keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 376/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter", str. Dr. Grigore. T. Popa nr. 2, Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 376/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter", str. Dr. Grigore. T. Popa nr. 2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-003958/ 22.07.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter", str. Dr. Gr .T. Popa nr. 2, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. MB CONCEPT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 31/2008, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime P+4E+Er cu respectarea H/2 faţă de limitele parcelei, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH.2008-005192/17.07.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 43,5%%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,16, spaţii verzi minim 29,7% din suprafaţa terenului.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter", str. Dr. Gr. T. Popa nr. 2, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 2183 mp este înscris în C.F. nr. 16501, nr. cadastrale 2050 si 2051/1 teren în str. Dr. Gr. T. Popa nr. 2, fiind proprietatea S.C. MB CONCEPT S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. MB CONCEPT S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_PUD-G.T.Popa_2.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22008-003958/ 22.07.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de apartamente

S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter”, str.Dr. Grigore.T.Popa nr. 2, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008-003958/20.06.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter”, str.Dr.Gr.T.Popa nr. 2, Timişoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 455/31.01.2008; Supunem spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter”, str.Dr. Gr.T.Popa nr. 2, Timişoara; Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului S.C. MB CONCEPT S.R.L. şi a fost elaborată de S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 31/2008.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord a oraşului, in zona cuprinsa intre Calea Aradului si Calea Lipovei.

Zona studiata in cadrul P.U.D.prezinta in momentul de fata constructii in regim P pe teren, P-P+E in zona de nord si vest, iar in est se gasesc atat constructii P+E, cat si complexul de P+5E al firmei “Banu Construct”.

Prin prezentul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter”, str. Dr.Grigore T.Popa nr. 2, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Suprafaţa totală studiată în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter”, str. Ardealul nr. 2 este de 2183 mp şi este proprietatea S.C. MB CONCEPT S.R.L., înscrisă în CF nr. 16501, nr. cadastrale 2050 si 2051/1 teren in str. Dr.Gr.T.Popa nr. 2.

Pe terenul studiat se află amplasată în momentul de faţă o construcţie. Accesul pe teren se face direct de pe strada Dr.Grigore T.Popa (fosta Campina), aceasta legand Calea Lipovei cu Calea Aradului.Dinspre Calea Lipovei pana la parcela analizata in P.U.D. strada este de 2 benzi in 2 sensuri, iar de la parcela in cauza un sens unic cu o banda de trafic actre Calea Aradului. Prin documentaţie se propune amplasarea unui imobil in regim de inălţime S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 43,5% CUT maxim = 2,16

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Regim maxim de înălţime – P+4E+Er cu respectarea H/2 fata de limitele parcelei Spatii verzi minim 29,7% din suprafaţa terenului

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de

parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH.2008-005192/17.07.2008.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Documentaţia a fost supusă dezbaterii publice din data de 21.07.2008 Plan Urbanistic de Detaliu “Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcţiuni complementare la parter”, str. Dr.Grigore T.Popa nr. 2, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului propus prin documentaţia prezentată.

DIRECTOR, Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER Arh.Loredana Palalau Ing.Steluta Ursu

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact S.P., 2 ex.

Atasament: PUD_Cimpina_4.0_proprietati.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLAN!"

AMPLASAMENT FAZA :

RO - 300551 Timi!oara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e-mail: [email protected]

NUME

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

SCARA

E X P E R T

VERIFICATOR

VERIFICATOR/

EXPERT SEMN!TUR!

SPECIFICA!IE

"EF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMN!TUR!

PLAN"A NR. :

CERIN#A

DATA

arhitect Ciprian C!dariu

arhitect Mircea Cr!culeac P.U.D.

arhitect Nenad Luchin

31/

2008

04/2008

S.C. MB CONCEPT S.R.L.

MUNICIPIUL TIMI!OARA

STR. GRIGORE T. POPA NR. 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+Eretras

CU FUNC"IUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C ! I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMI"OARA

23.85

3 2 .5

0

24.16

6 0 .1

1

7 0 .4

2

2 2 .9

2

23.77 7.00

14.20 1.25

1,30

9 3 ,1

3

P+1E

P+1E

PP

P

P

P

P

P

P

P+1E

P

P

P+2E

P+3E

P+1E

P

BANU CONSTRUCT

P+1E

IN CONSTRUCTIE

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

P P

P+1E+M

P

P

P+1E

RESTAURANT FRANCESCA

P+2E+M

P

P

P

P+5E

P+1E

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC. 1:1000

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA

63A

18

51A

8

6

51

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

41

37

39

31-33-35

45

43

43B

47

49

4

4A

2

43A

platforma beton

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

C

F

C

TERENURI CE SE INTEN!IONEAZ# A FI TRECUTE ÎN PROPRIETATEA PUBLIC# A UNIT#!ILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

LEGEND!

PUNCTE RIDICARE TOPO

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITE PARCELE

3

CL#DIRI EXISTENTE

P+E REGIM DE ÎN#L!IME

STR#ZI

TERENURI PROPRETATE PRIVAT# A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TERENURI PROPRIETATE PUBLIC# DE INTERES NA!IONAL

4.0PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

1:1000

LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: PUD_Cimpina_2.2_mobilare.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac P . U . D .

arhitect Nenad Luchin

3 1 / 2 0 0 8

0 4 / 2 0 0 8

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

23.85

93 .0

6

1,75

15,40

7,00

93 .3

4

23.77

8. 36

16 .5

5

12 ,0

0

ET AJ

R ET

RA S

RACORD PROPUS SPRE AMENAJARE PÎNĂ LA REALIZAREA CEDĂRII DE CĂTRE CEILALŢI PROPRIETARI

RAMPĂ PARCARE

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

P

P

P

S + P

+ 4 E

+ E r

S + P + 4 E + E r

SUPRAFAŢA PARCELĂ ................................. 2 183 mp ­ 100%

SUPRAFAŢA CLĂDIRE PROPUSĂ .................... 950 mp ­ 43,5%

ZONĂ VERDE ..................................................... 650 mp ­ 29,7%

PIETONALE ŞI ALEI ......................................... 107 mp ­ 4,9%

DALE ÎNIERBATE ............................................... 291 mp ­ 13,3%

SUPRAFAŢA PROPUSĂ SPRE CEDARE ........ 185 mp ­ 8,6%

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI ............. 43,5%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI ........ 2,16%

ACCES PIETONAL

APARTAMENTE

ACCES PIETONAL

APARTAMENTE

AC C

ES P

IE TO

N AL

PA R

TE R

C O

M ER

Ţ SE

R VI

C II

AC C

ES P

IE TO

N AL

PA R

TE R

C O

M ER

Ţ SE

R VI

C II

7.00 14.20 1.25

1,30

4, 67

15 ,0

0

63 .6

0

10 ,0

0

+14,00

+17,00

7,00 15,40 1,75

P R O P U N E R E M O B I L A R E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA51A

8 6

51

12

53

14B

10

41

39

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

C

C

L E G E N D Ă

LIMITĂ PROPRIETATE

CLĂDIRI EXISTENTE REGIM MIC DE ÎNĂLŢIIME

ALINIAMENTE ŞI RETRAGERI

CLĂDIRE PROPUSĂ

REGIM ÎNĂLŢIME

ZONĂ SPAŢIU PRIVAT PROPUS SPRE CEDARE

ZONĂ PAVAJ ŞI ALEI PIETONALE

DRUMURI EXISTENTE

ZONĂ VERDE PROPUSĂ

AMENAJARE PARCARE DALE ÎNIERBATE

ZONĂ PARCARE SUBTERANĂ

B I L A N Ţ T E R I T O R I A L

SECŢIUNE CARACTERISTICĂ CLĂDIRE

ZONĂ PROPUSĂ SPRE CONTINUARE CEDARE SPRE LĂRGIREA STRĂZII

L IM

IT Ă

D E

P R

O P

R IE

T A

T E

L IM

IT Ă

D E

P R

O P

R IE

T A

T E

I N D I C I C A R A C T E R I S T I C I

1 : 5 0 0

2.2REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICAREPROPUNERE MOBILARE

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: PUD_Cimpina_2.1_reglementari.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac

3 1 / 2 0 0 8

P . U . D .

0 4 / 2 0 0 8arhitect Nenad Luchin

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R P. U. D.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

CLĂDIRI REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

COMERŢ , SERVICII

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

P+E

CLĂDIRI REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

PUNCTE RIDICARE TOPO86.40

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

L E G E N D Ă

ZONĂ S+P+4E+Er PROPUSĂ

LIMITE PARCELE

RETRAGERI CORP ETAJE

ZONĂ IMPLANTARE CORP ETAJE

RETRAGERI PARTER COMERCIAL

ZONĂ IMPLANTARE PARTER COMERCIAL

ZONĂ PARCARE SUPRATERANĂ ŞI ACCES GARAJ SUBTERAN

ZONĂ PAROPUSĂ SPRE CEDARE PENTRU LĂRGIRE STRADĂ

23.85

32 .5

0

1,75

15,40

7.00

60 .1

1

70 .4

2

22 .9

2

23.77 7.00

14.20 1.25 1,30

19 .6

7

3. 00

60 .6

0

1, 00

8. 36

16 .5

5

P + 1 E

P + 1 E

PP

P

P

P

P

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E

P

B A N U C O N S T R U C T

P + 1 E I N C O N S T R U C T I E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P P

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

R E S T A U R A N T F R A N C E S C A

P + 2 E + M

P

P

P

P + 5 E

P + 1 E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă

P A R T E R C O M E R Ţ S E R V I C I I

A L I

N I A

M E

N T

F

A Ţ

Ă

P A

R T

E R

C O

M E

R C

I A L

R E G L E M E N T Ă R I U R B A N I S T I C E S C 1 : 5 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA 51A

8

6

51

63

59 55­57

61

14

14A

12

53

14B

10

41

37 39

31­33­35

45

43

43B

47

49

4

4A 2

43A

platforma beton

brutarie

parcare

U N I T A T E M I L I T A R A

99.999

99.909

100.183

100.072

99.89

99.91 99.936

100 99.841 99.855

99.695

99.88 99.909

99.956

99.94899.913

99.884

99.892

100.045 100.043

99.993

100.238

100.007

99.906

99.916

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.294

100.2

100.081

99.985

C

F

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

R E T R A G E R E S P A T E

A L I N I A M E N T F A Ţ Ă E T A J E

Z O N Ă P R O P U S Ă P E N T R U C E D A R E

P E N T R U L Ă R G I R E A S T R A Z I I E X I S T E N T E

N r .t o p .2 0 5 6

1 : 5 0 0

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE ­ ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: PUD_Cimpina_1.0_existent.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă

A M P L A S A M E N T FAZA :

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA NR. /DATA

SCARA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

S P E C I F I C A Ţ I E

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

N U M E S E M N Ă T U R Ă

PLANŞA NR. :

CERINŢA

DATAarhitect Ciprian Cădariu arhitect Mircea Crăculeac P . U . D .

arhitect Nenad Luchin

3 1 / 2 0 0 8

0 4 / 2 0 0 8

S . C . M B C O N C E P T S . R . L .

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A S T R . G R I G O R E T . P O P A N R . 2

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE ÎN REGIM S+P+4E+E retras

CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

P. U. D.P. U. D. I M O B I L D E A P A R T A M E N T E

S + P + 4 E + E retras C U F U N C Ţ I U N I C O M P L E M E N T A R E

L A P A R T E R

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

COMERŢ , SERVICII

L E G E N D Ă

PUNCTE RIDICARE TOPO

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITE PARCELE

3

P+E

CLĂDIRI EXISTENTE

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

PRODUCŢIE

CLĂDIRI ­ STARE MEDIE

CLĂDIRI ­ STARE PROASTĂ

CLĂDIRI ­ STARE BUNĂ

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MARE DE ÎNĂLŢIME

23.85

32 .5

0

24.16

60 .1

1

70 .4

2

22 .9

2

23.77

P

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

PP

P

P

P

P

P

P

P + 1 E

P

P

P + 2 E

P + 3 E

P + 1 E

P

B A N U C O N S T R U C T

P + 1 E I N C O N S T R U C T I E

P + 1 EP

P

P

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P + 1 E

P P

P + 1 E + M

P

P

P + 1 E

R E S T A U R A N T F R A N C E S C A

P + 2 E + M

P

P

P

P

P + 5 E

S I T U A Ţ I A E X I S T E N T Ă S C 1 : 1 0 0 0

STR. DR. GRIGORE T. POPA

(S TR

. M AR

TI R

IO N

PO PA

)

STR. DR. GRIGORE T. POPA

STR. DR. GRIGORE T. POPA

31

32

33

34

35

36

37

39

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55­57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

41

37 39

29

31­33­35

45

43

43B

47

49 4 4A

2

43A

22

20

tribune

U.T.T.

bazin

forja

turnatorie

statiegaze

platforma beton

brutarie

parcare

beton

U N I T A T E M I L I T A R A

U N I T A T E M I L I T A R A

99.999

99.909

100.183

100.072

99.89 99.892 99.91

99.936

100 99.841 99.855

99.695

99.88 99.909

99.956

99.94899.913

99.884

99.892

100.045 100.043

99.993

100.238

100.007

99.906

99.916

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.294

100.2

100.081

99.985

C

F

Casa Nr.2

Garaj

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

Casa Nr.4

N r .t o p .2 0 5 6

N r .t o p .2 0 5 5 / 1

C

S I T U A Ţ I A E X I S T E N T Ă 1.0

1 : 1 0 0 0

Constantin Prezan,
7 LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE