keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 532/16.12.2008 Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 532/16.12.2008
Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Avand in vedere Referatul cu nr.AS-43202/26.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.397/26.09.2006 - privind reactualizarea tarifelor prevazute in Anexa la Hotararea Consilului Local nr.232/24.05.2005, cu rata inflatiei a anului 2005;
Avand in vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;
Avand in vedere adresa nr. 443/24.11.2008 a Regiei Autonome de Transport Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunara pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, incepand cu data de 01.01.2009 pana la data de 31.12.2009.

Art. 2: Beneficiarii gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acesteia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestuia.

Art. 3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata se efectueaza de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 40 lei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 si se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de 104.560 lei/luna, suma totala fiind in valoare de 1254720 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru persoanele mentionate la art. 2 se face pe baza facturii emisa de Regia Autonoma de Transport Timisoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă

Art. 5: Persoanele mentionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimatiei eliberate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, nominala, netransmisibila si valabila pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din cadrul Directiei de Asistentă Socială Comunitară Timisoara.

Art.7: Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din cadrul Directiei de Asistentă Socială Comunitară Timisoara;
-Regiei Autonome de Transport Timisoara ;
-Mass-media locala.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.AS-43202/26.11.2008

R E F E R A T

Privind aprobarea, pentru anul 2009, a modalitatii de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cuantumul acesteia, conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap In conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata si cu metroul.” Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizeaza: ,,Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane : a ) insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora; b ) insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora; c )insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoanei cu handicap; d ) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; e ) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus mentionata ,,Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intreg teritoriu al tarii fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.” In acest sens presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia. In conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, este de 40 lei aprobat prin H.C.L. nr. 397/26.09.2006.

Prin H.C.L. nr.465/18.12.2007 s-a stabilit modalitatea de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, sub forma unei plati lunare pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 40 lei, incepand cu data de 01.01.2008 pana la data de 31.12.2008.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Avand in vedere expirarea termenului pentru care a fost emisa Hotararea

Consiliului Local nr. 465/18.12.2007, la data de 31.12.2008, Regia Autonoma de Transport Timisoara, prin adresa nr.443/24.11.2008, inregistrata la Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap sub nr.AS-43188/25.11.2008, si-a exprimat acordul in legatura cu mentinerea pentru anul 2009, a modalitati de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, sub forma unei plati lunare pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 40 lei.

Anexam prezentului referat copia adresei nr.443/24.11.2008 a Regiei Autonoma de Transport Timisoara. In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

A se aproba plata lunara pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, incepand cu data de 01.01.2009 pana la data de 31.12.2009.

Beneficiarii gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii personali profesionistii ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acesteia, insotitorul copilului cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestuia.

Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata se efectueaza de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 40 lei aprobat prin H.C.L. nr. 397/26.09.2006 si se suporta din Bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de 104.560 lei/luna, suma totala de la 01.01.2009 pana la 31.12.2009 fiind in valoare totala de 1254720 lei.

Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru persoanele beneficiare mentionate mai sus, se face pe baza facturii emisa de Regia Autonoma de Transport Timisoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Viceprimar, Adrian Orza

Director Executiv, Director executiv adjunct, Maria Stoianov Gabriela-Cristina Curuţ Sef Serviciu Inspector de Specialitate Consilier Juridic Daniela Lung Elisabeta Bunget Marilena Loredana Muntiu

Sef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici

Red./ed 2 ex./M.L.M Cod FP 53 – 01, ver. 1