keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/29.05.2007 privind aprobarea unui număr estimativ de 4235 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna iunie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 172/29.05.2007
privind aprobarea unui număr estimativ de 4235 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna iunie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 28334/18.05.2007 al primarului Municipiului Timişoara - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.21 alin.1, alin.2 lit.(a) - (d) şi alin.4. din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005, cu rata inflaţiei a anului 2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d) şi alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara pentru luna iunie 2007, pentru un număr estimativ de 4235 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna iunie 2007 eliberate la persoanele mentionate la art.1 se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 169.400 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna iunie 2007 pentru persoanele mentionate la art. 1 se face pe baza dispozitiei primarului, a centralizatorului si a unui exemplar al listelor nominale intocmite de Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art. 4: Persoanelor prevazute la art.1 carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii iunie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art. 5:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 6 : Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic ;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii ;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara
- Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat-Anexa_-_Abonamente_RATT.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.28334/18.05.2007

R E F E R A T

Privind aprobarea pentru luna iunie 2007 a listelor beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In conformitate cu prevederile art.21, alin. 1 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul” .

Potrivit art. 21 alin. 2 lit. a) - d) din legea mai sus mentionata beneficiaza de gratuitate si urmatoarele persoane: insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acestuia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, conform solicitarii acestora, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Conform art.21, alin.4 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, sumele aferente dreptului prevazut la alin. 1) si 2) se asigura din bugetele locale”.

Decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna iunie 2007 persoanelor beneficiare se face, la un tarif lunar de 40 lei, tarif aprobat prin HCL nr.397/26.09.2006 pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare.

Având in vedere faptul ca, in data de 03.05.2007, a intrat in vigoare Ordinul nr.62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia, emis de catre Autoritatea Natioanala pentru Persoanele cu Handicap, in care se prevede obligativitatea Directiiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene de aducere la indeplinire a prevederilor Ordinului, propunem ca, pana la eliberarea acestor legitimatii, sa se mentina procedura prezenta de acordare a abonamentelor gratuite pentru luna iunie 2007, conform adresei nr.22771/18.05.2007 emisa de Directia Genarala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, anexat prezentului referat.

In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pe luna iunie 2007, pentru un numar estimativ de 4187 persoane beneficiare, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat. Persoanelor beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Mun. Timisoara conform Legii nr.448/06.12.2006, carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii iunie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei. Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele sus mentionate se va suporta din bugetul local de la Capitolul 68.02- Asigurari si asistenta sociala- Subcapitolul –68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 167.480 lei pentru luna iunie 2007.

Director executiv Maria Stoianov

Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget

Consilier Juridic Sef Serviciu Juridic Muntiu Marilena Loredana Mirela Lasuschevici

Red.2 ex. Anexa la Proiectul de Hotarare nr._______/______2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna iunie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2395 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 210 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 786 4. Asociatia Armonia 180 5. Asociatia Speranta 143 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 473 TOTAL 4187

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget