keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 243/20.12.2016
privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 -30347/13.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. 25318/22.11.2016, 26391/06.12.2016 şi 26392/06.12.2016 privind aprobarea tarifului lei/km la transportul cu autobuzul, aprobarea tarifului pentru solicitare şi copiere documente, aprobare tarife pentru inchiriere utilaje, autobuze, spaţii publicitare, etc., aprobate de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 271/27.10.2016, 284/29.11.2016 şi nr. 288/29.11.2016, precum şi Nota de fundamentare a tarifului lei/km la transportul cu autobuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 500/20.11.2015 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă tarifele pentru alte activităţi prestate de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă tariful de 6,96 lei/km, fără TVA, la transportul cu autobuzul, şi tariful de 11,71 lei/km, fără TVA, la transportul cu troleibuzul.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

REFERAT privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara

prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 – martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate şi completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Prin adresele cu nr. nr. 25318/22.11.2016, 26391/06.12.2016 şi 26392/06.12.2016, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2016-002388/06.12.2016, Regia Autonomă de Transport Timişoara, solicită aprobarea tarifului lei/km la transportul cu autobuzul, aprobarea tarifului pentru solicitare şi copiere documente, aprobare tarife pentru inchiriere utilaje, autobuze, spaţii publicitare, etc. aprobate de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârile nr. 271/27.10.2016, 284/29.11.2016 şi nr. 288/29.11.2016, precum și Nota de fundamentare a tarifului lei/km la transportul cu autobuzul. Ca urmare a dării în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” prin HCLMT nr. 260/26.05.2015, precum şi a prevederilor din Cererea de finanţare aferentă proiectului, biletul unei călătorii pentru transportul naval este de 1 leu, astfel se impune completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016. De asemenea la tarifele prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016 s-a adăugat şi tariful pentru transportul cu bicicleta, tarif aprobat prin HCLMT nr. 335/31.07.2015, astfel încat toate tarifele să fie cuprinse într-un singur act normativ.

Prin art. 2 din HCLMT nr. 34/2016 s-a aprobat tariful lei/km la transportul cu troleibuzul, tarif cu TVA. Având în vedere faptul că TVA-ul se modifică începând cu 1 ianuarie 2017 se impune recalcularea tarifului la troleibuz fără TVA, fără a depăsi cel aprobat prin HCLMT nr. 34/2016.

Potrivit art. 291 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este: a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016; b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017. Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. În vederea respectării prevederilor mai sus menţionate, RATT solicită aprobarea tarifelor pentru alte activităţi conexe activităţii de bază cum ar fi: inchiriere utilaje, închirieri autobuze, spaţii publicitare, etc. .

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege. Articolul 43 lit. b) şi d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, precum şi hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă conform Legii nr. 448/2006; Conform O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, potrivit căreia tarifele Regiei Autonome de Transport Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem spre aprobare:

- completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 34/02.02.2016 la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, conform Anexei 1;

- tarifele pentru alte activităţi prestate de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, conform Anexei 2;

- tariful de 6,96 lei/km, fără TVA, la transportul cu autobuzul, şi tariful de 11,71 lei/km, fără TVA la transportul cu troleibuzul.

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC,

CULIŢĂ CHIŞ STELIANA STANCIU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP

RED.DACT: N.P. Cod FO 53-01, ver. 1

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 LA HCL NR………./………

1. Tarife pentru solicitare și copiere documente ale RATT:

Denumire Tarife Tarif căutare documente în arhivă 20,00 lei Tarif copiere document A4 5 lei/filă Tarif copiere document A3 10 lei/filă

Tarifele nu conţin TVA.

2. Tarife pentru activități de închiriere spații publicitare în/pe mijloacele de transport în comun

*Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare.

Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în exteriorul mijloacelor de transport în comun

Tarif /lună/unitate lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai simplu articulat 600 lei Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai dublu articulat 780 lei

(1) Tarifele de închiriere – chiria este calculat pentru o lună = 22 zile. (2) Prin unitate se înţelege un vagon motor sau vagon remorcă.

Tarif de neutralizare a reclamelor de pe tramvaiele simple şi duble articulate

Tarif neutralizare /unitate lei

Neutralizare tramvai simplu articulat GT4 5.455,25 lei Neutralizare tramvai dublu articulat GT8 8.303,66 lei

Tarife pentru închirirere structură pentru difuzare de mesaje şi imagini publicitare pe monitoare TFT în mijloacele de transport public RATT Total secunde contract: Tarife LEI/SECUNDĂ Sub 50000 0,012 50001-100000 0,010 100001-200000 0,009 Peste 200000 0,007

Tarifele nu conțin TVA.

Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în interiorul mijloacelor de transport în comun*

Tarif /zi/buc lei

Format A4 5 lei Format A3 10 lei

0,5 mp 20 lei 1 mp 35 lei

3. Activități de închiriere mașini și utilaje

Denumire UM Tarife în

programul normal de

lucru

Program suplimentar

de lucru

1 Automacara * lei/km 4,49 4,95 lei/h 188,32 202,45

2 Autoturn lei/h 187,26 262,61 3 Automacara PRB lei/h 127,52 146,29 4 Polizor Robel lei/h 38,32 52,46 5 Maşină de găurit şine Robel lei/h 34,27 48,42 6 Sursă sudură Comand. lei/h 69,02 83,15 7 Motogenerator 1,2 lei/h 42,96 57,08 8 Freză beton lei/h 32,50 55,79 9 Maşină de tirfonat lei/h 43,37 57,49

10 Utilaj de debitat şi şlef. Şină lei/h 35,37 49,52 11 Placă tasare Tremix lei/h 30,92 45,05 12 Autobasculanta

-staţionare lei/km 4,61 5,09 lei/h 43,19 57,85

13 Cisternă R8135 -staţionare

lei/km 2,89 3,38 lei/h 31,58 46,22

14 Camion R10215 -staţionare

lei/km 3,20 3,67 lei/h 33,30 69,18

15 Autoremorcher -staţionare

lei/km 5,67 6,16 lei/h 50,56 65,21

16 Buldoexcavator lei/h 157,16 187,35 17 Vibrocompactor lei/h 113,13 143,34 18 Motostivuitor lei/h 93,31 116,58 Tarifele nu conţin TVA

4. Activități de închiriere curse cu autocarul

Denumire tarife actuale UM Tarife

- Cursă turist peste 100 km/cursă

- Staţionare

lei/km 4.68

lei/h 38.60

- Cursă turist sub 100 km/cursă

- Staţionare

lei/km 4.88

lei/h 40.35

Tarifele nu conțin TVA.

5. Activități de închiriere curse speciale și curse transport ocazional de persoane

A. Tarife curse regulate speciale de persoane

Denumire tarife UM Tarif

- Transport cursă regulată specială peste 3000km/lună/autobuz

- Staţionare

lei/km 6.27

lei/h 57.96 - Transport cursă regulată specială între 500-

3000km/lună/autobuz

- Staţionare

lei/km 6.39

lei/h 59.07 - Transport cursă regulată specială sub

500km/lună/autobuz

- Staţionare

lei/km 6.57

lei/h 60.72 Tarifele nu conțin TVA. B. Tarife transport ocazional de persoane

Denumire tarife UM Tarif - Transport ocazional de persoane peste

100km/cursă

- Staţionare

lei/km 5.13

lei/h 73.57 - Transport ocazional de persoane sub

100km/cursă

- Staţionare

lei/km 5.37

lei/h 76.91 Tarifele nu conțin TVA.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Anexa_1.pdf

0 1 2 3 4 5 6 A. URBAN

I. Bilete - 1 călătorie 2,00 2,00 - 1 călătorie pe card 2,00 2,00 - expres 1 călătorie 2,50 2,50 - 1 călătorie expres pe card 2,50 2,50 - 1 călătorie bicicletă 2,00 2,00 - 1 călătorie vapor 0,00 1,00 II. Legitimaţii o zi 10,00 10,00 III. Abonamente a) Abonamente Persoane Fizice - 1 linie - 30 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 -15 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 7 zile 16,00 12,80 8,00 16,00 12,80 8,00 - 5 zile 13,00 10,40 6,50 13,00 10,40 6,50 - 2 linii - 30 zile 74,00 59,20 37,00 74,00 59,20 37,00 -15 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 - 7 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 5 zile 20,00 16,00 10,00 20,00 16,00 10,00 - gen. - 30 zile 93,00 74,40 46,50 93,00 74,40 46,50 -15 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 - 7 zile 42,00 33,60 21,00 42,00 33,60 21,00 - 5 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - expres1linie -30 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 -15 zile 35,00 28,00 17,50 35,00 28,00 17,50 - 7 zile 19,00 15,20 9,50 19,00 15,20 9,50 - 5 zile 14,00 11,20 7,00 14,00 11,20 7,00 Persoane cu handicap conf. HCL , gratutitati acordate

conform Protocolului de acordare a facilitatilor aprobat prin

HCL si beneficiarii legilor speciale DL 118/1990, L 189/2000 si

OUG nr. 214/1999 - abonamente generale lunare

93,00 93,00

b) Abonamente Persoane Juridice - lunare

- nominalizate general 142,00 142,00

- nominalizate 2 L 99,00 99,00

- nominalizate 1 L 71,00 71,00

- nominalizate expres 88,00 88,00

- nenominalizate gen. 180,00 180,00

- nenominalizate 2 L 142,00 142,00 - nenominalizate 1 L 107,00 107,00 - nenominalizate expres 132,00 132,00

B. METROPOLITAN

- 1 călătorie pe card 2,00 - legitimaţie 1 zi pe card 10,00 a) Abonamente persoane fizice - pe card - abonament 1 linie- 30 zile 53,00 - abonament general- 30 zile 93,00 b) Abonamente persoane juridice - lunare pe card - nominalizate general 142,00 - nominalizate 1 linie 71,00 - nenominalizate general 180,00 - nenominalizate 1 linie 107,00

Tarifele conţin TVA.

DIRECTOR D. TEHNICĂ ING. CULIŢĂ CHIS

Abonamentele generale sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Privind completarea tarifelor la transportul urban de călători

ANEXA 1 LA HCL NR………./………

întreg

Tarif propusTarif actual

ŞEF SERVICIU T.S.C., ING. ADRIAN COLOJOARĂ

redus 50%

redus 20%

redus 50%

întreg

Legitimaţiile de o zi sunt valabile pe toate liniile urban+metropolitan+expres.

Abonamentele gen. gratuite şi abonamentele gen. reduse pentru studenţi sunt valabile pe toate liniile de transport

urban+metropolitan+expres.

Abonamentele generale cu reducere 20% sunt valabile pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

redus 20%

Politica tarifară integrată se aplică pentru transportul cu autobuze, tramvai, troleibuze, naval şi biciclete în zona metropolitană.