keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 490/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27318 / 04.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arcidava" din municipiul Timişoara în valoare de 256.593,80 lei conform proiectului numărul DP 1021/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_.Arcidava.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2007 – 27318 / 04.12.2007

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL.

Scuarul Arcidava este situat în cartierul Giroc. La ora actuală vegetaţia este îmbătrânită, aleile nu mai există, este necesară montarea unui sistem de irigare prin aspersiune şi a unui sistem de iluminat.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timişoara în valoare de 256.593,80 lei conform proiectului numărul DP 1021/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 256.593,80 Din care construcţii-montaj 210.594,50 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 19.000,60 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 7.140,00 Total 30.640,00 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 42.256,30 - lucrări peisagistică 72.830,70 - lucrări electrice 33.516,40 - lucrări edilitare 56.854,60 Total 205.458,00

5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 5.136,50 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 1.053,00 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%) 1.474,20 - fond casa socială a constr. (0,5%) 1.027,30 - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 11.804,90 Total 20.495,90 6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_Arcidava.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 256.593,80 Din care construcţii-montaj 210.594,50 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 19.000,60 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 7.140,00 Total 30.640,00 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 42.256,30 - lucrări peisagistică 72.830,70 - lucrări electrice 33.516,40 - lucrări edilitare 56.854,60 Total 205.458,00 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 5.136,50 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 1.053,00 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%) 1.474,20 - fond casa socială a constr. (0,5%) 1.027,30 - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 11.804,90 Total 20.495,90 6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA