keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 35/30.01.2007 privind aprobarea unui număr de 4258 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

30.01.2007

Hotararea Consiliului Local 35/30.01.2007
privind aprobarea unui număr de 4258 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2007 pentru persoanele beneficiare conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 972/19.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art.21 alin.1 şi alin.2 lit. a) - d) din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor personelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 cu rata inflaţiei aferentă anului 2005;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , modificată şi completată de Legea nr. 286/2006 ;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006 ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2007, unui număr de 4258 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2007 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Listelor Anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna februarie 2007 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială - Subcapitolul - 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii şi este în valoare estimativă de 170.320 lei.

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna februarie 2007 , pentru persoanele menţionate la art.1 se face pe baza dispoziţiei primarului, a centralizatorului şi a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, pe fiecare centru de eliberare.

Art.4: Persoanelor beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2007 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cadrul lunii februarie 2007 şi care fac dovada obţinerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Abonamente_gratuite.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.

R E F E R A T Privind aprobarea pentru luna februarie 2007 a listelor beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In conformitate cu prevederile art.21 alin. 1 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul” .

Potrivit art. 21 alin .2 lit.a)-d) din legea mai sus mentionata beneficiaza de gratuitate si urmatoarele persoane: insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acestuia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap,conform solicitarii acestora, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Conform art.4 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, sumele aferente dreptului prevazut la alin. 1) si 2) se asigura din bugetele locale”.

Decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna februarie 2007 persoanelor beneficiare se face, la un tarif lunar de 40 lei, tarif aprobat prin HCL nr.397/26.09.2006 pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare.

Urmare a faptului ca, prin art. 103 din Legea 448/06.12.2006 se stipuleaza ca in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, deoarece categoriile de persoane mentionate mai sus au dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de transport in comun propunem ca ulterior aparitiei normalor metodologice sa se stabileasca prin hotarare de consiliul local modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia conform art.21 alin.5. In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, copletata cu Legea nr.286/2006; Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in

comun in municipiul Timisoara pe luna februarie 2007, persoanelor beneficiare, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat. Persoanelor beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Mun. Timisoara conform Legii nr.448/06.12.2006 ,carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii februarie 2007 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 40 lei. Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele sus mentionate se va suporta din bugetul local de la Capitolul 68.02- Asigurari si asistenta sociala- Subcapitolul –68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare estimativa de 168.720 pentru un numar estimativ de 4218 persoane beneficiare, conform listelor anexe.

Director executiv Maria Stoianov

Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget ConsilierJuridic Sef Serviciu Juridic Muntiu Marilena Loredana Mirela Lasuschevici Red.3 ex.

Atasament: Referat_liste_suplimentare.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun.Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.

R E F E R A T

Privind aprobarea pentru luna februarie 2007 a listelor suplimentare cu un numar de 40 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in Municipiul Timisoara, conform Legii nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Prin referatul nr.SC2007-972/19.01.2007 s-au aprobat listele cu abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna februarie 2007 unui numar de 4218 persoane beneficiare conform Legii nr. 448/06.12.2006 ca urmare a efectuarii anchetelor sociale de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pana la data de 19.01.2007. Avand in vedere propunerile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local de a aproba listele suplimentare pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali carora li se efectueaza anchetele sociale, pentru perioada 19.01.2007- 26.01.2007, mentionam ca Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap pentru perioada precizata a efectuat pentru un numar de 40 persoane, anchete sociale de transport urban. Fata de cele precizate mai sus

PROPUNEM Art.1 Suplimentarea pentru luna februarie 2007 a listelor cu un numar de 40 persoane beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun, conform Legii 448/06.12.2006, in valoare estimativa de 1.600 lei. Art.2 Majorarea pentru luna februarie 2007 a numarului de beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara de la 4218 persoane in valoare estimativa de 168.720 lei la 4258 persoane, in valoare estimativa de lei 170.320. Sef Serviciu Consilier Juridic Inspector de Specialitate Daniela Lung Marilena Loredana Muntiu Elisabeta Bunget Sef Sericiu Juridic Mirela Lasuschevici

Red/Ed. 3ex.

Atasament: Centralizator_total_abonamente_gratuite.pdf

Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna februarie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2411 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 184 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 801 4. Asociatia Armonia 179 5. Asociatia Speranta 146 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 497 7. Liste suplimentare 40 TOTAL 4258

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget Red./ED.3 ex

Atasament: Centralizator_liste_suplimentare.pdf

Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 CARORA LI S-AU EFECTUAT ANCHETE SOCIALE IN PERIOADA 19.01.2007-26.01.2007

Pentru luna februarie 2007 Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 28 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 2 3. Asistenti personali 10 4. TOTAL 40 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec.Elisabeta Bunget Red./ED.3 ex

Atasament: Anexa_-_Abonamente_gratuite.pdf

Anexa la Proiectul de Hotarare nr._______/______2007

Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE BENEFICIARE DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ,CONFORM

LEGII 448/06.12.2006 Pentru luna februarie 2007

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2411 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 184 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 801 4. Asociatia Armonia 179 5. Asociatia Speranta 146 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 497 TOTAL 4218

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget Red.3 ex.