keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 441/12.09.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 441/12.09.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 24009/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2014-001523/02.09.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al RATT nr. 129/28.08.2014;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFEN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_2.pdf

Birou Planificare Organizare C.L.M. Timisoara Primaria Municipiului Timisoara + Consiliul de Adminstrație % Director General Cabinet Director General Y Calitate Şcoala Formare Profesionala Serviciu Audit Public Intern Serviciul Resurse Umane Serviciul Intern de Prevenire si Gestiune Birou Control Financiar de LA > Protectie Serviciul Monitorizare si Siguranta Circulatiei Birou Siguranta Circulatiei Centrul de Cercetare si Dezvoltare Corneliu Miklosi V Director Tehnic + Contabil Şef v | , V 1 Serviciul Tehnic Serviciul Tehnologia Informatiei Serviciul Achizi Publice şi Depozite Muzeu Transport Public Corneliu Miklosi Sectia Transport Tramvaie Sectia Transport Troleibuze Sectia Transport Autobuze Birou Administrare Retea si Comunicatii Y Y + Y Atelier tramvaie Atelier Infrastructura Atelier biciclete Serviciul Financiar Contabil Serviciul Vanzari x Birou tluri de Calatorie

= 11| Cod: ROF RET. | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Eni a Ravizia: 0 _ = Nm JE my FUNCŢIONARE iția: evizia: ——— Pagina: 1 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Septembrie 2014 Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REST. TJ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 1 y FUNCȚIONARE Ediția:8 Revizia: 0 2-din97 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Acest document este proprietate a RA.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 3 din 97 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR Revizie nr. /Data Descriere revizie / modificare | CAP TITLU CAPITOL - COPERTA Ed2, rev.0/09.07.2009 = FOAIE DE GARDĂ Ed2, rev.0/09.07.2009 - LISTA DE CONTROL A "| REVIZIILOR/ MODIFICĂRILOR — | F42,rev.0/09.07.2009 CUPRINS Ed.2, rev.0/09.07.2009 - ORGANIZAREA ŞI i BA EGIEI Ed.2, rev.0/09.07.2009 : Introducere atribuții conform ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE ELA a ARE 2 ERONAT RZA Ed.2,rev.0/09.07.2009 | Cheltuielilor ( SIEIC) GENERAL, pentru Biroul Organizare, Planificare Transport Public de Persoane. Ed2, rev.0/09.07.2009 | Introducere atribuţii conform ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Sistemului Integrat de 3 COMPARTIMENTELOR ŞI Eficientizare a Încasărilor şi SECȚIILOR DIN SUBORDINEA Cheltuielilor ( SIEIC) DIRECTORULUI TEHNIC pentru Biroul Aprovizionare Depozite. Ed2, rev.0/09.07.2009 | Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Direcţia Transport Electric, Direcţia Transport Auto şi Serviciul Exploatare. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE Organizează, îndrumă și COMP ARTIMENTELOR ŞI controlează , activitatea de * | DIRECȚIILOR DIN SUBORDINEA și dezinfecție a DIRECTORULUI ADJUNCT mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din Ed.2 rev.1/01.01.2010 subordine, atunci când este nevoie. Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine, atunci când este nevoie. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

zaTIJ 5) REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Cod: ROF Ediția:8 Revizia: O | 4 din 97 Pagina: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Ed2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuţii conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor ( SIEIC) pentru Serviciul Vânzări. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Ed.2, rev.0/09.07.2009 Introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC). Ed. 3 rev 0 Eliminare capitol din ROF conform HCL. CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Ed22, rev.0/09.07.2009 DISPOZIȚII FINALE Ed2, rev.0/09.07.2009 TOT ROF Ed.2, rev.0/09.07.2009 Modificarea ROF după organigrama valabilă din 09.07.2009 şi introducere atribuții conform Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC) Ed.3 rev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Ed. 4 rev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara 10 TOT ROF Ed. Srev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara 11 TOT ROF Ed. 6rev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara 12 TOT ROF Ed. 7rev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara 13 TOT ROF Ed. 8 rev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara 14 TOT ROF Ed.9 rev 0 Modificarea ROF, conform aprobării Consiliului Local Timişoara Acest document este proprietate a R.A.T.T, Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 5 din 97 CUPRINS Cap. 0: Foaie de gardă Lista de control a reviziilor / modificărilor Cuprins Cap. 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 11 DISPOZIȚII GENERALE 1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REGIEI Cap. 2: ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL 21 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 22. CABINET DIRECTOR GENERAL 22.1 COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE 222. COMPARTIMENT GESTIONARE ENERGIE 223. BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE 2.23.) COMPARTIMENT CALITATE 23 SERVICIUL RESURSE UMANE 23.1 ŞCOALA FORMARE PROFESIONALĂ 24. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECȚIE 25. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 2.6. SERVICIUL MONITORIZARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 2.61 BIROUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 27. COMISIA DE DISCIPLINĂ 2.8. CENTRUL DE CERCETARE / DEZVOLTARE “CORNELIU MIKLOŞT” Cap. 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC 3.1 SERVICIUL TEHNIC 32 SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI 32.1 BIROUL ADMINISTRARE RETEA COMUNICATII 33. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI DEPOZITE 34. MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC „CORNELIU 3.5. SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE 3.5.1 ATELIER TRAMVAIE 3.5.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ 3.5.3. ATELIER BICICLETE 3.6. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE 3.7. SECȚIA TRANSPORT AUTOBUZE Cap. 4: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAȚIONALE DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF 41 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 42 SERVICIUL VÂNZĂRI 42.1 BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE Cap. 5: CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL 5.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 52 DIRECTOR GENERAL 53 DIRECTOR TEHNIC 54 CONTABIL ŞEF 5.5 PATRIMONIUL REGIEI Cap. 6: DISPOZIȚII FINALE Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

TZ Cod: | ROF _ | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI _— _ re T.T) FUNCŢIONARE a ia Pagina: 6 din 97 Capitolul 1: ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA REGIEI 1.1Dispoziții generale Art.1. Regia Autonomă de Transport Timişoara este înființată ca urmare a deciziei Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 99/29.01.1991 cu începere de la 1 ianuarie 1991, Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform codificării CAEN (ordin 337/2007 ), este : 4931 —Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Art2. Activităţile secundare, conform codificării CAEN ( ordin 337/2007 ), sunt: 1392 — fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepția îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1610 —tăierea şi rindeluirea lemnului 2219 — fabricarea altor produce din cauciuc 2433 — producţia de profile obținute la rece 2451- turnarea fontei 2453- turnarea metalelor neferoase uşoare 2454- turnarea altor metale neferoase 2511 — fabricarea de construcţii metalice şi părți componente ale structurilor metalice 2512 — fabricarea de usi si ferestre din metal 2550 - fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor 2561 — tratarea si acoperirea metalelor 2562 — operațiuni de mecanică generală 2573 — fabricarea uneltelor 2593 — fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2594 — fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe 2599 — fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2711 — fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2790 — fabricarea altor echipamente electrice 2815 — fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2823 fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2849 — fabricarea altor maşini — unelte n.c.a. 2910 — fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3020 - fabricarea materialului rulant 3101 — fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3311 — repararea articolelor fabricate din metal 3312 — repararea maşinilor 3314 — repararea echipamentelor electrice 3513 — distribuția energiei electrice 3831 - demontarea (dezasamblarea) masinilor, şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 — recuperarea materialelor reciclabile sortate 4120 — lucrări de construcţii a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 4211 — lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4212 — lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață şi subterane 4213 — construcția de poduri şi tuneluri 4221 — lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 — lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicații 4299 — lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4311 — lucrări de demolare a construcţiilor 4312 — lucrări de pregătire a terenului 4313 — lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4321 — lucrări de instalații electrice Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

TI Cod: ROF R T. Bi REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI E <a FUNCŢIONARE Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 7 din 97 4322 — lucrări de instalații sanitare, de încălzire şi de aer condiționat 4334 — lucrări de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4391 — lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4399 — alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4520 — întreținerea şi repararea autovehiculelor 4531 — comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 — comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4672 — comerț cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4673 — comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare 4677 — comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4690 — comerţ cu ridicata nespecializat 4724 — comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4725 — comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4726 — comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4789 — comert cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piețe al altor produse 4932 — transporturi cu taxiuri 4939 — alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 - transporturi rutiere de mărfuri 5030 — transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 - transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5210 - depozitări 5221 — activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5510 — hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5520 — facilităţi de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată 5590 — alte servicii de cazare 5610 — restaurante 5621 — activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 — alte activități de alimentație n.c.a. 5630 — baruri şi alte activități de servire a băuturilor 6399 — alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6820 — închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7219 — cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 7120 — activități de testări şi analize tehnice 7220 — cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 7320 — activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice 7410 — activități de design specializat 7490 — alte activități profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7711 — activități de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7712 — activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7139 — activități de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7810 — activități ale agenţiilor de plasare a forței de muncă 7820 — activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 — servicii de furnizare şi management a forței de muncă 7911 — activități ale agențiilor turistice 7912 — activități ale tur-operatorilor 7990 — alte servicii de rezervare şi asistență turistică 8230 — activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8299 — alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8532 - invăţământ secundar, tehnic sau profesional 8553 — scoli de conducere (pilotaj) 8559 — alte forme de învățământ n.c.a. 8621 — activități de asistență medicală generală Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Ediția:8 Revizia: 0 8 din 97 Pagina: 8622 — activități de asistență medicală specializată 8623 — activități de asistență stomatologică 8899 — alte activități de asistență socială fără cazare 9002 — activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9004 — activități de gestionare a sălilor de spectacole 9101 — activități ale bibliotecilor şi arhivelor 9102 — activități ale muzeelor 9311 — activități ale bazelor sportive 9329 — alte activități recreative şi distractive n.c.a. Art3. Regia este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcționează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relații economice cu alte unități, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activității sale. Din veniturile realizate regia constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social culturale şi sportive, ori de perfecţionare-recalificare a personalului angajat, precum şi pentru premierea acestuia. Consiliul de Administraţie al Regiei poate hotări şi crearea altor fonduri în afara celor menționate mai sus. Din profitul net al regiei, în condițiile legii se constituie fondul de participare a angajaților la profit. Pentru acoperirea eventualelor deficite regia poate beneficia, în condițiile legii, de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Regia Autonomă poate concesiona, în condițiile legii, activități economice, servicii publice, unități de producție şi terenuri pe bază de licitaţie publică. Regia poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locație a gestiunii secţiilor şi a altor subunități economice din subordinea lor. Art4. Sediul R.A. Transport Timişoara este în municipiul Timişoara, B-dul Take Ionescu, nr.56. 1.2.Structura organizatorică a Regiei Art.S. Pentru îndeplinirea funcțiilor ce-i revin conform obiectului său de activitate precum şi organigramei aprobate, regia are următoarele funcţii de conducere şi structuri organizaționale funcţionale: Funcţii de conducere: - Director general. - Directori de resort: Tehnic, Contabil Şef. - Şefi structuri organizaționale. Structuri organizaționale funcţionale : - Serviciul audit public intern (SAPI) - Cabinet Director General (CDG) - Compartiment relatii publice (CRP) - Compartiment gestionare energie (CGE) - Biroul Planificare, Organizare, Calitate (BPOC) - Compartiment calitate (CCIM) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Şcoala Formare Profesională (SFP) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației (SMSC): - Biroul Siguranța Circulaţiei (BSC) - Serviciul Tehnic (ST) - Serviciul Tehnologia Informatiei ( STI) - Biroul Administrare Retea si Comunicatii (BARC) - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite (SAPD) - Muzeu Transport Public „Corneliu Miklosi” - Serviciul Financiar — Contabil (SFC) Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

a Cod: ROF SET R T T II REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI BECI Revizie = Win ţia: i =) FUNCȚIONARE E Pagina: - Serviciul Vânzări (SV): - Biroul Titluri de Călători (BTC) - Comisia de disciplină, înființată în baza Legii 571/2004 (CD) - Centrul de cercetare / dezvoltare “CORNELIU MIKLOŞI” Art.6. Regia are în subordine următoarele subunități fără personalitate juridică, care nu întocmesc bilanţ contabil, cu gestiune economică şi cu limită de autonomie, în conformitate cu atribuțiile secţiei ce vor fi tratate la capitolul respectiv: - Sectia Transport Tramvaie (STT) - Sectia Transport Troleibuze(STTr.) - Sectia Transport Autobuze(STA) Art.7. Directorul General al R.A.T. Timişoara are în subordine directă: - Director Tehnic (DT) - Contabil Şef (CS) - Centrul de cercetare/dezvoltare „Corneliu Miklosi” - Cabinet Director General (CDG) - Serviciul audit public intern (SAPI) - Serviciul Resurse Umane (SRU) - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (SIPP) - Biroul Control Financiar de Gestiune (BCFG) - Serviciul Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei (SMSC): Art.8. Directorul Tehnic este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite - Serviciul Tehnologia Informatiei - Secţia Transport Tramvaie - Sectia Transport Autobuze - Sectia transport Troleibuze - Muzeul de transport public „CORNELIU MIKLOST” Art.9. Contabilul Şef este subordonat ierarhic directorului general şi are în subordine directă: - Serviciul Financiar Contabil - Serviciul Vânzări: Art.10. Organul prin care se exercită conducerea regiei este Consiliul de Administraţie al R.A.T. Timişoara. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența altor organe. Capitolul 2: ATRIBUŢIILE ȘI SARCINILE STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasări creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractuali, de asemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 2.1. Serviciul Audit Public Intern Art2. Serviciul Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor legislative în vigoare privind auditul public intern, în mod independent şi obiectiv. Auditorul intern oferă consiliere pentru îmbunătățirea operațiunilor şi contribuie la adăugarea de valoare actului managerial. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

RE. T T) REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Rovizia: 0 RA. FUNCȚIONARE — Cod: ROF Pagina: 10 din 97 Auditorul public intern evaluează, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor şi de control şi face propuneri concrete pentru a le consolida eficacitatea. 2.2 Cabinet Director General Art.3. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : a) activitatea de secretariat b) monitorizare rapoarte şi statistici c) activitatea de registratură d) activitatea de agrement ATRIBUȚII Art.4. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: b) - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuţiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul cabinetului. Activitatea de secretariat stabileşte şi urmăreşte agenda de lucru a directorului general; urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; răspunde de întocmirea documentelor protocolare; pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului general, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obținerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească directorul general şi stabilirea programului; rezolvă corespondența internațională; asigură activitatea de traduceri şi translatări; informează directorul general cu privire la actele legislative de interes pentru regie apărute; participă la audiențele susţinute de directorul general, distribuie celor abilitaţi spre rezolvare problemele ridicate de către salariaţi, urmăreşte şi informează modul de soluționare a acestora; triază corespondența în funcţie de importanţa şi urgenţa lor şi asigură repartizarea documentelor pe domenii; transmite publicații, prospecte şi oferte obişnuite de preţuri direct la direcţiile executive de resort, dirijează corespondența între direcţii executive, care nu angajează valori materiale, financiare sau de personal direct la destinaţie, fără viza directorului general; exercită rolul unui prim filtru al corespondenţei, informându-l pe directorul general asupra conținutului unor documente cărora, în opinia sa, ar trebui să li se acorde o atenție deosebită; preia şi difuzează fax-urile adresate directorului general; evidența necesarului de consumabile şi evidența de personal (şeful de cabinet întocmeşte referatul cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ține evidenţa orelor suplimentare, concediilor, evidența delegațiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor profesionale); asigură directorului general legăturile telefonice exterioare; preluarea de la şefii de compartimente (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care şeful de cabinet director general le poate rezolva sau chiar poate delega o serie de responsabilități persoanelor din subordine; organizează intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituției la directorul general, în funcţie de programul acestuia, de importanța şi urgenţa problemelor; asigură directorului general condiții optime de muncă şi de luare a deciziilor; repartizarea sarcinilor, pe compartimente şi lucrători, după caz; coordonează secretariatele şi circulația documentelor la direcţiile executive. Monitorizare rapoarte şi statistici solicită şi centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Editia Revizia: O FUNCŢIONARE — = Pagina: 11 din 97 urmăreşte realizarea sarcinilor din programele şi măsurile la nivelul regiei, la termenele stabilite; monitorizează evidențele statistice ale regiei; reprezintă regia în relațiile cu organizațiile de transport naţionale şi internaționale; întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul cabinetului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul cabinetului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; c) Activitatea de registratură asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenței precum şi expedierea acesteia la destinatari; înregistrează şi asigură multiplicarea şi difuzarea documentelor la compartimentele de lucru; urmăreşte şi verifică lunar fondurile utilizate pentru cheltuiei poştale efectuate la transmiterea corespondenței prin oficiul poştal. d) Activitatea de agrement Această activitate se desfăşoară, cu respectarea cerințelor legale, în următoarele domenii: I) Cultural II) Centru social sindical (Mini — hotel, restaurant, bar) II) Planificare, salarizare, normare IV) Personal, învăţământ, administrare V) Sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, PSI VI) Aprovizionare, depozitare, mecano - energetic VII) Contabilitate, financiar I) Cultural se ocupă de activitatea de gestionare a mini-hotelului, a ştrandului, a terenurilor sportive şi a tuturor spațiilor pentru recreaţie; organizează evenimente în spațiile proprii ; face publicitate pentru atragerea clientelei; asigură funcţionarea ştrandului în perioada de vară, în condiţii de igienă; ia măsuri pentru funcţionarea tuturor utilităţilor: duşuri, saună, garderobe, grupuri sanitare; urmăreşte şi ține evidența funcţionării utilităţilor şi instalațiilor ce deservesc activitatea de agrement. II) Centru social sindical gestionează şi răspunde de patrimoniul şi activitatea centrului social sindical - complexul de Agrement al Regiei asigură exploatarea la capacitate a spațiilor de cazare, astfel încât activitatea să fie eficientă; asigură prepararea mâncării pentru servirea clienţilor la restaurant, asigură funcţionarea barului; face publicitate pentru atragerea clienţilor; asigură condiţii de igienă la prepararea hranei şi servirea clienților; asigură condiţii de confort în limita clasării mini — hotelului; menține integritatea mobilierului şi a altor dotări; urmăreşte asigurarea cu vesela necesară, ia măsuri de păstrare a acesteia în condiții de igienă; se ocupă de aprovizionarea cu alimente şi băuturi necesare pentru restaurant şi bar; ia măsuri pentru achiziţionarea materialelor consumabile în activitatea mini — hotelului; face propuneri de tarife pentru serviciile oferite; face propuneri de casare şi declasare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar uzate; scoate din uz cele aprobate la casare; propune înlocuirea celor scoase din uz cu altele noi; face recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate. II) Planificarea, salarizarea, normarea Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: |___ RF Ediţia:8 Revizia: 0 Pagina: 12 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE întocmeşte necesarul de personal pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă; organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenelor stabilite pentru toate activitățile. IV) Personal, administrativ întocmeşte planificarea anuală a concediilor de odihnă pentru personalul din subordine și o transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; gestionează bunurile de inventar asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite; asigură ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.I, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului aferent acestor activități ; se îngrijeşte şi asigură condiţii corespunzătoare de muncă şi de viață pentru personalul aferent acestor activităţi; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personal, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; V) Sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului şi SU, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; urmăreşte şi asigură realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de sănătate şi securitate în muncă, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personal a regulilor şi măsurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi paza contra incendiilor. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Co ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 13 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE VI) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilităţilor şi instalațiilor, în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; - răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea și certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; asigură depozitarea, păstrarea şi conservarea în condiţii de siguranță a materialelor, precum şi recepţionarea acestora; organizează şi asigură colectarea deşeurilor şi evacuarea lor, conform instrucţiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele; urmăreşte aprovizionarea cu materiale, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesităţile; Îşi asigură stocuri de materii prime şi materiale la nivelul optim permis de fonduri; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului. VII) Contabilitate - financiar 2.2.1. răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă; primeşte indicatorii economici şi financiari, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificaţi; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a activității de agrement conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor, participă la inventarierea bunurilor anual sau ori de câte ori este nevoie; ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuţiile de control financiar preventiv; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate, face propuneri de tarife; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în Vigoare; ţine evidența valorică a materialelor consumate pentru activitatea de bază şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare a activității de agrement şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situaţiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar. Compartiment Relații Publice În domeniul său de activitate are următoarele atribuții şi răspunderi pe domeniile următoare: a) Informarea interinstituțională b) Informarea directă a persoanelor c) Informarea presei şi relații cu presa d) Informarea internă a personalului ATRIBUȚII elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI,; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 14 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; a) Informarea interinstituțională comunică din oficiu informațiile de interes public, acte normative care reglementează activitatea RATT, structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de audiențe, numele şi prenumele persoanelor din conducerea regiei şi a responsabilului cu relațiile publice, coordonatele de contact ale regiei, surse financiare, bugetul şi bilanțul contabil, programe şi strategii proprii, lista documentelor de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse, potrivit legii; asigură difuzarea unui raport periodic de activitate al regiei. b) Informarea directă a persoanelor organizează asigurarea accesului persoanelor la informații de interes public; precizează condițiile în care persoanele au acces la informații; asigură cu formulare tipizate legale activitatea; asigură rezolvarea în termen a petițiilor, ține evidența petiţiilor adresate directorului general, a termenelor scadente şi a modului de rezolvare, distribuie petițiile spre rezolvare compartimentelor regiei; formulează răspunsurile oficiale la petiții, în baza documentelor de analiză primite de la cei în cauză, respectând cerințele legale în domeniu; organizează şi asigură funcționarea unui punct de informare-documentare. c) Informarea presei şi relații cu presa - coordonează şi execută activitatea de “Purtător de cuvânt al RATT”; - informează în timp util ziariştii despre acţiunile şi activitățile de interes public ale regiei; - difuzează comunicate şi informări de presă, convoacă conferințe de presă; - difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau activități ale RATT; - rezolvă probleme legate de acreditarea ziariştilor; - stabileşte şi execută strategia de promovare a imaginii RATT prin mijloace mass-media; - realizează campanii publicitare pentru promovarea unor activități noi din cadrul RATT. d) Informarea internă a personalului instituie un sistem de informare la toate nivelele regiei privind activitatea regiei; instruieşte angajații asupra obligațiilor şi termenelor de rezolvare a petițiilor, pentru aplicarea legii. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 15 din 97 2.2.2 Compartimentul Gestionare Energie Compartimentul Gestionare Energie are ca atribuțiuni următoarele: - elaborează şi implementează programul de eficiență energetică; - urmăreşte consumurile energetice precum şi folosirea rațională a energiei; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul compartimentului; - reprezintă interesele regiei în relațiile contractuale cu furnizorii de utilități; - reprezintă interesele regiei în relația cu ANRE. (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei); - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. 2.2.3. Biroul Planificare, Organizare — Calitate Art.5. Biroul Planificare, organizare calitate, are următoarele activităţi: a) Organizare b) Planificarea activității de transport public de persoane c) Analiză economică d) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în muncă ATRIBUȚII Art.6. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătăţirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul. organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul biroului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul biroului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; a) Organizare Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

R “a T] REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FEsitara—Rovizia:O RAI. 5) FUNCȚIONARE ia: ; er Cod: ROF Pagina: 16 din 97 b) editează organigrama regiei, în urma deciziilor de reorganizare luate şi o supune spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Consiliului Local al municipiului Timişoara editează, în baza propunerilor de la compartimente, şi supune aprobării Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) respectiv Statul de Funcţiuni al regiei şi răspunde de difuzarea ROF în vederea cunoaşterii şi aplicării întocmai întocmeşte necesarul de personal la nivel de regie pe categorii. Planificarea activității de transport public de persoane - evaluează periodic fluxurile de călători în vederea determinării capacității de transport oferite necesare; - stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate , precum şi capacitățile de transport necesare; - stabileşte şi supune aprobării programele de transport public local de persoane prin curse regulate speciale şi capacitățile de transport necesare, în baza solicitărilor beneficiarilor; - întocmeşte documentația tehnică necesară specifică activităţii de planificare a activității de transport public de persoane; = urmăreşte realizarea indicatorilor de exploatare şi prezintă conducerii rapoarte cu evoluția şi nivelul de realizare al acestora; - colaborează cu alte instituţii de specialitate la coordonarea şi desfăşurarea studiilor privind calitatea serviciilor de transport; - efectuează calculul realizării criteriilor şi obiectivelor de performantă, conform legislației în vigoare; - calculează indicele productivității muncii, lunar și cumulat de la începutul anului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent; - planifică transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înfiinţare al Asociaţiei; - planifică transportul de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. Analiză economică întocmeşte analize economice privind activitatea de bază a regiei; calculează lunar realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite prin HCL, pe care le transmite spre aprobare Consiliului de Administraţie al regiei; raportează realizarea indicatorilor de performanță Primăriei municipilui Timişoara; calculează şi transmite celor interesați indicele de productivitatea muncii; colectează date de la celelalte compartimente ale regiei în vederea calculării şi evidenţei principalilor indicatori tehnico-economici ai organizației; completează şi transmite documentații, repartizate biroului, solicitate de alte instituții referitoare la indicatorii regiei. Atribuţiuni specifice privind respectarea cerințelor SIEIC: definirea şi desenarea traseelor de transport în comun pentru monitorizare; verificarea, updatarea şi corectarea traseelor pentru monitorizare corectă, respectiv obţinerea de rapoarte corecte; optimizarea graficelor de circulație pe baza datelor provenite din back office-ul Sistemului de Monitorizare Vehicule (SMV), respectiv din Sistemul Automat de Taxare (SAT); propagarea în SMV a graficelor de circulație funcţie de zi sau perioada calendaristică; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 17 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE în vederea optimizării programelor de circulaţie, solicită secţiilor de exploatare programarea vehiculelor echipate cu senzori de numărare călători, pe liniile investigate pentru perioada de analiză; evidențierea şi calculul efectelor economice ale optimizărilor aplicate; cooperarea cu toate compartimentele RATT implicate în utilizarea şi gestionare SIEIC pentru îmbunătățirea soluțiilor de monitorizare şi optimizare a activității de transport de persoane 2.2.3.1. Compartiment calitate d) Managementul responsabilității sociale — calității — mediului — sănătății şi securității în muncă Art.7. Pe domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, compartimentul are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri de sistem şi operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. - organizează, coordonează şi conduce activitatea în domeniul calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială, în vederea menţinerii şi îmbunătățirii sistemului de management integrat; - gestionează sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă; - menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu condiţiile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 şi cu politica în domeniul calitate— mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială a R.A.T. Timişoara; - elaborează, modifică, difuzează, actualizează şi păstrează documentele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; - organizează şi conduce activitatea de audit intern şi de secundă parte; - identifică şi înregistrează neconformitățile şi previne utilizarea neintenţionată a produselor neconforme; - întocmeşte şi controlează înregistrările sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială aferente auditelor; - asigură analiza proiectelor sau reviziilor procedurilor de sistem, operaționale şi instrucţiunilor de lucru întocmite de alte compartimente ale regiei pentru încadrarea lor în cerințele sistemului de management integrat calitate — mediu — securitate şi sănătate în muncă — responsabilitate socială; organizează şi conduce activitatea de audit social, din momentul certificării Sistemului de Management al Responsabilității Sociale. 2.3. Serviciul Resurse Umane Art.8. Serviciul Resurse Umane are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii: a) personal, învăţământ, salarizare b) şcoală formare profesională c) activitatea de arhivare d) structura de psihologie ATRIBUȚII a) Personal, Învăţământ, Salarizare răspunde de întreaga activitate de personal, pe care o organizează, îndrumă şi controlează; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: |__ RF 0 Pagina: 18 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - coordonează întreaga activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului; - asigură necesarul de personal pe meserii, funcții şi specialități; - urmăreşte utilizarea judicioasă a personalului, pregătirea şi perfecționarea profesională a acestuia; - îndrumă conducerile compartimentelor de lucru în aplicarea şi respectarea dispozițiilor legale cu privire la încadrarea si promovarea personalului; - organizează alegerea de către lucrători, a reprezentanților lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), în baza unui Regulament întocmit de Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie cu sprijinul şefilor de compartimente implicate, regulament aprobat de către Directorul General; - alegerile se organizează ori de câte ori locul (locurile) din CSSM destinat (destinate) reprezentanților lucrătorilor devine (devin) vacant (vacante); - primeşte zilnic raportările cu privire la prezenţa la serviciu a personalului, centralizează şi informează conducerea; - urmăreşte respectarea cu strictețe a disciplinei în muncă a întregului personal, propune măsuri pentru îmbunătățirea stării disciplinare, pentru respectarea Regulamentului Intern; - în funcție de structura organizatorică întocmeşte statele de funcțiuni; - menține la zi fişele de post actualizate, asigură înmânarea acesteia titularului şi o ataşează ca anexă la contractul individual de muncă; - întocmeşte şi ține la zi statul de personal al tuturor salariaţilor; - propune împreună cu organele abiliate sănatatea şi securitatea în muncă, locurile de muncă vătămătoare sau periculoase la care se acordă sporuri; - ţine registrul de evidență a personalului ( inclusiv în format electronic), mişcarea acestuia în cadrul regiei, precum şi dosarele profesionale personale ale salariaților; - prezintă directorului general situația drepturilor ce decurg din lege şi din contractul colectiv de muncă în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile; - coordonează documentația pentru aprobarea plății orelor suplimentare pentru personal; - urmăreşte aplicarea corectă a sporurilor pentru conducerea formațiilor de lucru; - colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; - centralizează planificarea anuală a concediilor de odihnă; - ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor fără salar; - stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; - ține la zi şi operează în programul de personal tranşele de vechime în muncă a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de vechime; - ţine la zi şi operează în programul de personal trangele de vechime în muncă în cadrul regiei a salariaților pe baza cărora se acordă sporul de fidelitate; - eliberează, la cerere foştilor angajaţi adeverințe cu sporuri, drepturi salariale, grupe de muncă; - întocmeşte dosarele de pensie; - vizează cererile salariaţilor privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare; - întocmeşte notele de lichidare pentru salariaţii care își încetează activitatea şi a notelor de predare- primire în cazul modificării locului de muncă sau a funcţiei; - participă la elaborarea şi negocierea contractului colectiv de muncă şi asigură înregistrarea şi difuzarea acestuia; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

= a T|| | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI aaa RATTJ FUNCȚIONARE Si ———— = Pagina: 19 din 97 Cod: ROF întocmeşte raportările statistice către Institutul Naţional de Statistică privind categoriile de salariați, numărul şi natura posturilor vacante şi orice alte situații statistice privind resursele umane; participă la comisia desemnată cu efectuarea cercetării disciplinare în cazul săvârșirii de abateri de la Regulamentul Intern; implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. 2.3.1 Şcoala formare profesională b) Şcoală Formare Profesională primeşte şi centralizează necesarul de instruire de la compartimentele de lucru, întocmeşte “Planul de instruire anual” şi îl supune aprobării Cosiliului de Administraţie, conform procedurilor de sistem; operează modificări în “Plan de instruire anual” în cazul în care apar schimbări legate de participarea la cursurile de formare profesională; organizează şi coordonează în condițiile legii activitatea de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; organizează şi coordonează activitatea “Şcolii de şoferi R.A.T.T.”, în conformitate cu legislația în vigoare; ține evidența cursanților, întocmeşte cataloagele şi caietele cursanților, organizeaza examenele periodice şi examenul de absolvire a cursurilor; întocmeşte dosarele pentru examenul de obţinere a permisului de conducere auto, participă la examenul de obţinere a permisului auto; ține evidența lectorilor şi a instructorilor auto precum şi orelor efectuate de aceştia; întocmeşte pontajele lunare pentru lectori şi vizează pontajele instructorilor auto; asigură relația de colaborare cu Autoritatea Rutieră Romănă şi Biroul Examinări Auto; ține evidenţa salariaților prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislației în vigoare; întocmeşte actele adiționale cu clauze de formare profesională la contractul individual de muncă, urmăreşte semnarea acestora de către cele 2 părți (angajat şi angajator); ține evidența concediilor de studii; urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice fiecărui post şi loc de muncă şi perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază; ține evidența şi informează conducerea asupra ofertelor şi a invitațiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de salariați şi a referatelor înaintate de compartimente privitoare la cursurile de formare profesională; vizează notele de lichidare şi cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariaţilor, confirmând dacă aceştia au beneficiat de cursuri de formare profesională şi dacă au restituit contravaloarea cursului; primeşte cereri, îndrumă şi acordă informațiile necesare elevilor, studenților care solicită efectuarea stagiului de practică profesională, precum şi instituțiilor de învăţământ cu care regia are relații de colaborare în vederea efectuării practicii profesionale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

RET T] || REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 0 RAI. FUNCȚIONARE E EEE Cod: ROF Pagina: | 20 din 97 urmăreşte integrarea (inducția) în activitate a personalului nou angajat; elaborează şi propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților; asigură asistență conducătorilor locurilor de muncă în cadrul pricesului de evaluare profesională anuală, centralizează calificativele obținute în baza fişelor de evaluare a performanțelor profesionale şi arhivează documentele; propune şi inițiază proceduri şi instrucţiuni de lucru referitoare la instruirea personalului pe categorii de meserii, evaluarea în vederea promovării şi examinarea personalului de bord referitoare la siguranța circulație, în conformitate cu prevederile legale. c) Activitatea de arhivare răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstratrea şi folosirea documentelor şi înregistrărilor din cadrul RAT Timişoara conform prevederilor Legii nr.16/1996 actualizată a Arhivelor Naţionale; răspunde de întocmirea nomenclatorului dosarelor arhivate, centralizând proiectele de nomenclator ale fiecărui compartiment. d) Structura de psihologie 1) În domeniul său de activitate, Structura de Psihologie a RATT are următoarele atribuţii de bază: evaluarea psihologică a funcţiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității în domeniul siguranței circulaţiei rutiere: persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sau persoana cu atribuții specifice de siguranța circulației (şef secție, şef atelier exploatare, şef coloană, profesor legislaţie); conducător auto transport persoane în interes public; conducător auto transport intern marfă; conducător auto transport internaţional persoane şi marfă; conducător auto transporturi speciale interne şi internaţionale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport valori); instructor conducere auto. evaluarea psihologică a funcțiilor reglementate prin legislația în vigoare, în vederea asigurării cu personal corespunzător (apt) pentru desfăşurarea activității: personal cu funcţii de decizie (funcţionar public-director general, director adjunct din instituţii publice); personal care conduce utilaje, vehicule de transport intra-uzinal şi/sau maşina firmei (conducerea maşinii instituției, manipulant pod rulant, manevrant Tv, Tb, Bus, moto-stivuitorist) electricieni (muncă în reţele electrice de joasă şi medie tensiune) agenți pază pompieri evaluarea psihologică a altor categorii de personal conform deciziei conducerii regiei: vânzători titluri de călătorie tehnicieni asistență evaluarea psihologică a personalului menționat se realizează în următoarele situații: la şcolarizare în funcţia de conducător Tramvai,Troleibuz; la angajare într-o funcţie din domeniul siguranței circulației (SC) sau sănătății şi securității în muncă (SSM) la schimbarea funcţiei sau a tipului de transport pentru menținerea în funcție (SC, SSM) Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | RF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 21 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - muncă la înălțime; - muncă de noapte; - muncă în reţele electrice de înaltă tensiune; - muncă în reţele electrice de joasă şi medie tensiune; - personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal şi/sau maşina firmei; - personal care lucrează în condiții de izolare; - manipulare substanțe chimice (acid cianhidric, benzen, toluen, xilen, naftalină). - la sesizarea de către conducerea unității sau a şefului direct, în cazul în care se constată că, din cauza unor deficiențe psihofiziologice sau de comportament la locul de muncă, personalul nu ar mai corespunde solicitărilor funcției exercitate; - în urma implicării în evenimente de circulație; - expertiză psihologică la solicitarea organelor de poliție, justiție, procuratură; - reexaminare psihologică la solicitarea persoanelor declarate inapte la prima examinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a avizului. 5) Organizează activitatea Structurii de Psihologie, efectuează evidența personalului asistat, asigură asistența psihologică propriu-zisă. 6) Urmăreşte adaptarea/integrarea cursanților începători la/în specificul meseriei de conducător Tramvai-Troleibuz. T) Emite avize psihologice şi propune, în cazul constatării unor aspecte psihopatologice, trimiterea de către medicul de medicina muncii al RATT, a persoanei în cauză, la examen de specialitate psihologic-psihiatric pentru precizare de diagnostic clinic, sau recomandă efectuarea unui control oftalmologic, acolo unde este cazul; propune, în urma examenului psihologic efectuat menţinerea sau schimbarea din funcţie a personalului examinat. 8) Efectuează consiliere psihologică gratuită angajaților RATT care se află la un moment dat în dificultate sau care doresc să se perfecționeze, să dezvolte un aspect sau mai multe din viaţa personală, familială sau profesională. 9) Se preocupă de dezvoltarea metodologică (achiziționarea de tehnici, tehnologii şi procedee noi, cu licenţă) a Structurii de Psihologie. 10) Desfăşoară activitate ştiinţifică în vederea acumulării creditelor solicitate de Colegiul Psihologilor din România (efectuează studii şi cercetări, prelucrări statistice, privind diferite aspecte, fenomene psihologice în legătură cu activitate adesfăşurată, rezultatele fiind valorificate în cadrul conferințelor naţionale şi internaţionale de psihologie, sau în publicații de specialitate). 11) Întreţine corespondență cu compartimentele Regiei, privind: caracterizări profesionale, avize psihologice, programări la examenul psihologic. 12) Menţine relații intra-interdisciplinare: a) relaţii profesionale intradisciplinare cu Colegiul Psihologilor din România, alte cabinete şi structuri de psihologie, universităţi, centre de studii psihologice, asociaţii profesionale din țară şi străinătate. b) relații interdisciplinare, cu Ministerul Transporturilor, diverse instituții publice, medicul de medicina muncii, cu alte servicii, unități ale Regiei. 13) Se preocupă de cunoaşterea şi aplicarea legislației în vigoare, în legătură cu activitatea de evaluare psihologică a personalului Regiei. 14) Elaborează proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni. 15) Participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI. 16) Respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. 2.4 Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Art9. Serviciul are în subordine directă Compartimentul Servicii Situaţii de Urgenţă, având următoarele atribuții şi răspunderi: a) Prevenire şi protecţie în domeniul securității şi sănătății în muncă Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 22 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE b) Medicina muncii c) Situaţii de urgenţă (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia civilă) şi pază generală d) Activitate stomatologică ATRIBUȚII a) Prevenire şi protecție în domeniul securității şi sănătății în muncă Art.10. Serviciul intern de prevenire şi protecție funcționează ca şi compartiment distinct aflat în subordinea directă a Directorul General. Art.11. Activităţile de prevenire şi protecție, desfăşurate prin modalitățile prevăzute de legislația în vigoare, coordonate direct de Directorul General, în cadrul regiei sunt următoarele: - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; - elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecție; - elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților şi ale unității/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - propunerea atribuțiilor şi răspunderilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; - verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuțiilor şi responsabilităților ce le revin în domeniul securității şi sănătății în muncă, stabilite prin fişa postului; - întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă; - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informațiilor primite; - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/ sau unității; - asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui; - evidența zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii; - Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; - evidența meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; - evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; - evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; - monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă; - verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; - face demersuri pentru efectuarea determinărilor de noxe fizice, chimice sau biologice din zonele de muncă, a dinamicii acestora şi a duratei de expunere a salariaților în condițiile respective; - informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecție; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 23 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise conform legi, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot şi şantiere temporare şi mobile; - evidența echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor referitoare la asigurarea securității şi sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă; - identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din regie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; - urmărirea întreținerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situații referitoare la cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; - participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege; - întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute de lege; - elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din regie, în conformitate cu prevederile din lege; - urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; - colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; - colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; - urmărirea actualizării planului de avertizare, planului de prevenire şi protecție, şi al planului de evacuare; - propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securității şi sănătăţii în muncă; - propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; participă pe post de secretar în comisiile de cercetare a accidentelor de muncă, ținând evidența acestora conform legislaţiei în vigoare; organizează şi participă pe post de secretar la şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate în muncă. Art.12. Alte atribuții coordonate direct de şeful Serviciului L.P.P. în conformitate cu cerințele legale, impuse de SMI şi regulamentele interne în vigoare ale regiei: elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la dezvoltarea, menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; colaborează cu organele sindicale, Inspectoratul teritorial de muncă, analizează sesizările lucrătorilor pe această direcție; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; colaborează cu reprezentanții lucrătorilor cu atribuții pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă,

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 24 din 97 stabileşte reguli privind instruirea şi însoțirea persoanelor aflate în regie cu permisiunea angajatorului sau a reprezentaților acestuia - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; b) Medicina muncii Art.13. Activitatea revine în mod direct medicului de medicina muncii, funcţionează distinct, conform prevederilopr legale, din punct de vedere administrativ fiind în componența Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie. Art.14. Activitatea de medicina muncii este coordonată şi condusă de către medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică şi deontologie medicală. De asemenea medicul de medicina a muncii apără interesele regiei, ale angajaților săi şi nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul. ATRIBUȚII - organizează supravegherea medicală a condițiilor de muncă în relație cu starea de sănătate a salariaţilor, depistarea bolilor profesionale, cunoaşterea şi dispensarizarea bolilor legate de profesiune şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente în timpul desfăşurării activității, urmăreşte realizarea contractului colectiv de muncă; - asigură funcţionarea cabinetului de medicină a muncii şi accesul salariaților la serviciul medical de medicina muncii ; - ţine legătura cu organele sanitare şi medicale coordonatoare; - monitorizează condițiile de muncă şi procesele tehnologice din regie în relație cu starea de sănătate a salariaților pentru depistarea condițiilor de mediu şi de lucru, recomandă măsurile profilactice de organizare a proceselor de muncă şi după caz, schimbarea locului de muncă, recomanda acordarea materialelor igienico sanitare pentru prevenirea bolilor profesionale; - organizează şi controlează aplicarea măsurilor pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală - stabileşte locurile de muncă unde se acordă alimentație de protecţie, depistează şi semnalează cazurile de îmbolnăviri profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare; - analizează periodic şi ține evidența morbidității; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Er T. II REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI — E | RAT TJ FUNCȚIONARE i i = ET Cod: ROF _ Pagina: ia in evidenta certificatele de concediu medical potrivit reglementărilor în vigoare si efectueaza controlul medical la reluarea activitatii cand este necesar; efectueaza examenul medical la angajare, efectueaza controlul medical periodic al lucratorilor conform legislației; elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la dezvoltarea, implementarea, menținerea şi îmbunătăţirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI c) Situaţii de urgență (prevenirea şi stingerea incendiilor, protecția civilă) și pază generală Art.15. Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii : D) Activitatea de protecție civilă ID Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor ID) Paza generală Art.16. În domeniile în care îşi desfăşoară activitatea serviciului are următoarele atribuții: elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. D) Activitatea de Protecție civilă Art.17. Activitatea revine în mod direct serviciului care organizează şi conduce activitatea celulei de urgenţă pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare. ATRIBUȚII - prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităților de protecție civilă; - organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecţia civilă; - asigură alarmarea salariaților şi populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfăşurate; - participa la exercitii şi aplicații de protecție civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare şi inlaturare a urmărilor situațiilor de urgenta desfăşurate de regie sau formatiunile proprii; - înştiințează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situații de protecţie civilă la nivelul regiei; - încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă profesioniste sau voluntare; - menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora şi le verifică periodic; - îndeplinesc alte obligații şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate. - conduce activitățile pentru întocmirea şi actualizarea planului de protecţie civilă al R.A.T.Timişoara; - îndrumă şi răspunde de pregătirea de protecție civilă a celulei de urgență, a şefilor şi comandanților formațiunilor de protecţie civilă proprii, a personalului încadrat în formațiunile de Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | ___Ror Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 26 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE protecție civilă şi a salariaților potrivit programelor elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al județului Timiş; - urmăreşte şi controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcţiilor noi, execuţia adăposturilor de protecţie civilă în subsolul noilor construcții şi amenajarea unor lucrări subterane ca adăposturi de protecţie civilă; - ţine evidenţa şi controlează întreţinerea, conservarea şi modul de folosire în timp de pace, a fondului de adăpostire; - prezintă propuneri Directorului General pentru completarea necesarului de adăpostire; - are şi alte atribuții stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență „Banat” al judeţului Timiş fără a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităților de protecţie civilă din cadrul regiei; - ține evidența militară a angajaților şi agenților prin Centrul Militar Zonal Timis; - ține evidența mijloacelor auto necesare la mobilizarea generală sau parțială; - participă la întocmirea lucrării de mobilizare a regiei prin SMEPTA de pe lângă Prefectura Judetului Timiş. II) Prevenirea şi stingerea incendiilor Art.18. Activitatea revine în mod direct serviciului care organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. ATRIBUȚII - desfăşoară activități de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare impotriva incendiilor sau în alte situații de urgență; - întocmeşte actele de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor, precum şi documentele şi evidentele specifice; - întocmeşte/actualizează instrucţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru locurile de munca stabilite, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu şi stabileste atribuțiile ce revin salariaților; - organizează salvarea salariaților şi evacuarea bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; - asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgenţă; - elaborează documentele specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia; - organizează apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; - planifică şi execută controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor şi propune remedierea deficienţelor constatate; - asigură funcţionarea la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; - reglementează raporturile privind apărarea impotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții; - propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecție specifice; - prezintă periodic conducerii analize privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; - verifică întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de luptă împotriva incendiilor, asigură încărcarea stingătoarelor; - colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor pe linia prevenirii incendiilor. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 27 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenta în îndeplinirea atribuțiilor. - întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activității serviciului privat pentru situații de urgență; - asigură pregătirea şi antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenţie, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale. II) Paza generală Art.19. Activitatea revine în mod direct serviciului care prezintă conducerii propuneri de reguli precise de acces şi circulație în incintă, răspunde de aplicarea strictă a acestor reguli, numeşte persoanele responsabile cu aceasta pe incintă. ATRIBUȚII - elaborează planurile de paza a obiectivelor şi bunurilor, modul de efectuare a acesteia, necesarul de amenajări, instalații şi mijloace tehnice de pază şi alarmare; - ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor, instalațiilor şi a mijloacelor tehnice de pază şi alarmare prevăzute în plan; - cercetează evenimentele semnalate pe linie de pază, informează conducerea asupra acestora şi propune măsuri necesare; - întocmeşte documentele pentru informarea organelor de poliție cu privire la evenimentele produse pe linie de pază; - ţine legătura cu prestatorii de servicii de pază, vizează documentele de plată a pazei, controlează efectuarea pazei, dacă este cazul. Detaliere mod de lucru pentru controlor terţ - deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; - în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenţei, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informaţiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reţinut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; - membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; - membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; - ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; - dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor; - acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicației de pe PSION, a contului asociat controlorului; - apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcționalitatea aplicației şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; - în cazul în care contravenientul nu deţine un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; - fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecţie la orice validator; - transferul informațiilor către Back Office; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

= Cod: ROF R. ZT T | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI RAI. 1, x FUNCȚIONARE ca mm : Pagina: | 28 din 97 - pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul de la grupul de control; - la întoarcerea echipei de controlori, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul de la grupul de controlori. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul reţelei de comunicaţii RATT; - la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicația din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; - din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obține rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Rapoarte privind activitatea controlorilor terţi - centralizarea activităţilor controlorilor se face în cadrul biroului unde se vor preda procesele verbale; - rapoartele specifice activității de control vor fi obţinute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicaţia de gestiune a cardurilor. d) Activitate stomatologică - asigură funcţionarea cabinetului stomatologic şi evidența specifică din cadrul acestuia. 2.5. Biroul Control Financiar de Gestiune Art.20. Biroul Control Financiar de Gestiune are in principal urmatoarele obiective: - asigurarea integrității patrimoniului regiei, precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al Primariei aflate în administrare, în concesiune sau în închirierea ; - respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activității economico- financiare a regiei ; - creşterea eficienței în utilizarea resurselor alocate. ATRIBUȚII Art.21. În domeniul său de activitate Biroului Control Financiar de Gestiune, are următoarele atribuții şi răspunderi: - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidența contabilă; - verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei; - verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei; - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi plățile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; - verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare; - verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative; elaborează analize economico-financiare pentru conducerea regiei în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătățirii performanțelor; - intocmeste proiectul Programului anual/trimestrial/lunar de activitate si il supune aprobarii directorului general al regiei; - intocmeste Raportul anual/trimestrial/lunar in legatura cu realizarea Programului de activitate; - completeaza Registru de evidenta controale; - organizează desfăşurarea şi valorificarea potrivit normelor legale a acțiunilor de control; - efectuează inspecții neplanificate pe baza sesizărilor sau la solicitarea managementului de vărf; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 29 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovați, stabileşte dimensiunile pagube; - participă la anchetele de cercetare a evenimentelor lor; - elaborareaza si revizuieste instructiunile proprii de organizare si functionare a Biroului; - elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - în baza rezultatelor de analiză a controalelor efectuate, propune în rapoartele de control sancţiuni şi măsuri de îmbunătățire a activității controlate; - efectuează verificări tematice pe orice problemă economică care poate produce pagube; - participă la menținerea şi îmbunătăţirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Biroulu; _- întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul biroului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; 2.6. Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației Art.22. Serviciul are în subordine: a) Biroul Siguranța Circulației ATRIBUȚII Art.23. În domeniul său de activitate Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei are următoarele atribuții şi răspunderi : - elaborează proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 30 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; - controlează modul în care sunt asigurate condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător: ordinea, confortul şi starea de curățenie, propune măsuri de îmbunătățire; - analizează cererile de înființare de noi trasee sau de modificare a celor existente propunând soluții; - urmăreşte respectarea graficelor de circulație de către secţii inclusiv orele de intrare în traseu, orele de ieşire din traseu, orele de trecere şi acoperirea traseelor cu mijloace de transport, conform programelor stabilite; - ţine legătura cu instituţiile care administrează drumurile, Poliţia rutieră, Primăria; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în acest serviciu, dacă este cazul; - verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; - urmăreşte modul cum se face depanarea în traseu a mijloacelor de transport; - se ocupă de întocmirea asigurărilor pentru parcul de vehicule transmis de STT, STTr şi STA; - ține evidența şi urmăreşte recuperarea pagubelor aduse regiei de la personalul propriu, terțe persoane, societăți de asigurări împreună cu asistența juridică şi serviciul financiar-contabil; - ține legătura cu societățile de asigurări; - urmăreşte conducerea preventivă şi respectarea restricţiilor; - colectează sesizările conducătorilor de vehicule privind starea liniei cale, contact sau drumuri şi informează pe cei în cauză pentru remediere; - verifică existența şi amplasarea corectă a indicatoarelor de traseu de pe vehicule; - controlează şi ține evidența îndeplinirii planului de exploatare; - urmăreşte modul cum sunt dirijate în trasee mijloacele de transport de către controlorii de trafic din dispeceratul central, - înregistrează şi evidențiază întreruperile de circulație; - analizează cauzele şi frecvenţa accidentelor de circulaţie, întocmeşte periodic informări privind evenimentele rutiere în care sunt implicate mijloacele de transport ale regiei, - organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite în planurile de măsuri, pe linie de siguranța circulaţiei; - participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehicule ale regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 31 din 97 - ia măsuri pentru înregistrarea şi evidența evenimentelor de circulaţie la nivel de regie; - propune măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea evenimentelor de circulaţie, pentru întărirea disciplinei, pentru sancţionarea abaterilor pe linie de siguranța circulației; elaborează, difuzează şi urmăreşte utilizarea de mijloace de propagandă şi instruire pe linie de siguranța circulației; - verifică cu ocazia controalelor periodice modul cum în secții se realizează instruirea lunară a personalului, prelucrarea evenimentelor produse; - ține evidența staţiilor pentru călători şi sesizează organele competente pentru ca acestea să îndeplinescă condițiile de siguranța circulaţiei; - controlorii de trafic din dispeceratul central reprezintă Directorul General în zilele lucrătoare pe intervalul orar 16-08”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea Regiei nu este asigurată de alte persoane desemnate din cadrul conducerii executive ale acesteia, - controlorul de trafic din dispeceratul central are în subordine dispeceratele de sectii, în zilele lucrătoare pe intervalul orar 16-08”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale; Se ocupa de monitorizarea energetica a regiei respectiv de orice incident pe aceasta linie. Preia integral activitatea de conducerea a activitatii energetice de la substatiile de redresare transformare ale regiei pe care o urmareste, supravegheaza si controleaza - monitorizează respectarea graficelor efectuand rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; - informează conducătorii de vehicule privind orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcţie de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicaţii specifice SIEIC, - comunică cu conducătorii de vehicule, ori de cate ori situația impune, prin mesaje scrise predefinite sau particulare şi prin voce. Prioritară va fi comunicația prin mesaje scrise; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIFIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă; - urmăreşte în permanență modul cum sunt respectate programele de circulaţie colaborând cu sefii de garaj de la secţii şi şefii de coloană. Ia decizii de deviere a mijloacelor de transport pe alte trasee atunci când se impune acest lucru. Când este cazul solicită sprijinul şefilor de ateliere,sefilor de coloana sau conducătorilor secţiei; - urmăreşte permanent prin Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMY) respectarea graficele de circulaţie, intervenind prin modificarea graficelor de circulație când situaţia o impune solicitând în acest sens şi intervenţia sefilor de coloana, sefilor de garaj aconducatorilor sectiilor, controlorilor de trafic de pe Timis 59; - ţine evidența zilnică a tuturor mijloacelor de transport din exploatare, înregistrând toate întârzierile la ieşirea în exploatare față de graficul de circulație, intrările în depouri a unităților pe cauze; - în cazul evenimentelor de circulație, (tamponări, accidente de persoană, deraieri, deranjamente în rețeaua de contact, începuturi de incendiu, blocări de circulație, intemperii atmosferice deosebite, etc.) ia măsurile ce se impun, mobilizând echipele de intervenție din cadrul Secţiei Transport Tramvaie, Sectia Transport troleibuze şi Secţiei Transport Autobuze, solicitând (dacă este cazul ) şi sprijinul altor organe cu putere de decizie (Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară, Primărie, etc.) evidențiind în registrul de evenimente cauzele, vinovaţi, modul de rezolvare; - monitorizează debranşările şi branşările sectoarelor, la cererea echipelor de intervenție şi revizii - dacă debranşarea sectorului respectiv durează mai mult de 10 minute, se vor lua măsurile necesare pentru desfăşurarea circulației în condiții acceptabile; - în urma evenimentelor de circulație sau din alte cauze, sprijină acțiunea de readucere în depouri a mijloacelor de transport. În cazuri deosebite va lua măsuri pentru asigurarea pazei în traseu, întocmind raport dacă se constată nereguli; - colaborează cu secţiile si compartimentele Regiei privind folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenție din dotarea acestora numai la intervențiile făcute la evenimentele ce au legătură cu Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

ST REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | — RA. .T.TJ FUNCȚIONARE SE —— Pagina: 32 din 97 Cod: ROF activitatea R.A.T.T. (intervenții unde sunt implicate mijloace de transport R.A.T.T. sau când este blocată circulația pe liniile R.A.T.T.); în cazul accidentelor de muncă produse în intervalul 16:00 — 24:00 — 8:00 informează imediat lucrătorul desemnat din cadrul serviciului IPP, şeful compartimentului implicat precum şi conducerea R.A.T.T,, luând măsurile de prim ajutor, precum şi apelarea la serviciul de specialitate "1127 în timpul serviciului, primeşte note telefonice, alte înştiințări, având obligația să le transmită sigur şi în timp util persoanelor în drept, acestea fiind înregistrate într-un registru de evidență; în timpul serviciului, în relația cu mass media precum şi la solicitările persoanelor străine indiferent în ce calitate s-au prezentat, este autorizat să dea relații referitoare la realizarea programelor de circulație, modificări apărute pe durate scurte sau mai lungi şi măsurile luate. Atributiile dispeceratului central privind monitorizarea, urmarirea, supravegherea si controlul pe linie energetica analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. Atributiile care revin SMSC cu privire la Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTI 2.6.1. B) sunt legate de: Monitorizarea in timp real a modului de utilizare a bicicletelor; Asigurarea conditiilor operationale ale sistemului ; Anuntarea si indrumarea echipei mobile de manevra pentru transportul de biciclete intre totemuri; Reperarea prin telefon a utilizatorului unei biciclete, la depasirea duratei permise de folosire; Asistenta tip Call Center la solicitarea utilizatorilor, cu trimiterea dupa caz a echipei mobile de manevra pentru asistenta tehnica, a echipei de control a circulatiei RATT in cazul incidentelor sau anuntarea urgentelor la serviciul 112; Anuntarea disparitiilor/furturilor de biciclete la serviciile de ordine publica; Anuntarea erorilor si defectiunilor tehnice, dupa caz, catre echipa mobila, personalul tehnic din cadrul compartimentului de mentenanta si reparatii, sau a administratorilor sistemului informatic si a comunicatiilor; Rapoartarea incidentelor (managementul incidentelor, abaterilor, erorilor si solicitarilor, precum si modul lor de tratare/rezolvare); Intocmirea documentelor pentru recuperarea valorii de despagubire de la asigurator; Initierea si urmarire contractelor de asigurare a bunurilor din cadrul SMTIB (biciclete, totemuri si statii de transport public incluse in sistem); Raportarea indicatorilor SMTIB; Biroul Siguranța Circulației Coordonează şi activitatea de inspecţie tehnică periodică, având următoarele responsabilități: Art.24 - răspunde de autorizarea tuturor activităţilor ce se desfăşoară în cadrul staţiei ITP; - efectuează inspecții tehnice periodice la parcul propriu de vehicule al regiei şi verificări la ieşirea din reparație a acestora; - efectuează inspecții tehnice periodice contra cost, pentru terți; - asigură întreţinerea aparaturii din dotare în parametrii prin efectuarea reviziilor la societăți acreditate de R.A.R. - răspunde de funcţionarea instalaţiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale. 2.7. Comisia de disciplină . Comisia de disciplină la nivel central, organ de cercetare disciplinară la nivelul regiei, conform Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autoritățile publice, instituțiile publice şi alte Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF iai a R a T. T | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FAG = =_- En | ţia: im) FUNCŢIONARE | EREI Pagina: unități care semnalează încălcări ale legii, va putea fi sesizată cu privire la săvârşirea următoarelor fapte: a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupţie, infracțiunile de fals şi infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor regiei; e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic; g) încălcări ale legii în privința accesului la informații şi a transparenţei decizionale; h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice şi finanțările nerambursabile; i) incompetența sau neglijența în serviciu; j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; I) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al regiei; n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Semnalarea unor astfel de încălcări ale legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuție constituie avertizare în interes public. 2.8. Centrul de Cercetare / Dezvoltare “Corneliu Mikloşi” Centrul este infiintat fara personalitate juridica in cadrul organizatiei R.AT.T. si are o durata de functionare nedeterminata. Art.25 Atributiile Centrului de Cercetare / Dezvoltare “Corneliu Mikloşi”, sunt - de a concentra, integra si dezvolta potenţialul de cecetare existent in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara si Primaria Municipiului Timişoara. - de a concepe, dezvolta şi implementa aplicații ITS în domeniul transportului public de persoane rutier, feroviar, aerian, naval, co-modal/ logistică, mobilitate urbană (trafic general, transport public de persoane, accidentologie, protecția mediului etc.); - de a dezvolta aplicaţii software pentru probleme de modelare, proiectare şi simulare a proceselor de transport public de persoane rutier, feroviar, aerian si naval (asemănător marilor centre/institute de cercetare in domeniul transporturilor existente pe lângă universitaţile de profil din lume); - de transfer tehnologic intre regie şi susţinatorii activi ai regiei (Primăria Municipiului Timişoara, Universitatea Politehnica Timisoara, S.C. Drumuri Municipale Timişoara), care sunt si susţinători ai conceptului de dezvoltare durabilă „Vision Timisoara 2030- suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara”. - de a asigura prin spaţii, dotare si pregătire adecvată, competitivitatea şi vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetărilor efectuate de către cercetatorii ce activează in Universitatea Politehnica Timisoara şi cei care susţin acest centru ( Primăria Municipiului Timişoara) - a fi un centru de cercetare în domeniul ITS, reprezentativ pentru partea de Vest a Romaniei cu posibilitatea de a intra în circuitul manifestărilor stiințifice/tehnice pe plan european şi mondial in domeniul ITS. Obiectivul principal al acestor aplicaţii telematice, îl reprezintă integrarea sistemului om-vehicul- drum într-un concept nou, în scopul creşterii siguranței circulației, reducerea congestiei traficului, creării unui mediu mai curat materia-lizat printr-un impact scăzut asupra mediului înconjurător, a creării unui sistem de transport mai eficient şi mai fiabil cu un confort sporit, respectiv o utilizare eficientă a infrastructurii prin conectarea tuturor modurilor de transport. Domeniile de specialitate conform clasificarii CAEN 2013 sunt: 7219,- cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, 7120 — activitati de testari si analize tehnice, 7220 — cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

zaTIJ = Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 34 din 97 Obiectul de activitate prevede dezvoltarea parteneriatului economic si informational, managementul si instruirea factorului uman, planificarea si modelarea prognozelor de transport , sisteme de supraveghere a traficului , studii ergonomice asupra conditiilor de munca ale personalului, sustinerea initiativelor membrilor pentru a oferi calatorilor un transport public aliniat la standardele si cerintele internationale de calitate si eficienta „promovarea elaborarii unor studii de natura operativa si ergonomica din domeniul transportului public. 2.2.- Obiectivele strategice ale centrului de cercetare in transport: - dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul standardelor actuale în domeniul ITS; - asigurarea unor condiții de cercetare de nivel ridicat pentru cercetătorii ce activează în cadrul RATT, Universității Politehnica Timişoara si Primariei Municipiului Timişoara; - dezvoltarea de noi domenii de cercetare în utilizarea si optimizarea operării Sistemelor Inteligente de Transport, în conformitate cu tendințele din cercetarea internațională şi cu cerințele economiei româneşti şi europene; - creşterea vizibilității, reprezentativității şi impactului celor implicati- autorități publice, operatori de transport, si utilizatori finali- în interiorul comunității ştiinţifice naţionale şi internaționale; - stimularea dezvoltării de parteneriate de cercetare la nivel naţional şi internațional în domeniu; - creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetărilor la nivelul operatorilor economici si crearea unui cadru propice diseminării de noi cunoştinţe in rândul comunitatii Din perspectiva tehnologiilor ITS, centrul isi propune : reducerea congestiilor şi a numărului de accidente; cresterea capacitatii efective a reţelei rutiere urbane, fără constructii noi; îmbunătățirea relațiilor dintre furnizarea de servicii şi întărirea economiei ca urmare a cresterii mobilității şi accesibilităţii populației la sistemele de transport.; reducerea semnificativa a poluarii de catre vehicule, in aspecial a emisiilor de C02. Capitolul 3: ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR ŞI Art.1. SECȚIILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnaţi urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentaţiei necesare acţionării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 3.1. Serviciul Tehnic Art.2. a) b) c) d) e) 5 8) h) Î) j) Art.3. Serviciul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: planificarea, programarea şi urmărirea producției cercetarea şi normarea consumurilor normarea muncii rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje investiții protecţia mediului proiectare şi asimilare piese de schimb elaborare specificaţii tehnice pentru reparare material rulant gestionare colecţie de standarde RATT şi biblioteca tehnică patrimoniu şi administrativ ATRIBUȚII În domeniul său de activitate Serviciul Tehnic are următoarele atribuţii şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 35 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul Şeful Serviciului Tehnic va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; a) Planificarea , programarea şi urmărirea producţiei întocmeşte planurile de perspectivă privind repararea mijloacelor de transport la SR, a rețelelor de linie cale, contact; defalcă sarcinile lunare de plan pentru secții; urmăreşte şi prezintă conducerii modul de realizare a programelor de producţie; planifică reparații accidentale în funcţie de capacitățile disponibile; planifică reparațiile curente la clădiri şi instalații; planifică şi urmăreşte reviziile tehnice a mijloacelor de transport în comun; propune lista de reparații clădiri şi instalaţii, în baza propunerilor sectoarelor şi secţiilor din regie, în ordinea priorităților şi a analizei oportunității şi economicităţii; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului. b) Cercetarea şi normarea consumurilor întocmeşte norme de consum pentru combustibili, lubrifianți, anvelope şi alte materiale; analizează periodic depăşirile consumurilor stabilite propunând măsuri corespunzătoare de încadrare; efectuează determinări experimentale la tipurile noi de vehicule intrate în dotarea unității precum şi la cele la care s-au efectuat modificări constructive privind consumurile; verifică şi instruieşte personalul însărcinat cu probleme de normare şi urmărire a consumurilor din subunități; participă la acţiuni de control şi îndrumare a unităților din subordine privind încadrarea în consumurile normate; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

cod: [| _ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Pagina: 36 din 97 se preocupă în mod permanent de creşterea productivității muncii, stabileşte căi şi soluții corecte de creştere a acesteia; urmăreşte reducerea efortului fizic al muncitorilor prin măsuri de mecanizare a proceselor de producţie; întocmeşte Caiete de Sarcini pentru achiziţii de materiale, piese schimb, utilaje, servicii, diverse lucrări, etc. c) Normarea muncii Serviciul asigură normarea proceselor tehnologice din cadrul atelierelor în care se lucrează în acord. În această activitate, serviciul are următoarele atribuții: - asigură aplicarea normării la toate activitățile şi categoriile de personal în acord, controlează modul de aplicare şi face propuneri conducerii pentru modificarea normelor; - efectuează fotografieri ale locurilor de muncă, analizând gradul de încărcare al acestora la solicitarea managementului de vârf; - elaborează şi reexaminează normele de muncă locale folosite în locuri de muncă; - organizează şi urmăreşte aplicarea experimentală a normelor de muncă, analizează rezultatele şi propune măsuri; - difuzează subunităților normele cu caracter unificat aprobate pentru munca în acord şi normativele de personal pentru cele care lucrează în regie, urmărind aplicarea lor; . verifică modul de aplicare ale normelor şi normativelor, înregistrarea corectă în evidență a datelor privind munca depusă, făcând propuneri corespunzătoare; - răspunde de corelarea normelor de muncă cu condițiile de producție create la locurile de muncă. d) Rezolvarea problemelor tehnice ale mijloacelor de transport şi utilaje asigură documentația necesară şi răspunde de înscrierea în circulație a tramvaielor şi troleibuzelor; participă la constatarea defecțiunilor la introducerea în reparație a mijloacelor de transport; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); verifică şi avizează devizele antecalcul şi facturile peste preţurile ferme la reparații capitale; participă la recepţia vehiculelor la ieşirea din reparație; stabileşte tehnologii pentru obiective de autodotare, scule şi dispozitive, îmbunătățiri constructive proiectate, alte lucrări ocazionale sau pentru terţi; face comenzi către terţi şi urmăreşte derularea lor, pentru piese de schimb sau operații tehnologice care nu se pot executa în atelierele proprii; urmăreşte elaborarea tematicilor de perfecționare a cunoştinţelor profesionale şi a celor pentru diverse concursuri; răspunde de aplicarea strictă a dispozițiilor privind instalațiile sub presiune şi instalațiile de ridicat (ISCIR); analizează dosarele de casare cu privire la starea tehnică a mijloacelor fixe care îndeplinesc condiţiile de casare şi face propuneri de menținere în exploatare respectiv de aprobare a casării; asigură executarea documentaţiilor de casare, urmăreşte dezmembrarea şi scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi echipament de protecție aprobate la casare; urmăreşte valorificarea materialelor rezultate din procesul de producție sau din casări; urmăreşte fişele utilajelor; asigură asistența tehnică la toate lucrările de construcţii care nu sunt investiții; planifică lucrările de întreţinere şi reparații ale utilajelor tehnologice din dotarea regiei; conduce şi organizează recepţia lucrărilor de reparații instalații şi utilaje; verifică existența şi aplicarea instrucţiunilor privind instalațiile de ridicat şi a celor sub presiune, la locurile de muncă; face controale periodice pe linie ISCIR, propune măsurile ce se impun conform reglementărilor legale; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 37 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură trimiterea de utilaje în reparație la terți, ține evidența contractelor de reparare, participă la recepție; dă avize pentru lucrări ale terţilor în zonele aferente instalaţiilor regiei. e) Investiţii I) investiții II) atragerea de fonduri internaționale şi credite externe Art.4. În domeniul activității de investiții, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : I) Investiţii propune promovarea de noi investiții privind dezvoltarea regiei; propune lista de investiții în funcţie de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; propune lista de dotări cu mijloace de transport, în baza necesarului întocmit de către compartimentele regiei, în ordinea priorităților şi în limita fondurilor alocate; propune lista de achiziții utilaje independente, în baza necesarelor întocmite de sectoarele interesate, în urma analizei priorităților şi în limita fondurilor alocate; asigură deschiderea finanțării la lucrările de investiţii aprobate; asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; prevede în propunerile de investiții, fondurile şi sursele de plată ale acestora; urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor de construcţii montaj şi evidențiază realizarea acestora; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiţii; întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; participă la alcătuirea propunerilor de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; întocmeşte caiete de sarcini la investiții de construcţii - montaj şi proiectare în construcţii, solicitând în acest scop sprijin din partea beneficiarilor şi a specialiştilor din regie; participă la încheierea de contracte de antrepriză, pe bază de licitaţie, cu unitățile de construcţii; raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat, la toate lucrările de investiții; răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcţiune la termen a investiţiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor tehnologice din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcţionare proiectați; organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; organizează efectuarea în regie proprie a investițiilor pentru care s-a aprobat această metodă; întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; urmăreşte derularea contractelor de proiectare; urmăreşte întocmirea documentației pentru obţinerea amplasamentului investiţiei şi a tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiții; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

RAT TJ | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FEaiia: 5 Rovizia: 0 RAI. 3) FUNCȚIONARE EET Cod: |____Ror Pagina: | 38 din 97 supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor. ID) Atragerea de fonduri internaționale şi credite externe întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaţionale la necesitățile regiei; caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei ,„ traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; solicită sprijin în obținerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. f) Protecţia mediului ArtS. Activitatea de protecţia mediului revine în primul rând responsabilului de protecţia mediului din cadrul serviciului. ATRIBUȚII participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite (noxe), face propuneri de măsuri pentru înlăturarea noxelor ; ține legătura şi asigură asistența de specialitate în relațiile cu instituţiile de specialitate; va întreprinde toate demersurile necesare pentru obţinerea/actualizarea autorizaţiilor de mediu. controlează la toate locurile de muncă aplicarea normelor privind protecția mediului ; participă la recepţia locurilor de muncă nou înființate din punct de vedere al protecţiei mediului, urmăreşte obţinerea autorizaţiilor de funcţionare privind protecţia mediului; întocmeşte împreună cu compartimentele şi secţiile de producţie proiectul planului de măsuri şi propunerile privind fondurile necesare pentru protecţia mediului, urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor prevăzute şi a eficienței acestora ; întocmeşte analizele privind activitatea de protecția mediului pentru conducere, întocmeşte date statistice şi rapoarte anuale, trimestriale, lunare solicitate de autoritatea teritorială de mediu ; avizează instrucţiunile proprii de protecţia mediului elaborate de alte compartimente de muncă si face propuneri de modificare sau complectare a normelor interne de protecție a mediului ; informează operativ conducerea asupra rezultatelor obţinute în urma controalelor efectuate în cadrul secțiilor regiei şi propune măsuri de protecţia mediului care să fie incluse în contractele colective de muncă, urmăreşte realizarea lor ; urmăreşte realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetării şi controlării secţiilor ; sesizează conducerea asupra necesitaţii opririi activității la locurile de muncă ce prezintă pericol iminent de poluare a mediului ; urmăreşte dotarea cu instalații, utilaje si dispozitive de protecție a mediului şi folosirea lor la toate secțiile făcând controale şi propunînd masuri operative de remediere a deficienţelor ; colaborează cu Autoritatea teritorială de protecţie a mediului ; asigură în cadrul diferitelor forme de perfecționare a personalului informarea/instruirea acestuia privind normele de protecția mediului ; se ocupă de achiziționarea mijloacelor de propagandă privind protecţia mediului în colaborare cu instituţiile abilitate. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 39 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE g) Proiectare şi asimilare piese de schimb Art.6 În domeniul activității de proiectare şi asimilare piese de schimb, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - întocmeşte proiecte de execuție pentru piese de schimb executate în atelierele de reparații ale RATT; - răspunde de lansarea documentației de execuţie către secția executantă; - răspunde de validarea internă a proiectelor de execuție realizate; - răspunde de omologarea internă a pieselor de schimb asimilate; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul biroului, dacă este cazul; - propune comisia de validare proiecte; - propune comisia de omologare interna piese de schimb; - modifică, actualizează, păstrează şi difuzează documentația de execuţie pentru piese de schimb executate in atelierele de reparație; - întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţia de piese de schimb şi materiale necesare pentru repararea mijloacelor de transport; - participă, în urma numirii prin decizie, la şedinţele de licitaţie pentru selecţia de oferte organizate la sediul RATT; - participă, în urma numirii prin decizie, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de piese de schimb şi materiale, analizează ofertele tehnice în vederea stabilirii ofertei câştigătoare. h) Elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant Art.7 În domeniul activității de elaborare specificații tehnice pentru reparare material rulant, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi - elaborează specificații tehnice pentru serviciile de întreţinere şi reparare tramvaie; - elaborează documentele necesare pentru obţinerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar, pentru serviciile de întreținere şi reparare material rulant şi a infrastructurii de transport cu tramvaiul, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER; - modifică, actualizează, difuzează şi păstrează documentele pentru obţinerea şi menţinerea agrementului tehnic feroviar şi a autorizaţiei de furnizor feroviar. i) Gestionare colecție de standarde RATT şi biblioteca tehnică Art.8 În domeniul activității de gestionare colecţie de standarde R.A.T..T şi biblioteca tehnică, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : - ține evidența colecţiei de standarde a RATT, face propuneri şi inițiază demersurile necesare pentru actualizarea ei; - reprezintă regia în colaborarea cu Asociaţia de Standardizare din România; face demersurile necesare pentru achitarea cotizației de membru ASR - gestionează şi organizează activitatea bibliotecii tehnice. j) Activitate patrimoniu-administrativ Art.9 În domeniul activității de patrimoniu-administrativ, Serviciul Tehnic are următoarele atribuții şi răspunderi : răspunde de patrimoniul regiei, în acest sens ţine evidența, terenurilor, construcţiilor şi a situaţiei juridice a acestora, răspunde de buna gospodărire a tuturor imobilelor din administrarea regiei; - urmăreşte realizarea planului de investiții şi reparații capitale pentru imobile, instalaţii aferente şi pentru mijloacele fixe necesare activității de administrație, participă la recepționarea lor, întocmeşte propunerile de reparații curente şi accidentale; - asigură necesarul regiei cu extrase CF pentru imobilele şi terenurile din patrimoniul regiei; - urmăreşte plata taxelor pe clădirile, terenul şi mijloacele de transport din RAT Timişoara; - ține evidența locuințelor de serviciu - contracte de închiriere cu Primăria Municipiului Timişoara; - efectuează împreună cu Serviciul Financiar — Contabil inventarieri periodice ale mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar administrativ gospodăresc, organizează evidența acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF i = _— ||| REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI — — RA .rJ FUNCŢIONARE sa ERE Pagina: - controlează modul cum sunt întreținute şi reparate maşinile, utilajele, instalațiile şi celelalte fonduri fixe, de natură administrativă; - ține evidența inventarelor personale cu mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente individuale de protecție şi de lucru; - ia măsuri pentru gospodărirea rechizitelor şi a altor materiale cu caracter administrativ gospodăresc, răspunde de distribuirea rechizitelor de birou; - participă la stabilirea planului financiar privind cheltuielile administrativ - gospodăreşti; - elaborează necesarul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, şi rechizite de birou pentru administrație; - răspunde de evacuarea, depozitarea şi predarea spre valorificare a deşeurilor rezultate din activitatea administrativă; - răspunde de completarea bonurilor de consum pentru compartimentele din sectorul administrativ; - coordonează activitatea de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecție a regiei; - întocmeşte bonuri de consum pentru acordarea tichetelor de masă, pentru toate compatimentele din regie; - urmăreşte contractele administrative date spre urmărire serviciului. 3.2. Serviciul Tehnologia Informației Art.10 În domeniul său de activitate Serviciul Tehnologia Informaţiei are următoarele atribuții şi răspunderi: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; - participă la menţinerea şi îmbunătăţirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI,; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului serviciului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaţilor din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 41 din 97 - întocmeşte Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; - gestionarea, întretinerea şi reparația rețelelor de comunicații de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei: e rețelele de comunicaţii de date interne şi prin Internet, în cadrul sediului RATT, Depouri, Secţia Transport Autobuze, Secţia Transport Tramvaie,Troleibuze, Centru de Taxare şi Monitorizare (CTM), Chioşcuri de bilete şi Staţii de redresare. e reţelele de comunicație prin telefonie fixă în regim intern, în cadrul sediului RATT, Depouri, CTM şi Chioscuri de bilete. e rețelele de comunicaţie prin telefonie fixă în regim extern pentru toate compartimentele RATT. o comunicația prin telefonie mobilă într-un grup al persoanalului RATT. e comunicaţia mobilă prin echipamente de radiocomunicații. - gestionarea, întreţinerea şi reparația harware şi software pentru echipamentele de calcul (servere, stații de lucru). - asistența şi suportul tehnic pentru exploatarea sistemelor de operare şi a aplicaților specifice din cadrul RATT (aplicaţiile din cadrul Sistemului Automat de Taxare, Sistemului de Monitorizare Vehicule, aplicaţii de personal- salarizare, FAZ, financiar- contabilitate, gestiuni, etc); - în cazul defecţiunilor minore, cu personalul specializat pe operațiuni de service, remediază echipamentele defecte transmise de ST.T,, STA, Serviciul Vânzări etc., conform procedurilor emise; - în cazul defecţiunilor care se încadrează în garanția prevazută de contract, trimite echipamentele defecte furnizorului şi urmăreşte încadrarea oricărei defecţiuni ca termen de remediere în clauzele contractuale; - se preocupă de asigurarea consumabilelor utilizate de echipamentele sistemului (referat necesitate, notă justificativă, caiet sarcini, identificare potențiali furnizori), - se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; - urmăreşte efectuarea în timp util a lucrărilor de refacere a branșamentelor electrice precum şi a instalațiilor pentru montarea echipamentelor în condiții de securitate maximă; - răspunde de soluţionarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente; - gestionarea, întreținerea imprimantelor şi copiatoarelor; - reparația subansamblelor electronice din toate sectoarele de activitate ale regiei (module utilizate pe mijloacele de transport în comun, în echipamente de calcul şi comunicații, elemente de comanda şi acționarea macazelor, etc); - întreținerea şi reparația instalaţiilor de climatizare ale autovehiculelor precum şi cele montate în încăperile regiei; - realizare de aplicații sau implementarea unor aplicații achiziționate pentru realizarea unor nevoi de eficientizare apărute în activitatea regiei; - realizarea de caiete de sarcini pentru achiziția de tehnică de calcul şi comunicații. atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: e întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; e urmăreşte piaţa de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; e sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obținere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; e caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiții fără finanțare asigurată; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

R ET. T | | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI a O _ = = m“ La e d a FUNCȚIONARE [| 42 din 97 EREI Cod: ROF Pagina: e asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condițiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; e solicită sprijin în obţinerea de fonduri internaționale de la organele administraţiei locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizații specializate la nivel local sau central. Atributiile care revin STI cu privire la Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTIB) sunt legate de: - Asigurarea conditiilor tehnice de functionare permanenta ale sistemului ; - Revizia si intretinerea periodica planificata a retelei de comunicatii de date, a retelei de calculatoare , a totemuri si a echipamentelor din statiile de transport aferente SMTIB; - Reparatia retelei de comunicatii de date, a retelei de calculatoare, a totemuri si a echipamentelor din statiile de transport aferente SMTIB; - Suportul tehnic acordat personalului RATT implicat in sistem; - Distributia materialelor de publicitate electronica din statiile SMTIB; 3.2.1. Biroul administrare retea si comunicatii În domeniul său de activitate Biroul de Administrare si Comunicatii are următoarele atribuții şi răspunderi: se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracție şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori (Serviciul Vânzări, Secţia Transport Tramvaie, Secţia Transport Troleibuze, Secţia Transport Autobuze, Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației, etc.); emite instrucţiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toți utilizatorii sistemului; prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicația SIEIC); coordonează funcționalitatea întregului sistem, intervenind prin acţiuni corective în toate compartimentele RATT implicate în utilizarea SIEIC; colaborează cu furnizorii sistemului pentru orice anomalie apărută în funcţionalitatea sistemului; se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncţie pe care o reclamă utilizatorii sistemului; se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; răspunde de soluţionarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locații unde există instalate echipamente (privind aplicaţia SIEIC); autorizează roluri pentru diverşi operatori în cadrul SAT, SMV, Sistem Integrat de Avertizare la Eftracție şi Control Acces; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE ZATT) m ST Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 43 din 97 - analizează şi dezvoltă partea de software pentru aplicațiile care rulează în cadrul compartimentelor; - întreţine bazele de date ale aplicațiilor sistemului; - verifică efectuarea zilnică a backup-ului bazelor de date; - configurează parametrii şi caracteristicile sistemului în ceea ce priveşte partea de vânzare şi monitorizare vehicule; - verifică realizarea traseelor monitorizate şi existența graficelor de circulație; - reconstituie parcursul vehiculelor implicate în evenimente de circulație; - analizează cererile utilizatorilor în vederea adaptării aplicațiilor software la necesitățile şi modificările legislative apărute; - propune dezvoltarea aplicațiilor funcţie de concluziile rezultate din analize; - elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calității utilizate în cadrul SIEIC; - colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; - propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; - urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; - propune lista de investiţii în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; - asigură deschiderea finanțării la proiectele şi lucrările de investiții aprobate; - asigură aprobarea realizării obiectivelor de investiții de către forurile competente; - prevede şi propune proiecte de investiții , fondurile şi sursele de plată ale acestora; - urmăreşte plata proiectelor şi a lucrărilor şi evidenţiază realizarea acestora. - raportează periodic conducerii realizările fizice şi valorice din graficul de realizare aprobat; - întocmeşte raportarea operativă în darea de seamă statistică privind activitatea de investiții; - întocmeşte documentele de decontare în baza situațiilor de plată confirmate; - participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiţii, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; - participă la încheierea de contracte, pe bază de licitaţie; - răspunde de realizarea, recepţia şi punerea în funcțiune la termen a investiţiilor precum şi atingerea parametrilor proiectați; - urmăreşte la furnizori livrarea utilajelor, echipamentelor şi serviciilor din cadrul devizului general de investiție la termenele stabilite în contracte; - urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcţionare proiectați; - organizează şi realizează supravegherea tehnică în realizarea obiectivelor de investiții, întocmeşte formele pentru recepționarea şi decontarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; - întocmeşte caiete de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; - urmăreşte derularea contractelor de proiectare; - urmăreşte întocmirea documentației pentru obţinerea tuturor avizelor care vor sta la baza întocmirii proiectului de execuție de către proiectant; - verifică documentațiile de proiectare şi le acceptă dacă corespund caietelor de sarcini; - asigură condițiile tehnice necesare desfăşurării lucrărilor de investiţii; - supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele şi semnalează proiectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor, şi recepţia la terminarea lucrărilor precum şi recepţia finală a acestora; - răspunde de achitarea numai a lucrărilor de calitate corespunzătoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediţia:8 Revizia: 0 Pagina: | 44 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - asigură avizarea documentațiilor care stau la baza investițiilor; Atribuţii privind activitatea de control titluri de călătorie şi anume: monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; întocmire situații şi analize periodice; cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicaţia EA.CTRL şi dispozitivul ,„ PSION „; cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: descrierea dispozitivului; utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; utilizare echipament pentru control: pornirea echipamentului; configurare echipament; transfer date; configurarea schimbului de lucru; preluarea datelor de control din Validator; configurarea datelor de control; controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); închiderea schimbului; consultare statistică; transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din Ziua respectivă. Asigură formarea profesională a controlorului prin prelucrarea următoarelor atribuții: VVYVY - deschiderea sesiunii de control cu ajutorul cardului de controlor activ; - în momentul în care se urcă în vehiculul ce urmeaza a fi controlat, orice membru al echipei de control îşi prezintă cardul de operator la validator pentru evidentierea prezenței, pentru blocarea validatoarelor şi trecerea acestora în modul „Control” în vehiculul verificat. În cardul de operator se înregistreaza informațiile referitoare la linia pe care circulă vehiculul. Cardul poate fi prezentat pentru blocarea validatoarelor la orice validator. Trebuie reținut că pentru controlul la validator, controlorul trebuie să prezinte cardul său la fiecare validator la care doreşte să facă control, alfel activitatea se va reflecta în raportul controlorului care a deschis sesiunea la respectivul validator; - membrul echipei care a trecut validatoarele în starea „Control” prezinta cardul la PSION pentru transferul datelor de control; - membrul echipei care are dispozitivul de control PSION verifică călătorii prin folosirea acestuia; - ceilalți membri ai echipei pot să folosească validatoarele pentru a controla cardurile călătorilor. Aceştia vor prezenta cardurile de călătorie la validatoare şi vor afla dacă posesorul circulă regulamentar; - dacă un controlor care foloseşte validatorul pentru inspecție depistează un călător fraudulos, atunci acesta se va duce la membrul echipei care are aparatul PSION pentru întocmirea formalităţilor; - acest controlor va prezenta cardul său de operator, care va determina selectarea în mod automat în cadrul aplicaţiei de pe PSION, a contului asociat controlorului; - apoi se va prezenta cardul călătorului care a călătorit fraudulos, pentru înregistrarea acestuia în contul controlorului şi se va folosi funcționalitatea aplicaţiei şi imprimanta pentru a emite bon de amendă pentru contravenient dacă va fi cazul; - în cazul în care contravenientul nu deține un card de călătorie, atunci se va introduce în sistem (prin intermediul PSION) seria notei de constatare întocmite de către controlor; - fiecare card care a fost prezentat la validator va fi înregistrat în contul controlorului care a prezentat cardul său de operator. Fiecare controlor va trebui să execute operația de inspecţie la orice validator; - transferul informaţiilor către Back Office; - pentru transferarea datelor din PSION care au fost colectate în timpul zilei de echipa de controlori, către Back Office, se va folosi calculatorul; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

i = || | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI taci RA. TTJ FUNCŢIONARE Cea 7 Pagina: 45 din 97 — Cod: ROF Art.11. Art.12. la întoarcerea echipei de controlori terţi, aplicațiile acestora vor fi dezactivate, prin intermediul inscriptorului de carduri de la sectorul de controlori. Datele vor fi transferate în prima instanță din dispozitivele PSION în calculatorul serviciului. Ulterior datele vor fi transferate către Back Office prin intermediul rețelei de comunicații RATT; la intrarea în depou, validatoarele din vehicule vor transfera datele către aplicaţia din depou, ce va transmite mai departe către zona de Back Office, informațiile asociate cardurilor de controlori, care au lucrat în ziua respectivă; din acest moment, după transferul datelor către Back Office, se vor putea obţine rapoartele de activitate ale controlorilor, pe fiecare linie sau vehicul şi ora la care aceştia au realizat controlul. Asigură asistenţă tehnică pentru activitatea controlorilor terţi prin: centralizarea activităţilor controlorilor se face la STI; rapoartele specifice activității de control vor fi obţinute folosind interfața de raportare pusă la dispoziție în cadrul Back Office. Buletinele de activitate ale controlorilor pot fi de asemenea vizualizate din aplicaţia de gestiune a cardurilor. 3.3. Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite Serviciul are următoarele domenii de activitate: a) organizarea de proceduri de achiziții b) contracte c) import- export d) aprovizionarea tehnico — materială e) depozite ATRIBUȚII Serviciul răspunde de următoarele activități : - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul serviciului, dacă este cazul; - elaborează proceduri operaţionale, instrucţiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuţiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezenţă, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI e Revizia: 0 FUNCȚIONARE Pagina: 46 din 97 - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competenţelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; a) Organizarea de proceduri de achiziții publice - întocmeşte programul anual de achiziții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - stabileşte valoarea estimată a achiziţiei; - stabileşte procedura de achiziții, pe baza valorii estimate a achiziției; - întocmeşte documentația în funcție de procedura de achiziție stabilită şi de criteriul de atribuire; - propune comisia de evaluare a ofertelor; - organizează procedura de achiziție, informează comisia despre prevederile legale; - organizează şi asigură publicitatea legală şi evidența documentaţiilor de licitaţie; - organizează licitaţii pentru spațiile şi bunurile disponibile ale regiei; - asigură secretul ofertelor şi al altor documente considerate a nu fi de interes public; - ţine legătura cu ofertanții comunicând rezultatele procedurilor de achiziție tuturor celor care au participat; - informează la solicitare pe cei implicaţi despre reglementările în vigoare în materie de proceduri de achizitie, obligaţiile ce le revin. b) Contracte - colaborează cu urmăritorul de contract la întocmirea contractelor la care RATT este parte; - păstrează contractele în original în care regia este parte, de asemenea toată corespondența legată de contractele respective; - analizează, împreună cu secţia (compartimentul) beneficiară, sau urmăritorul de contract şi juristul, proiectele de contract la care regia este beneficiar, formulează divergențe (dacă este cazul) şi le înaintează spre semnare oficiului juridic şi conducerii; - urmăreşte contractele pentru care este desemnat ca urmăritor; - întocmeşte şi expediază formele de penalități către contractanții care nu îşi onorează obligațiile contractuale la sesizarea urmăritorilor de contracte, prin compartimentul Facturare; - solicită partenerului modificarea clauzelor contractuale, în cazul în care regia nu îşi poate îndeplini obligațiile, la sesizarea urmăritorului de contract; - urmăreşte expirarea contractelor în derulare şi anunță conducerea regiei cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract; - informează lunar despre situaţia lunii precedente în derularea contractelor; - întocmeşte lunar informarea către conducere despre nereguli în derularea contractelor, aflate din raportările lunare ale compartimentelor care derulează contracte; _ răspunde de derularea contractelor de aprovizionare; - ține legătura curentă cu toţi furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; - participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecţiunilor nesoluţionate; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediți Pagina: | 47 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 8 Revizia: 0 - urmăreşte corectitudinea derulării contractelor de închiriere stâlpi pentru montare de fibră optică; - ține evidenţa şi urmăreşte derularea contractelor externe. Import-export - asigură importul de bunuri, materiale şi piese din import, în baza contractelor încheiate, pentru necesitățile regiei; - întocmeşte demersurile pentru vămuire, verifică achitarea taxelor vamale, comisionul în vamă, T.V.A., asistă la vămuire şi la recepţia mărfurilor. d) Aprovizionarea tehnico — materială - se ocupă cu aprovizionarea tehnico-materială a regiei, în funcţie de solicitările aprobate ale compartimentelor regiei; - efectuează achiziții directe, conform reglementărilor legale în vigoare; - asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor secţiilor de producţie, pe baza necesarului întocmit de acestea şi aprobat de Directorul Tehnic, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu stocurile existente; = asigură aprovizionarea cu imprimate de bilete şi carduri la solicitarea Serviciului Vânzări; - urmăreşte şi răspunde de acoperirea cu comenzi a necesarului de aprovizionat şi de realizarea acestora; - urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de furnizare produse pentru care este urmăritor; - ține legătura curentă cu toţi furnizorii, în vederea preîntâmpinării încălcărilor clauzelor contractuale; - participă la soluționarea neînțelegerilor contractuale cu furnizorii şi informează conducerea regiei asupra obiecţiunilor nesoluţionate; = participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor aprovizionate, constată eventualele neconcordanţe şi le comunică furnizorilor în vederea reglementării; - asigură documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le prezintă organelor de recepție a gestiunilor; - colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil în vederea preîntâmpinării formării şi reintroducerii în circuitul economic a stocurilor supranormative şi materialelor cu mişcare lentă; - adoptă măsuri pentru optimizarea transporturilor de aprovizionare ale regiei, şi ține evidența acestora; - întocmeşte şi urmăreşte planul de lucru zilnic al mijloacelor de transport pentru nevoi proprii, pe baza necesităților de aprovizionare, asigurând justa lor folosire; - controlează şi avizează zilnic foile de parcurs ale autovehiculelor folosite în activitatea de aprovizionare, în vederea înlăturării abaterilor, repartizării şi folosirii judicioase a acestora; - urmăreşte, sesizează şi propune măsuri ce trebuiesc luate de câte ori se constată abateri în ceea ce priveşte nerealizarea planului de transport de aprovizionare, depăşirea consumului de combustibil, etc.; - ține evidenta persoanelor cărora li s-au încredințat comenzi, urmăreşte finalizarea sau anularea acestora. e) Depozitare materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, gestionarea titlurilor de călătorie - primeşte, păstrează și eliberează bunurile materiale aflate în administrarea regiei; - ține evidența tuturor materiilor prime, materialelor aflate în magazie precum şi a echipamentelor de lucru şi de protecţie; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _Ror Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Pagina: 48 din 97 - răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - face propuneri privind componența comisiilor de recepție, convoacă comisiile de recepție şi organizează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor care intră în gestiune, recepționează bunurile; - receptionează titlurile de călătorie şi alte produse destinate vânzarii prin chioşcuri; “ întocmeşte fise de gestiune pentru imprimate cu regim special; - răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din gestiune; - sesizează şi propune măsuri privind valorificarea materiilor prime, materialelor şi a deşeurilor recuperabile, când este cazul; - păstrează documentele de certificare şi verificare a calității produselor şi materialelor aprovizionate şi le transmite împreună cu marfa utilizatorilor; - eliberează materiale şi bunuri, numai conform repartizărilor primite de la compartimentele regiei, în cazurile în care se impune acest lucru; - urmăreşte nivelul stocurilor existente, ia măsuri pentru a nu se forma stocuri supranormative; sesizează conducerea regiei cu privire la formarea stocurilor supranormative, cu mişcare lentă sau fără mişcare; asigură transferuri între gestiuni în funcţie de solicitările secțiilor; - răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajelor; - completează actele cu privire la operațiile din gestiune şi înregistrează în evidența tehnico — operativă a locului de depozitare, operațiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor; - actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit compartimentelor de resort la termenele şi în condițiile stabilite prin procedurile în vigoare; - informează compartimentele interesate asupra nivelurilor stocurilor de la depozite; - informează conducerea regiei asupra abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. 3.4. Muzeul Transport Public „Corneliu Mikloşi” Art.13. Compartimentul are atribuții şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: coordonează întreaga activitate de organizare, autorizare şi funcționare a muzeului; ţine evidența inventarului muzeului şi răspunde de întreţinerea şi exploatarea acestuia; întocmeşte documentaţia necesară aferentă desfăşurării activităților din cadrul muzeului; propune măsuri cu privire la conservarea, în condiții optime, a exponatelor muzeului; răspunde de respectarea tuturor cerințelor legale privind administrarea şi activitatea muzeului. urmareste supravegheaza si controleaza sistemului de parcare din cadrul muzeului 3.5 Secția Transport Tramvaie Art.14. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnaţi urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acționării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: [ ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Ea: 0 FUNCŢIONARE — Pagina: 49 din 97 Art.15. Secţia Transport Tramvaie este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b întreţinerea, repararea, curățenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învăţământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Şeful de secție au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulaţie să nu mai apară situații de nefuncţionare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situaţiile de nefuncţionare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locațiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea și înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie are şi următoarele atribuții de serviciu: răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI raspunde de intocmirea si transmiterea catre Serviciul Resurse Umane a raportului zilnic de prezență al personalului; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediţia:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 50 din 97 întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul sectiei; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul sectiei, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora. 3.5.1 Atelier Tramvaie Art.16. Atelierul este gestionarul bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) întreținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare c) măsurători tehnice, merceologie; d) planificarea, salarizarea, normarea, control titluri de călătorie e) personal, învățământ, administrativ f) sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU g) mecano - energetic, aprovizionare h) contabilitate — financiar i) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUȚII Art.17. Atelierul are următoarele atribuțiuni pe domenii: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menţinerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuţiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul atelierului; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul atelierului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului, dacă este cazul. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu tramvaiul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de tramvaie, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ţine evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului tramvaielor ; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi validatoare; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulaţie, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediții Pagina: 51 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Revizia: O - asigura salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulaţie; - face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulaţiei; - verifică valabilitatea actelor obligatorii ale personalului de exploatare, respectiv carte de identitate, permis de conducere, aviz medical şi aviz psihologic şi interzice ieşirea în traseu cu valabiltatea acestor acte expirată. - verifică şi obligă personalul de bord să efectueze vizitele medicale şi examenele psihologice conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi procedurilor în vigoare; - verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; - asigura ţinerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; - propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; - urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; - participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secţiei; - organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; - participă la examinarea anuală a personalului de bord pe siguranța circulației; - verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecție, a uniformelor de serviciu; - analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovaţii, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; - asigură depanarea tramvaielor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; - întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația tramvaielor; - urmăreşte rulajul tramvaielor şi întocmeşte documentaţia pentru casarea acestora; - supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; - va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înfiinţare a Asociaţiei, daca este cazul. b) Întreținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare - urmareste si raspunde de întreținerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; - organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, respectând cerințele legale din domeniu; - urmareste executarea, planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; - urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); - colaboreaza la executarea de reparații accidentale la tramvaie, în limitele dotării tehnice a secției; - urmareste programarea şi executarea de reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 52 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a tramvaielor până la următoarea intervenție; - urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unități la tramvaie sau subansamble de tramvai şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; întreţine, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie; - asigură depanarea tramvaielor pe trasee; - răspunde de integritatea tramvaielor, ține evidența parcului de tramvaie din dotare; - organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unităţile reparatoare; - urmareste dimensionarea sarcinilor de lucrări pe formații de lucru, organizarea activitatii personalului în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor in vederea confirmarii acesteia; - asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; - asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; - efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; - asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; - urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcţionării şi a imobilizării acestora. c) Măsurători tehnice, metrologie - efectuează controale interfazice şi măsurători la punctele cheie care asigură calitatea reparațiilor; - urmăreşte respectarea obligaţiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte reclamaţii la furnizori împreună cu Servicul Achizitii Publice si Depozite., dacă este cazul; - verifică şi răspunde de calitatea pieselor de schimb confecţionate şi a subansamblelor recondiționate sau reparate în cadrul atelierului; - organizează probele de traseu ale vehiculelor ieşite din reparație; - atestă calitatea lucrărilor de reparații efectuate precum şi faptul că s-au efectuat toate lucrările necesare; - controlează calitatea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb folosite în procesul de producţie cu ocazia recepționării lor în magazie; - întocmeşte necesarul de dotare cu aparate de măsurare şi monitorizare precum şi cu standuri de probă; - răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; - organizează verificări periodice a aparaturii de măsurare şi monitorizare conform cerințelor legale; - asigură dotarea personalului propriu cu aparate de măsurare şi monitorizare conform necesarului. d) Planificarea, normarea, control titluri de călătorie - primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; - analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normate; - verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI & FUNCŢIONARE : Pagina: 53 din 97 - organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; - elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului atelierului; - întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; - ţine la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; - participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secţiei luând măsuri pentru realizarea acestuia; - raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidenţele necesare; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - întocmeşte tabele cu personalul care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare. e) Personal, învățământ, salarizare, administrativ - urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului atelierului; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaţilor din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - gestionează bunurile de inventar ale secţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; - întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în atelier; - asigură în incinta atelierului ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; - organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S. a atelierului, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul atelierului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 54 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - se îngrijeşte şi asigură pentru personalul atelierului condiții corespunzătoare de muncă şi de viaţă; - urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul atelierului, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; f) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulației şi SU în atelier, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al atelierului; - ţine evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; - asigura procurarea şi distribuirea alimentației de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; - foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor g) Mecano - energetic, aprovizionare E asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalaţiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; -răspunde de funcţionarea instalaţiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; -efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucțiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; - asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 55 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producţie; - asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. h) Contabilitate - financiar - răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a atelierului; - primeşte indicatorii economici şi financiari ai atelierului, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a atelierului conform reglementărilor; - face verificarea periodică a gestiunilor din atelier, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; - ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; - exercită atribuțiile de control financiar preventiv la atelier; - urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; - întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de atelier; - urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; verifică modul de întocmire al pontajelor şi avizează pentru conformitate cu realitatea şi bun la plată; - efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; - ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producție şi nevoile gospodăreşti; - participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale atelierului şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; - întocmeşte situaţiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; - ține evidența mijloacelor fixe ale atelierului şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea atelierului . i) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; - instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); - la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru Ziua în curs; - la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de garaj au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

R ST. T|| | REGULAMENT DE ORGANIZARE SI — _ = Nm = ţia: RAT.TJ FUNCȚIONARE EEE Cod: ROF Pagina: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul cu privire la verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulaţie conform sarcinilor de transport pentru Ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situaţia; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile și regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerinţelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim ”comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operaţiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicaţiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Atelierul tramvaie are si următoarele atribuțiuni: - execută întreţinerea parcului de tramvaie repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; - organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecţie a mijloacelor de transport, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; - execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; - urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terţi ( reprezentanțele firmelor producătoare); - execută reparații accidentale la tramvaie; - programează şi execută reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; - verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcționare a tramvaielor până la următoarea intervenție; - urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la mijloacele de transport şi modul de comportare în exploatare; - întreține, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe tramvaie ; asigură depanarea tramvaielor pe trasee; răspunde de integritatea tramvaielor , ține evidența parcului de tramvaie din dotare; “ organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unităţile reparatoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 57 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; - organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; - asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; - asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; = efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; - asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; - urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcţionării şi a imobilizării acestora. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu: răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului atelierului (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. Şefi de coloană mai au următoarele atribuțiuni: reprezintă secţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 16-08”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secţiei. În această perioadă Sefi de coloană se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

cot: | ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 58 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situație pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranţa Circulaţiei; trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unităţi programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, şeful de coloană ; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; ține legătura permanent cu şeful de garaj în vederea remedierii defecţiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispozițiile şi indicațiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situații impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. 3.5.2. Atelier Infrastructură Art.18. Atelierul Infrastructură are următoarele atribuțiuni pe domenii: exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor din dotarea atelierului Infrastructura exploatarea infrastructurii regiei Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 59 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE elaborarea procedurilor operaționale, instrucţiunilor tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa. Exploatarea, întreținerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelierului Infrastructura primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de exploatarea infrastructurii regiei; verifică zilnic aparatele speciale de linie cale; asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute în infrastructura de transport prin comenzi la terti asigură degajarea liniilor de cale în caz de întreruperi sau evenimente grave; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. prognozează şi transmite către managerul energetic consumul energetic în funcţie de graficele de circulație şi numărul de unităţi zilnice tramvai şi troleibuz. primeşte indicatorii planificaţi pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancționare a vinovaţilor dacă este cazul. Şeful de atelier are şi următoarele atribuții de serviciu răspunde de gestionarea eficientă și eficace a bunurilor şi resurselor încredințate - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul atelierului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul atelierului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: || 60 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secţiei; ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea alimentaţiei de protecție şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulaţiei, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalaţiilor energetice în colaborare cu formaţiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activităţii în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucțiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producţie; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. 3.5.3. Atelier biciclete Art.19. Atelierul biciclete are următoarele atribuțiuni pe domenii: exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor din dotarea atelierului biciclete Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 61 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE exploatarea parculuide biciclete elaborarea procedurilor operaționale, instrucţiunilor tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa. Exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor din dotarea Atelierului biciclete primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; răspunde de exploatarea parcului de biciclete; execută lucrările de întreţinere şi reparații curente a sistemului de transport cu bicicleta, propune executarea de lucrările de întreținere şi reparații curente la acesta; execută reparații accidentale la sistemul de transport cu bicicleta; execută lucrari de reparații capitale în termenele prevazute de normative şi propune executarea de lucrările reparații capitale în termenele prevazute de normative la sistemul de transport cu bicicleta; execută intervenții la evenimente legate de sistemul de transport cu bicicleta; verifică si monotozizeaza zilnic starea tehnica aparcului de biciclete; asigură funcţionarea permanentă a sistemului de transport cu bicicleta, anunțând din timp, despre avarii sau intreruperi ale functionarii sistemului de transport cu bicicleta; verifică periodic starea tehnica din punct de vedere al sigurantei circulatiei; execută recondiționări si inlocuiri de piese si subansamble ale sistemului de transport cu bicicleta; asigură şi răspunde de intervenția promptă la avariile apărute; asigură degajarea liniilor de transport în caz de întreruperi sau evenimente grave; ţine evidența întregii rețele de transport cu bicicleta, urmăreşte realizarea ciclurilor de revizii şi reparații planificate, calitatea reparațiilor; răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în cadrul atelierului; organizează activitatea pe formații de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. monitorizează în permanenţă sistemul de transport cu bicicleta prin sistemul de urmarire supraveghere si control al sistemului; coordonează şi efectuează manevre in cadrul sistemului de transport cu bicicleta; prognozează şi transmite către managerul energetic consumul energetic . primeşte indicatorii planificați pentru activitatea atelierului, ia măsuri de realizare a lor, de repartizare pe formații de lucru; organizează activitatea pe formaţii de lucru şi persoane, dimensionează sarcinile planificate; analizează întreruperile şi avariile pe cauze, luând măsuri de înlăturare a cauzelor, face propuneri de sancţionare a vinovaţilor dacă este cazul. răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezenţă al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: |___RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 62 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaţilor din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul atelierului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul atelierului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulației; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranţa circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al atelierului; - ţine evidenţa nominală a echipamentului de lucru şi de protecție, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; - asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; - foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranţa circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecția mediului şi paza contra incendiilor. - asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formaţiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora, - răspunde de funcţionarea instalaţiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcţionării acestora în limitele de precizie stabilite ; - efectuează operaţii de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucţiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 63 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. Atributiile care revin cu privire la Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTIB) in colaborare cu SV sunt legate de: Eliberarea cardului SMTIB in baza protoculului aprobat care stabileste regulamentul de functionare al sistemului; Anularea/Inlocuirea cardurilor SMTIB declarate pierdute, furate sau defecte. Blocarea cardurilor SMTIB, actiune ce se va face in situatia in care este necesara suspendarea temporara a accesului titularului la utilizarea bicicletelor. Suspendarea definitiva a accesului titularului la utilizarea bicicletelor este numita Anulare cardului si va fi utilizata independent sau impreuna cu activitatile legate de Inlocuire a cardului. Gestiunea cardurilor SMTIB, presupune activitati de evidenta, magazie, verificare periodica a numarului cardurilor distribuite la populatie (valide, blocate, anulate si inlocuite), respectiv aflate la personalul de vanzare. Atributiile care revin cu privire la Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTIB) in colaborare cu SMSC sunt legate de: Monitorizarea in timp real a modului de utilizare a bicicletelor; Asigurarea conditiilor operationale ale sistemului ; Anuntarea si indrumarea echipei mobile de manevra pentru transportul de biciclete intre totemuri; Reperarea prin telefon a utilizatorului unei biciclete, la depasirea duratei permise de folosire; Asistenta tip Call Center la solicitarea utilizatorilor, cu trimiterea dupa caz a echipei mobile de manevra pentru asistenta tehnica, a echipei de control a circulatiei RATT in cazul incidentelor sau anuntarea urgentelor la serviciul 112; Anuntarea disparitiilor/furturilor de biciclete la serviciile de ordine publica; Anuntarea erorilor si defectiunilor tehnice, dupa caz, catre echipa mobila, personalul tehnic din cadrul compartimentului de mentenanta si reparatii, sau a administratorilor sistemului informatic si a comunicatiilor; Rapoartarea incidentelor (managementul incidentelor, abaterilor, erorilor si solicitarilor, precum si modul lor de tratare/rezolvare); Intocmirea documentelor pentru recuperarea valorii de despagubire de la asigurator; Initierea si urmarire contractelor de asigurare a bunurilor din cadrul SMTIB (biciclete, totemuri si statii de transport public incluse in sistem); Raportarea indicatorilor SMTIB; Atributiile care revin cu privire la Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTIB) in colaborare cu STI sunt legate de: Asigurarea conditiilor tehnice de functionare permanenta ale sistemului ; Revizia si intretinerea periodica planificata a retelei de comunicatii de date, a retelei de calculatoare , a totemuri si a echipamentelor din statiile de transport aferente SMTIB; Reparatia retelei de comunicatii de date, a retelei de calculatoare, a totemuri si a echipamentelor din statiile de transport aferente SMTIB; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

RAT. Tj | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Fata: FUNCŢIONARE Cod: ROF Pagina: 64 din 97 Suportul tehnic acordat personalului RATT implicat in sistem; Distributia materialelor de publicitate electronica din statiile SMTIB; Atelierul reparatii biciclete administreaza si mentine la parametrii proiectati a elementelor componentele ale Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTIB). Pentru indeplinirea acestor sarcini desfasoara urmatoarele activitati: Intretinere / reparatii planificate si accidentale a bicicletelor, totemurilor si statiilor de transport aferente SMTIB; Organizarea curateniei si igienizarii bicicletelor, totemurilor si statiilor de transport aferente SMTIB, Evidenta tehnica/ economica si rapoartarea ; Analiza si intocmirea bugetelor pentru indeplinirea atributiilor atelierului; Aprovizionarea cu piese de schimb si consumabile, cu urmarirea stocurilor; Elaborare proceduri operationale si instructiuni de lucru; Planificarea resursei umane pe activitati, perioade de timp de lucru, concedii de odihna, perioade de instruire si testare; Asigurarea conditiilor de munca si a mijloacelor de desfasurare a activitatii; Gestionarea , repararea si revizia SDV-urilor, Protectia mediului prin activitati de recupereare si gestionare a deseurilor; Instruirea specifica pentru cerintele atelierului privind sanatatea, securitatea muncii angajatilor si modul lor de reactie in situatii de urgenta; Mentinerea si imbunatatirea SMI; Inventarierea periodica a SMTIB,; 3.6 Secția Transport Troleibuze Art.20. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanţă, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Art21. Secţia Transport Troleibuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației b) întreţinerea, repararea, curăţenia şi dezinfecția mijloacelor din dotare c) planificare, salarizare, normare, d) personal, învățământ, administrare e) sănătatea şi securitatea muncii, protecția mediului, SU f) aprovizionare, mecano-energetic g) contabilitate, financiar h) monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane ATRIBUȚII Art.22. Secţia are următoarele atribuţiuni pe domenii: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - participă la menţinerea şi îmbunătăţirea SMI; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Revizi: 0 FUNCȚIONARE 7 Pagina: 65 din 97 - respectă toate atribuţiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în sectia sa. a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu troleibuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de troleibuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ține evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului troleibuzelor ; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigura ţinerea fişei personale a conducătorilor de vehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toţi conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoțiți în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulație în depouri şi garaje; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secției; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; verifică şi supraveghează portul echipamentului de protecţie, a uniformelor de serviciu; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea troleibuzelor pe trasce, în colaborare cu dispeceratul, întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația troleibuzelor; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentaţia pentru casarea acestora; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 66 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - Va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei. b) Întreținerea, repararea, curatenia si dezinfectia mijloacelor din dotare - execută întreţinerea parcului de troleibuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; - organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecţie a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; - execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; - urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); - execută reparații accidentale la troleibuze, în limitele dotării tehnice a secției; - programează şi execută reparații, confecționări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble conform dotării tehnice; - verifică modul în care reviziile şi întreţinerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a troleibuzelor până la următoarea intervenție; - urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unități la troleibuze sau subansamble de troleibuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; - întreţine, înlocuieşte şi verifică validatoarele de pe troleibuze; - asigură depanarea troleibuzelor pe trasee; răspunde de integritatea troleibuzelor, ține evidența parcului de troleibuze din dotare; - organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; - dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate a lucrărilor; - organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafețelor de producție şi a utilajelor; - asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; - asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive, verificatoare, echipamente şi dotări; - efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; - asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; - urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcționării şi a imobilizării acestora. c) Planificarea, normarea, control titluri de călătorie - primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; - analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normate; - verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; - organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; - întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 67 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; - participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secţiei luând măsuri pentru realizarea acestuia; - ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; - raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare; d) Personal, învăţământ, salarizare, administrativ - urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secţiei; - răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezență colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) - raspunde de intocmirea fisei soferului, ca document in vederea salarizarii personalului de bord; - raspunde de informarea personalului de bord cu privire la planificarea lunara la locul de munca; - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. = întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - gestionează bunurile de inventar ale secţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; - întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; - ține evidența imprimatelor cu regim special folosite în secţie; - asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; - organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi P.S.I. a secţiei, asigură procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secţiei; - se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secţiei condiţii corespunzătoare de muncă şi de Viață; - urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 68 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecție a mediului, siguranța circulaţiei şi SU în secție, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; - participa la stabilirea locurilor de munca cu condiții deosebite; - primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispoziţiile pe linie de siguranța circulaţiei; - urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU, prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; - participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; - organizează instruire pe linie de sănătate şi securitate în muncă a întregului personal al secţiei; - ţine evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lor de folosire, a uniformelor de serviciu; - asigura procurarea şi distribuirea alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; - organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; - verifică valabilitatea actelor obligatorii ale personalului de exploatare, respectiv carte de identitate, permis de conducere, aviz medical şi aviz psihologic şi interzice ieşirea în traseu cu valabiltatea acestor acte expirată. - verifică şi obligă personalul de bord să efectueze vizitele medicale şi examenele psihologice conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi procedurilor în vigoare; - foloseşte mijloace de propaganda vizuala pentru popularizarea normelor şi instrucţiunilor de tehnică a securităţii muncii; - asigură aplicarea şi respectarea de către personalul secţiei a regulilor şi măsurilor privind siguranța circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare - asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalațiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano-energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corecta a acestora; -răspunde de funcţionarea instalaţiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; -efectuează operații de supraveghere şi întreţinere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; - răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; - întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianţi, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; - organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie conform instrucţiunilor; - urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; - asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; - răspunde de primirea, gospodărirea şi restituirea ambalajului; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 69 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - răspunde de gospodărirea judicioasa şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; - asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar - răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secţiei; - primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; - organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secţiei conform reglementărilor; - face verificarea periodică a gestiunilor din secţie, participă la inventarierea bunurilor anual, sau cu ocazia schimbării gestionarului; - ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; - exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secţie; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; - întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secţie; - urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secției, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; verifică modul de întocmire al pontajelor şi avizează pentru conformitate cu realitatea şi bun la plată; - efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; - ține evidenţa valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producţie şi nevoile gospodăreşti; - participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secţiei şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; - întocmeşte situațiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport ; - ține evidenţa mijloacelor fixe ale secţiei şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secţiei. h) Monitorizare, dispecerat privind transportul public de persoane Sefi de garaj - depouri au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă secţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07", sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secţiei. În această perioadă Sefi de garaj se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unitățile de pe fiecare linie, următoarele: număr tren, număr vagon ( maşină ), numele şi prenumele conducătorului, ora şi minutul intrării în depou, ora şi minutul ieşirii, timpul de staţionare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, depouri, garaj ); trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (vagoane la dispoziție, vagoane imobilizate, vagoane în circulație), situaţie pe care o transmite Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _Ror Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 70 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE trebuie să cunoască planificarea vagoanelor pentru ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare (cartonul manevrantului)”; trebuie să cunoască “Planificarea vagoanelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de troleibuze (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unităţi programate, anunțând Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei, şeful de coloană sau şeful de atelier; la apariția evenimentelor de circulație, sprijină activitatea de readucere în depouri a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcţiei şi confirmă foile de parcurs; asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de coloana; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecţiunilor în timp util la mijloacele de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din depou; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în depou, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris şefului de ierarhic; respectă dispoziţiile şi indicaţiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreste respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri seminificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicații doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulație sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcţie de diverse situaţii impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de coloană au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucțiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalităţi SIEIC (validatoare şi computere de bord funcționale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

R T T) | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI ENE Roviici -A- = H=jj Ha: : RAT.TJ FUNCŢIONARE | BEE SU Cod: ROF Pagina: circulație conform sarcinilor de transport pentru Ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situaţii de nefuncţionare; informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locaţiile Laboratorului Electric; în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; trecerea validatoarelor în regim ”comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; respectarea dispozițiilor şi indicațiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de secție are şi următoarele atribuții de serviciu răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

E Cod: I ROF PT. | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI — a Ra T.TJ FUNCȚIONARE E TE Pagina: organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul secţiei; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul secţiei, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; 3.7 Secţia Transport Autobuze Art.23. Faţă de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnați urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluționare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentației necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. Art.24. Secţia Transport Autobuze este gestionara bunurilor încredințate în administrare şi îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulaţiei b) Întreținerea, repararea, curăţenia şi dezinfecţia mijloacelor din dotare c) Planificare, salarizare, normare, control titluri de călătorie d) Personal, învățământ, administrare e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU f) Aprovizionare, mecano - energetic g) Contabilitate, financiar h) Monitorizare, ATRIBUȚII Şeful de secție are următoarele atribuții de serviciu - răspunde de gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor şi resurselor încredințate - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităţilor ce se desfăşoară în sectia sa. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 73 din 97 organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI = organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidență a Salariaţilor. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul secţiei; întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul secţiei, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; a) Exploatarea mijloacelor de transport, siguranța circulației primeşte graficele de circulație cu autobuzul şi ia măsuri de respectare a acestora; repartizează mijloacele de transport pe trasee, conform graficelor; urmăreşte realizarea indicatorilor tehnici şi de exploatare a parcului de autobuze, propune măsuri de îmbunătățire a acestora; ţine evidența zilnic şi cumulat a realizării sarcinilor de transport; urmăreşte înregistrarea corectă a rulajului autobuzelor; asigură condiții corespunzătoare de transport pentru publicul călător, confortul şi starea de curățenie, indicatoarele de traseu şi compostoarele; participă la determinări de flux de călători, sesizează neregulile sau modificările apărute în fluxurile de călători; propune reexaminarea cunoştinţelor conducătorilor de vehicule care au produs accidente grave sau repetate; urmăreşte ca toți conducătorii de vehicule care au întrerupt activitatea mai mult de o lună, să fie instruiți şi însoţiţi în cursă; verifică periodic instruirea manevranților, precum şi modul de circulaţie în depouri şi garaje; face analiza retragerilor de pe traseu, nerealizările de grafice de circulație, stabilind măsuri de remediere a neregulilor şi vinovați; urmăreşte şi asigură respectarea circuitului foii de parcurs; verifică şi organizează portul echipamentului de protecţie, a uniformelor de serviciu; asigură salarizarea corectă a personalului de exploatare, face calculul necesarului de personal la modificări de grafice de circulație; face instruirea personalului de exploatare pe linie profesională şi de siguranța circulației; verifică şi obligă personalul de bord la efectuarea vizitelor medicale şi psihologice conform legii; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

EPA Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FEaitac a Rovizia:0 FUNCŢIONARE — : Pagina: 74 din 97 verifică pe trasee disciplina personalului precum şi respectarea măsurilor privind siguranța circulației; asigură ținerea fişei personale a conducătorilor de autovehicule, întocmeşte ciclograme lunare la personalul din subordine; participă la cercetarea accidentelor grave de circulație în care au fost implicate vehiculele secţiei; organizează îndeplinirea sarcinilor stabilite pe linie de siguranța circulației, execută instruirea personalului de bord, a manevranților şi alt personal de exploatare; analizează şi anchetează sesizările privind neregulile în exploatarea mijloacelor de transport, sancţionează vinovații, comunică compartimentelor sau altor secţii nereguli care se datorează acestora; asigură depanarea autobuzelor pe trasee, în colaborare cu dispeceratul; întocmeşte sau participă la întocmirea de dosare de cercetare a evenimentelor produse în circulația autobuzelor; supraveghează transportul personalului de exploatare la serviciu şi de la serviciu la ore corespunzătoare graficului de circulație, în siguranță; urmăreşte rulajul anvelopelor şi întocmeşte documentaţia pentru casarea acestora; repartizează parcul de transport marfă conform solicitării compartimentului; primeşte comenzile pentru curse speciale şi calculează taxarea acestora, închiriază mijloace de transport marfă sau autospeciale la comandă; ține evidența consumurilor de carburanți şi lubrifianți, anvelope; analizează şi face propuneri de înființare de noi trasee; răspunde de înscrierea în circulaţie a mijloacelor auto intrate în dotarea secţiei; răspunde de radierea mijloacelor auto din dotarea secţiei; rezolvă problemele ce țin de Registrul Auto Român si ARR; va asigura transportul pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei; asigură transportul pe canale şi fluvii interioare în baza dotării tehnice disponibile. b) Întreținerea, repararea şi igienizarea mijloacelor din dotare execută întreținerea parcului de autobuze repartizat pe trasee, asigură confortul, curăţenia, dotarea tehnică a acestora; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de curățenie şi dezinfecție a mijloacelor de transport din dotare, cu personalul din subordine, respectând cerințele legale din domeniu; execută planificarea şi repartizarea, evidența lucrărilor efectuate la reviziile tehnice şi reviziile tehnice sezoniere, încadrarea în parcursurile sau termenele stabilite pentru revizii; urmăreşte termenele scadente, privind introducerea mijloacelor de transport şi a celor din parcul intern la revizii, la terți ( reprezentanțele firmelor producătoare); execută reparații accidentale la autobuze, în limitele dotării tehnice a secţiei; programează şi execută reparații, confecţionări, recondiționări de piese de schimb sau subansamble, conform dotării tehnice; verifică modul în care reviziile şi întreținerea zilnică asigură durata prevăzută de funcţionare a autobuzelor până la următoarea intervenție; urmăreşte calitatea reparațiilor efectuate la alte secţii sau unități la autobuze sau subansamble de autobuz şi modul de comportare în exploatare, reclamând deficiențele constatate; răspunde de integritatea autobuzelor, ține evidența parcului de autobuze din dotare; organizează colectarea pieselor de schimb uzate şi expedierea lor la unitățile reparatoare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF 0 Pagina: 15 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE dimensionează sarcinile de lucrări pe formații de lucru, organizează activitatea personalului din subordine în raport cu calificarea acestuia şi cu gradul de complexitate al lucrărilor; organizează şi dimensionează locurile de muncă, folosirea rațională a suprafeţelor de producţie şi a utilajelor; asigură respectarea strictă a proceselor tehnologice; asigură pe locuri de muncă necesarul de scule, dispozitive verificatoare, echipamente şi dotări; efectuează operațiuni de dezmembrare a mijloacelor casate, recuperarea pieselor şi subansamblelor care mai pot fi utilizate, înregistrarea şi păstrarea la magazie în vederea folosirii; asigură colectarea şi predarea materialelor refolosibile, valorificarea acestora; urmăreşte încărcarea şi exploatarea utilajelor, ține evidența funcţionării şi a imobilizării acestora; execută reparații capitale la motoare, subansamble, caroserii, conform dotării; execută revizii şi reparații curente sau accidentale la parcul de marfă şi intervenție al regiei; execută comenzi ocazionale de lucrări de întreţinere sau reparare auto sau reparații subansamble şi piese, în limita dotării şi a capacităților disponibile. c) Planificarea, normarea, controlul titluri de călătorie primeşte, analizează, repartizează indicatorii de plan stabiliți; analizează periodic regimul de muncă realizat de personalul de bord luând măsuri de încadrare în limitele normale; verifică modul de aplicare a tuturor normelor, normativelor, propune regiei îmbunătățiri ale acestora; întocmeşte necesarul de forță de muncă calificată pe meserii, pentru perioada curentă şi de perspectivă, propunerile pentru planul de şcolarizare; organizează, îndrumă, efectuează şi controlează activitatea de control titluri de călătorie, cu personalul din subordine; răspunde de întocmirea evidenţei primare pentru salarizarea personalului secţiei (condică de prezență, foaie de prezenţă colectivă, pontaj, notă de chemare la ore suplimentare, notă de concediu de odihnă) elaborează propunerile de premiere pentru realizări deosebite ale personalului secţiei, cotele de participare la beneficiu a personalului; întocmeşte lucrările de informare conform metodologiei şi la termenele stabilite pentru toate activitățile; ține la zi evidența operativă privind activitatea personalului şi a parcului de vehicule; întocmeşte tabele cu personalul secţiei care beneficiază de sporuri, le supune spre aprobare; participă la stabilirea volumului de prestații ce se repartizează secției, luând măsuri pentru realizarea acestuia; ține la zi evidența formațiilor de lucru privind îndeplinirea sarcinilor personalului din secţie; raportează în termen realizarea sarcinilor planificate, ține evidențele necesare. d) Personal, învăţământ, salarizare, administrativ urmăreşte prezența şi întocmeşte evidența personalului secției; - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: O Pagina: 76 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentaţiei specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situaţii de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaţilor din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; gestionează bunurile de inventar ale direcţiei asigurând inventarierea periodică şi evidența mişcării acestora; întocmeşte necesarul de rechizite şi asigură distribuirea acestora; ţine evidența imprimatelor cu regim special folosite în secție; asigură în incinta secţiei ordinea, curăţenia şi buna gospodărire a utilităţilor, apă, energie, încălzire, etc; organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pază generală şi SU. a secţiei, urmăreşte procurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare precum şi instruirea personalului afectat acestor activități din cadrul secţiei; se îngrijeşte şi asigură pentru personalul secţiei condiții corespunzătoare de muncă şi de viață; urmăreşte modul de respectare a disciplinei şi a regulamentelor de către personalul secţiei, propune măsuri de sancţionare pentru cazurile de abateri; stabileşte necesarul de muncitori, propune probe de lucru, supraveghează executarea acestora, avizează cererile de angajare. e) Sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, SU organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, protecția mediului, siguranța circulației şi SU în secţie, asigură aplicarea măsurilor stabilite împreună cu organele de specialitate din compartimentele regiei; participă la stabilirea locurilor de muncă cu condiții deosebite; primeşte şi difuzează la personalul din subordine reglementările şi dispozițiile pe linie de siguranța circulaţiei; urmăreşte şi asigură în colaborare cu conducătorii formațiilor de lucru şi a personalului tehnic realizarea propagandei vizuale şi a instructajelor corespunzătoare pe linie de siguranța circulației, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, S.U., prelucrează cu tot personalul cazurile şi evenimentele de indisciplină; participă la întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor; organizează instruire pe linie de sănătate și securitate în muncă a întregului personal al secţiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 77 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ține evidența nominală a echipamentului de lucru şi de protecţie, a duratei lui de folosire şi a uniformelor de serviciu; asigură procurarea şi distribuirea alimentației de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare prevăzute în normativele în vigoare; organizează şi urmăreşte prezentarea la examinarea periodică a personalului tehnic şi administrativ pe probleme de sănătate şi securitate în muncă; verifică valabilitatea actelor obligatorii ale personalului de exploatare, respectiv carte de identitate, permis de conducere, aviz medical şi aviz psihologic şi interzice ieşirea în traseu cu valabiltatea acestor acte expirată. verifică şi obligă personalul de bord să efectueze vizitele medicale şi examenele psihologice conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi procedurilor în vigoare; foloseşte mijloace de propagandă vizuală pentru popularizarea normelor şi instrucțiunilor de tehnică a securității muncii; asigură aplicarea şi respectarea de către personalul direcției a regulilor şi măsurilor privind siguranţa circulației, sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi paza contra incendiilor. f) Mecano - energetic, aprovizionare asigură utilizarea corespunzătoare, întreținerea şi repararea la timp a utilajelor, instalaţiilor energetice în colaborare cu formațiile de mecano - energetic, asigurând instruirea personalului în legătură cu exploatarea şi utilizarea corectă a acestora; răspunde de funcţionarea instalațiilor şi aparaturii de măsurare şi monitorizare la parametrii proiectați, verificarea şi certificarea funcționării acestora în limitele de precizie stabilite ; efectuează operații de supraveghere şi întreținere a aparaturii de măsurare şi monitorizare; răspunde de verificările periodice ale aparaturii de măsurare şi monitorizare, conform cerințelor legale; întocmeşte necesarele de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, rechizite, imprimate necesare activității în conformitate cu consumurile stabilite; organizează şi asigură colectarea uleiurilor uzate, a deşeurilor feroase, piese şi agregate uzate recondiționabile, deşeurilor de hârtie, conform instrucţiunilor; urmăreşte încadrarea strictă în normele de consum la toate materialele şi piesele; asigură aprovizionarea cu materiale şi subansamble necesare tuturor locurilor de muncă, în care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza normelor de consum aprobate, luând măsuri pentru corelarea strictă a aprovizionării cu necesitățile acestora; răspunde de primirea, gospodărirea si restituirea ambalajului; răspunde de gospodărirea judicioasă şi depozitarea corespunzătoare a materiilor prime şi materialelor folosite în producție; asigură utilizarea deşeurilor şi a altor resurse secundare şi readucerea în circuitul economic a materialelor, pieselor de schimb şi subansamblurilor uzate, valorificarea acestora. g) Contabilitate - financiar face analiza rentabilității activităților şi traseelor, face propuneri de tarife; conduce şi coordonează activitatea de casierie a secției; răspunde de întreaga activitate economică şi financiar-contabilă a secției; primeşte indicatorii economici şi financiari ai secţiei, ia măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor planificați; organizează şi asigură evidența financiar-contabilă a secţiei conform reglementărilor; face verificarea periodică a gestiunilor din secție, participă la inventarierea bunurilor; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

A T.T] REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI | RR. -T.TJ FUNCȚIONARE Ediția:8 Revizia: 0 tri Cod: ROF Pagina: 18 din 97 ia măsuri în limita competenţei pentru prevenirea şi lichidarea pagubelor; exercită atribuțiile de control financiar preventiv la secţiei; urmăreşte şi analizează lunar rezultatele financiare şi face propuneri după caz; întocmeşte şi depune formele de decontare pentru prestații efectuate de secţie; verifică modul de întocmire al pontajelor şi avizează pentru conformitate cu realitatea și bun la plată; urmăreşte încadrarea în plafonul de cheltuieli ale secţiei, stabilit şi transmis de către regie, precum şi în fondul de salarii; efectuează operații contabile analitice conform metodologiei în vigoare; organizează şi ține evidența fizică şi valorică a consumurilor de carburanți şi lubrifianți; ține evidența valorică a pieselor şi materialelor consumate pentru producţie şi nevoile gospodăreşti; participă la analiza periodică a rezultatelor financiare ale secției şi întocmeşte lucrările de informare în termenele stabilite; întocmeşte situaţiile lunare privind realizarea preţului de cost pe articole de calculație, justificând cazurile de depăşire a admisibilului planificat pe comenzi sau mijloace de transport; ține evidența mijloacelor fixe ale secţiei şi a mişcării acestora, precum şi a obiectelor de inventar; întocmeşte note contabile privind activitatea secţiei. h) Monitorizare, dispecerat Sefi de garaj au următoarele atribuțiuni principale: reprezintă secţia în zilele lucrătoare pe intervalul orar 15-07”, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, atâta timp cât coordonarea secţiei nu este asigurată de alte persoane desemnate de conducerea Regiei/secției. În această perioadă seful de garaj de secţie se subordonează dispecerului central din cadrul Serviciului Monitorizare şi Siguranța Circulației; urmăresc şi coordonează activitatea conducătorilor mijloacelor de transport în comun şi intervenție din cadrul sectiei; respectă programul de lucru stabilit pentru postul de dispecerat în care îşi desfăşoară activitatea, informând dispeceratul central : ora sosirii, plecările din post, ora terminării serviciului; participă la şedinţele de instruire privind pregătirea profesională, igienă, securitate şi sănătate în muncă, măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; urmăresc în permanență cum se desfăşoară activitatea de transport în comun, consemnând în registru pentru toate unităţile de pe fiecare linie, următoarele: număr înmatriculare, numele şi prenumele conducătorului auto, ora şi minutul intrării în garaj, ora şi minutul ieşirii, timpul de staționare din cauza defecțiunilor tehnice ( pe traseu, garaj ); trebuie să cunoască “Situaţia parcului” (maşini la dispoziție, imobilizate, în circulație), situație pe care o transmite la Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulației şi la conducerea secţiei; trebuie să cunoască planificarea autobuzelor pentru Ziua următoare; trebuie să cunoască „Planul de garare a autovehiculelor”; trebuie să cunoască “Planificarea autobuzelor pe oameni”; completează foile de parcurs pentru schimbul de vagoane-maşini (doar pentru intrările neplanificate); urmăreşte şi ia măsurile ce se impun pentru respectarea programelor şi graficelor de circulație stabilite pentru transportul personalului, numărul de unități programate, anunțând dispecerul central, şeful de coloană; la apariţia evenimentelor de circulaţie, sprijină activitatea de readucere în garaj a mijloacelor de transport; dispune de folosirea maşinilor de intervenție numai la evenimentele ce au legătură cu activitatea direcţiei şi confirmă foile de parcurs; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

—_ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI E E RA TITI FUNCŢIONARE Ediție 8 _Roviziar 0 EEE Cod: ROF Pagina: 179 din 97 asigură continuitate în circulație prin înlocuirea la timp a personalului lipsă şi mijloacelor de transport defecte cu ajutorul şefului de garaj; ține legătura permanent cu şeful de coloana în vederea remedierii defecțiunilor în timp util a mijloacelor de transport care urmează să iasă în circulație, informând dispecerul central; informează dispecerul central de orice întârziere, intrare şi ieşire din garaj; scrie pe foaia de parcurs ora ieşirii ( reală ) în circulație, precum şi ora retragerii sau intrării în garaj, semnează foaia de parcurs; atunci când se impune urmărirea unor linii de transport, va nota în fisa de dispecerat ora reală de trecere a vehiculelor urmărite şi va confirma foile de parcurs, este răspunzător de corectitudinea consemnărilor; răspunde de întocmirea corectă a documentelor specifice activității de dispecerat; îndeplineşte corect şi la termen sarcinile suplimentare şi cele dispuse de şeful ierarhic sau conducerea R.A.T.T ; orice neregulă constatată în timpul serviciului, va fi raportată în scris, verbal sau telefonic şefului ierarhic; respectă dispozițiile şi indicaţiile de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; alocă mijloacele de transport pe linii pentru asigurarea graficelor planificate, la fiecare ieşire / înlocuire în / din traseu; urmăreşte respectarea graficelor, rotirea şi refrecvențarea mijloacelor de transport în caz de abateri semnificative față de graficele planificate; utilizează mijloacele de comunicaţii doar în scopuri legate de activitatea specifică locului de muncă; informează conducătorii de vehicule pentru orice modificare apărută în schimbarea graficelor de circulaţie sau a vehiculelor alocate, urmare a unor necesități apărute în funcție de diverse situaţii impuse, prin utilizarea mijloacelor de comunicații specifice Sistemului Integrat de Eficientizare a Încasărilor şi Cheltuielilor (SIEIC); respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şefii de garaj au următoarele atribuţiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalternii cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; urmăreşte scoaterea în circulație de vehicule care sunt corespunzătoare din punct de vedere al funcţionalității SIEIC (validatoare şi computere de bord funcţionale); la ieşirea în circulație, vor verifica dacă validatoarele sunt în regim comercial şi au selectate liniile de circulație conform sarcinilor de transport pentru Ziua în curs; la gararea mijlocelor de transport, trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului. Instruiesc şi urmăresc ca fiecare conducător de vehicul să închidă schimbul. Fiecare primitor de vehicule în momentul parcării să verifice dacă s-a efectuat închiderea schimbului şi în cazul în care nu s-a efectuat să procedeze la închiderea lui, raportând situația; asigură fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Şeful de sectie au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: instruiesc şi verifică subalterni cu privire la modul de lucru şi a sarcinilor aferente SIEIC în conformitate cu prevederile CCM; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 80 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - instruiesc şi reinstruiesc personalul de exploatare şi cel tehnic cu verificarea practică la bordul vehiculelor conform instrucţiunilor de lucru transmise şi manualele aferente; - se vor preocupa de asigurarea stocului tampon de validatoare şi OBC-uri pentru înlocuirea celor defecte şi va efectua operațiunile de înlocuire cu personalul tehnic propriu, asfel încât la ieşirea în circulație să nu mai apară situații de nefuncţionare; - informează zilnic dispeceratul central cu privire la situațiile de nefuncționare ale validatoarelor şi OBC- urilor (computer bord); - organizează activități pentru fixarea, curățarea şi igienizarea validatoarelor vandalizate; - urmăreşte integritatea bunurilor şi întreprinde acţiuni de cercetate disciplinară, a personalului de bord, în cazul distrugerii echipamentelor îmbarcate, din vina acestora; - din punct de vedere organizatoric, se preocupă de predarea echipamentelor defecte în locaţiile Laboratorului Electric; - în caz de accidente care presupun distugeri ale echipamentelor îmbarcate se preocupă de recuperarea prin asigurări a daunelor, unde este posibil; - în cazul imobilizărilor în reparații sau în cazul conservării vehiculelor pentru perioade mai lungi de o zi organizează demontarea şi înmagazinarea validatoarelor şi a celorlalte echipamente; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Conducători mijloace de transport public de persoane au următoarele atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: - identificarea conducătorului de vehicul la intrarea/ieşirea în/din schimb prin operațiunea de autentificare cu ajutorul cardului de operare; - trecerea validatoarelor în regim ”comercial”, cu selectarea liniilor de circulație conform sarcinilor de transport pentru fiecare moment de la computerul de bord (OBC). În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - trecerea validatoarelor în regim „garaj” pentru transferul datelor sistemului, la gararea mijlocelor de transport. În cazul în care OBC-ul nu funcţionează, operațiunea se va efectua de la oricare din validatoare; - respectarea dispozițiilor şi indicaţiilor de parcurs pe liniile de transport, transmise fie automat de sistem fie de şefii ierarhici; prioritate vor avea dispozițiile şefilor ierarhici; - respectă orice alte sarcini cu privire a SIEIC, rezultate prin procedurile şi regulamentele proprii fiecărui compartiment şi loc de muncă. Capitolul 4 : ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA CONTABILULUI ŞEF Art.1. Față de responsabilitățile cuprinse în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, lucrătorii regiei, desemnaţi urmăritori de contract, pentru contractele aflate în derulare, au ca sarcină de serviciu verificarea modului de soluţionare a închiderii contractelor, aceasta presupunând inclusiv urmărirea încasării creanţelor şi întocmirea către Asistenţa Juridică (din cadrul RATT) a documentaţiei necesare acţionării în instanță, în cazul neîncasării în termenii contractuali, deasemenea calcularea penalităților pentru neîncasarea în termen. 4.1 Serviciul Financiar Contabil Art.2. Serviciul Financiar - Contabil are atribuții şi responsabilități în următoarele domenii de activitate: a) Activitatea de contabilitate: - contabilitatea financiara Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI E ia RAT. T) FUNCȚIONARE Ediția:8 Revizia: 0 LE E EEE Cow: | _ROF Pagina: 81 din 97 - contabilitateade gestiune b) Planificarea financiară c) Finanţarea investițiilor şi contabilitatea acestora d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ATRIBUȚII Art.3. În domeniul său de activitate compartimentul financiar are următoarele atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucțiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI. Şeful Serviciului Financiar Contabil va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaţilor din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaților. - întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. implementează, monitorizează și dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluția şi ia măsuri de control intern managerial pentru ţinerea sub control a acestora; a) Activitatea de contabilitate-financiar răspunde de organizarea contabilităţii astfel încât să asigure măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor precum şi a rezultatelor obţinute în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară, fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne cât şi pentru clienți, instituții şi alți utilizatori; pregăteşte şi participă la întocmirea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit şi pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale), în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; participă la organizarea şi valorificarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv potrivit reglementărilor contabile aplicabile; răspunde de înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice efectuate; conduce contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidență; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI e aa RATTJ RAT.) FUNCTIONARE Ediția:8 Revizia: 0 la : Pagina: | 82 din 97 - efectuează înregistrarea în contabilitate a notelor contabile ale stocurilor din depozitele regiei şi efectuează concilieri şi verificări ale conturilor sintetice; - ține evidența creanţelor şi datoriilor şi conduce contabilitatea clienților şi furnizorilor pe categorii şi pe fiecare persoană fizică şi juridică; - întocmeşte contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, după caz; - conduce contabilitatea veniturilor, pe feluri de venituri, după natură sau surse, după caz; - asigură închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi stabilirea profitului şi pierderii; - întocmeşte şi păstrează registrele de contabilitate în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Economiei şi Finanțelor; - întocmeşte pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate, balanța de verificare lunară, atât pentru conturile sintetice şi pentru cele analitice; - întocmeşte dările de seamă statistice specifice; - întocmeşte jurnalele de vânzări şi cumpărări şi decontul de TVA; - efectuarea operațiunilor de încasări şi plăți cu numerar, avansuri şi deconturi din trezorerie, întocmirea şi evidența documentelor justificative privind operaţiunile cu numerar; - întocmirea şi depunerea deconturilor de subvenții şi înregistrarea în contabilitate a acestora; - întocmirea registrelor de casă şi gestionarea documentelor cu regim special; - întocmirea notelor contabile privind salariile şi calculul contribuţiilor precum şi virarea reţinerilor către beneficiari; - întocmirea şi depunerea declarațiilor fiscale; - colaborează cu alte servicii pentru calculul indicatorilor de performanță şi furnizează informațiile necesare calculului acestor indicatori; - asigură compatibilitatea cu legislația fiscală a întocmirii şi evidenţei documentelor primare şi a înregistrării acestora în contabilitatea primară şi financiară; - organizează şi conduce contabilitea de gestiune adaptată la specificul activității şi anume pe destinaţii şi centre de cost; - întocmeşte diverse rapoarte solicitate de conducere sau alte instituţii; - propuneri de îmbunătățire şi modernizare a activităților regiei pentru o bună desfăşurare a controlului financiar preventiv; - întocmeşte situația principalilor indicatori economico — financiari lunari; - exercită controlul financiar — preventiv, privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operațiunilor; - ține evidența documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv în cadrul Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; - întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pe regie şi secţii (lunar şi anual) şi urmăreşte realizarea lui; - informează conducerea asupra tuturor abaterilor constatate legate de activitatea coordonată. - răspunde de plata drepturilor salariale, inclusiv tichete de masă, pentru angajați regiei şi pentru membrii consiliului de administrație, în baza pontajelor primite; - asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii şi ia măsuri pentru difuzarea tuturor instrucţiunilor în probleme de salarizare; - calculează drepturile băneşti cuvenite salariaților pe baza contractelor individuale, actelor adiționale, deciziilor şi pontajelor primite, în vederea achitării acestora la datele stabilite în Regulamentul Intern - întocmeşte fişele fiscale sau alte acte similare, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite şi le transmite, în termenul legal, atât unității fiscale, cât şi personalului; - ține evidența deducerilor suplimentare ale salariaților în baza reglemetărilor legale în vigoare; - efectuează plata orelor suplimentare pentru personal în baza documentelor corespunzătoare; - ține evidență concediilor medicale şi le plateste în condițiile legii; - colectează şi introduce datele necesare calculării salariilor; - întocmeşte statele de plată a salariilor; - întocmeşte statele de plată pentru concedii de odihnă; - răspunde de completarea şi transmiterea către instituțiile abilitate a declaraţiilor privind salarizarea, inclusiv concediile medicale Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

i i Cod: ROF T.T) | ORGANIZARE SI [ont rea Pagina: | 83 din 97 stabileşte sistemul de colectare a datelor necesare calculului salariilor, formulare şi termene de înaintare; urmăreşte încadrarea în fondul planificat de salarii; eliberează, la cererea salariaților, adeverințe de salariu; b) Planificarea financiară întocmeşte situaţia datoriilor conform legislaţiei în vigoare; ține evidența debitelor regiei şi colaborează cu compartimentele în cadrul cărora s-au generat debitele pentru recuperarea lor; ține evidența clienților şi transmite lunar situația acestora către toate secţiile, sectoarele regiei şi asistenţă juridică şi, pentru ca urmăritorii de contracte să întocmescă documentaţia necesară acţionării în instanță pentru recuperarea creanţelor; ține evidența plăţilor cu carnete CEC; ține evidența garanțiilor pentru gestionarii regiei; urmăreşte permanent utilizarea eficientă a creditelor şi rambursarea acestora; bugete în funcţie de disponibilitățile regiei; asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile către buget şi alte obligații, în funcţie de disponibil. c) Finanţarea investițiilor şi contabilitatea acestora colaborează cu direcţiile şi compartimentele regiei cu privire la identificarea şi evidenţierea corectă a surselor de finanțare a investițiilor din surse proprii şi alocaţii bugetare; asigură înregistrarea corectă a investițiilor şi ține evidența fiecărui obiectiv de investiţii, pe surse de finanţare. d) Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar Art.4. Art.5. Art.6. organizează şi ține evidența contabilă a mijloacelor fixe ale regiei pe fiecare obiect de evidență şi pe secții şi sectoare; organizează evidenţa contabilă obiectelor de inventar şi materialelor de protecţie ale regiei pe secţii şi sectoare, conform organigramei aprobate. 4.2. Serviciul vanzari Serviciul coordonează activitatea Biroului Titluri de Calatorie. Serviciul răspunde de următoarele activități şi are ca atribuții: - elaborează proceduri operaționale, instrucțiuni tehnice şi de lucru împreună cu compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce revin din documentele SMI; - răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în compartimentul său. ATRIBUȚII Serviciul Vânzări, are următoarele atribuțiuni generale: - redactare corespondențe cu clienții; - redactare contracte vânzare titluri prin terţi; - Valorificare spații publicitare; - analiză petiții; - coordonarea activităților de vânzări şi verificări titluri de călătorie; - coordonarea activităţilor de marketing, tarifare şi analiză economică avand următoarele responsabilități: calculare tarife transport urban; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 84 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - calculare tarife alte activități ale regiei; - propunere structură ofertă tarife de transport; - concepere şi gestionare modele titluri de călătorie sau carduri; - obţinere şi gestionare avize pentru titluri, carduri şi tarifele utilizate; - redactare caiete de sarcini pentru tipărirea de titluri şi achiziția de carduri; - colectare lunar tarife în țară la transport public; - colectare periodic tarife concurență în domeniile de interes şi tarife practicate de mass-media; - monitorizare indici de inflație şi cursul valutar; - coordonarea activității de facturare alte prestații decât vânzarea de titluri; - urmărire contracte de realizare a titlurilor pe suport de hârtie; - întocmire situații şi analize periodice privind evoluţia vânzărilor pe tipuri de titluri de călătorie şi propuneri privind politica tarifelor acestora ținând cont de evoluția vânzărilor; - întocmeşte analize economice cu privire la eficiența activității de transport public de călători în vederea dimensionării corecte a tarifelor; - colaborează şi transmite date celorlalte compartimente ale regiei în vederea eficientizării activității de bază a RATT. - realizează şi dezvoltă sistemul informațional de marketing, în scopul cunoaşterii aprofundate şi în timp util a mediului intern şi a celui extern regiei; - alege, stochează şi prelucrează într-o formă adecvată diverse informaţii necesare fundamentării, adoptării execuției şi controlului deciziilor de marketing; - realizează, la solicitarea conducerii, studii şi sondaje de opinie privind sistemul comunicaţional dintre beneficiarii de servicii şi regie; - realizează planul de marketing prin care se urmăreşte cunoaşterea mai exactă a nevoilor beneficiarilor, a nivelului lor de satisfacere, imaginea regiei; - participă la organizarea de seminarii şi simpozioane; - propune şi organizează participarea regiei la târguri şi expoziții interne şi internaţionale; - realizează activități din sfera cercetărilor de marketing, studii privind nevoia consumatorilor şi comportamentul acestora; - cercetări pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piață şi a mixului de marketing; - organizează reclama comercială a activităților regiei; - transmiterea informațiilor ori de câte ori se impune Biroului Tehnologia Informaţiei în vederea actualizării site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. - analizează şi întocmeşte situații privind necesitățile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; Serviciul are şi atribuțiuni de valorificare a spatiilor publicitare: - ține evidența chiriilor, locaţiilor, taxe de reclamă şi afişaj propriu şi solicită plata acestora Serviciului Financiar — Contabil; - ține evidența spațiilor pe care se încasează chirie şi a încasării chiriilor; - întocmeşte contracte de închiriere pentru spațiile publicitare disponibile, conform tarifelor aprobate; - urmăreşte derularea contractelor de asociere în domeniu valorificării spaţiilor publicitare disponibile; - propune măsuri de îmbunătățire a activității pentru creşterea vânzărilor; - întocmeşte lunar situația contractelor de publicitate; - urmăreşte derularea contractelor de închiriere stălpi pentru montare cablu fibra optică Atributiile care revin SV cu privire la Sistemului Municipal de Transport Intermodal cu Biciclete (SMTIB) sunt legate de: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF RATT. | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI RAI y FUNCȚIONARE E Pagina: | 85 din 97 - Eliberarea cardului SMTIB in baza protoculului aprobat care stabileste regulamentul de functionare al sistemului; - Anularea/Inlocuirea cardurilor SMTIB declarate pierdute, furate sau defecte. - Blocarea cardurilor SMTIB, actiune ce se va face in situatia in care este necesara suspendarea temporara a accesului titularului la utilizarea bicicletelor. Suspendarea definitiva a accesului titularului la utilizarea bicicletelor este numita Anulare cardului si va fi utilizata independent sau impreuna cu activitatile legate de Inlocuire a cardului. - Gestiunea cardurilor SMTIB, presupune activitati de evidenta, magazie, verificare periodica a numarului cardurilor distribuite la populatie (valide, blocate, anulate si inlocuite), respectiv aflate la personalul de vanzare. Şeful Serviciului Vânzări va avea şi următoarele atribuții: - organizează, coordonează şi verifică activitatea de planificare a resurselor umane astfel încât să se respecte prevederile referitoare la timpul de lucru şi timpul de odihnă, ore suplimentare, conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - organizează şi verifică activitatea de acordare a sporurilor conform legislației în vigoare, prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi a documentației specifice SMI - întocmeşte raportul zilnic de prezență al personalului şi îl transmite Serviciului Resurse Umane; - întocmeşte anual planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi o transmite Serviciului Resurse Umane, conform procedurilor în vigoare; - comunică, în termen, exact şi corect, Serviciului Resurse Umane, acte, date, documente referitoare la situații de modificare/suspendare/încetare a elementelor din contractul individual de muncă a salariaților din subordine în vederea completării şi transmiterii, în termenul stabilit de lege, a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. ” întocmeşte anual necesarul de instruire pentru personalul din subordine şi îl transmite Serviciului Resurse Umane conform procedurilor în vigoare; - efectuează evaluarea anuală a personalului din subordine, conform Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului Intern şi Procedurii de evaluare a competențelor profesionale. - implementează, monitorizează şi dezvoltă Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul serviciului; - întocmeste Registrul Riscurilor la nivelul serviciului, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; Art.7. Serviciul Vânzări, are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIEIC: 1, ATRIBUȚII CALL CENTER - propune soluţii pentru petițiile adresate serviciului pe probleme de Sistem Automat de Taxare (SAT) din partea încasatoarelor; - preia şi transmite petițiile de la călători conducerii regiei; - asigură asistenţă casierelor de la centrele online în problemele întâmpinate în momentul emiterii şi reîncărcării cardurilor de călătorie, eliberării de titluri clasice de călătorie (vechile abonamente de carton) prin sistemul de taxare; - informează şefii ierarhici în legatură cu problemele apărute în teren; - înregistrează solicitări pentru introducerea sau scoaterea din lista neagră; - desfăşoară toate activitățile ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor cu privire la complexitatea noului sistem de taxare, la modul de procurare, utilizare, păstrare, reîncarcare şi modificare a noilor titluri de transport ale regiei; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 86 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - asigurarea asistenței și verificarea instruirii casierilor şi controlorilor pentru aplicațiile SAT (aplicații pentru casierie, centre de vânzare on-line, inclusiv centre de personalizare cu poză Centrul de abonamente Intrarea Doinei, controlori); - desfăşurarea tuturor activităților ce privesc eliberarea de carduri către călători, informarea călătorilor - asigurarea punţii de legatură între călători şi conducerea serviciului prin informarea permanentă a acesteia cu privire la solicitările călătorilor, transmise telefonic, prin e-mail sau în scris; - urmărirea, verificarea şi îndrumarea activității desfăşurate prin punctele de desfacere titluri de călătorie şi ținerea permanentă a legăturii cu casierele, informându-le pe acestea imediat, asupra oricăror modificări apărute; - prezentarea propunerilor de îmbunătățire a activității de desfacere a cardurilor Activ cât şi a cardurilor de suprataxă, dacă este cazul; - respectarea prevederilor legale privind sanatatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; - participarea la instructajele periodice efectuate în sensul aliniatului de mai SUS, işi însuşeşte şi respectă informațiile şi reglementările în materie; - în funcție de solicitările primite de la călători, propune soluţii pentru problemele ridicate şi le înaintează către conducerea biroului în vederea adaptării activității la cerințele acestora; - centralizează problemele apărute în timpul utilizării noilor echipamente de lucru şi le trasnmite spre soluționare către persoanelele abilitate în acest scop; - preia petițiile depuse de publicul călător referitoare la activitatea casierelor de la punctele de desfacere; - se informează asupra noutăților apărute în domeniul său de activitate şi propune introducerea acestora în activitatea compartimentului; - preia şi distribuie casierilor coordonatori, circularele şi informațiile referitoare la modificările survenite în domeniul de activitate. 2. ATRIBUTII CASIERI SISTEM - cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicațiile în care se operează aceste vânzări; - cunoaşte întrega procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT; - în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (calculator, imprimantă, OMNIKEZ, carduri, programe informatice, etc.) anunță imediat personalul abilitat; - participă la cursurile de perfecţionare pentru SAT; - stabileşte valoarea zilnică a gestiunilor încasatorilor în funcţie de vânzările de la unitățile la care sunt repartizați şi de cantitatea de marfă existentă. Casierii de sistem au atribuții şi pentru fiecare punct/casier/schimb: - configurează pachetele cu marfa necesară vânzării; - scrie pe cardurile casierilor articolele şi cantitățile din pachetele de marfă destinată vânzării; - listează fişa de înzestrare operator; - realizează fizic pachetele de marfă destinate vânzării conform fişei de înzestrare operator; - descarcă cardurile casierilor de la punctele de vânzare; - listează fişele de descărcare operator; - preia marfa rămasă nevândută; - verifică dacă marfa primită este identică cu fişa de descărcare; - pentru situațiile în care apar probleme la punctele de vânzare care împiedică circuitul normal al procesului de vânzare (lipsă curent, echipament defect) — operează documentele de stoc necesare pentru reglarea stocurilor din casierie şi a vânzării; - verifică şi urmăreşte ca marfa fizică existentă în casierie să coincidă cu stocurile din sistemul de gestiune (SAT). 4.2.1.Biroul Titluri de Calatorie Art.8. Biroul Titluri de Calatorie, are următoarele atribuţiuni generale: Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: | 87 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - vânzarea titlurilor de călătorie şi alte produse la chioşcurile şi centrul de gratuități al regiei prin operatori / încasatori şi ghiseul de call — center; - vânzarea titlurilor de călătorie prin merceologi către agenţi economici contra comision şi urmărirea încasării creanţelor; - eliberarea titlurilor de călătorie aferente acordării de facilități călătorilor, înregistrate în protocolul încheiat între RATT şi Primăria Municipiului Timişoara; - verificarea dreptului şi documentelor justificative de facilitate; - gestiunea documentelor justificative de facilitate; - gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare prin merceologi; - gestiunea şi urmărirea contractelor de vânzare produse de la terţi; - coordonarea caseriei de titluri a sistemului de tiketing; - întocmire şi difuzare situații şi analize periodice; - solicită adaptarea aplicațiilor software la necesităţile şi modificările legislative apărute; - analizează şi întocmeşte situații privind necesităţile călătorilor apărute în urma implementării noului sistem de taxare şi a punerii în vânzare de carduri de călătorie; - transmiterea informaţiilor ori de câte ori se impune Serviciului Tehnologia Informaţiei în vederea actualizări site-ului RATT şi portalului specific SAT — www.ratt.ro/taxare. - soluţionează sesizările repartizate şi ține evidența acestora. Biroul Titluri de Calatorie are şi atribuțiuni principale privind respectarea cerințelor SIFIC: 1. VERIFICATORI - verifică concordanța între documentele justificative scanate pentru eliberarea diverselor tipuri de gratuități şi titlul eliberat la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri; - verifică zilnic cardurile vândute să corespundă cu personalizările şi propun corecţiile după caz; - verifică raportul memoriilor fiscale ale caselor de marcat; - verifică şi analizează raporturile fiscale lunare ale caselor de marcat electronice; - stabileşte diferențele raportate în registrele fiscale; - analizează diferențele existente între rapoartele de vânzări şi raportul fiscal zilnic al casierilor; - verifică zilnic încasările în Sistemul Automat de Taxare pe chioşcuri, centru de abonamente; - verifică zilnic bonurile nefiscale şi z-le astfel încât sumele încasate să corespundă cu rapoartele din SAT; - anunţă încasatoarele să treacă în registrul fiscal diferența de vânzare constatată între bonul nefiscal şi Z; - verifică, lunar rapoartele „z” lunare, cu rapoartele SAT, depistând eventualele erori şi propune reglarea lor; - verifică fişele încasatorilor cu documentele ce stau la baza acestora (fişe de înzestrare, descărcare şi bonuri fiscale, vânzarea corectă pe tarife, precum şi stocurile zilnice cu rapoartele de stocuri din cadrul SAT); - verifică registrele fiscale de înregistrare a vânzărilor care nu trec prin casa de marcat; - verifică rapoartele de vânzare de la centrul vânzare abonamente şi chioşcuri privind corespondența cu bonurile fiscale şi bonurile nefiscale; - analizează eliberarea eronată a cardurilor active pentru care s-a emis bon fiscal şi pentru situațiile justificate de restituire a sumelor, va face documentele aferente, iar pentru situaţiile din vina încasatorului va face propuneri de recuperare a sumelor de la persoanele vinovate; - colaborează cu personalul abilitat în vederea soluționării problemelor ce apar vis-a-vis de stocuri; - colaborează cu chioşcurile de bilete (monitorizare, instrucțiuni, consiliere); - va completa în registrul de neconformități toate deficiențele constatate urmare a verificărilor efectuate la toate punctele de mai sus. 2 VANZATORI PUNCTE VÂNZARE - cunoaşte toate procedurile de lucru din cadrul SAT şi urmăreşte permanent respectarea lor; - cunoaşte toate tipurile de titluri şi legitimații de călătorie cuprinse în oferta tarifară practicată de regie incluse în SAT; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

= Cod: ROF RAT. TJ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI orare FUNCȚIONARE E —— Pagina: 88din97 | cunoaşte oferta tarifară practicată de regie (tipuri titluri de transport, liniile pe care acestea sunt valabile); înainte de a efectua vânzarea se asigură că a înteles corect care este produsul solicitat de client; înainte de emiterea bonului fiscal, verifică corectitudinea datelor tipărite pe card prin butonul « Consultare card »; oferă informații corecte călătorilor despre noul sistem de taxare, iar în cazul în care nu poate oferi informațiile solicitate, îi îndrumă pe aceştia către punctele abilitate în acest sens (call center); utilizarea de către casier a cardului de călător doar în scopul efectuării vânzării sau reîncărcării titlului de călătorie; cunoaşte aparatura electronică utilizată în procesul de vânzare precum şi aplicaţiile în care se operează aceste vânzări; cunoaşte întreaga procedură de vânzare on-line precum şi configurarea echipamentelor SAT ; în cazul constatării de defecte ale echipamentelor SAT (TATOO, imprimanta fiscală, OMNIKEY, carduri, programe electronice, etc.), anunță imediat personalul abilitat; participă la cursurile de perfecționare pentru SAT; toate produsele stocabile-carduri de călătorie şi consumabile-bilete şi legitimații una zi, se vând numai prin casa de marcat fiscală; se aprovizionează cu role pentru imprimantele fiscale; casierul este obligat să ia măsuri pentru a preveni sustragerea, deteriorarea, degradarea produselor şi aparaturii sistemului de taxare; în cazul în care echipamentele din dotarea centrului nu funcţionează, anunță personalul abilitat cu privire la această disfuncţie apărută, iar vânzarea va fi operată în registrul fiscal; pentru înregistrările înscrise în registrul fiscal fiecare casier va întocmi un borderou cu cantitățile şi tarifele vândute pe care-l va preda la casierie; în prima zi a fiecărei luni casierul va lista pentru luna anterioară raportul Z comprimat pe care-l va preda la ora schimbului la casierie; la epuizarea hârtiei din imprimanta fiscala, va preda rola martor la casierie după ce scrie pe aceasta următoarele date : perioada de utilizare, punctul de vânzare, seria fizică şi fiscală a casei de marcat; în registrul fiscal se înscriu numai produsele vândute atunci când nu funcţionează casa de marcat (datorită defectării acesteia sau întreruperilor de curent electric); închiderea schimbului prin aplicația SAT (Sistem Automat de Taxare) se va face la încheierea programului de lucru (sau cu 3-5 minute mai devreme); la eliberarea legitimațiilor de călătorie pe suport — card nominal- casierul are următorele obligaţii: La emitere: - în baza actului de identitate prezentat de client - să completeze corect datele în sistem; - să solicite clientului informaţii clare cu privire la tipul titlului de călătorie pe care acesta îl doreşte; - să completeze corect celelalte date necesare eliberării unui titlu de călătorie (selectarea corectă a tipului de călător: cetăţean Timişoara, elevi, studenti, etc ). La reîncarcare: - să verifice documentele — pentru toate categoriile de utilizatori. Operații efectuate la PUNCTUL DE VÂNZARE - pornirea programului de vânzare; - dublu clic pe iconița aplicației aflată pe Desktop; - se introduce cardul personal de operator în dispozitivul Omnikey, se tastează PIN-ul, apoi se apasă butonul “Autentifică”; - se apasă butonul “Deschidere schimb”; - cardul de operator trebuie să fie în Omnikey pentru a fi citit; - din fereastra “Alege schimb de lucru” se selectează schimbul şi se apasă “Continuă”. După deschiderea schimbului de lucru, ecranul principal al aplicaţiei va afişa toate butoanele portocalii; - la deschiderea schimbului de lucru se face şi transferul gestiunii de pe cardul casierului online pe calculator; - cardul de operator se scoate din Omnikey; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 89 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - personalizarea unui card de călător; - se verifică imprimanta Tattoo să fie încărcată cu carduri; - se apasă butonul “Personalizare”; - se scrie CNP-ul călătorului şi se apasă Validează; - se scriu numele, prenumele, tipul de utilizator, se completează documentele (carte identitate, carnet student, carnet elev), se apasă Salvează Documente; - se apasă Personalizează. Se aşteaptă să iasă cardul din Tattoo. La întrebarea CARD PRINTAT CORECT? se alege răspunsul corespunzător Da / Nu; - se aşează cardul în Omnikey; - se apasă butonul “Vânzare”; - din ecranul vânzare se selectează tipul de abonament care se vinde; - se completează data de la care începe abonamentul şi, după caz, linia sau liniile pe care se emite. Se apasă “Adaugă” pentru a adăuga produsul în lista de achiziție; - se deschide ecranul de personalizare, unde se apasă butonul stânga jos Salvare; - se apasă butonul “Bon Fiscal”; - în ecranul de încasare, se completează suma de bani pe care o dă clientul; - se emite bonul fiscal prin acţionarea butonului “Emite Bon Fiscal”; - bonul şi cardul de călătorie se dau clientului; - închiderea schimbului de lucru şi a aplicației VÂNZARE; - se apasă butonul portocaliu “Închide Schimb”; - se deschide fereastra de bonuri neprintate; dacă este cazul se tipăresc bonurile neprintate; - se apasă butonul Închide (colțul dreapta jos); - aplicația scrie: Prezentaţi cardul de vânzător; - se aşează cardul de operator în Omnikey şi se apasă OK; - în timpul închiderii schimbului vor ieşi 2 bonuri din imprimanta fiscală: unul nefiscal (are rol de verificare) şi unul fiscal care reprezintă Z-ul casierei pe schimb (se predă în casierie); - aplicația cere să se introducă codul PIN. Se introduce PIN-ul. Se apasă Enter sau Autentifică; - se închide aplicaţia de la butonul portocaliu “Închidere Aplicaţie”. Vânzatorului de bilete şi abonamente îi sunt interzise: - utilizarea altor parole, coduri (în afara celor personale) pentru autentificarea în SAT; - utilizarea datelor personale ale călătorilor în alte scopuri în afară de personalizarea, emiterea, încărcarea cardurilor nominale; - accesarea şi utilizarea altor date cu caracter personal, în afara celor necesare îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu; - folosirea de programe software care provin din afara R.A.T.T. Se preocupă de instruirea personalului care utilizează: Sistemul Automat de Taxare (SAT), Sistemul de Monitorizare Vehicule (SMV) şi Sistemul Integrat de Avertizare la Efracţie şi Control Acces (ca parte integrantă a SAT), ori de câte ori apar modificări noi sau este solicitat de diverşii utilizatori - emite instrucțiuni specifice pentru orice modificare intervenită în sistem; - asigură asistența tehnică şi comercială când este cazul, pentru toţi utilizatorii sistemului; - prin personalul propriu specializat, efectuează controale în traseu privind starea echipamentelor îmbarcate (privind aplicaţia SIEIC); - coordonează activitatea de supra-control; - se preocupă de elaborarea de rapoarte de management pentru a reda o imagine cât mai corectă a situației regiei; - propune spre analiză datele rezultate din rapoartele de management, contribuind la luarea deciziilor celor mai bune pentru eficientizarea activității; - verifică exactitatea datelor din rapoartele SAT şi SMV comparându-le între ele, sau cu datele din realitatea din teren; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 90 din 97 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE - acolo unde e nevoie intervine la furnizorii sistemului pentru crearea de noi rapoarte, modificarea celor existente sau pentru corectarea unor date inexacte; - instruieşte utilizatorii sistemului în folosirea rapoartelor; - dă informațiile necesare pentru a înlătura orice disfuncţie pe care o reclamă utilizatorii sistemului; - se ocupă de derularea procedurilor privind recuperarea pagubelor în cazul sustragerilor sau distrugerilor de echipamente împreună cu firma asiguratoare; - răspunde de soluţionarea operativă a defectelor curente apărute la punctele de vânzare din rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie, dispecerate transport precum şi orice alte locaţii unde există instalate echipamente (privind aplicaţia SIEIC); - propune modificări de amplasamente a punctelor de vânzare în vederea optimizării veniturilor încasate, ca urmare a analizei efectuate rezultate din prelucrarea informaţiilor din cadrul rapoartelor sistemului; - propune dezvoltarea aplicațiilor funcţie de concluziile rezultate din analize; - elaborează, revizuieşte şi transmite spre aprobare şi validare procedurile pentru Sistemul de Management al Calităţii utilizate în cadrul SIEIC; - colaborează cu Serviciul Financiar — Contabil; furnizează, la cerere, rapoarte din cadrul sistemului; - propune promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; - urmăreşte derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; - propune lista de investiții în funcție de fondurile alocate de la conducerea regiei, în urma analizei urgenței şi oportunității lucrării; - prevede şi propune proiecte de investiții , fondurile şi sursele de plată ale acestora; - participă la alcătuirea propunerilor de proiecte noi de investiții, modernizări, extinderi, dotări cu utilaje, autodotări; - participă la încheierea de contracte, pe bază de licitaţie; - atragerea de fonduri internaționale şi credite externe: e întocmeşte documentații pentru atragerea de finanţări la proiecte de dezvoltare ale regiei; e urmăreşte piața de capital şi sesizează ierarhic ofertele avantajoase sau interesante; e sondează finanțatorii posibili asupra şanselor de obţinere a unor fonduri internaționale la necesitățile regiei; e caută finanțare sau creditare externă pentru lucrări de investiţii fără finanțare asigurată; + asigură documentația de ofertă a proiectelor regiei, traducerea, prezentarea, negocierea condiţiilor de acordare, parcurgerea tuturor etapelor preliminare finanțării sau creditării proiectelor; e solicită sprijin în obţinerea de fonduri internaționale de la organele administrației locale sau centrale, stabileşte legături durabile cu organizaţii specializate la nivel local sau central. Biroul, are şi atribuțiuni principale privind activitatea de control titluri de călătorie contractate cu terţi şi asigurarea asistenţei tehnice pentru aceştia şi anume: - monitorizare validări pe ore, zile, luni, linii, mijloace; - planificare ture, echipe, zone, linii; - efectuarea controlului valabilității titlurilor de călătorie conform reglementărilor specifice; - sancţionarea călătorilor care încalcă prevederile legale; - decontarea încasărilor, după caz; - înregistrarea proceselor — verbale de contravenție, gestionarea şi arhivarea lor; - urmărirea încasării proceselor — verbale de contravenție; - întocmire situaţii şi analize periodice; - cunoaşterea „ Manualului de utilizare pentru aplicația EA.CTRL şi dispozitivul „ PSION „; - cunoaşterea dispozitivului de control PSION şi a modului de lucru , după cum urmează: > descrierea dispozitivului; > utilizarea PSION în cadrul Sistemului Automat de Taxare; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

R =T T) | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI a-l. =) FUNCŢIONARE > VVYYYYv VYY Revizia: 0 91 din 97 Ediția: 8 utilizare echipament pentru control: ornirea echipamentului; configurare echipament; transfer date; configurarea schimbului de lucru; preluarea datelor de control din Validator: configurarea datelor de control; controlul cardurilor de calatori (Card valid, Card invalid, Card validat propria raspundere, călător contravenient); închiderea schimbului; consultare statistică; transferul informațiilor către Back Office la sfârşitul tuturor sesiunilor de lucru din ziua respectivă. Capitolul S: CONDUCEREA REGIEI ŞI PATRIMONIUL Art.1. Conducerea regiei autonome revine Directorului General şi Consiliului de Administraţie. Art.2. 3.1 Consiliul de Administrație Consiliul de Administraţie este numit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru o perioadă de maxim 4 ani. Regia este condusa de un director general care face parte din consiliul de administratie al regiei, Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei cu excepția celor care potrivit legii sunt date în competența altor organe. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuții de bază : - Stabileşte strategia regiei pe anul în curs şi de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate. - Hotărăşte cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori „după caz, de la bugetele locale. - Aprobă bugetul şi bilanțul regiei. - Aproba Regulamentul de Organizare si Funcţionare al regiei. Aprobă structura organizatorică. 5.2 Director General Art.3. Directorul general al regiei coordonează activitatea următoarelor persoane şi compartimente din R.A.T. Timişoara: - Director Tehnic - Contabil Şef Cabinet Director General - Serviciul Audit public Intern - Serviciul Resurse Umane - Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie Biroul Control Financiar de Gestiune - Serviciul Monitorizare şi Siguranța Circulaţiei - Centru de cercetare / dezvoltare Corneliu Miklosi Art.4. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții principale: asigură managementul la vârf al organizației; aprobă Manualul SMI, Organigrama şi Schema Generală de Procese; stabileşte și aprobă politica şi obiectivele pentru responsabilitate socială — calitate — mediu - sănătate şi securitate în muncă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF R Tm T) | | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Einar a Cal. 1 =) FUNCȚIONARE _ : Pagina: 92 din 97 - numeşte Reprezentantul Managementului; - numeşte SBAAP şi îi atribuie autoritatea gestionării SMI; - asigură condițiile realizării politicii şi obiectivelor; - aprobă documentele SMI; - conduce analiza SMI efectuată de management; - alocă resursele necesare menținerii şi îmbunătățirii SMI; - numeste comisia de implementare, monitorizare şi dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, aproba obiectivele şi activitățile pentru fiecare compartiment de lucru, în conformitate cu prezentul ROF aproba documentele elaborate de comisie, inclusiv raportul anual asupra Sistemului de Control Intern Managerial; - aproba Registrul Riscurilor la nivelul regiei, monitorizează evoluţia şi ia măsuri de control intern managerial pentru ținerea sub control a acestora; - aprobă programul de instruire a personalului; - aprobă planificarea anuală a auditurilor interne; - analizează periodic rapoartele de audit şi dispune măsurile necesare pentru a asigura eficiența SMI, - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; - angajează prin semnătura sa regia, putând delega cu drept de semnătură împuterniciți legali; - încheie contractele regiei şi efectuează rezilierea acestora; - prezintă consiliului de administrație raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul program de activitate al regiei pentru anul următor; - aprobă operațiile de plată; - aprobă cererile de angajare; - revocă din funcție sau desface contractele de muncă ale personalului regiei; - stabileşte strategia de dezvoltare a regiei; - aprobă planurile anuale şi lunare; - aprobă investițiile; - aprobă schema organizatorică şi fişele postului; - organizează controlul realizării sarcinilor; - negociază contractul colectiv de muncă şi elaborează regulamentul intern; - aprobă premierea sau sancţionarea personalului regiei la propunerea şefilor de compartimente; - coordonează direct activitatea Directorului Tehnic privind următoarele domenii de activitate: activitatea tehnică, activitatea de reparații mijloace de transport, activitatea de reparații clădiri, instalații şi utilaje, activitatea de investiții, activitatea de construcţii, activitatea energetică, confecții şi recondiționări piese şi subansamble de schimb, activitatea secţiilor de producţie reparatoare de mijloace de transport, activitatea de aprovizionare, depozitare, organizarea recepţiei cantitative şi calitative, activitatea comercială şi de import-export, organizarea de licitaţii, contracte, protecţia mediului, activitatea de administrare reţea, comunicații şi laborator electronic; - coordonează direct activitatea Contabilului Şef privind următoarele domenii de activitate: activitatea de contabilitate, planificarea financiară, urmărirea realizării indicatorilor financiari, finanțarea şi contabilitatea investițiilor, activitatea de casierie, activitatea de vânzări titluri de călătorie, activitatea de control titluri de călătorie, activitatea de supracontrol, preţuri şi tarife, activitatea de strategii, programe şi implementare proiecte, activitatea de marketing, valorificare spații publicitare şi control financiar preventiv; - coordonează direct activitatea Serviciului Resurse Umane privind următoarele domenii de activitate: activitatea structurii psihologice, activitate de angajare, activitatea de personal, activitatea de întocmire a pontajelor la nivel de regie, activitate de recrutare, selectare, încadrare, pregătire şi Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

R.f T.T] REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI Editia: a 0 ZE a FUNCŢIONARE lt = Cod: ROF a a Pagina: 93 din 97 dezvoltare profesională, evaluare şi motivare a personalului, activitatea de formare profesională şi perfecționare a personalului propriu, asigură necesarul de personal pe meserii, funcţii şi specialități, menținerea la zi a fişelor de post. coordonează activitatea Biroulului Planificare, Organizare — Calitate privind următoarele domenii de activitate: normarea muncii, organizare, calcularea criteriilor şi obiectivelor de performanță, planificarea transportului public de persoane, analize economice, menținerea şi îmbunătățirea sistemului de management integrat, activitatea de audit intern, activitatea administrativă, activitatea de arhivă, activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia la destinatari, răspunde de patrimoniul regiei; coordonează direct activitatea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea în domeniul situațiilor de urgență, activitatea de medicina muncii, activitate stomatologică, activitatea de pază generală; coordonează activitatea Biroului Control Financiar de gestiune privind activitatea de control gestionar de fond la toate subunitățile şi gestiunile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, convenționale sau penale, după caz, împotriva celor vinovaţi, stabileşte dimensiunile pagubelor, verificare a întocmirii şi circulație documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile, planificarea şi realizarea inspecțiilor în baza documentației SMI, a rapoartelor de audit intern şi a dispozițiilor managementului de vărf, supraveghează întreaga activitate a regiei privind conformitatea şi respectarea prevederilor documentației Sistemului de Management Integrat, participă la anchetele de cercetare a evenimentelor precum şi verificări pe traseu, urmăreşte respectarea obligațiilor cu termenele de garanție a reviziilor şi reparațiilor, întocmeşte petiții la furnizori împreună cu Serviciul A.P.D,, la solicitarea acestuia; coordonează direct activitatea Cabinetului DG privind următoarele domenii de activitate: activitate de secretariat, centralizează rapoartele specifice activității de bază şi conexe ale regiei, activitatea de agrement, monitorizează evidențele statistice ale regiei, întocmeşte rapoarte de informare managementului de vârf în baza datelor primite, întocmirea documentelor protocolare, activitatea de traduceri şi translatări, intrarea personalului regiei şi a persoanelor din afara instituţiei la directorul general;activitatea de tratare şi soluționare a petițiilor, asigură informarea interinstituționalizată, informarea persoanelor, informarea presei şi relațiile cu presa, precum şi informarea angajaţilor regiei; coordonează activitatea compartimentului de gestionare a Energiei coordonează activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform prevederilor legale în vigoare, în calitatea de preşedinte al acestuia; coordonează activitatea Serviciului Monitorizare şi Siguranţa Circulației privind următoarele domenii de activitate: siguranța circulaţiei şi monitorizarea transportului public de persoane, activitatea de inspecții tehnice periodice; asigură funcționarea Comisiei de Disciplină conform cerinţelor legale. 5.3 Director Tehnic Art.5. Directorul Tehnic, prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Sectia Transport Tramvaie - Sectia Transport Troleibuze - Sectia Transport Autobuze - Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” - Serviciul Tehnic - Serviciul Achiziţii Publice, Aprovizionare - Serviciul Tehnologia Informației Art.6. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: coordonează activitatea de dispecerizare a activității de transport public local de persoane; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

—_— Cod: ROF =: | REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI — e. d FUNCȚIONARE Ediția:8 Revizia: 0 Pagina: 94 din 97 - răspunde de întreaga activitate de transport în comun, pe care o organizează, îndrumă şi controlează, conform organigramei aprobate; - cunoaşterea tuturor particularităților şi caracteristicilor transportului în comun pe raza oraşului Timişoara în scopul ridicării nivelului calitativ al serviciului de transport prestat pentru populație, concomitent cu reducerea costurilor de exploatare şi creşterea productivității şi rentabilității; - asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; - aplică strategia şi tactica optimizării transportului public local de persoane ținând cont de satisfacerea cererii de transport şi utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, precum şi folosirea integrală a capacității parcului; - asigură exploatarea parcului de autovehicule în condițiile utilizării raționale a parcului, realizarea unor indicatori tehnici şi de exploatare la cote superioare şi cu o servire optimă a călătorilor; - asigură efectuarea transportului de călători în condiții de siguranță a circulaţiei sporite; - dispune asigurarea curățeniei mijloacelor de transport la ieşirea în circulație şi la capete de linii; - asigură date de interes, pentru călători, privitoare la programe de circulație, modificări trasee, etc. în staţiile de oprire, dispecerate, chioşcuri, mijloace de transport; - coordonează organizarea reţelei de transport public de persoane în oraşul Timişoara cu tramvaiul, troleibuzul şi autobuzul; = coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcția sa; - creşterea prestigiului regiei prin îmbunătățirea relațiilor conducătorilor de autovehicule, dispeceri, etc cu călătorii; - respectă întocmai legile în vigoare, ROF, RI, contractul colectiv de muncă, răspunzând în fața directorului general; - respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobate; - negociază contractele de muncă individuale cu subordonații în condițiile impuse de directorul general al RATT; - pentru realizarea sarcinilor proprii cooperează cu toate compartimentele regiei; - coordonează elaborarea instrucțiunilor de lucru, tehnice, procedurilor operaţionale şi a specificațiilor tehnice din cadrul direcţiei; - coordonează şi asigură efectuarea transportului pe teritoriul membrilor Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”, la solicitarea acestora, conform statutului de înființare a Asociaţiei; - conduce activitatea de întreţinere şi reparare linii cale, contact, substații de transformare; coordonează şi asigură efectuarea transportului de pasageri şi de marfă pe căi navigabile interioare. - asigurarea efectuării la timp şi în volum complet a reparațiilor, cu respectarea prescripțiilor stabilite de uzina constructoare şi normativelor în vigoare; - asigură remedierea imobilizărilor din cauze tehnice; - asigură realizarea indicatorilor tehnici la limite superioare, impuse prin planul de muncă; - asigură cheltuieli minime de mijloace financiare, tehnice, umane şi materiale; - asigură realizarea de piese şi subansamble de schimb la nivelul necesarului şi conform prescripțiilor; - conduce activitatea de planificare tehnică şi urmărirea realizării reparațiilor de calitate, cu cheltuieli minime de materiale şi manoperă; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: | _RoF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 95 din 97 - coordonează activitatea tehnică în regie, proiectarea, normarea consumurilor, inovații, evidența mijloacelor de transport, gospodărirea energiei, rezolvarea problemelor tehnice ale regiei; - coordonează activitatea de mecano - energetic pe regie; - coordonează activitatea de protecţia mediului; - conduce toată activitatea de investiții şi modernizări din regie; - coordonează dezvoltarea regiei în conformitate cu strategia stabilită de directorul general, stabileşte priorități de finanțare de la buget, din surse proprii şi din fonduri internaţionale; - asigură încadrarea în fondurile alocate prin plan; - asigură analiza rentabilității activităților pe care le coordonează şi dispune măsuri privind eficientizarea acestora; = coordonează activitatea de dezvoltare, investiții, modernizări, extinderi; - asigură legalitatea executării lucrărilor de reparații şi investiţii; coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcţia sa; - asigură realizarea planului de investiții, modernizări, extinderi aprobat, evidențiază realizările aferente, face plățile şi recepţia lucrărilor de investiţii, indiferent de sursa de finanțare; - coordonează elaborarea de proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; - coordonează activitatea laboratorului electronic; - conduce activitatea de tehnică de calcul şi rețele comunicații ale regiei; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI; - asigură aprovizionarea şi depozitarea cu materiale şi piese de schimb a secţiilor şi atelierelor regiei; - răspunde de contractarea şi derularea contractelor privind reclamele comerciale difuzate prin mijloacele de transport în comun; - gestionarea, întretinerea şi reparația reţelelor de comunicaţii de date şi voce prin legături fixe şi mobile din cadrul regiei; - răspunde de organizarea licitaţiilor, ținerea evidenţei contractelor; - promovarea de noi proiecte şi investiții privind dezvoltarea regiei; - derularea proiectelor până la recepţia lor definitivă; - coordonarea întocmirea caietelor de sarcini pentru lansarea contractelor de proiectare, participă la încheierea contractelor de proiectare; întocmeşte contracte pentru aprovizionarea tehnico-materială. 5.4 Contabil Şef Art.7 . Contabilul Şef prin subordonarea directă pe care o are, răspunde de activitatea următoarelor compartimente din R.A.T. Timişoara: - Serviciul Financiar - Contabil - Serviciul Vanzari Art.8. În domeniul său de activitate are următoarele atribuții de bază: - conduce întreaga activitate financiar - contabilă a regiei, pe care o organizează, îndrumă, controlează şi răspunde pentru activitatea serviciilor din subordine; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

ROF Ediția:8 Revizia: 0 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE Pagina: 96 din 97 - întocmeşte Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al regiei, prezintă şi susţine acest buget în faţa Consiliului de Administraţie, urmăreşte realizarea lui; - organizează controlul financiar preventiv; dispune măsuri pentru realizarea veniturilor şi respectarea strictă a disciplinei financiare; - organizează ținerea evidenţei contabile în toate unitățile regiei, întocmirea balanțelor de verificare, a bilanţului şi a dărilor de seamă contabile; _ avizează sub aspect financiar şi tarifar propuneri de modificări în reţeaua de transport sau orice alte activităţi noi; - urmăreşte gestionarea titlurilor de călătorie; - propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei; - urmăreşte modul de colectare şi de circulație a numerarului şi gestionarea titlurilor de călătorie; - organizează deservirea publicului călător cu titluri de călătorie, prin organizarea şi dotarea punctelor de vânzare; - analizează realizarea încasărilor şi stabileşte cauzele eventualelor nerealizări, luând măsurile ce se impun; - întocmeşte documentația de fundamentare a preţurilor pentru titluri de călătorie, le negociază şi le supune spre aprobare; - coordonează pe linie economică şi financiar — contabilă activitatea de investiții cu finanțare internațională; - analizează şi propune măsuri pentru creşterea rentabilității în toate activitățile regiei precum şi pentru reducerea pierderilor la transportul în comun împreună cu directorii de resort; - răspunde de realizarea unui circuit informațional eficient în domeniul financiar - contabil şi de raționalizarea şi simplificarea sistemului de evidență; - dispune măsuri şi asigură aplicarea celor legate de conservarea, integritatea şi apărarea patrimoniului regiei şi pentru urmărirea recuperării pagubelor produse acestuia; - organizează inventarierea patrimoniului; - asigură la nivel de regie, în conformitate cu dispozițiile legale, îndeplinirea tuturor obligațiilor către buget, bănci şi terți; - verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează credite, cheltuieli, încasări în numerar, titluri de încasare; - verifică şi avizează proiectele de operațiuni care vizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale regiei; - coordonează şi răspunde de autorizarea tuturor activităților ce se desfăşoară în direcţia sa, dacă este cazul; - angajează regia prin semnătura sa, alături de directorul general al regiei, în toate operațiile patrimoniale; - aprobă operațiile de plată; - prezintă Consiliului de Administraţie raportul cu privire la situația economică - financiară a regiei, bilanțul şi contul de profit şi pierderi; = respectă întocmai legile în vigoare ROF, RI, C.C.M., răspunzând în fața directorului general pentru aceasta; - respectă întocmai organigrama şi statul de funcțiuni aprobat; - colaborează cu ceilalți directori de resort ai regiei în domeniile pe care le coordonează; - verifică corectitudinea întocmirii devizelor; - coordonează activitatea de facturare, tarifare, control titluri de călătorie şi supracontrol; Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Cod: ROF REGULAMENTDEORGANIZARE ŞI a RA TTJ J FUNCŢIONARE e RER Pagina: 97din97 | - coordonează elaborarea de proceduri operaţionale, instrucțiuni tehnice şi de lucru de către compartimentele în care se desfăşoară activitatea procedurată sau cea detaliată în instrucţiuni; - coordonează activitatea de menținere şi îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu — SSM de către personalul din subordine; - participă la menținerea şi îmbunătățirea SMI prin compartimentele din subordine; - respectă toate atribuțiile şi responsabilitățile ce-i revin din documentele SMI. 5.5 Patrimoniul Regiei Art9 . Regia Autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. Capitolul 6: DISPOZIȚII FINALE Art.1. Personalul permanent, temporar sau detaşat în cadrul regiei este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, în executarea atribuțiilor, îndeplinirea sarcinilor şi desfăşurarea relațiilor. Dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al regiei se aduc la cunoştinţa întregului personal prin grija conducătorilor ierarhici. Art.2. Atribuţiile stabilite în prezentul regulament se detaliază sub forma de sarcini de serviciu pe fiecare funcţie în parte, prin fişele posturilor. Şefii de compartimente vor înmâna fiecărui angajat din statul de funcțiuni un exemplar din fişa postului, corespunzătoare funcţiei ocupate de acesta sub luare de semnătură, Art.3. Personalul căruia i s-au adus la cunoştinţă sarcinile de serviciu poartă răspunderea pentru exercitarea incompletă sau necorespunzătoare a atribuțiilor ce-i revin. Neîndeplinirea atribuțiilor sau neexecutarea sarcinilor încredințate de şeful ierarhic, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială sau penală, după caz, precum şi diminuarea salariului potrivit reglementărilor în vigoare. Art.4. Transmiterea şi urmărirea sarcinilor se realizează pe cale ierarhică, răspunderea îndeplinirii acestora revenind personalului căruia i-au fost trasate. În cazul că activitatea respectivă necesită îndrumare şi control, răspunderea revine şefului ierarhic direct. Art.5. Delegările de atribuții se fac prin act scris cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Art.6. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu organigrama aprobată.Modificările intervenite în atribuțiile de serviciu ale personalului se vor opera ori de câte ori este cazul, în fişele posturilor respective, de către şefii compartimentelor în cauză, cu aprobarea directorului general al regiei şi se aduc la cunoştinţa celor interesaţi. Art.7. Prevederile prezentului regulament se completează şi se corelează cu dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă, sistemul de salarizare ce se aplică în cadrul R.A.T.T. şi prevederile Regulamentului Intern al R.A.T. Timişoara. Art.8. Prezentul Regulament se pune în aplicare prin dispoziția conducătorului regiei şi se pune la dispoziția compartimentelor organizației, în format electronic, de către Biroul Planificare, Organizare Calitate prin programul LEGIS. Acest document este proprietate a R.A.T.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

STAT DE FUNCŢII I DIRECTOR GENERAL 1 1. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN Total posturi Funcţia Cerințele postului Nurnăr posturi 5 Personal TESA 5 Sef serviciu audit Studii superioare economice, Facultatea de 1 public intern economie si administrarea afacerilor specializare management Managementul strategic al organizatilor: [dezvoltarea spatiului de afaceri Certificat de atestare auditor intern Auditor intern IStudii superioare tehnice/ economice/ juridice 4 Certificat de atestare auditor intern 2. CABINET DIRECTOR GENERAL Fotal posturi Funcția Cerințele postului Număr : posturi 14 Personal TESA 6 Şef cabinet Studii superioare tehnice în management în 1 producție şi transporturi Management in afaceri Specialist relatii Studii superioare socio-umane publice 1 Manager energetic Studii superioare tehnice, specializarea 1 electrotehnica Studii postuniversitare Gestiunea Energiei Consilier Studii superioare 3 tehnice/juridice/economice/socio-umane Personal operativ Studii superioare Personal muncitor

2.1. BIROUL PLANIFICARE, ORGANIZARE, CALITATE Total posturi Funcţia Cerințele postului Număr posturi 6 Personal TESA 6 Şef birou Studii superioare tehnice/juridice/economice 1 Inginer/Auditor in Studii superioare tehnice/juridice/economice domeniul calității Specializări în Managementul Calității şi > Auditor intern pentru sistemul de management al calității Inginer Studii superioare tehnice in management în 2 producție şi transporturi Inginer Studii superioare tehnice 1 3. SERVICIUL RESURSE UMANE Total posturi 36 Funcția Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 6 Şef serviciu Studii superioare tehnice/juridice/economice 1 Economist Studii superioare economice 2 Psiholog Şef laborator |Studii superioare psihologice 1 Studii postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii Psiholog Studii superioare psihologice. Studii 1 postuniversitare psihologia transporturilor Atestat de liberă practică psihologia transporturilor şi muncii Şef Şcoală formare Studii superioare tehnice/juridice/economice 1 profesională Atestat profesor de legislație rutieră Personal operativ din |Studii superioare 9 care: Instructori auto Studii superioare/medii/ scoala maistri in 6 specialitatea auto Personal muncitor 21

4. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECȚIE Total posturi Funcţia Cerințele postului Număr posturi 59 Personal TESA 3 Şef serviciu Studii superioare tehnice/juridicefeconomice 1 Auditor intern pentru sistemul de management [sănătate şi securitate în muncă Sef cabinet medicina |Studii superioare medicina 1 muncii Specializare medicina muncii Sef cabinet Studii superioare medicina dentara. 1 stomatologic Personal operativ Studii superioare, medii 6 Personal muncitor 50 5. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE Total posturi 3 Funcţia Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 3 Şef birou Studii superioare economice şi / sau tehnice Studii postuniversitare contabilitate de gestiune 1 şi controllingul costurilor Economist Studii superioare economice 2 6. SERVICIU MONITORIZARE ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Total posturi Funcția Cerințele postului Număr posturi 21 Personal TESA 3 Şef serviciu Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice in management în 1 producție şi transporturi Personal operativ Studii superioare 18

6.1. BIROU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Total posturi 11 Funcția Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 3 Şef birou Studii superioare tehnice sau juridice 1 Autorizat Inspecţii Tehnice testat conducere activități transport rutier Sef statie ITP Studii superioare tehnice Autorizat Inspectii 1 tehnice Atestat conducere activitati transport rutier Inginer Studii superioare tehnice 1 Studii superioare pentru personalul care Personal operativ deserveste autoturismul Timis 59 pentru 8 siguranta circulatiei si statia I.T.P.

II. DIRECTOR TEHNIC 7. SERVICIUL TEHNIC 2 Total posturi 11 Funcţia Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 10 Şef serviciu Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea material rulant Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea utilajul si tehnologia sudării Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea tehnologia construcțiilor de maşini Inginer Studii superioare 1 Specializarea ingineria şi protecția mediului Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea construcții Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Inginer Studii superioare de scurtă sau de lungă durată 3 Personal operativ IStudii superioare sau medii 1 8. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Total posturi 8 Funcţia Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 6 Şef serviciu Studii superioare tehnice sau informatice 1 Analist programator |Studii superioare 3 Inginer IStudii superioare tehnice 2 2 Personal operativ Studii superioare tehnice, informatice, medii 8. 1. BIROU ADMINISTRARE RETEA SI COMUNICATII Total posturi 5 Funcția Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 3 Şef birou Studii superioare tehnice sau informatice 1 Inginer Studii superioare tehnice 2 2 Personal operativ Studii superioare sau medii

9. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ŞI DEPOZITE Total posturi Funcţia Cerinţele postului Număr posturi 7 Personal TESA 4 Şef serviciu [Studii superioare economice /tehnice/ juridice 1 Inginer Studii superioare tehnice in management în 1 producție şi transporturi Expert achizitii Studii superioare tehnice/economice/juridice 2 Specializare in achizitii publice Personal operativ Studii superioare 3 10. SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE Total posturi 6 Funcţia Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 5 Şef sectie Studii superioare tehnice 1 Contabil şef secție Studii superioare economice 1 Economist Studii superioare economice 1 Inginer Studii superioare tehnice 2 Personal operativ Studii superioare 1 10.1. ATELIER TRAMVAIE Total posturi 228 Funcția Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 4 Şef atelier Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice 2 Specializarea material rulant Inginer Studii superioare tehnice in management în 1 producție şi transporturi Personal operativ, |Studii superioare 15 din care: Maistru Şcoală de maiştri 2 Personal muncitor 209

10.2. ATELIER INFRASTRUCTURĂ Total posturi Funcția Cerințele postului Număr posturi 63 Personal TESA 3 Şef atelier Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice 1 Specializarea Specializarea căi ferate, drumuri şi poduri Personal operativ, |Studii superioare sau medii 6 din care: Maistru Şcoală de maiştri 2 Personal muncitor 54 10.3. ATELIER BICICLETE Total posturi 19 Funcţia Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 3 Şef atelier Studii superioare tehnice 1 Inginer Studii superioare tehnice 1 Economist Studii superioare 1 Personal operativ, |Studii superioare 2 din care: Tehnician Studii superioare sau medii 1 Personal muncitor 14 11. SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE [Total posturi Funcția Cerințele postului Număr posturi 167 Personal TESA 4 Şef sectie Studii superioare tehnice 1 Specializarea electronica si telecomunicatii Economist Studii superioare economice 1 Inginer Studii superioare tehnice 2 Personal operativ Studii superioare 13 Personal muncitor 150

12. SECTIA TRANSPORT AUTOBUZE Total posturi 255 Funcţia Cerinţele postului Număr posturi Personal TESA 5 Şef sectie Studii superioare tehnice, specializare in 1 autovehicule rutiere Economist Studii superioare economice 1 Inginer Studii superioare tehnice, specializare 2 management in productie si transporturi sau mecanica Inginer Studii superioare tehnice de lunga sau de 1 scurta durata Personal operativ Studii superioare 15 Maistru Şcoală de maistri 1 Personal muncitor 235 13. MUZEU TRANSPORT PUBLIC “CORNELIU MIKLOŞI” Total posturi 3 Funcţia Cerințele postului Număr posturi Personal TESA 3 Muzeograf Studii superioare 1 Restaurator Studii superioare 1 Facultatea de arte si desing Specializarea conservare si restaurare Referent Studii superioare 1

III. CONTABIL ŞEF 3 14. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL Total posturi Funcția Cerințele postului Număr posturi 14 Personal TESA 8 Şef serviciu Studii superioare economice 1 Certificare expert contabil sau contabil autorizat studii superioare Economist Studii superioare economice 1 Specializarea finanțe contabilitate Economist Studii superioare economice 3 Specializarea contabilitate şi informatică de gestiune Economist Studii superioare economice 3 Personal operativ Studii superioare economice,medii 6 15. SERVICIUL VÂNZĂRI Total posturi Funcţia Cerinţele postului Număr posturi 3 Personal TESA 2 Şef serviciu Studii superioare tehnice si economice 1 Economist Studii superioare economice 1 Personal operativ Studii superioare sau medii 1 15.1. BIROUL TITLURI DE CĂLĂTORIE Total posturi Funcţia Cerințele postului Număr posturi 43 Personal TESA 1 Şef birou Studii superioare economice sau tehnice de 1 lunga sau scurta durata. Personal operativ Studii superioare sau medii 2 Personal muncitor 40

IV. CENTRU DE CERCETARE / DEZVOLTARE “CORNELIU MIKLOŞI” 4 Total posturi Funcţia Cerințele postului Număr posturi 7 Personal TESA 7 Şef centru cercetare |Studii superioare tehnice 1 Economist Studii superioare 1 Inginer de cercetare |Studii superioare tehnice 2 Specializarea mecanica informatica Inginer de cercetare |Studii superioare tehnice 1 Specializarea electrotehnica/electronica Inginer de cercetare |Studii superioare tehnice 1 Consilier Studii superioare 1 TOTAL PERSONAL: 997, DIN CARE: CONSILIUL DIRECTOR: 3 PERSONAL TESA: 103 PERSONAL OPERATIV: 114 PERSONAL MUNCITOR: 777 10

Atasament: Anexa_1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA MODIFICARE PLAN DE ADMINISTRARE CONFORM OUG NR. 109/2011 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA TIMIŞOARA - 2014

E EEE ar ti a ti Sediu central: B-dul. Take Ionescu nr. 56, cod 300074, Timişoara, jud. Timiş. Vedere asupra sediului central. Tipuri de tramvaie aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

Tipuri de autoutilitare aflate în dotarea Regiei Autonome de Transport Timişoara

MODIFICARE PLAN DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA Referitor la: Sistemul Municipal de Transport Intermodal” (SMTI) aprobat prin HCL nr. 349/18.07.2014 În vederea îndeplinirii mandatului încredințat prin contractul de mandat, supunem spre aprobare modificarea Planului de Administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, pentru mandatul de 3 ani si 6 luni aprobat prin HCL 503/22.10.2013 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA cu sediul in Timişoara, B-dul Take Ionescu Nr.56 a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome şi prin Decizia Primariei Nr. 99/29.01.1991, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - şi alte obiecte secundare de activități de prestări servicii către populație sau agenţi economici. Forma de proprietate actuală este regie autonomă, cu capital integral de stat, fiind o entitate publică sub autoritatea unității administrativ - teritoriale Municipiul Timişoara, conform Hotărârii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, județene, a regiilor autonome şi societăților comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau județean. RATT desfăşoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administrației publice locale. Administraţia publică locală şi RATT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susținerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuității serviciilor de transport. În desfăşurarea activității sale, RATT utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara, date în administrarea şi exploatarea regiei, bunuri care trebuie exploatate şi utilizate în condiții de eficiență. Planul de administrare cuprinde strategia de administrare a Regiei pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat în vederea respectării principiilor de eficiență economică şi rentabilitate în scopul funcţionării regiei autonome de transport. Planul de administrare se modifica prin completarea capitolului „PROGRAME DE MĂSURI ŞI ACȚIUNI STRATEGICE PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT AVÂND LA BAZĂ CRITERIILE ŞI OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ STABILITE DE CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA” cu următoarele tipuri de acţiuni care să aibă drept finalitate creşterea veniturilor şi reducerea costurilor: - transferul personalului încadrat pe posturile de tehnician şi a activității acestora din cadrul Serviciului Vanzări la Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, prin desființarea posturilor de tehnician şi înființarea posturilor de agent intervenție, pază şi ordine care să aibă ca obiectiv atât asigurarea securității şi siguranței în mijloacele de transport în comun, cât şi legalitatea călătoriei cu aceste mijloace; - crearea unui număr de 20 de posturi de muncitori pentru incadrarea cursanților şcolii de formare profesională la cursurile de conducător tramvai/troleibuz din cadrul Regiei, în vederea asigurării necesarului de personal de bord; - menținerea măsurii de desființare a activităților de reparații, întreţinere și revizii a substaţiilor de transformare-redresare din cadrul Regiei şi de prestare, în continuare, a acestor

activități, deja externalizate prin HCL 138/19.04.2011, HCL 106/27.03.2012, HCL 64/26.02.2013, HCL 311/30.05.2013, HCL 503/22.10.2013, de către terţi specializați. Această mențiune privind desființarea efectivă a activităților de reparații, întreţinere şi revizii a substațiilor de transformare-redresare, cu consecința desființării efective a postului de inginer ce coordona formația substațiilor de transformare-redresare, a fost reluată şi consemnată în mod explicit în prezentul plan de administrare pentru a confirma că aceasta măsură a fost aplicată efectiv încă din anul 2011 şi pentru a face dovada acesteia în eventualele litigii de muncă izvorâte din această , desființare de activitate. - demersuri pentru asigurarea masurilor organizatorice, logistice, materiale si financiare pentru functionarea „Sistemului Municipal de Transport Intermodal” (SMTI) cerute prin HCL nr, 349/18.07.2014 detaliate in cele ce urmeaza: Proiectul „Modernizarea statilor de transport public intermodal la nivelul Polului de crestere Timisoara”, va fi dat la finalizare, in administrarea RATT. Sistemul municipal de transport intermodal va avea incluse: > 440 biciclete: > 35 rasteluri (totemuri) pentru biciclete; > 11 statii de transport public; SMTI presupune folosirea in comun a bicicletelor, ca mod alternativ de transport public. Functionarea SMTI presupune activitati care pot fi grupate dupa cum urmeaza: > Managementul cardurilor > Monitorizarea sistemului in timp real > Administrarea sistemului informatic si a comunicatiilor > Metenanta, reparatia bicicletelor, totemurilor si statiilor de transport public ale SMTI > Administrarea generala In concluzie, analiza realizată a arătat că regia are resurse umane capabile să realizeze programul de acţiuni strategice şi, în final, să eficientizeze activitatea de transport public de persoane în Municipiul Timişoara şi să se asigure, în acelaşi timp, sporirea calității acesteia. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA prin Preşedinte al Consiliului de Administraţie Dr. ec. DUMITRU POPOVICI Pre? _

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2014-

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT pentru modificarea HCLMT nr. 503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei

Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii

În data de 22.10.2014, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 503, a aprobat Planul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractul de mandat, precum şi componenţa Consiliului de administraţie.

Conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2014-001523/02.09.2014, Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat modificarea Planului de administrare, Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A.T.T. .

În data de 28.08.2014, prin Hotărârea nr. 129, Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara a aprobat propunerea de modificare a Planului de administrare, Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A.T.T. .

Prin Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal (SMTI), se aproba trecerea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara (R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport intermodal, format din 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete realizate prin proiectele:

-"Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", cod SMIS 40139;

-"Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814 -“Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16

decembrie 1989", cod SMIS 25625. Pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârii de mai sus, RATT împreuna cu

municipalitatea trebuie să asigure toate mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea acestui sistem.

Functionarea SMTI presupune organizarea si functionarea mai multor activitati, dupa cum urmeaza:

1. Managementul cardurilor . 2. Monitorizarea sistemului in timp real . 3. Metenanta, reparatia bicicletelor, totemurilor si statiilor de transport public ale SMTI. 4. Administrarea sistemului informatic si a comunicatiilor. 5. Asigurarea de materiale si piese de schimb prin achizitii publice. Potrivit art. 3 din HCLMT nr. 349/18.07.2014, Regia Autonomă de Transport Timişoara

(R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Astfel, adoptarea acestei hotărâri impune modificări în structura organizaţională şi funcţională a Regiei Autonome de Transport Timişoara.

apte

Cod FO 53-01, ver. 2

Planul de administrare elaborat şi aprobat de administratori cuprinde strategia de administrare a Regiei pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat în vederea respectării principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate în vederea funcţionării regiei autonome de transport.

Planul de administrare se modifica prin completarea capitolului „PROGRAME DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI STRATEGICE PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT AVÂND LA BAZĂ CRITERIILE ŞI OBIECTIVELE DE PERFORMANŢĂ STABILITE DE CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA” cu următoarele tipuri de acţiuni care să aibă drept finalitate creşterea veniturilor şi reducerea costurilor:

- transferul personalului încadrat pe posturile de tehnician şi a activităţii acestora din cadrul Serviciului Vanzări la Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, prin desfiinţarea posturilor de tehnician şi înfiinţarea posturilor de agent intervenţie, pază şi ordine care să aibă ca obiectiv atât asigurarea securităţii şi siguranţei în mijloacele de transport în comun, cât şi legalitatea călătoriei cu aceste mijloace;

- crearea unui număr de 20 de posturi de muncitori pentru incadrarea cursanţilor şcolii de formare profesională la cursurile de conducător tramvai/troleibuz din cadrul Regiei, în vederea asigurării necesarului de personal de bord;

- menţinerea măsurii de desfiinţare a activităţilor de reparaţii, întreţinere şi revizii a substaţiilor de transformare-redresare din cadrul Regiei şi de prestare, în continuare, a acestor activităţi, deja externalizate prin HCL 138/19.04.2011, HCL 106/27.03.2012, HCL 64/26.02.2013, HCL 311/30.05.2013, HCL 503/22.10.2013, de către terţi specializaţi. Această menţiune privind desfiinţarea efectivă a activităţilor de reparaţii, întreţinere şi revizii a substaţiilor de transformare-redresare, cu consecinţa desfiinţării efective a postului de inginer ce coordona formaţia substaţiilor de transformare-redresare, a fost reluată şi consemnată în mod explicit în prezentul plan de administrare pentru a confirma că aceasta măsură a fost aplicată efectiv încă din anul 2011 şi pentru a face dovada acesteia în eventualele litigii de muncă izvorâte din această desfiinţare de activitate.

- demersuri pentru asigurarea masurilor organizatorice, logistice, materiale si financiare pentru functionarea „Sistemului Municipal de Transport Intermodal” (SMTI) cerute prin HCL nr. 349/18.07.2014.

Analiza realizată a arătat că Regia are resurse umane capabile să realizeze programul de acţiuni strategice şi, în final, să eficientizeze activitatea de transport public de persoane în municipiul Timişoara şi să se asigure, în acelaşi timp, sporirea calităţii acesteia.

Ca si anexe ale Planului de administrare modificat, au fost elaborate si aprobate, prin Hotărârea nr. 129/28.08.2014, de către Consiliul de administraţie al RATT, Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Având în vedere cele prezentate propunem spre aprobare: - modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara; - modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Regiei Autonome de Transport Timişoara.

VICEPRIMAR, SECRETAR,

DAN DIACONU IOAN COJOCARI

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP