keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/20.12.2016 privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 260/20.12.2016
privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 30659/15.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 125/2013 - privind guvernanta corporativa a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 99/20.09.2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/23.01.2015 privind completarea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
In baza Procesului - verbal nr. SC2016-28305/24.11.2016 incheiat de Comisia de evaluare/selectie constituita potrivit Dispozitiei Primarului nr. 69/2013;
In conformitate cu prevederile art. 3 alin 1, art. 5 alin. 2, alin. 3 si alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se completeaza componenta Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara cu dl. BITEA NICOLAE FLORIN pentru mandatul rămas neexecutat, respectiv până în data de 09.06.2017, când expiră mandatul vacantat.

Art. 2: Incepând cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara va avea urmatoarea componenta:
1. dl.POPOVICI DUMITRU - preşedinte C.A.
2. dl.KARAGENA SORIN - membru
3. dl. CHIS CULITA - membru
4. dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru
5. dl.CIANCĂ DANIEL - membru
6. dl. CRISAN TEODOR ADRIAN - membru
7. dl. BITEA NICOLAE FLORIN - membru

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2016-

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 109/2011, Consiliul Local al Municipiului

Timişoara a aprobat Hotărârea nr. 125/2013 privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome

de Transport Timisoara.

Conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi

HCLMT nr. 125/2013, consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

este format din 7 membrii.

Prin Hotărârea nr. 503/22.10.2013, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat

componenţa Consiului de Administraţie al regiei Autonome de Transport Timişoara după cum

urmează: dl. POPOVICI DUMITRU-preşedinte C.A.; dl. GOIA IOAN-membru; dl. AVRAM

STANUSOIU CONSTANTIN - membru; dl. CIANCA DANIEL - membru; dl. CHIS CULITA

- membru; dl. KARAGENA SORIN- membru. De asemenea, prin HCLMT nr. 5/23.01.2015

componenţa Consiului de Administraţie a fost completată cu dl. CRISAN TEODOR ADRIAN şi

dl. BLEIER EDGAR ALEXANDRU. Ca urmare a acestor completări, componenţa Consiliului

este următoarea: POPOVICI DUMITRU - presedinte; KARAGENA SORIN - membru; CHIS

CULITA - membru; AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru; CIANCĂ DANIEL

membru; CRISAN TEODOR ADRIAN - membru; BLEIER EDGAR ALEXANDRU - membru.

Menţionăm faptul că domnul BLEIER EDGAR ALEXANDRU nu s-a prezentat în

vederea încheierii ccontractului de madat.

În data de 28.11.2016, prin adresa cu nr. SC2016-029060, Consiliul Local al

Municipiului Timişoara a fost informat cu privire la finalizarea procedurii de evaluare/selecţie a

membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara ca urmare a

Procesului – verbal de evaluare/selecţie nr. SC2016-28305/24.11.2016 a membrilor Consiliului

de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara de către comisa de

evaluare/selecţie constituită potrivit Dispoziţiei nr.69/21.01.2013.

Comisia de evaluare/selecţie, în urma verificării documentaţiilor şi evaluării candidaţilor,

a declarat eligibil în vederea desemnării ca membru în consiliul de administraţie al Regiei

Autonome de Transport Timişoara, pe domnul BITEA NICOLAE FLORIN- potrivit art. 5 alin.2

lit.c) din OUG nr.109/2011.

apte

Cod FO 53-01, ver. 1

Conform art.1 alin.(3) din HCL 125/2013, membrii consiliului de administraţie al Regiei

Autonome de Transport Timişoara se numesc de Consiliul Local al Municipiului.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare:

- Completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara cu

domnul BITEA NICOLAE FLORIN;

- Ca urmare a celor de mai sus componenţa Consiliului de administraţie al Regiei Autonome

de Transport Timişoara este următoarea:

1. dl.POPOVICI DUMITRU - preşedinte C.A.

2. dl.KARAGENA SORIN - membru

3. dl. CHIS CULITA - membru

4. dl. AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru

5. dl.CIANCĂ DANIEL - membru

6. dl. CRISAN TEODOR ADRIAN - membru

7. dl. BITEA NICOLAE FLORIN - membru

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,