keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 23/23.01.2015
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 -1297/20.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2015-000066/19.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 2/15.01.2015 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 cu nr. 986/16.01.2015;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2015-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de

Transport Timişoara

Prin adresa cu nr. RE2015-000066/19.01.2015 Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara a fost aprobat de Consiliul de Administrație al RATT prin Hotărârea nr. 2/15.01.2015.

In proiectia bugetului pe anul 2015 si estimarile pentru anul 2016 si 2017 , s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013-privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011; Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, L.571/2003 codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ; etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2015, s-au avut in vedere si prevederi ale Hotararilor emise de Consiliul local (HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, HCL 503/22.10.13, prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de Transport, modificarile aprobate prin HCL 441/12.09.2014, precum si hotararile Consiliului Local cu privire la facilitatile la transportul in comun in municipiul Timisoara, acordate diferitelor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, ca instrument de echilibru financiar, regia îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

Obiectivele principale prevazute prin Bugetul anului 2015 sunt de a genera profit, de a-şi onora obligaţiile anuale si diminuarea datoriilor restante, precum şi de a reduce volumul creanţelor restante.

Numărul de personal programat pentru finele anului 2015 este de 997 angajati, conform organigramei si a statului de functii aprobat prin HCL 441/12.09.2014.

INDICATORII VALORICI PROPUŞI IN BUGETUL DE VENITURI CHELTUIELI SI

PENTRU ANUL 2015 Pentru fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe

anul 2015 s-au avut în vedere următoarele elemente: -indicele mediu de crestere a preturilor de consum prognozat pentru anul 2015 de 102.2 %

comunicat de Comisia Nationala de Prognoza

Cod FO 53-01, ver.2

-necesarul de combustibil, apă, energie electrică şi termică, ce se preconizează să se consume în anul 2015;

- preţurile actuale la apă, energie şi combustibil; - nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi efectuate, atat din incasari

cat si din compensatia la transport ; - normativul de personal de 997 salariati la sfarsitul anului si un numar mediu nr. mediu de

971 salariati ; -nr mediu de salariati in 2014 de 905 salariati -nivelul preliminat al indicatorilor din anul 2014;. Cap.I. VENITURI TOTALE, prognozate la nivelul de 82.813 mii lei sunt formate din

veniturile de exploatare şi din veniturile din activitatea financiară. 1.Venituri din exploatare în sumă de 82.811 mii lei, care se compun in principal din: -veniturile din prestări de servicii de transport si alte servicii, previzionate la nivelul 28.500

mii lei. -venituri din compensatia la transfer aferente cifrei de afaceri, suma de 46.800 mii lei, suma

lunara previzionata fiind de 3.900.000 lei. -alte venituri din exploatare in suma 7.511 mii lei, reprezentand in principal venituri din

productia de imobilizari, venituri din subventii pentru investitii, si alte venituri (despagubiri, amenzi, penalitati,altele )

2.Veniturile financiare, au o valoare foarte mica, sunt programate la valoarea de 2,5 mii lei şi reprezinta venituri din dobanzi la disponibilitatile in banci si diferente de curs din activitatea curenta.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE prognozate in anul 2015 sunt de 80.246 mii lei, cu

urmatoarea structura: 1.Cheltuielile de exploatare de 79.986 mii lei sunt compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 23.269 mii lei formate din:  cheltuielile privind stocurile care includ cheltuielile cu combustibilul si energia

electrica si cheltuielile cu piesele de schimb si materialele;  cheltuielile privind serviciile executate de terti care includ cheltuielile si intretinerea si

reparatiile efectuate la mijloacele de transport , utilaje si cladiri si de asemenea cheltuielile cu primele de asigurare pentru: bunuri, persoane mijloace fixe, valori, cheltuielile cu colaboratorii, cu taxe postale si telecomunicatii, cu deplasari, servicii de paza, intretinere si functionare tehnica de calcul, pregatire profesionala si altele.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 5.440 mii lei, care cuprind : cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare ,taxa de mediu si alte cheltuieli cu alte taxe si impozite suma 5.000 mii lei; reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta gratuitatilor acordate, impozite si taxe locale, alte impozite si taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate tinandu-se cont de nr. de salariati aprobat prin hotarare de consiliu local, de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 si au fost estimate la suma totala de 41.157 mii lei cu urmatoarea:

Cheltuieli de natura salariala cuprind cheltuielile cu salariile si bonusurile, estimate la nivelul de 33.045 mii lei.

Estimarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2015 s-a efectuat pe baza drepturilor de personal in conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare, aferent unui nr. mediu de personal de 971 .

Numarul de personal a fost aprobat prin HCLM 441/12.09.2014, cand a fost aprobata modificarea Planului de Administrare al regiei aprobat prin HCL 503/2013, intocmit in conformitate cu OUG.109/2011.

Cod FO 53-01, ver.2

Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, au fost determinate in pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, cu respectarea HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT si ale OUG.109/2011.

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale in suma de 7.496 mii lei, mai mici decat cele aferente anului 2014, datorate reducerii cotei de contributii la asigurarile sociale si includ: contributiile obligatorii conform cotelor de contributii stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 si alte contributii, taxe si varsaminte stabilite prin legi speciale.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 10.120 mii lei, care includ estimarea cheltuielilor cu amortizarea, cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

Au fost estimate venituri din anularea penalitatilor de intarziere amanate la plata de catre ANAF pe perioada esalonarii in vederea anularii, conform Deciziei 648/24.04.2013. 2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate in suma de 260 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile la linia de credit contractata si pentru un credit de investitii pentru complectarea surselor de finantare a investitiilor cheltuieli cu diferente de curs aferente activitatii curente.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) este estimat pe anul 2015 un profit la

nivelul de 2.567 mii lei. Repartizarea profitului a fost programata in conformitate cu OUG nr.64/2001 privind

repartizarea profitului la societatile nationale, companiile natioanale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, o parte pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care raman neacoperite dupa repartizarea profitului realizat in 2014 si diferenta pe destinatiile prevazute de lege (50 % varsaminte la bugetul local, 50 % se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare).

La capitolul investiţii- a fost estimata ca surse de finanţare a investiţiilor si cheltuieli pentru

investiţii suma de 3.500 mii lei, surse proprii de finantare. Investitiile avand ca sursa de finantare alocatiile bugetare vor fi prevazute in Planul de dezvoltare anexa la bugetul local al Municipiului Timisoara .

Indicatorii de performanţă programati prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul

2015: 1. Indicatorul aferent productivitatii muncii in unitati valorice in anul 2015 este prognozata

la nivelul de 85.284 lei/persoana, calculata ca raport intre veniturile din exploatare si numarul mediu de salariati previzionati pentru 2015.

2. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2015 previzionata este de 969 lei, care asigura realizarea unui profit rezonabil.

3. Platile restante se vor diminua conform programului de reducere a platilor restante, in principal prin respectarea graficului de esalonare la plata a obligatiilor fiscale aprobata de ANAF prin decizia 683.8/18.03.2014, care se va finaliza in luna aprilie 2015, plata datorii restante din incasarea creantelor, precum si din rezultatul exercitiului.

4. Creanţele restante programate pentru finele anului 2015 sunt de 43.525 mii lei, previzionand o reducere a creantelor in special a celor de la bugetul local.

Atat creantele cat si datoriile sunt influientate de sumele aflate in litigiu cu ANAF, aferente anilor anteriori , generate de operatiuni inregistrate inainte de anul 2008.

Cod FO 53-01, ver.2

In cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG.26/2013.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara;

VICEPRIMAR, SECRETAR,

DAN DIACONU IOAN COJOCARI

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei

INDICATORI Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 82.813.500

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 82.811.000 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 46.800.000 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 2.500

3 Venituri extraordinare 6 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 80.246.050

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 79.986.050

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 23.269.000 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 5.440.000 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 41.157.050 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 33.044.800 C1 ch. cu salariile 13 30.240.000 C2 bonusuri 14 2.804.800 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 416.000

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 7.496.250

D. alte cheltuieli de exploatare 19 10.120.000

2 Cheltuieli financiare 20 260.000

3 Cheltuieli extraordinare 21 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 2.567.450 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 461.992

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2.105.458

1 Rezerve legale 25 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1.194.835

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 910.623

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 455.311

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 455.311

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 455.311

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0

a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.500.000 1 Alocaţii de la buget 44 0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor

din anii anteriori 45 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3.500.000 X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 997 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 971

3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 50 2.836

4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12

51 2.595

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 85.284

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) 54 969

8 Plăţi restante 55 46.422.621 9 Creanţe restante 56 43.525.065

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

ING. CULITĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ