keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 397/26.09.2006 privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 , cu rata inflatiei aferenta anului 2005

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 397/26.09.2006
privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 , cu rata inflatiei aferenta anului 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006- 17940/12.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. RE2006-001536/03.07.2006 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind indexarea tarifelor la transportul urban cu indicele de inflatie aferent anului 2005;
Având in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara nr. 59/29.06.2006 privind propunerea de modificare a tarifelor la transportul urban de calatori;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători şi acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timişoara
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 474/20.12.2005 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2006;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit.(c) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba reactualizarea tarifelor la transportul urban de călători, prevăzute in anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2005, cu indicele de inflatie aferent anului 2005, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Transport si Siguranta Circulatiei şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă laH.C.L. nr. ......... denar Privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători Tarif actuale Indice Tarif propuse Indice întreg | | redus | intație | | redus redus | crestere 20% 50% 2005 20% 50% 0 1 z 3 1 5 6 7 5 1. BILETE 1 călătorie 1,20 1,30 1,083 2 călătorii 2,30 2,50 1,087 expres 1 călătorie 1,50 1,60 1,067 HI. Legitimaţii o zi 5,50 6,00 1,091 II. Abonamente a) integrale l linie — 30 zile 40,00 32,00 | 20,00 43,00 34,40 21,50 1,075 — IS zile 22,00 17,60 11,00 24,00 19,20 12,00 1,091 —17 zile 12,00 9,60 6,00 13,00 10,40 6,50 1,083 5 zile 9,00 7,20 4,50 10,00 8,00 5.00 LI 2 linii —30 zile 55,00 4400 | 27,50 60,00 48,00 30,00 1,091 15 zile 40,00 32,00 | 20.00 43,00 34,40 21,50 1,075 —17 zile 22,00 17,60 11,00 24,00 19,20 12,00 1,091 - 5 zile 15,00 12,00 7,50 16,00 12,80 8,00 1,067 -gen. — 30 zile 70,00 35,00 Las. 76,00 60,80 38,00 1,086 -15 zile 50,00 25,00 54,00 43,20 27,00 1,080 -1 zile 31,00 15,50 34,00 27,20 17,00 1,097 -5 zile 22,00 11,00 24,00 19,20 12,00 1,091 Expres | linie - 30 zile 50,00 40,00 | 25,00 54,00 43,20, 27,00 1,080 - 15 zile 26,00 20,80 13,00 28,00 22,40 14,00 1,077 -7 zile 14,00 11,20 7,00 15,00 12,00 1,50 1,071 - 5 zile 10,00 8,00 5,00 11,00 8.80 5,50 1,100 Persoane cu handicap 30,00 40,00 b) agenți economici - nominalizate gen. 106,60 116,00 1,088 - nominalizate 2 linii 74,30 81,00 1,090 - nenominalizate gen. 135,60 147,00 1,084 - nenominalizate 2 linii 106,60 116,00 1,088 Notă: Abonamentele generale și legitimațiile de o zi sunt valabile şi pentru liniile expres; Biletele vândute la vechiul preţ sunt valabile până la epuizarea acestora; Biletele şi abonamentele vor fi inscripționate cu următorul texi Tarif subvenționat cu 30% de către Consiliul Local la Municipiului Timişoara pentru achiziționarea de mijloace de transport în comun” ŞEF BIROU T.S.C. DRACI

Atasament: Referat_-_Tarife_RATT.pdf

D:\DOCUME~1\ASCHIF~1\LOCALS~1\Temp\notes60E7F6\Referat Majorare tarife 2006.doc

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢĂ CIRCULAŢIEI NR. SC2006-…………/………………

REFERAT privind reactualizarea tarifelor cu rata inflaţiei prevăzute în Anexă la HCL nr. 232/24.05.2005

Având în vedere: - Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara; - Adresa cu nr. RE2006-001536/03.07.2005 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind indexarea tarifelor la transportul urban cu indicele de inflaţie aferent anului 2005; - Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.T. Timisoara privind modificarea tarifelor la transportul urban de calatori; - Hotărârea Consiliului Local nr. 474/20.12.2005 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2006; - Propunem reactualizarea tarifelor la transportul urban de călători cu indicele de inflaţie aferent anului 2005 conform anexei. - Menţionăm că pentru rotunjirea sumelor s-au făcut unele corecţii dar pe total s-a menţinut o creştere a tarifelor cu 1,086 conform ratei inflaţiei pe anul 2005.

ŞEF BIROU T.S.C., DIRECTOR ECONOMIC, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN BODO

CONSILIER SUPERIOR, CONSILIER ASISTENT, MIHAI DRAGOMIR OVIDIU RĂDULESCU

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI