keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 225/29.06.2010 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 225/29.06.2010
privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-14545/17.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. RE2010-004004/10.06.2010 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timisoara nr. 45/11.05.2010 privind propunerea de modificare şi completare a tarifelor la transportul urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009 privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflatiei aferenta anilor 2006 - martie 2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 452/15.12.2009 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 453/15.12.2009 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_modif._tarife.pdf

REFERAT

privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în

Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la HCL nr. 255/30.06.2009

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 – martie 2009. Prin adresa cu nr. 7427 din data de 10.06.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2010-004004/10.06.2010, Regia Autonomă de Transport Timişoara solicită modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Prin aceeaşi adresă menţionată mai sus, Regia Autonomă de Transport Timişoara precizează faptul că abonamentele pentru persoanele fizice şi juridice nu se modifică, precum şi faptul că au introdus tarife noi, cum ar fi:

- tarif social pentru pensionari şi persoane cu vârsta peste 70 de ani; - abonament pentru persoane juridice, nominal şi nenominal de 1 linie urban şi 1 linie

expres. Menţionăm că modificarea tarifelor la transportul urban de călători a fost aprobată de

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 45/11.05.2010.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege. Articolul 43 lit. b) şi d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 452/15.12.2009 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2010, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 453/15.12.2009 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006; Conform O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători şi O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, tarifele Regiei Autonome de Transport Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Având în vedere Comunicatul de Presă nr. 127/10.06.2010 al Institutului Naţional de Statistică; Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 255/30.06.2009 la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, conform anexei.

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, CULIŢĂ CHIŞ SMARAND HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. NASTASIA MIRCEA

RED. DACT./: N.M. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LA H.C.L. NR …………………/……………….

Privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători

0 1 2 3 4 5 6 I. Bilete

- 1 călătorie 1,60 2,00

- 2 călătorii 3,00 3,50 - portofel 1 călătorie 1,70

- expres 1 călătorie 2,00 2,50

- portofel 1 călătorie Expres 2,40

II. Legitimaţii o zi 7,50 10,00

III. Abonamente a) Abonamente Persoane Fizice - 1 linie - 30 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50

-15 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 7 zile 16,00 12,80 8,00 16,00 12,80 8,00 - 5 zile 13,00 10,40 6,50 13,00 10,40 6,50

- 2 linii - 30 zile 74,00 59,20 37,00 74,00 59,20 37,00 -15 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 - 7 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 -5 zile 20,00 16,00 10,00 20,00 16,00 10,00

- general - 30 zile 93,00 74,40 46,50 93,00 74,40 46,50 -15 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 - 7 zile 42,00 33,60 21,00 42,00 33,60 21,00 -5 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00

- expres 1linie -30 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 -15 zile 35,00 28,00 17,50 35,00 28,00 17,50 - 7 zile 19,00 15,20 9,50 19,00 15,20 9,50 -5 zile 14,00 11,20 7,00 14,00 11,20 7,00

Persoane cu handicap conf. HCL 532/16.02.2008 - abonamente lunare 93,00 93,00

întreg

Tarif propus redus 20% redus 50%întreg redus 20% redus 50%

Tarif actual

Tarif social pentru pensionari; persoane peste 70 ani; beneficiarii Legii nr. 341/2004,

Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002, Legii nr. 416/2001; angajaţii Casei

Faenza;angajaţii Salvo; 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din

România, Consiliul Persoanelor Vârstnice şi Casa de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor - Filiala Timiş; angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România;

personalul O.A.D.O.R. şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil; organizaţiile din

Timişoara care promovează protecţia şi apărarea dreprurilor copilului prin

UNICEF; organizaţiile din Timişoara cu profil umanitar şi caritabil, prin Federaţia

Caritas; organizaţiile din Timişoara pentru integrare socială, economică şi familială

a persoanelor traficate şi alte organizaţii cu profil asemănător, prin Fundaţia

Filantropia; organizaţia Salvaţi Copii; Centrul de Servicii Sociale ,,Pentru Voi";

deţinătorii titlului ,,Cetăţean de onoare a Municipiului Timişoara"; persoane aflate

în dificultate; elevii şi studenţii cu merite deosebite - abonamente lunare

50,00

b) Abonamente Persoane Juridice - lunare

- nominalizate gen. 142,00 142,00

- nominalizate 2 L 99,00 99,00

- nominalizate 1 L 71,00

- nominalizate expres 88,00

- nenominalizate gen. 180,00 180,00

- nenominalizate 2 L 142,00 142,00

- nenominalizate 1 L 107,00

- nenominalizate expres 132,00

Tarifele conţin TVA.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ