keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 554/28.11.2006 privind aprobarea unui număr estimativ de 4230 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna decembrie 2006 pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 554/28.11.2006
privind aprobarea unui număr estimativ de 4230 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna decembrie 2006 pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 -23381/21.11.2006 şi Referatul nr. AS.060023625/27.11.2006 ale Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 1 lit. (j) şi art. 19 alin. 1 lit (g), din Legea nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
Având în vedere Legea nr. 343/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 şi 2, art. 6 şi art. 7 din Normele Metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 cu rata inflaţiei aferentă anului 2005;
Având în vedere prevederile Convenţiei nr. SC2006- 15758/04.08.2006, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin reprezentanţii săi legali şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , modificată şi completată de Legea nr. 286/2006 ;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006 ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în municipiul Timişoara, pentru luna decembrie 2006, unui număr estimativ de 4230 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţilor personali ai acestora, conform Listelor Anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele menţionate la alin.1 se acordă pe baza anchetelor sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap.

Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna decembrie 2006 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială - Subcapitolul - 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii şi este în valoare estimativă de 169.200 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna decembrie 2006 , pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora se face pe baza dispoziţiei primarului, a centralizatorului şi a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art.4: Persoanelor cu handicap accentuat, grav şi asistenţilor personali ai acestora cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cadrul lunii decembrie 2006 şi care fac dovada obţinerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-anexa_-_Abonamente_gratuite.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC2006-23381 /21.11.2006

R E F E R A T Privind aprobarea pentru luna decembrie 2006 a listelor beneficiarilor- persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora - de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara

In conformitate cu prevederile art. 18 alin.1 lit.(j) si art. 19 alin.1 lit.(g), din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si Legea nr.343/2004 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.102/1999, copiii si adultii cu handicap accentuat si grav precum si asistentii personali sau insotitorii acestora beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun.

Prin Ordinul nr.290/609 din 26.05.2003 al Secretariatului General al Guvernului si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora.

Potrivit Ordinului de mai sus beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun urmatoarele categorii de persoane: a) copiii cu handicap accentuat; b) copiii cu handicap grav; c) adultii cu handicap accentuat; d) adultii cu handicap grav; e) asistentii personali ai persoanelor prevazute la lit. a-d,

Potrivit art.3 alin. (1) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003, gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun va fi acordata la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, ca urmare a efectuarii anchetelor sociale pana la data de 16.11.2006.

In conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 290/609/2003 transportatorii elibereaza pe baza comenzilor emise de Consiliile Locale abonamente lunare pentru persoanele mentionate mai sus pe tipuri de valabilitate, incheindu-se in acest sens si un proces verbal de predare-primire, iar potrivit art. 4 alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 290/609/2003 lista beneficiarilor abonamentelor lunare se intocmeste de compartimentul de asistenta sociala din cadrul fiecarei primarii si se aproba de Consiliul Local.

2 In conformitate cu art.6 alin.(1) si alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003 calculul cheltuielilor aferente gratuitatilor acordate persoanelor cu handicap si asistentilor personali se va face de catre transportatori pe baza comenzii si a procesului verbal de predare-primire, iar cheltuielile aferente gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata se finanteaza din bugetele locale, conform legii. Potrivit art.7 din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003 decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna august 2006 persoanelor beneficiare se face conform Conventiei SC2006-15758/04.08.2006, incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara, de primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta persoanele cu handicap grav, accentuat si asistentii personali la un tarif lunar de 40 lei, tarif aprobat prin HCL nr.397/26.09.2006; pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare. In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, copletata cu Legea nr.286/2006; Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in

comun in municipiul Timisoara pe luna decembrie 2006 unui numar de 4165 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat. Persoanelor cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii decembrie 2006 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei. Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora se va suporta din bugetul local de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala- Subcapitolul – 68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii si este in valoare de estimativa de 166.600 lei pentru luna decembrie 2006.

Director executiv Maria Stoianov

Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget ConsilierJuridic Sef Serviciu Juridic Muntiu Marilena Loredana Mirela Lasuschevici Red.3 ex.

Anexa la Proiectul de Hotarare nr._______/______2006

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE CU HANDICAP

ACCENTUAT, GRAV SI ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA CARE BENEFICIAZA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN

Pentru luna decembrie 2006

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2362 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 176 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 801 4. Asociatia Armonia 175 5. Asociatia Speranta 147 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 504 TOTAL 4.165

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget Red.3 ex.

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la Hotararea nr 554/28.11.2006

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT, GRAV SI ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA CARE BENEFICIAZA

DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN Pentru luna decembrie 2006

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2362 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 176 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 801 4. Asociatia Armonia 175 5. Asociatia Speranta 147 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 504 7. Liste suplimentare 65 TOTAL 4.230

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget