keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 101/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 101/31.03.2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 7555/28.03.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2017-000576/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 24/28.02.2017 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 cu nr. 4171/27.02.2017;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. TAKE IONESCU NR.56 Cod unic de înregistrare: RO 2490570

Anexa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

lei

INDICATORI Nr. rd.

Propuneri an curent (2017)

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 103.926.500

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 103.924.000 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 66.968.000 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 2.500

3 Venituri extraordinare 6 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 103.048.428

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 102.598.428

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 26.468.000 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 3.537.919 C. cheltuieli cu personalul, din care:

11 57.472.509 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 46.495.050 C1 ch. cu salariile 13 40.960.000 C2 bonusuri 14 5.535.050 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 300.000

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 200.000

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17 439.454

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 10.238.005

D. alte cheltuieli de exploatare 19 15.120.000

2 Cheltuieli financiare 20 450.000 3 Cheltuieli extraordinare 21 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 878.072 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 382.092

 

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24 495.981

1 Rezerve legale 25 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 495.981

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33 0

b) - dividende cuvenite bugetului local 33

a 0

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37 0 a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 6.000.000 1 Alocaţii de la buget 44 0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din

anii anteriori 45 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 6.000.000 X DATE DE FUNDAMENTARE 47

 

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.230 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 1.161

3

Câştigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ajustat ((Rd.150-R93-R98)/Rd.153)/12 50 3.190

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12

51 2.940

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 89.512

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53 31.831

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 992

8 Plăţi restante 55 64.100.000 9 Creanţe restante 56 3.140.000

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

ING. CULITĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2017-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

Prin adresa cu nr. RE2017-000576/28.03.2017 Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara a fost aprobat de Consiliul de Administrație al RATT prin Hotărârea nr. 24/28.02.2017. In proiectia bugetului pe anul 2017 si estimarile pentru anul 2018 si 2019, s-a tinut cont de

principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr.6/ 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca al RATT in vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2017, s-au avut in vedere si prevederi ale hotararilor emise de Consiliul local si anume: - Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012- privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timisoara; - Hotararile Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 prin care se da in administrarea RATT sistemul intermodal de transport cu biciclete, precum si ale HCL 260/26.05.2015 de dare in administrare a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega. - Hotararea Consiliului Local de aprobare a Protocolului de acordare a facilitatilor diferitelor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara la transportul in comun aprobat prin HCL 192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea Consiliului Local 125/26.02.2013 privind guvernanta corporativa a RATT, Hotararea Consiliului Local 333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Organigramei si Statului de functii, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 441/12.09.2014 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 205/08.05.2015;

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de programare si analiza pe termen mediu al activitatii economico- financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

Bugetul are prevazute ca obiective principale generarea de profit, onorarea obligaţiilor anuale si diminuarea datoriilor restante, precum şi de a reduce volumul creanţelor restante.

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 2

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si a continuitatii activitatii in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor necesare finantarii intregii activitati.

Numărul de personal programat pentru finele anului 2017 este de 1230 angajati, conform organigramei si a statului de functii aprobat prin HCL 333/31.07.2015.

INDICATORII VALORICI PROPUŞI IN BUGETUL DE VENITURI SI PENTRU ANUL 2017

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- numarul mediu de salariati din 2016 de 951 salariati; - realizarile preliminate ale regiei privind executia BVC pentru anul 2016;

- necesarul de combustibil, energie electrică şi termică, apa, gaz, ce se preconizeaza a se consuma în anul 2017;

- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurarile, inclusiv pentru cele 2 moduri noi de transport( intermodal cu biciclete si transport naval); - preţurile actuale la apă, energie şi combustibil; - nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi efectuate, atat din incasari proprii,

diferentele de tarif acordate din bugetul local pentru facilitate si din compensatia la transport celelalte tipuri de transport public;

- normativul de personal de 1230 salariati la sfarsitul anului 2017;

Cap.I. VENITURI TOTALE Veniturile regiei sunt realizate in principal din veniturile aferente prestarii serviciului de transport

public integrat efectuat de regie in calitate de operator autorizat de transport public, care cuprinde urmatoarele sisteme de transport: -sistemul de transport cu tramvaie; -sistemul de transport cu troleibuze; -sistemul de transport cu autobuze; -sistemul de transport metropolitan cu autobuze si troleibuze; -sistemul intermodal de transport cu biciclete; -sistemul de transport naval pe canalul Bega.

Volumul si structura veniturilor totale cuprinse in BVC pentru anul 2017 au fost fundamentate tinand cont de obligatiile de transport transmise de autoritatiile publice (Municipiul Timisoara si administratiile publice membre ale SMTT), de tarifele la transport actuale, de compensații financiare pentru acoperirea costurilor operaţionale înregistrate generate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.

Veniturile totale prognozate pentru anul 2017 sunt de 103.926.500 lei. 1. Venituri din exploatare în sumă de 103.924.000 lei, se compun in principal din: -veniturile din incasari realizate din vanzarea de titluri de calatorie si alte tarife in urma prestări de

servicii de transport public, previzionate la nivelul 26.500.000 lei. -venituri din servicii prestate, altele decat din activitatea de transport (ITP, inchirieri spatii reclama,

utilaje, lucrari terti, avize, etc) au fost preconizate a fi realizate in suma de 3.400.000 lei ; -venituri din diferente de tarif la transport (facilitati acordate diferitelor categorii de cetateni) din

bugetul local in suma de 60.541 mii lei, compensatie pentru asigurarea functionalitatii sistemelor de transport : intermodal cu biciclete si naval previzionate la suma de 6.427 mii lei .

La aceasta suma (venituri ) se adauga taxa pe valoare adaugata, astfel ca suma necesara de la bugetul local pentru asigurarea functionalitatii sistemelor de transport este de 6.696.800 lei pe luna, exclusiv sumele acordate la transportul metropolitan. Compensatia a fost estimata pentru a acoperii efectele asupra veniturilor si cheltuielilor in conditiile indeplinirii obligatiilor de serviciu de transport public pentru sistemele de transport administrate de regie in 2017(reduceri si gratuitati-facilitati la transportul urban ,studenti si masteranzi, biciclete, naval).

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 3

-alte venituri din exploatare in suma 7.056.000 lei, reprezentand in principal venituri din productia de imobilizari, venituri din subventii pentru investitii, reprezentand reluarea la venituri a amortizari mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare in perioadele anterioare, precum si alte venituri .

2.Veniturile financiare, au o valoare foarte mica si sunt programate la valoarea de 2.500 lei şi reprezinta venituri din dobanzi la disponibilitatile in banci si diferente de curs din activitatea curenta. Cap. II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pe anul 2017 au fost dimensionate in functie de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestarii serviciului: cheltuieli de functionare( cheltuieli cu combustibili si energie electrica, cheltuieli de personal), pentru intretinerea si exploatarea infrastructurii de transport public (caile de rulare, cai navigabile, retele electrice, statii de transformare-redresare, dispecerate, depouri, sistemul de taxare, etc) si a mijloacelor de transport public.

De asemenea volumul si structura cheltuielilor este influentata de cheltuielile necesare respectarii reglementărilor și normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică, privind:

a) siguranţa circulaţiei; b) securitatea şi sănătatea utilizatorilor; c) condiţiile de lucru la bordul mijloacelor de transport; d) condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public aferente serviciului; e) protecţia mediului.

Cheltuielile totale prognozate in anul 2017 sunt de 103.048.428 lei, cu urmatoarea structura: 1.Cheltuielile de exploatare de 102.598.428 lei cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli: A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 26.468.000 lei formate din:  cheltuielile privind stocurile care includ cheltuielile cu combustibilul si energia electrica,

cheltuielile cu piesele de schimb si materialele necesare mentenantei si exploatarii sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar,etc ;

Pentru anul 2017 a fost estimata o crestere a acestor tipuri de cheltuieli pe de o parte datorita extinderii activitatii de transport si anume transportul metropolitan cu troleibuze, transportul intermodal cu biciclete si transportul naval, dar si o crestere a cheltuielilor cu piesele de schimb generate de iesirea din garantie a unor mijloace de transport precum si a cresterii gradului de uzura a infrastructurii si a mijloacelor de transport.  cheltuielile privind serviciile executate de terti care includ cheltuielile si intretinerea si reparatiile

efectuate la mijloacele de transport, utilaje, cladiri, refugii calatori, bunuri aflate in propritatea regiei sau date in administrare.

In aceasta grupa de cheltuieli se includ si : cheltuielile cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport si persoane, suma majorata fata de anul 2016 ca urmare a estimarii cheltuielilor suplimentare cu asigurarea bicicletelor in valoare de aproximativ 91.000 lei si a sistemului de vaporete cu suma de 265.000 lei; cheltuieli cu taxe postale si cheltuielile cu telecomunicatii mai mari decat in anul 2016 generate de extinderea retelei de comunicatii pentru asigurarea functionalitatii tuturor sistemelor de transport. Mai includ cheltuieli cu deplasari in tara si strainatate, cheltuieli cu servicii de paza, de intretinere si functionarea tehnicii de calcul, cheltuielile cu pregatirea profesionala – cheltuieli suplimentate datorita necesitatii de atestare de conducatorilor de autobuz si incepand cu anul 2016 si a celor de troleibuz, precum si a reconversiei profesioanale a personalului pentru sistemul naval,etc.

De asemenea in aceasta categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii si cheltuieli privind comisioanele si onorariile care cuprind: cheltuielile cu consultanta juridica, cheltuieli cu reprezentarea regiei in instanta in procesele cu ANAF, Curtea de Conturi si alte litigii pe care regia le are pe rol, cheltuieli pentru reorganizare in societate comerciala si cheltuieli cu comisioanele achitate agentilor economici care presteaza serviicii de vanzare bilete .

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 4

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 3.537.919 lei, care cuprind : cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare , taxa de mediu, etc cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice si cheltuieli cu taxe si impozite ca: impozite si taxe locale, alte impozite si taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate tinandu-se cont de numarul de salariati aprobat de consiliu local prin hotarare, de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017, de drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca incheiat cu reprezentantii salariatilor in temeiul prevederilor Codul muncii si a Legii dialogului social nr. 62/2011.

Numarul de personal estimat a fi realizat pana la sfarsitul anului 2017 este de 1230 salariati, conform organigramei si statului de functii aprobat prin HCLM 333/31.07.2015, prin care s-a prevazut cresterea numarului de salariati ca urmare a extinderii activitatii de transport prin primirea in administrare a sistemului de transport naval pe Canalul Bega, precum si extinderea sistemului de transport metropolitan cu troleibuze.

Cresterea numarului de personal in anul 2017 la 1230 salariati, luati in calcul la intocmirea BVC pe anul 2017, este determinata de necesitatea asigurarii de salariati pentru:

- personal de bord, avand in vedere modificarea programelor de circulatie, realizarea de ore suplimentare de catre personalul existent si a extinderii transportului metropolitan cu troleibuze;

- personal cu atributii in operarea sistemelor noi de transport (cu biciclete si cel naval) si anume : * personal muncitor cu atributii in repararea si intretinerea bicicletelor, totemurilor si statiilor SMTIB,

asigurarea interventiilor in traseu, etc; * personal operativ cu monitorizarea in timp real a modului de utilizare a bicicletelor, asigurarea

asistentei Call Center; * personalul de vanzare la chioscurile RATT pentru asigurarea cardurilor de acces la sistemul de

transport cu biciclete si naval; * cu personal tehnic IT pentru asigurarea conditiilor tehnice de functionare permanenta a sistemelor,

pentru efectuarea reviziilor si intretinerii retelei de comunicatii de date, a retelei de calculatoare si servere, a echipamentelor inclusiv a celor din statii;

* cu personalul specializat pentru transportul naval (inginer naval, personal Navigant). Cheltuielile cu personalul estimate a fi realizate in anul 2017 sunt prevazute la suma totala de

57.472.509 lei , avand urmatoarea componenta: C0. Cheltuieli de natura salariala cuprind cheltuielile cu salariile si bonusurile, estimate la

nivelul de 46.495.050 lei. Estimarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2017 s-a efectuat pe baza drepturilor de

personal aferent numarul mediu de salariati pana la atingerea numarului de 1230 salariati , astfel: C1. Cheltuieli cu salariile in suma totala de 40.960.000 lei

- nr. mediu de salariati in anul 2016 – 951, numar de salariati la 31.12.2016- 954; - castigul mediu brut pe salariat realizat in 2016, calculat conform Art.3 lit.f din OG.26/2013: 2900 lei/persoana, iar castigul mediu brut lunar pe persoana calculat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost in anul 2016 de 2952 lei; - in anul 2016, prin HCL 242/20.12.2016 a fost aprobat nivelul castigul mediu brut lunar pe persoana determinat pe baza cheltuielilor cu salariile de 2940 lei si castigul mediu brut lunar determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ajustat a fost de 2962 lei;

Conform prevederilor Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe 2017, art. 59, in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2017 se pot prevedea cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli, adica peste suma de 35.810.810 lei aprobata, astfel: - cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat aferent cresterii salariului de baza minim brut pe tara garantat la plata la 1450 lei de la 1 februarie. Ca urmare a acestei prevederi incepand cu luna februarie au fost modificate contractele individuale de munca a 135 salariati care au fost sub salariu minim si anume 18 salariati a caror salariu negociat s-a modificat de la 1350 la 1450 lei si 117 salariati care au trecut de la 1400 lei la 1450 lei (100 lei*18 persoane *11 luni si 117*50*11 luni, o crestere de 7.650 lei lei /luna.

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 5

- cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferent cresterii nr. de personal la finele anului 2017 fata de cel aprobat in 2016, in conditii justificate de extinderea activitatii. Numar de personal estimat la sfarsitul anului 2017 este de 1230 fata de numarul de personal existent la sfarsitul anului 2016 care a fost de 954, sub nivelul celui aprobat prin HCL 333/2015. - cu sumele reprezentand majorarea valorii tichetelor de masa ca urmare a modificarii prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora; - cheltuielile cu salariile: 1230 salariati din care au fost bugetati astfel: 954 salariati existenti la sfarsitul anului 2016 pe 12 luni (954 sal*12 luni*2940 lei /sal/luna = 33.657.000 lei si 276 salariati pe perioada dupa aprobarea BVC, adica pe 9 luni (276*9 luni*2940 lei/salariat/luna = 7.303.000 lei , deci un total al cheltuielilor cu salariile pe 2017 de 40.960.000 lei

C2. Bonusuri Au fost estimate ca bonusuri reprezentand cheltuieli cu tichete de masa, cheltuieli sociale si alte

cheltuieli conform CCM la suma 5.535.050lei. Cheltuielile sociale au fost determinate in conformitate cu limita prevazuta de art. 25 alin 3 lit b

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii, de 2.054.550 lei.

Au fost estimate cheltuieli cu tichete de masa la nivelul valorii nominale de 9.57 lei pentru patru luni in valoare de 720.450 lei.

De asemenea in cadrul bonusurilor au fost prevazute cheltuieli pentru tichete de vacanta stabilite in baza legislatiei in vigoare (ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 (*actualizată*)privind acordarea voucherelor de vacanţă**). Nivelul sumelor estimate a fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul anului si anume 2900 lei (1450 lei *2 ) fiscal, rezulta un total de 2.766.600 lei (954 salariati *2900 lei/an ).

C3. Alte cheltuieli cu personalul a fost prevazuta suma de 300.000 lei pentru cheltuieli neprevazute cu salarii compensatorii si alte cheltuieli cu drepturi cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti.

C4. Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, cu respectarea HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, ale OUG.109/2011 si ale OG.26/2013.

Numarul membrilor Consiliului de Administratie stabilit prin HCL 5/23.01.2013 este de sapte inclusiv presedintele.

Nu au fost estimate cheltuieli cu indemnizatia AGA ca urmare a modificarii OG.26/2013 chiar daca am avut in vedere prevederile noului proiect de lege a serviciilor de transport in care se stabileste obligativitatea reorganizarii regiilor autonome in societati comerciale.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 439.454 lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011.

Efectele Deciziei ICCJ 1944/16.06.2016, nu tin de activitatea membrilor actuali ai Consiliului de Administratie in indeplinirea mandatului incredintat si nu vor influenta nivelul indicatorilor si obiectivelor de performanta stabilit prin Hotararea a Consiliului Local si contractele de mandat incheiate, care stau la baza calculului indemnizatiei variabile.

C5. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale, au fost estimate la 10.238.005 lei, includ: contributiile obligatorii la veniturile din salarii si asimilate salariilor, determinate prin aplicarea cotelor de contributii stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 si alte contributii, taxe si varsaminte stabilite prin legi speciale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 15.120.000 lei. Au fost estimate cheltuieli cu majorari si penalitati la bugetul general consolidat de 300.000 lei,

reprezentand dobanda pe perioada esalonarii in anul 2017, conform ratelor din graficul de esalonare stabilit prin Decizia de esalonare 9571/30.09.2016.

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 6

In această grupa se includ cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

Au fost estimate cheltuieli mai mari cu amortizarea, principala sursa de finantare a investitiilor, ca urmare a investiilor si modernizarilor efectuate in 2016, precum si a includerii in planul de investitii pe anul 2016 a achizitionarii in sistem de leasing a unei automacarale si in 2017 a altor dotari independente si investitii si modernizari in curs si noi atat la bunurile din patrimoniul regiei cat si la cele din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara.

Dintre care cele mai importante obiective cuprinse in planul de investitii mentionam: sisteme de supraveghere obiective, panouri informative, polizor uzura linie cale, instalatie de sudura automata linie cale, utilaj complet de curatat platforma linie cale, dotarii cu autovehicule de interventie linie contact si altele. De asemenea au fost prevazute in Planul de investitii lucrari de modernizare si reparatii spatii pentru activitatile noi, relocarea unor activitati, continuare amenajare Muzeu Transport public, Parcare supraterana,etc. 2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate in suma de 450.000 lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile

pentru credite pentru activitatea curenta si de investitii pentru completarea surselor de finantare a investitiilor,dobanda la leasing, cheltuieli cu diferente de curs aferente activitatii curente, etc.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Regia a bugetat inchiderea exercitiului financiar 2017 estimand un profit brut de 878.072 lei,

profit determinat pe baza cheltuielilor fundamentate mai sus si a veniturilor estimate a fi realizate in 2017.

Impozitarea profitului a fost efectuata in conformitate cu prevederile noului Cod fiscal, inclusiv impozitarea rezervelor din reevluarea mijloacelor fixe.

Repartizarea profitului a fost programata in conformitate cu OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe destinatiile prevazute de lege si anume pentru acoperirea pierderilor estimate in anul 2016.

La capitolul investiţii au fost estimate ca surse de finanţare a investiţiilor sursele proprii (amortizarea din care se scad reluarea pe venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare), credit furnizor, precum si credite pentru investitii.

Investitiile avand ca sursa de finantare alocatiile bugetare vor fi prevazute in Planul de dezvoltare anexa la bugetul local al Municipiului Timisoara.

Indicatorii de performanţă programati prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017

1. Nr. de personal la sfarsitul exercitiului 2017 de 1230 salariati; numar mediu de salariati in 2017

este previzionat la 1161 salariati; castigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor cu salariile de 2.940 lei, la nivelul celui aprobat in anul precedent. Castigul mediu salarial calculat pe baza cheltuielilor de natura salariala este de 3.190 lei datorita previzionarii de cheltuieli cu tichetele de masa, tichete de vacanta si a cheltuielilor sociale in limita de 5 % la cheltuielile cu salariile.

2. Indicatorul aferent productivitatii muncii in unitati valorice in anul 2017 este prognozat la nivelul de 89.512 lei/persoana, calculat ca raport intre veniturile din exploatare si numarul mediu de salariati previzionati pentru 2017. Productivitatea muncii determinate ca raport intre veniturile din exploatare care se diminueaza cu sumele primite de la buget este de 31.831 lei/salariat.

3. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2017 este de 992 lei, care asigura realizarea unui profit rezonabil.

4. Platile restante au fost influientate de Decizia ICCJ 1944/16.06.2016 in litigiu cu ANAF sume aferente anilor anteriori, generate de operatiuni inregistrate inainte de anul 2008. S-a prevazut reducerea acestor plati restante ca urmare a obtinerii esalonarii la plata a acestor obligatii de o perioada de 5 ani cu suma de 14.071 mii lei. Mentinerea esalonarii si respectarea graficului de plati conform Deciziei 9571/30.09.2016, reprezinta programul de reducere a platilor asumat de regie.

Cod FO 53‐01, ver. 2 Page 7

5. Creanţele restante programate pentru finele anului 2017 sunt de 3.140 mii lei, volum care depinde de incasarea compensatiei de la bugetul local, precum si de stadiul proceselor cu clientii in litigiu.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara;

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ STELIANA STANCIU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, SERVICIUL JURIDIC, NASTASIA POP CRISTINA BOZAN