keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/21.12.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 191/21.12.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22004 - 006492/06.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor articolului25, aliniatul 1 şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38 litera c şi f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara, conform Proiectului nr. P2/07/2004, întocmit de S.C. IPROTIM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Suprafaţa totală de teren studiată în cadrul P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara este de 62000 mp., având numerele topo A 291/1/2, A 287/1/1, înscris în C.F. nr. 138947 Timişoara, proprietatea lui Iancovici Mita.

Art. 2: Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara, terenul studiat se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentaţie vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.Z., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.
Intersecţia cu DN 69 şi drumul colector paralel cu DN 69 se vor realiza conform Avizului nr. 40/526/06.08.2004 al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri - Timişoara.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Autorizarea executării construcţiilor se va face după scoaterea terenului din circuitul agricol.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, se va asigura necesarul de minim 20% spaţiu verde şi locuri de parcare conform normativelor în vigoare şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului deUrbanism General Timişoara;

Art. 4: Planul Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare" Zona Calea Aradului km 7, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani;

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-SC IPROTIM SA.
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_ClAraduluiKm7.pdf

PROFIL TRANSVERSAL STRAZI NOI SECUNDARE sectiunea A l “Trotuar 1.00) 1.50 | | = ATrotuar SE i = 7 tt e o 50 __ > CANAL DESECARE LA CARE EI = A SE PROPUNE DEZAFECTAREA E E 10 n conf. m 1233/13541 din 5:16.2004 E TRASEU CANAL DESECARE LA CARE. / N = SE PROPUNE MODIFICAREA — conf. AVIZ SNIF nr. 1233/13541 din 6.10.2004 = — LEGENDA = = ZONEI STUDIATE 0o0000LIMITA ZONEI P.UZ. rai Spatii de depozitare Spatii comerciale / alimentatie publica Zone verzi ui ati A PER ao EEE Spatii tehnice utilitati „al AIA = = = A B A DIE drumuri propuse „ UI UUu __ | Platforme | Interdictie de construire, spatii cu circulatie grea Interdictie de construire, zone protectie Bilant teritorial : E TRASEU CANAL DESECARE LA CARE /o "— SE PROPUNE MODIFICAREA conf. AVIZ SNIF nr. 1233/13541 din 6.10.2004 EXISTENT PROPUS SUPRAFATA TEREN mp. % mp. “% Total zona studiata 62.000 | 100 | 62.000 | 100 Hale depozitare - = 13.065 | 21,07 Spatii comerciale/birouri - = 5485 8,84 Circulatii - = 27.715 | 44,71 Denpr. puz_ Spatii con si de der E [Ăsc. IPROTIM S.A. A330/1/1