keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 260/26.05.2015
privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 13738/25.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 - privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 503/ 22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii - modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014;
Având în vedere Hotărârea nr. 205/ 08.05.2015 - pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 şi modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara (R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto şi a dotărilor aferente necesare înfiinţării unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" , cod SMIS 31814. Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va face demersurile pentru modificarea planului de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013, modificat şi completat.

Art. 2: Darea în administrare prevăzută la Art. 1 se va face la finalizarea proiectului menţionat în acelaşi articol.

Art. 3: Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ref__hcl260.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu,Finanțare Internaţională sc2015 - 206 REFERAT piivind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega Pentru o bună dezvoltare a mediului de afaceri în Polul de Creştere Timişoara este nevoie de facilitarea mobilității, de dezvoltarea infrastructurii de acces, precum şi a transportului, Pianul de acţiune pentru Polul de Creştere Timişoara ține cont de corelarea dezvoltării economice a zonei cu nevoia de asigurare a Proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" se încadrează într-un context de politici şi inițiative europene, naționale, regionale şi locale care vizează eliminarea problemelor generate de degradarea infrastructurii publice urbane, inclusiv transport public la nivelul comunităților urbane în vederea creşterii calității Vieții şi asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate. Canalul Bega străbate Municipiul Timişoara pe o axă de la Est la Vest, împărțindu-l în partea de Nord şi cea , de Sud şi formând o adevărată „coloană vertebrală verde-albastră” a oraşului. Canalul Bega leagă cele trei trei cartiere istorice: Fabric, Cetate şi Iosefin şi străbate zone importante ale oraşului cu o valoare estetică şi istorică. Canalul Bega, deține un semnificativ potențial turistic, parcurgând întreg oraşul, fiind traversat în Timişoara de 11 poduri şi 3 pasarele. Parcurile atractive de-a lungul canalului formează un adevărat „bulevard centrată. Astfel, în vederea creşterii mobilității persoanelor şi eficientizării timpului de călătorie în oraş, Municipiul Timişoara prin prisma introducerii transportului public naval pe Canalul Bega a luat hotărârea dezvoltării transportului public urban prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară | „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1. — „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, > Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv transportul urban, în municipiul Timişoara, în vederea creşterit calității vieții şi asigurării unei dezvoltări regionale durabile. Red. A.B./2 exp L FO 33-01, Ver. 2

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, contribuie la reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban din Municipiul Timişoara şi urmăreşte creşterea atractivității şi promovarea dezvoltării durabile a Polului de Creştere Timișoara în contextul dezvoltării regionale de ansamblu. Prin implementarea proiectului se urmăreşte reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega, primul canal navigabil construit în România cu o lungime totală navigabilă de 44 km pe teritoriul României, din care 10.6 km pe teritoriul municipiului Timişoara. Canalul este un element definitoriu al municipiului Timişoara. Reabilitarea malurilor Canalului Bega reprezintă o prioritate pentru Municipiul Timişoara întrucât va contribui la dezvoltarea durabilă a municipiului, la creşterea calității vieții şi la protejarea mediului înconjurător Obiectivele specifice ale proiectului sunt: : 2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice urbane din zona malurilor canalului Bega în vederea creşterii calității vieții locuitorilor din municipiul Timişoara cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului; 3 Dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timişoara prin prisma introducerii transportului public naval pe canalul Bega, în vederea creşterii mobilității persoanelor şi eficientizării timpului de călătorie în oraş. Indicatori corespunzători obiectivelor specifice ale proiectului sunt următorii: 3 Reabilitarea aleilor pietonale şi a spațiului verde din zona malurilor Canalului Bega din municipiul Timişoara până în anul 2015; 3 Realizarea de piste pentru biciclişti în zona malurilor Canalului Bega din municipiul Timişoara până în anul 2015; 3 Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare în zona malurilor Canalului Bega din municipiul Timişoara până în 2015; 3 Reabilitarea iluminatului public în zona malurilor Canalului Bega din municipiul Timişoara până 2015; 3 Creşterea cu l a numărului de servicii de transport public local de călători oferite (introducerea transportului public naval) până în anul 2015; Reducerea cu cel puțin 16,8% a timpului de călătorie în municipiul Timişoara, în primul an după finalizarea proiectului ; “% Creşterea cu cel puțin 5,7% a numărului de persoane care utilizează transportul public în comun, de la 271.487 persoane, în prezent, la 286.887 persoane în primul an după finalizarea proiectului, ca urmare a introducerii transportului public naval pe Canalul Bega; 3 Creşterea cu cel puțin 108,3% a numărului de persoane care utilizează bicicleta pentru deplasări în oraş, de la 15,776 persoane, în prezent, la 32.865 persoane în primul an după finalizarea proiectului ; 4 Creşterea cu 68 a numărului de locuri de muncă create/menținute în perioada de operare a investiţiei. În acest sens se vor realiza: 9 staţii de vaporetto şi închirieri biciclete pe canalul Bega si se vor achiziționa 7 mmm —vaporetto-şi-140 de biciclete. — = Activitatea privind transportul public local în Municipiul Timişoara este derulată prin Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.), conform HCL nr. 108/27.03.2012 (privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara) iar prin HCL 303/22.10.2013 (privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcționare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii). Conform art. 3, alin. (alin. 2) din Legea serviciilor de transport publie local nr. 92/10.04.2007 (Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public) şi conform alin. (5), lit. c) — (Alte servicii de transport public local cuprind: c) transporturi de persoane şi mărfuri pe căi navigabile interioare) şi dat faptului că în conformitate cu Cererea de Finanţare și Contractul de finanțare nr. 3524/29.06.2012, cod SMIS 31814, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Red. A.B.2 exp 2 FO 53-01, Ver.2

prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, transportul naval pe Bega este un transport public local de persoane iar conform art. 14, alin. (3), lit. g) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/10.04.2007 (Prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se înțeleg: g) nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare) este necesară darea în administrare a întregului sistem de transport public naval pe Canalul Bega (conform art. 22, alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/10.04.2007). În prezent proiectul de infrastructură se află în faza de implementare şi au fost realizate cele 9 stații de vaporetto. Procedura de achiziție publică pentru vaporetto este în curs de derulare. Având în vedere cele mai sus menționate: PROPUNEM: - aprobarea dării în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara (R.A-T.T.) a celor 7 vaporetto şi a dotărilor aferente necesare înființării unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega. Regicia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T,T.) va face demrsurile pentru modificarea planului de administrare aprobat prin HCL nr. 503/22.10.2013, modificat și completat. - darea în administrare se va face la finalizarea proiectelui descris mai sus; Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcționarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia. Director executiv bee ia Dezvoltare Secretar, ZF _ pr Aurelia IN Ă loan COJOC Cr pene 1 Bpol nţare Internaţională Director executiv Direpţia Economică Şef Serviciul Proiectegu Fij d Smaranda HARACIC Magdalena NICOA. Manager Proiect Responsabil tehnic_proie 1 Tehnică Roxana Popa - Culiţ FU Ă abil tehnic proiect Avizat juridic Cons. Juridic d, “i Red. A.B./2 exp 3 FO 53-01, Ver.2