiective ale managementului: > Respectarea indicatorilor de performanță, conform HCL Timişoara. » Fluidizarea traficului. Îmbunătăţirea continuă a calității serviciilor furnizate clienţilor, Îmbunătăţirea şi eficientizarea activității. Menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă. Retehnologizarea întregii activități desfăşurate de RAT.T. prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate. Prevenirea poluării mediului, Asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a infrastructurii. Reciclarea deşeurilor. Întărirea capacității de intervenție în cazul unor poluări accidentale. Protejarea sănătății lucrătorilor şi evitarea poluării solului. Întărirea imaginii RATT prin asigurarea şi menținerea conformităţii cu reglementările în domeniu. Respectarea dispozițiilor legale în privința păstrării şi securității gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor. Întărirea imaginii RATT prin respectarea documentelor internaționale, naționale şi a interpretării lor, privind responsabilitatea socială. VV YYYYYYV 18

> Îmbunătăţirea condițiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaților. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI şi stabilirea gradului de adecvare. Realizarea unei culturi a calității şi a unei mentalități proactive a personalului RA.T.T. şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă Y implementarea responsabilitățtii sociale ca parte integranta a SMI Y menținerea şi îmbunătățirea politicii de management la vârf prin reducerea nivelurilor ierarhice de tip piramidal. În acest sens, noua organigramă nu va trebui să depaseasca un numar de 35 de compartimente, iar cele aflate în directa subordonare a managerului să nu depaşească un numar de 7 compartimente. 10.Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial Controlul intern/managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace. Acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Măsuri care se vor urmări pentru implementarea şi dezvoltarea unui sistem de control adecvat: > numirea prin Decizie a unei structuri în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumări metodologice, a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial; > elaborarea şi actualizarea permanentă a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial care să cuprindă obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor necesare pentru implementarea standardelor de control intern managerial; elaborarea de proceduri formalizate pe activitați; urmarirea şi monitorizarea permanentă a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial; > transmiterea informării privind gradul de implementare şi dezvoltarea sistemelor de control intern managerial la entitatea publică superioară. Consiliul de Administratie se va asigura că regia, prin conducerea sa, va respecta prevederile legale privind transparența şi alte ogligaţii legate de raportare prevăzute în actele normative în vigoare.Membrii Consiliului de Administratie vor elabora semestrial un raport de activitate privind activitatea regiei, modul de realizare al contractului de mandat încredințat, precum şi evaluarea modului de respectare a contractului de mandat al directorului general care va fi transmis autorității publice tutelare a Municipiului Timişoara, VY VY CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA - dl. GOIA IOAN - preşedinte C.A. - dl.POPOVICI DUMITRU - vicepresedinte C.A. - dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru - dl. DANIEL - membru - dl. CHIS CULITA (N -membru - dLKARAGENA SORIN - membru a administrație Îdl. IOAN GOIA 19

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2013-

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de

mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2013-003793/07.10.2013, Regia Autonomă de Transport Timişoara a înaintat Planul de administrare al R.A.T.T., Organigrama R.A.T.T., Statul de funcţii al R.A.T.T., Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A.T.T. aprobate de către Consiliul de administraţie al acesteia, prin hotărâre. Conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. În data de 26.09.2013, prin Hotărârea nr. 125, Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara a aprobat Planul de administrare întocmit conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Planul de administrare elaborat şi aprobat de administratori cuprinde strategia de administrare a Regiei pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat în vederea respectării principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate în vederea funcţionării regiei autonome de transport.

Programul este structurat pe trei feluri de acţiuni şi anume: acţiuni pentru reducerea costurilor; acţiuni pentru creşterea veniturilor; studii şi proiecte pentru modernizarea structurii organizaţionale a tehnologiei informaţiilor şi

comunicaţiilor. Analiza realizată a arătat că Regia are resurse umane capabile să realizeze programul de acţiuni

strategice şi, în final, să eficientizeze activitatea de transport public de persoane în municipiul Timişoara şi să se asigure, în acelaşi timp, sporirea calităţii acestuia.

Prin realizarea acţiunilor propuse, transportul public de persoane din municipiul Timişoara trebuie să se alinieze la standardelele actuale europene.

Ca si anexe ale Planului de administrare au fost elaborate si aprobate, prin Hotărârea nr. 127/26.09.2013, de către Consiliul de administraţie al RATT, Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Potrivit art. 12 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.

Ţinând cont de aceste prevederi a fost întocmit Contractul de mandat care a fost aprobat de către Consiliul de administraţie al RATT prin Hotărârea nr. 128/26.09.2013. Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de performanţă specifice, sunt prevăzute obiective cuantificate pentru reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.

De asemenea în şedinţa din data de 26.09.2013 Consiliul de administraţie al RATT a numit preşedintele acestuia în persoana domnului Popovici Dumitru. În urma acestei numiri Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:

- dl.POPOVICI DUMITRU - preşedinte C.A.

apte

Cod FP 53-01, ver. 1

- dl. GOIA IOAN - membru - dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru - dl.CIANCA DANIEL - membru - dl. CHIS CULITA - membru - dl.KARAGENA SORIN - membru.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare: - planul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara; - Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de

Transport Timişoara; - contractul de mandat al administratorilor; - Componenţa Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara este

următoarea: * dl.POPOVICI DUMITRU - preşedinte C.A.

* dl. GOIA IOAN - membru * dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru * dl.CIANCA DANIEL - membru * dl. CHIS CULITA - membru * dl.KARAGENA SORIN - membru

VICEPRIMAR, P. SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,