keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 550/16.12.2015 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou create prin proiectul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)"

16.12.2015

Hotararea Consiliului Local 550/16.12.2015
privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou create prin proiectul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 32864/10.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 96/14.09.2012 - privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 503/ 22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii, modificată şi completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 425/13.12.2011 privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", modificată prin HCLMT nr. 48/07.02.2012;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou create prin proiectul "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda"), cod SMIS 48121.

Art. 2: Darea în administrare prevăzută la Art.1 se va face la finalizarea proiectului menţionat în acelaşi articol.

Art. 3: Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea infrastructurii, în perioada de operare a proiectului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou create prin proiectul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea

zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)"

Proiectul "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei

de troleibuze Timişoara – Ghiroda)" este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului, programul Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun la nivelul polului de creştere. Obiectivul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)" este unul din obiectivele Studiului Vision Timişoara 2030, de realizare a sistemului integrat de circulaţie şi transport în Municipiul Timişoara şi aria peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în Municipiul Timişoara, în vederea creării condiţiilor politice, economice şi tehnice de dezvoltare urbană, care să permită materializarea ţintelor de dezvoltare strategică a Municipiului Timişoara.

Oraşul Timişoara are o bogată tradiţie în servicii publice de calitate, principalul operator de transport public de călători în municipiul Timişoara şi în comunele suburbane fiind Regia Autonomă de Transport Timişoara (aflată în subordinea Consiliului Local), a cărui activitate reprezintă continuarea neîntreruptă a unei tradiţii de 130 de ani. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport public din oraşul Timişoara sunt priorităţile strategiei în perioada 2009 – 2030. Obiectivele principale ţin de încurajarea transportului în comun, creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor, asigurarea finanţării necesare dezvoltării, realizarea unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată şi eficientă precum şi dezvoltarea transportului electric în zona periurbană , urmărindu-se capacitatea mare de transport şi gradul mic de poluare, care stimulează dezvoltarea actualei reţele de troleibuze.

Implementarea acestui proiect presupune extinderea reţelei de troleibuze, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun spre aşezările suburbane din zona localităţii Ghiroda.

Realizarea proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)" contribuie în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi în privinţa siguranţei circulaţiei şi implicit alinierea la standardele internaţionale în domeniu.

Creşterea sensibilă a intensităţii circulaţiei aduce cu sine mărirea timpului necesar pentru deplasare, respectiv de parcurgere a traseului de către vehiculele de transport în comun.

Obiectivul general al proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)" îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din cadrul Polului de creştere Timişoara, în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: - realizarea sistemului integrat de circulaţie şi transport în municipiul Timişoara şi aria

peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în jurul Timişoarei, în vederea creării condiţiilor politice, economice şi tehnice de dezvoltare urbană, care să permită materializarea ţintelor de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara;

Cod FO53-01, Ver.1

- îmbunătăţirea generală a traficului urban. - extinderea reţelei de troleibuze, în scopul asigurării serviciilor de transport în comun

spre aşezările suburbane din zona localităţii Ghiroda. Lucrările care fac obiectul proiectului "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea

zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)" se referă la categoriile de lucrări necesare extinderii liniei de troleibuz prin amenajarile rutiere necesare desfasurarii activitatilor de transport public de persoane, in conditii de siguranta.

Tronsonul de linie de troleibuz se va realiza pe DN 6, str. Victoria, str. Ialomiţei, str. Dunărea, Aleea Ghirodei, str. Turda, str. Palmierilor şi str. Ştrandului.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin Hotărârea nr. 96/14.09.2012, proiectul complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost - beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub- domeniul: "Poli de creştere".

Proiectul se realizează în parteneriat cu Comuna Ghiroda, iar Municipiul Timişoara are calitate de lider, aşa cum rezultă din HCLMT nr. 425/13.12.2011, modificată prin HCLMT nr. 48/07.02.2012.

Dreptul de proprietate, inclusiv cea intelectuală, şi/sau de utilizare asupra oricăror bunuri – mobile sau imobile – create/achiziţionate ca urmare a implementării proiectului „Extindere reţea de troleibuz Ghiroda”, precum şi asupra rezultatelor proiectului va reveni Municipiului Timişoara (art. 8 alin. 5 din Acordul de parteneriat aprobat prin HCLMT nr. 392/13.12.2011, modificată prin HCLMT nr. 48/07.02.2012).

Regia Autonomă de Transport Timişoara a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome şi prin Decizia Primariei Nr.99/29.01/1991, înregistrată la Camera de Comerţ sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - şi alte obiecte secundare de activităţi de prestări servicii către populaţie sau agenţi economici. Este o entitate publică sub autoritatea unităţii administrativ - teritoriale Municipiul Timisoara, conform Hotararii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean.

RATT desfăsoară un serviciu de utilitate publică, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general desfaşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală şi RATT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuităţii serviciilor de transport. Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ- teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării

Cod FO53-01, Ver.1

serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006). Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii (art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală). În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (conform art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 215/2001): c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem: - darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou

create prin proiectul "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda"), cod SMIS 48121.

- Darea în administrare se va face la finalizarea proiectului. - Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile

necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea infrastructurii, în perioada de operare a proiectului.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP