keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 255/30.06.2009 privind reactualizarea tarifelor prevazute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 , cu rata inflatiei aferentă anilor 2006 - martie 2009

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 255/30.06.2009
privind reactualizarea tarifelor prevazute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 , cu rata inflatiei aferentă anilor 2006 - martie 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-13870/22.06.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. RE2009-002251/10.06.2009 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind indexarea tarifelor la transportul urban cu indicele de inflatie aferent anului 2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timisoara nr. 41/28.05.2009 privind propunerea de modificare a tarifelor la transportul urban de calatori;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători şi acordarea subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 , cu rata inflatiei aferenta anului 2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 531/16.12.2008 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2009;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba reactualizarea tarifelor la transportul urban de călători, prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/2006, cu indicele de inflatie aferent anilor 2006 - martie 2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Tarife-RATT.pdf

ANEXĂ LA HCL NR…………../…………………… Privind reactualizarea tarifelor la transportul urban de călători

Tarif actual Tarif calculat Tarif propus

întreg redus 20%

redus 50%

Infl. 2006- mart. 2009

întreg redus 20%

redus 50%

întreg redus 20%

redus 57%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. BILETE -1călătorie 1,30 1,59 1,60 -2călătorii 2,50 3,05 3,00 -expres 1 căl 1,60 1,95 2,00 II. Legitimaţii o zi 6,00 7,32 7,50 III. Abonamente 0,00 a) integrale 0,00 - 1 linie - 30 zile 43,00 34,40 21,50 52,43 41,94 26,22 53,00 42,40 -15 zile 24,00 19,20 12,00 29,27 23,42 14,64 30,00 24,00

- 7 zile 13,00 10,40 6,50 15,85 12,68 7,93 16,00 12,80 - 5 zile 10,00 8,00 5,00 12,19 9,75 6,10 13,00 10,40 - 2 linii - 30 zile 60,00 48,00 30,00 73,16 58,53 36,58 74,00 59,20

-15 zile 43,00 34,40 21,50 52,43 41,94 26,22 53,00 42,40 - 7 zile 24,00 19,20 12,00 29,27 23,42 14,64 30,00 24,00

- 5 zile 16,00 12,80 8,00 19,51 15,61 9,76 20,00 16,00 - gen. - 30 zile 76,00 60,80 38,00 92,67 74,14 46,34 93,00 74,40 -15 zile 54,00 43,20 27,00 65,85 52,68 32,93 66,00 52,80 - 7 zile 34,00 27,20 17,00 41,46 33,17 20,73 42,00 33,60

-5 zile 24,00 19,20 12,00 29,27 23,42 14,64 30,00 24,00 -expres1linie -30 zile 54,00 43,20 27,00 65,85 52,68 32,93 66,00 52,80 -15 zile 28,00 22,40 14,00 34,14 27,31 17,07 35,00 28,00 - 7 zile 15,00 12,00 7,50 18,29 14,63 9,15 19,00 15,20 -5 zile 11,00 8,80 5,50 13,41 10,73 6,71 14,00 11,20

Persoane cu handicap conf. HCL

532/16.02.2008 40,00

92,67

93,00

40,00

b) agenţi ec. - nominalizate gen. 116,00 141,45 142,00 - nominalizate 2 L 81,00 98,77 99,00 - nenominalizate gen. 147,00 179,25 180,00 - nenominalizate 2 L 116,00

1,2194

141,45 142,00 DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat_Tarife-RATT.pdf

REFERAT privind reactualizarea tarifelor cu rata inflaţiei prevăzute în Anexă la HCL nr.

397/26.09.2006

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 397/2006 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005, cu rata inflaţiei aferentă anului 2005; Prin adresa cu nr. RE2009-002251 din data de 10.06.2009 Regia Autonomă de Transport Timişoara solicită aprobarea ajustării tarifelor cu indicele de inflaţie cumulat în perioada 2006-martie 2009. Menţionăm că modificarea tarifelor la transportul urban de călători a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 41/28.05.2009; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 531/16.12.2008 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2009; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători şi O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei Având în vedere toate cele mai sus prezentate propunem reactualizarea tarifelor la transportul urban de călători cu indicele de inflaţie aferent anilor 2006 – martie 2009, conform anexei.

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, CULIŢĂ CHIŞ SMARAND HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. NASTASIA MIRCEA

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro