keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 5/23.01.2015 privind completarea Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 5/23.01.2015
privind completarea Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 - 857/15.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 125/2013 - privind guvernanta corporativa a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 - privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizre şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii;
In baza Procesului - verbal nr. SC2014-34704/23.12.2014 incheiat de Comisia de evaluare/selectie constituita potrivit Dispozitiei Primarului nr. 69/2013;
Având în vedere Adresa nr. CP 2015 - 33/21.01.2015 a domnului Goia Ioan - director general al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
In conformitate cu prevederile art. 3 alin 1, art. 5 alin 2, alin 3 si alin 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se completeaza componenta Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara cu:
- CRISAN TEODOR ADRIAN;
- BLEIER EDGAR ALEXANDRU.

Art. 2: Incepâd cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara va avea urmatoarea componenta:
- POPOVICI DUMITRU - presedinte;
- KARAGENA SORIN - membru;
- CHIS CULITA - membru;
- AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru;
- CIANCĂ DANIEL membru;
- CRISAN TEODOR ADRIAN - membru;
- BLEIER EDGAR ALEXANDRU - membru.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_hcl_5.pdf

FO53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR SC2015 – _______/_______2015

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Cap. II Administrarea şi conducerea regiilor autonome si luând în considerare contextul economic actual şi având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activităţii întreprinderilor publice; Având în vedere prevederile HCL nr.125/26.02.2013 privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timişoara;

Având în vedere Procesul Verbal nr SC2014-34704/23.12.2014 încheiat în data de 23 decembrie 2014 la finalizarea procedurii de evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara de către comisa de evaluare/selecţie constituită potrivit Dispoziţiei nr.69/21.01.2013;

Comisia de evaluare/selecţie, în urma verificării documentaţiilor şi evaluării candidaţilor, a declarat eligibili în vederea desemnării ca membrii în consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, următorii candidaţi- potrivit art. 5 alin.2 lit.c) din OUG nr.109/2011:

- Crişan Teodor Adrian - Bleier Edgar Alexandru

Conform art.1 alin.(3) din HCL 125/2013, membrii consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara se numesc de Consiliul Local al Municipiului .

PRIMAR, Nicolae Robu