keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 57/27.02.2007 Privind aprobarea unui numar estimativ de 4255 abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru luna martie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

27.02.2007

Hotararea Consiliului Local 57/27.02.2007
Privind aprobarea unui numar estimativ de 4255 abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara, pentru luna martie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul cu nr.26381/16.02.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru sanatate, munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art. 21 alin. 1 si alin. 2 lit. a)-d) din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotararea Consilului Local nr.232/24.05.2005, cu rata inflatiei aferentă anului 2005;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit. (b) şi (d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala,republicată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna martie 2007, pentru un numar estimativ de 4255 persoane beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexa, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna martie 2007 eliberate la persoanele mentionate la art.1 se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 170.200 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna martie 2007 pentru persoanele mentionate la art. 1 se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art. 4: Persoanelor prevazute la art.1 carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii martie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 6 : Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern ;
-Biroului Relatii Publice ;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni ;
-Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara;
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
-Mass-media locale .Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Centralizator_final.pdf

Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna martie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2409 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 196 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 788 4. Asociatia Armonia 180 5. Asociatia Speranta 145 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 493 7. Liste suplimentare 44 TOTAL 4255

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget Red./ED.3 ex

Atasament: Centralizator_liste_suplimentare.pdf

Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 CARORA LI S-AU EFECTUAT ANCHETE SOCIALE IN PERIOADA 16.02.2007-23.02.2007

Pentru luna martie 2007 Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 26 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 1 3. Asistenti personali 17 4. TOTAL 44 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec.Elisabeta Bunget Red./ED.3 ex

Atasament: Referat_liste_suplimentare.pdf

UDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun.Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.26582/26.02.2007

R E F E R A T

Privind aprobarea pentru luna martie 2007 a listelor suplimentare cu un numar de 44 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Prin referatul nr.26381/16.02.2007 s-au aprobat listele cu abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna martie 2007 unui numar de 4211 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 ca urmare a efectuarii anchetelor sociale de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pana la data de 16.02.2007. Avand in vedere propunerile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local de a aproba listele suplimentare pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali carora li se efectueaza anchetele sociale, pentru perioada 16.02.2007- 23.02.2007, mentionam ca Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pentru perioada precizata a efectuat pentru un numar de persoane, anchete sociale de transport urban. Fata de cele precizate mai sus

PROPUNEM Art.1 Suplimentarea pentru luna martie 2007 a listelor cu un numar de 44 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun, conform Legii 448/06.12.2006, in valoare estimativa de 1.760 lei. Art.2 Majorarea pentru luna martie 2007 a numarului de beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara de la 4211 persoane in valoare estimativa de 168.440 lei la 4255 persoane, in valoare estimativa de170.200 lei. Sef Serviciu Consilier Juridic Inspector de Specialitate Daniela Lung Marilena Loredana Muntiu Elisabeta Bunget Sef Sericiu Juridic Mirela Lasuschevici

Red/Ed. 3ex.

Atasament: Referat_-_Abonamente_RATT.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.26381/16.02.2007

R E F E R A T Privind aprobarea pentru luna martie 2007 a listelor beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In conformitate cu prevederile art.21 alin. 1 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul” .

Potrivit art. 21 alin .2 lit.a)-d) din legea mai sus mentionata beneficiaza de gratuitate si urmatoarele persoane: insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acestuia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap,conform solicitarii acestora, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Conform art.4 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, sumele aferente dreptului prevazut la alin. 1) si 2) se asigura din bugetele locale”.

Decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna martie 2007 persoanelor beneficiare se face, la un tarif lunar de 40 lei, tarif aprobat prin HCL nr.397/26.09.2006 pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare.

Urmare a faptului ca, prin art. 103 din Legea 448/06.12.2006 se stipuleaza ca in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, deoarece categoriile de persoane mentionate mai sus au dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de transport in comun propunem ca ulterior aparitiei normalor metodologice sa se stabileasca prin hotarare de consiliul local modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia conform art.21 alin.5. In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, copletata cu Legea nr.286/2006; Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in

comun in municipiul Timisoara pe luna martie 2007, pentru un numar estimativ de 4211 persoane beneficiare, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat. Persoanelor beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Mun. Timisoara conform Legii nr.448/06.12.2006 ,carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii martie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei. Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele sus mentionate se va suporta din bugetul local de la Capitolul 68.02- Asigurari si asistenta sociala- Subcapitolul –68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 168.440 pentru luna martie 2007.

Director executiv Maria Stoianov

Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget

ConsilierJuridic Sef Serviciu Juridic Muntiu Marilena Loredana Mirela Lasuschevici Red.3 ex.

Atasament: Anexa_-_Abonamente_RATT.pdf

Anexa la Proiectul de Hotarare nr._______/______2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna martie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2409 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 196 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 788 4. Asociatia Armonia 180 5. Asociatia Speranta 145 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 493 TOTAL 4211

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget Red.3 ex.