keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 272/31.07.2007 privind aprobarea unui număr estimativ de 4364 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna august 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 272/31.07.2007
privind aprobarea unui număr estimativ de 4364 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna august 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 29775/27.07.2007- al primarului Municipiului Timişoara , domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.21 alin.1, alin.2 lit.(a) - (d) şi alin.4. din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005, cu rata inflaţiei a anului 2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d) şi alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara pentru luna august 2007, pentru un număr estimativ de 4364 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna august 2007 eliberate la persoanele mentionate la art.1 se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 174.560 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna august 2007 pentru persoanele mentionate la art. 1 se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art. 4: Persoanelor prevazute la art.1 carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii august 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art. 5:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic ;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii ;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara
- Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI