keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 442/12.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/28.01.2014

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 442/12.09.2014
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/28.01.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 24010/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2014-001524/02.09.2014 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;
Având în vedere Hotărârea nr. 128/28.08.2014 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipului Timişoara nr. 4/28.01.2014, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2014-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de

Transport Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 4/28.01.2014

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, buget aprobat şi de Consiliul de Administraţie al acestia.

În proiectia bugetului pe anul 2014 si estimarile pentru anul 2015 si 2016, s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013, OUG 109/2011; Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, L.571/2003, OMFP 3055/2009; etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2014, s-au avut in vedere si prevederi ale Hotararilor emise de Consiliului local - HCL 125/26.02.2013 privind guvernanta corporativa a RATT, HCL 503/22.10.2013 prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de Transport, precum si hotarari cu privire la facilitatile la transportul in comun in municipiul Timisoara, acordate diferitelor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2014- 001524/02.09.2014, Regia Autonomă de Transport Timişoara rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 având în vedere faptul că prin HCLMT nr. 349/18.07.2014 s-a aprobat trecerea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara (R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport intermodal, format din 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete din care:

Ø 25 de staţii de biciclete şi 300 de biciclete şi 11 staţii de transport în comun realizate prin proiectul ,”Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara”, cod SMIS 40139;

Ø 9 staţii de biciclete şi 140 biciclete realizate prin proiectul ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814

Ø 1 staţie de biciclete realizată prin proiectul ”Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625.

Potrivit art. 3 din HCLMT nr. 349/18.07.2014, Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Astfel, adoptarea acestei hotărâri impune modificări în structura organizaţională (Organigrama, Stat de functii, ROF), şi în indicatorii prevazuţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Functionarea sistemului municipal de transport intermodal (SMTI) presupune in principal organizarea urmatoarelor activitati generatoare de cheltuieli materiale si financiare care se reflecta in nivelul indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli al RATT dupa cum urmeaza:  Managementul cardurilor .  Monitorizarea sistemului in timp real .  Mentenanta, reparatia bicicletelor, totemurilor si statiilor de transport public ale SMTI.

 Administrarea sistemului informatic si a comunicatiilor.  Asigurarea de materiale si piese de schimb prin achizitii publice.  Administrarea centrului de cost.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

PROPUNEM:

1. Aprobarea rectificării, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului

de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, aprobat prin HCLMT nr. 4/28.01.2014;

VICEPRIMAR, SECRETAR,

DAN DIACONU IOAN COJOCARI

Cod FP53-01, ver. 2

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ADRIAN COLOJOARĂ NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

RECTIFICARE 1 lei

0 3 5 5

I. 1 82.787.000 83.387.000 101 1 2 82.779.000 83.379.000 101

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 45.600.000 46.200.000 101 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0

2 5 8.000 8.000 100 3 6 0 0

II 7 81.131.870 81.731.870 101 1 8 80.921.870 81.521.870 101

A. 9 23.909.000 23.559.000 99 B. 10 5.840.000 5.840.000 100 C. 11 39.272.870 41.222.870 105

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 29.556.000 31.056.000 105 C1 ch. cu salariile 13 26.820.000 28.320.000 106 C2 bonusuri 14 2.736.000 2.736.000 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 600.000 600.000 100

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 600.000 400.000 67

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17 416.000 416.000 100

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 8.700.870 9.150.870 105 D. 19 11.900.000 10.900.000 92

2 20 210.000 210.000 100 3 21 0 0

III 22 1.655.130 1.655.130 100 IV 23 776.821 776.821 100

V 24 878.309 878.309 100 1 25 0 0

2 26 0 0 3 27 878.309 878.309 100

4

28 0 0 5 29 0 0

6 30 0 0

7

31 0 0

8

32 0 0

a) 33 0 0

b) 33a 0 0 c) 34 0 0

9 35 0 0

VI 36 0 0

VII 37 0 0

Cheltuieli financiare

1

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

Cheltuieli extraordinare

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare Venituri extraordinare

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

IMPOZIT PE PROFIT

Rezerve legale

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

- dividende cuvenite bugetului local

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

- dividende cuvenite altor acţionari

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu personalul, din care:

2

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Aprobat 2014 prin HCL 4/28.01.2014

2014 Nr. rd.

Propunere rectificare 1

AN 2014 %

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

INDICATORI

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli de exploatare, din care:

Pagina 1 din 2 Data 12.09.2014 Ora10:43

0 3 5 51 2

Aprobat 2014 prin HCL 4/28.01.2014

2014 Nr. rd.

Propunere rectificare 1

AN 2014 %INDICATORI

a) 38 0 0 b) 39 0 0 c) 40 0 0 d) 41 0 0 e) 42 0 0

VIII 43 30.335.800 14.019.790 1 44 28.177.800 12.319.790

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0

IX 46 30.335.800 14.019.790 46 X 47

1 48 930 930 100 2 49 930 920 99

3 50 2.648 2.813 106

4 51 2.403 2.565

5 52 89.010 90.629

6 53 0 0

7 54 980 980 8 55 4.094.300 49.225.000 9 56 4.150.000 45.375.065

DIRECTOR D.T., ŞEF SERVICIU T.S.C.,

ADRIAN COLOJOARĂ

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12

DATE DE FUNDAMENTARE CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

Observatie: Platile restante si creantele restante au fost corectate si cu sumele aflate in litigiu cu ANAF , care nu au fost luate in considerare la fundamentarea initiala a BVC.

Alocaţii de la buget

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

alte cheltuieli cheltuieli cu reclama si publicitate

Plăţi restante

Creanţe restante

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Nr.mediu de salariaţi total

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Nr. de personal prognozat la finele anului

cheltuieli materiale cheltuieli cu salariile cheltuieli privind prestarile de servicii

CULIŢĂ CHIŞ

Pagina 2 din 2 Data 12.09.2014 Ora10:43