keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/28.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 4/28.01.2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 1148/20.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2013-000002/08.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2014 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 195/19.12.2013 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 cu nr. 268/08.01.2014;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/19.12.2013 - privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an

curent (N)

0 1 2 3 5 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 82.787.000

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 82.779.000 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 45.600.000 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 8.000 3 Venituri extraordinare 6 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 81.131.870

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 80.921.870

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 23.909.000 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 5.840.000 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 39.272.870 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 29.556.000 C1 ch. cu salariile 13 26.820.000 C2 bonusuri 14 2.736.000 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 600.000 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 600.000 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 416.000

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 8.700.870

D. alte cheltuieli de exploatare 19 11.900.000 2 Cheltuieli financiare 20 210.000 3 Cheltuieli extraordinare 21 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.655.130 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 776.821

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 878.309

1 Rezerve legale 25 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 878.309

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 30.335.800 1 Alocaţii de la buget 44 28.177.800

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii

anteriori 45 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 30.335.800 X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 930 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 930

3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2.648

4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51 2.403

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 89.010

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54 980 8 Plăţi restante 55 4.094.300 9 Creanţe restante 56 4.150.000

DIRECTOR D.T., �EF SERVICIU T.S.C., CULI�à CHI� ADRIAN COLOJOARA

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2013-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 ale Regiei Autonome de

Transport Timişoara

Prin adresa cu nr. RE2014-000002/08.01.2014 Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat promovarea unui proiect de hotărârea pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara a fost aprobat de Consiliul de Administra�ie al RATT prin Hotărârea nr. 195/19.12.2013.

În proiectia bugetului pe anul 2014 si estimarile pentru anul 2015 si 2016, s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013, OUG 109/2011; Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, L.571/2003, OMFP 3055/2009; etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2014, s-au avut in vedere si prevederi ale Hotararilor emise de Consiliului local (HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, HCL 503/22.10.2013, prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de Transport, precum si hotarari cu privire la facilitatile la transportul in comun in municipiul Timisoara, acordate diferitelor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ca instrument de echilibru financiar, regia îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

În Bugetul anului 2014, obiectivele principale sunt de a genera profit, de a-şi onora obligaţiile anuale si diminuarea arieratelor, precum şi de a reduce rata creanţelor.

Pentru fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- inflaţia prognozată pe anul 2014 de 3,0 %; - necesarul de combustibil, apă, energie electrică şi termică, ce se preconizează să se consume în anul 2014;

- preţurile actuale la apă, energie şi combustibil; - nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi efectuate, atat din incasari

cat si din subventii; - normativul de personal de 930 persoane la sfarsitul anului si un numar mediu nr. mediu de

930 persoane. - indicatorii valorici preliminati pe anul 2013.

Cap.I. VENITURI TOTALE, prognozate la nivelul de 82.787 mii lei sunt formate din veniturile de exploatare şi din veniturile din activitatea financiară.

1.Venituri din exploatare în sumă de 82.779 mii lei, care se compun in principal din: - veniturile din prestări de servicii de tranport si alte servicii, previzionate la nivelul 30.000 mii

lei. - venituri din subvenţii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri”, suma de 45.600 mii

lei, suma lunara previzionata fiind de 3.800.000 lei.

-alte venituri din exploatare -7.179 mii lei, reprezentand in principal venituri din subventii pentru investitii, din productia de imobilizari si alte venituri ( amenzi, penalitati, etc)

2.Veniturile financiare, au o valoare foarte mica, sunt programate la valoarea de 8 mii lei şi reprezinta venituri din dobanzi si eventualelediferente de curs din activitatea curenta.

3. Venituri extrordinare, nu au fost estimate pentru anul 2014. Cap. II. CHELTUIELI TOTALE prognozate in anul 2014 sunt de 81.132 mii lei, cu urmatoarea

structura: 1.Cheltuielile de exploatare , de 80.922 mii lei sunt compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 23.909 mii lei, formate din: cheltuielile privind stocurile care includ cheltuielile cu combustibilul si energia electrica si cheltuielile cu piesele de schimb si materialele; cheltuielile privind serviciile executate de terti care includ cheltuielile si intretinerea si reparatiile efectuate la mijloacele de transport , utilaje si cladiri si de asemenea cheltuielile cu primele de asigurare pentru: bunuri, persoane mijloace fixe, valori, cheltuielile cu colaboratorii, cu taxe postale si telecomunicatii, cu deplasari, servicii de paza, intretinere si functionare tehnica de calcul, pregatire profesionala si altele.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 5.840 mii lei, care cuprind : cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare ,taxa de mediu si alte cheltuieli cu alte taxe si impozite-5.500 mii lei; reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta gratuitatilor acordate, impozite si taxe locale, alte impozite si taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul in suma totala de39.273 mii lei cu urmatoarea componenta:

Cheltuieli de natura salariala, cuprind cheltuielile cu salariile si bonusurile, estimate la nivelul de 29.556 mii lei.

Estimarea cheltuielilor de natura salariala pe anul 2014 s-a efectuat conform Contractului colectiv de munca si a contractelor individuale, pentru un numar de 930 angajati.

Numarul de personal a fost aprobat prin HCLM 503/22.10.2013, odata cu aprobarea Planului de Administrare al regiei, intocmit in conformitate cu OUG.109/2011.

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale in suma de 8.701mii lei includ: contributiile obligatorii conform cotelor de contributii stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si alte contributii, taxe si varsaminte stabilite prin legi speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 11.900 mii lei, care includ estimarea cheltuielilor cu amortizarea, cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate in suma de 210 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile la linia de credit contractata si cheltuieli cu diferente de curs.

3. Cheltuieli extraordinare- nu au fost estimate.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) este estimat pe anul 2014 un profit la nivelul

de 1.655 mii lei. Repartizarea profitului a fost programata in conformitate cu OUG nr.64/2001privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile natioanle si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti. La capitolul investiţii- a fost estimata ca surse de finanţare a investiţiilor si cheltuieli pentru investiţii suma de 30.336 mii lei, in ceea mai mare parte din alocatii bugetare (28.178 mii lei) . Sunt prevazute surse pentru finantare investiilor in curs, precum si pentru dotari de autobuze de mica capacitate si sume necesare pentru reabilitarea tramvaielor.

Cod FP53-01, ver. 2

In structura, sursele de finantare se compun din: 1. Surse proprii 1.700 mii lei

Sursa proprie reprezentand amortizarea contabila fost diminuata cu contravaloarea amortizarii reluata la venituri a mijloacelor fixe din alocatii bugetare.

2.Alte surse 458 mii lei 3. Alocaţii de la bugetul local 28.178 mii lei In cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli in conditiile OG.26/2013.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara;

VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI

Cod FP53-01, ver. 2

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA